Cysylltu â ni

rheolau treth gorfforaethol

Bargen dreth gwledydd mawr i ddatgelu rhwyg yn Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Darllenwch funud 4

Mae'r Comisiynydd Cystadleuaeth Ewropeaidd Margrethe Vestager yn gwisgo mwgwd amddiffynnol yn gadael pencadlys Comisiwn yr UE ym Mrwsel, Gwlad Belg Gorffennaf 15, 2020. REUTERS / Francois Lenoir / File Photo

Mae'n ymddangos y bydd bargen fyd-eang ar dreth gorfforaethol yn dod â brwydr yr Undeb Ewropeaidd dwfn i uchafbwynt, gan osod aelodau mawr o'r Almaen, Ffrainc a'r Eidal yn erbyn Iwerddon, Lwcsembwrg a'r Iseldiroedd. Darllen mwy.

hysbyseb

Er bod y partneriaid llai yn yr UE sydd yng nghanol brwydr blwyddyn o hyd dros eu cyfundrefnau treth ffafriol, wedi croesawu bargen y Grŵp o Saith ar Fehefin 5. am isafswm cyfradd gorfforaethol o 15% o leiaf, mae rhai beirniaid yn rhagweld trafferth ei weithredu.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, gweithrediaeth yr UE, wedi brwydro ers amser maith i gael cytundeb o fewn y bloc ar ddull cyffredin o drethu, rhyddid sydd wedi'i warchod yn genfigennus gan ei 27 aelod i gyd, mawr a bach.

"Mae daliadau treth traddodiadol yr UE yn ceisio cadw'r fframwaith mor hyblyg â phosib fel y gallant barhau i wneud busnes fwy neu lai fel arfer," meddai Rebecca Christie o felin drafod Bruegel ym Mrwsel.

hysbyseb

Rhoddodd Paschal Donohoe, gweinidog cyllid Iwerddon ac arlywydd Eurogroup ei gyfoedion ym mharth yr ewro, groeso llugoer i fargen gwledydd cyfoethog yr G7, y mae angen ei chymeradwyo gan grŵp llawer ehangach.

“Bydd yn rhaid i unrhyw gytundeb ddiwallu anghenion gwledydd bach a mawr,” meddai ar Twitter, gan dynnu sylw at y “139 o wledydd” sydd eu hangen ar gyfer cytundeb rhyngwladol ehangach.

A dywedodd Hans Vijlbrief, dirprwy weinidog cyllid yn yr Iseldiroedd, ar Twitter bod ei wlad yn cefnogi cynlluniau’r G7 a’i bod eisoes wedi cymryd camau i atal osgoi treth.

Er bod swyddogion yr UE wedi beirniadu gwledydd fel Iwerddon neu Gyprus yn breifat, mae cyhuddiad gwleidyddol o fynd i’r afael â nhw yn gyhoeddus ac nid yw rhestr ddu y bloc o ganolfannau treth ‘anghydweithredol’, oherwydd ei feini prawf, yn crybwyll hafanau’r UE.

Mae'r rhain wedi ffynnu trwy gynnig cyfraddau is i gwmnïau trwy ganolfannau blychau llythyrau, fel y'u gelwir, lle gallant archebu elw heb fod â phresenoldeb sylweddol.

"Nid oes gan hafanau treth Ewropeaidd unrhyw ddiddordeb mewn ildio," meddai Sven Giegold, aelod plaid werdd yn Senedd Ewrop sy'n lobïo dros reolau tecach, am y rhagolygon ar gyfer newid.

Serch hynny, croesawodd gweinidog cyllid Lwcsembwrg, Pierre Gramegna, gytundeb G7, gan ychwanegu y byddai'n cyfrannu at drafodaeth ehangach ar gyfer cytundeb rhyngwladol manwl.

Er bod Iwerddon, Lwcsembwrg a'r Iseldiroedd yn croesawu'r frwydr hir dros ddiwygio, cafodd Cyprus ymateb mwy gwarchodedig.

"Dylid cydnabod aelod-wladwriaethau bach yr UE a'u hystyried," meddai Gweinidog Cyllid Cyprus, Constantinos Petrides, wrth Reuters