Cysylltu â ni

coronafirws

Coronavirus: Mae'r Comisiwn yn cynnig diweddariad i fesurau teithio cydgysylltiedig cyn yr haf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig diweddariad i'r Cyngor Argymhelliad ar gydlynu cyfyngiadau symud rhydd yn yr UE, a roddwyd ar waith mewn ymateb i bandemig COVID-19. Gan fod y sefyllfa epidemiolegol yn gwella a bod ymgyrchoedd brechu yn cyflymu ledled yr UE, mae'r Comisiwn yn cynnig bod Aelod-wladwriaethau'n lleddfu mesurau teithio yn raddol, gan gynnwys yn bwysicaf oll i ddeiliaid y Tystysgrif COVID Digidol yr UE. Mae'r Comisiwn hefyd wedi cynnig diweddaru'r meini prawf cyffredin ar gyfer meysydd risg a chyflwyno mecanwaith 'brêc argyfwng', i fynd i'r afael â chyffredinrwydd amrywiadau newydd o bryder neu ddiddordeb. Mae'r cynnig hefyd yn cynnwys darpariaethau penodol ar blant i sicrhau undod teuluoedd sy'n teithio a chyfnod dilysrwydd safonol ar gyfer profion.

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: “Mae’r wythnosau diwethaf wedi dod â thuedd barhaus ar i lawr yn nifer yr heintiau, gan ddangos llwyddiant yr ymgyrchoedd brechu ledled yr UE. Ochr yn ochr, rydym hefyd yn annog posibiliadau profi fforddiadwy sydd ar gael yn eang. Yn y cyd-destun hwn, mae Aelod-wladwriaethau bellach yn codi cyfyngiadau COVID-19 yn araf yn y cartref ac o ran teithio. Heddiw, rydym yn cynnig bod Aelod-wladwriaethau yn cydgysylltu'r broses raddol o godi cyfyngiadau symud rhydd, gan ystyried ein teclyn cyffredin newydd: Tystysgrif COVID Digidol yr UE. Rydyn ni nawr yn disgwyl i aelod-wladwriaethau wneud y defnydd gorau o'r offeryn hwn a'r argymhelliad i ganiatáu i bawb symud yn rhydd ac yn ddiogel eto. "

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Mae rhyddid i symud yn un o hawliau mwyaf annwyl dinasyddion yr UE: mae angen dulliau cydgysylltiedig a rhagweladwy ar gyfer ein dinasyddion a fyddai’n cynnig eglurder ac yn osgoi gofynion anghyson ar draws aelod-wladwriaethau. Rydym am sicrhau ein bod yn gallu symud tuag at ailagor ein cymdeithasau yn yr wythnosau i ddod yn ddiogel ac mewn ffordd gydlynol. Wrth i'r brechu fynd rhagddo'n gyflymach, gallwn fod yn hyderus y gall symud yn ddiogel heb gyfyngiadau ailddechrau'n raddol eto. Er ein bod yn edrych ymlaen gyda mwy o optimistiaeth, mae angen i ni aros yn wyliadwrus a rhoi amddiffyniad iechyd y cyhoedd yn gyntaf bob amser. ”

hysbyseb

Diweddariadau allweddol i'r dull cyffredin o ymdrin â mesurau teithio y tu mewn i'r UE, gan adeiladu ar y map â chod lliw cyhoeddwyd gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC):

 • Personau wedi'u brechu'n llawn dal tystysgrifau brechu yn unol dylid ei eithrio gyda Thystysgrif COVID Digidol yr UE o brofion cysylltiedig â theithio neu gwarantîn 14 diwrnod ar ôl derbyn y dos olaf. Dylai hyn hefyd gynnwys pobl a adferwyd sydd wedi derbyn dos sengl o frechlyn dau ddos. Pan fydd aelod-wladwriaethau yn derbyn prawf o frechu er mwyn hepgor cyfyngiadau ar symud yn rhydd hefyd mewn sefyllfaoedd eraill, er enghraifft ar ôl y dos cyntaf mewn cyfres 2 ddos, dylent hefyd dderbyn, o dan yr un amodau, dystysgrifau brechu ar gyfer COVID-19 brechlyn.
 • Personau a adferwyd, yn dal tystysgrifau yn unol dylid ei eithrio gyda Thystysgrif COVID Digidol yr UE o brofion cysylltiedig â theithio neu gwarantîn yn ystod y 180 diwrnod cyntaf ar ôl prawf PCR positif.
 • Personau â thystysgrif prawf ddilys yn unol â'r Dylid eithrio Tystysgrif COVID Digidol yr UE o ofynion cwarantîn posibl. Mae'r Comisiwn yn cynnig a cyfnod dilysrwydd safonol ar gyfer profion: 72 awr ar gyfer profion PCR a, lle y'u derbynnir gan Aelod-wladwriaeth, 48 awr ar gyfer profion antigen cyflym.
 • 'Brêc argyfwng': Dylai Aelod-wladwriaethau ailgyflwyno mesurau teithio ar gyfer pobl sydd wedi'u brechu a'u hadfer os yw'r sefyllfa epidemiolegol yn dirywio'n gyflym neu os adroddwyd am nifer uchel o amrywiadau o bryder neu ddiddordeb.
 • Eglurhad a symleiddio gofynion, lle cânt eu gorfodi gan Aelod-wladwriaethau ar sail eu prosesau gwneud penderfyniadau eu hunain:
  • Teithwyr o ardaloedd gwyrdd: dim cyfyngiadau
  • Teithwyr o ardaloedd oren: Gallai aelod-wladwriaethau ofyn am brawf cyn gadael (antigen cyflym neu PCR).
  • Teithwyr o ardaloedd coch: Gallai aelod-wladwriaethau ei gwneud yn ofynnol i deithwyr gael cwarantîn, oni bai bod ganddynt brawf cyn gadael (antigen cyflym neu PCR).
  • Teithwyr o ardaloedd coch tywyll: dylid annog pobl i beidio â theithio'n hanfodol. Gofyniad y profion a'r cwarantîn yn aros.
 • I sicrhau undod teulu, dylai plant dan oed sy'n teithio gyda rhieni gael eu heithrio rhag cwarantin pan nad oes angen i'r rhieni gael cwarantîn, er enghraifft oherwydd brechu. Dylai plant dan 6 oed hefyd gael eu heithrio rhag profion sy'n gysylltiedig â theithio.
 • Mae'r Comisiwn yn cynnig addasu'r trothwyon map ECDC o ystyried y sefyllfa epidemiolegol a'r cynnydd o ran brechu. Ar gyfer yr ardaloedd sydd wedi'u marcio mewn oren, y cynnig yw cynyddu trothwy cyfradd hysbysu achos cronnus 14 diwrnod COVID-19 o 50 i 75. Yn yr un modd, ar gyfer yr ardaloedd coch y cynnig yw addasu'r ystod trothwy o'r 50-150 cyfredol i'r 75-150 newydd.

Yn ogystal, mae'r Comisiwn yn galw am ymdrechion pellach i sicrhau a cyflwyno Tystysgrif COVID Digidol yr UE yn llyfn. At y diben hwn, dylai aelod-wladwriaethau ddefnyddio, i'r graddau mwyaf posibl, y posibiliadau presennol o dan y gyfraith genedlaethol i ddechrau cyhoeddi Tystysgrifau COVID Digidol yr UE eisoes cyn dechrau'r Rheoliad sylfaenol ar 1 Gorffennaf. Lle mae cyfraith genedlaethol yn darparu ar gyfer dilysu tystysgrifau COVID-19, gallai deiliaid Tystysgrif COVID Digidol yr UE eisoes ei defnyddio wrth deithio.

Bydd y Comisiwn yn cefnogi'r broses hon trwy lansio rhan ganolog Tystysgrif COVID Digidol yr UE, porth yr UE sy'n storio'r allweddi cyhoeddus sydd eu hangen i ddilysu Tystysgrif COVID Digidol yr UE, ar 1 Mehefin. O ystyried nad oes unrhyw ddata personol yn cael ei gyfnewid trwy'r Porth yr UE, Gallai Aelod-wladwriaethau eisoes ddefnyddio ei swyddogaeth.

hysbyseb

Mae cynnig y Comisiwn hefyd yn sicrhau cysondeb â'r rheolau ar teithio nad yw'n hanfodol i'r UE, wedi'i ddiweddaru gan y Cyngor ar 20 Mai 2021.

Cefndir

Ar 3 Medi 2020, gwnaeth y Comisiwn cynnig ar gyfer Argymhelliad y Cyngor i sicrhau bod unrhyw fesurau a gymerir gan aelod-wladwriaethau sy'n cyfyngu ar symud yn rhydd oherwydd pandemig coronafirws yn cael eu cydgysylltu a'u cyfathrebu'n glir ar lefel yr UE.

Ar 13 Hydref 2020, ymrwymodd aelod-wladwriaethau'r UE i sicrhau mwy o gydlynu a rhannu gwybodaeth yn well trwy fabwysiadu'r Cyngor Argymhelliad.

Ar 1 Chwefror 2021, mabwysiadodd y Cyngor a diweddariad cyntaf i Argymhelliad y Cyngor, a gyflwynodd liw newydd, 'coch tywyll', ar gyfer mapio ardaloedd risg a nodi mesurau llymach a gymhwysir i deithwyr o ardaloedd risg uchel.

Ar 20 Mai 2021, cyrhaeddodd y Senedd a'r Cyngor cytundeb gwleidyddol dros dro sefydlu Tystysgrif COVID Digidol yr UE i hwyluso symud rhydd y tu mewn i'r UE. Bydd Tystysgrif COVID Digidol yr UE hefyd yn cyfrannu at hwyluso'r gwaith o godi cyfyngiadau symud rhydd yn raddol ac yn gydlynol ar hyn o bryd. Cadarnhawyd y cytundeb gwleidyddol gan Pwyllgor Cynrychiolwyr Parhaol y Cyngor a'r Pwyllgor y Senedd ar Ryddid Sifil, Cyfiawnder a Materion Cartref.

Ar 20 Mai 2021, aeth y Cyngor diwygiwyd yr argymhelliad ar teithio nad yw'n hanfodol i'r UE, gan leddfu cyfyngiadau ar deithio nad yw'n hanfodol i'r UE, yn enwedig ar gyfer gwladolion trydydd gwlad sydd wedi'u brechu. Cynyddodd y Cyngor hefyd y trothwy ar gyfer heintiau newydd a ddefnyddir i bennu'r rhestr o wledydd y tu allan i'r UE lle dylid caniatáu teithio nad yw'n hanfodol.

Yn eu cyfarfod ar 24-25 Mai, aeth yr Galwodd arweinwyr Ewropeaidd ar gyfer diwygio Argymhelliad y Cyngor ar deithio o fewn yr UE erbyn canol mis Mehefin, gyda'r bwriad o hwyluso symud rhydd yn yr UE. Mae'r cynnig heddiw yn mynd ar drywydd y cais hwn.

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am fesurau coronafirws ynghyd â chyfyngiadau teithio a ddarperir i ni gan Aelod-wladwriaethau ar gael ar y Ail-agor platfform yr UE.

Mwy o wybodaeth

Cynnig y Comisiwn i ddiwygio Argymhelliad y Cyngor ar 13 Hydref 2020 ar ddull cydgysylltiedig o gyfyngu ar symud rhydd mewn ymateb i bandemig COVID-19

Ailagor

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd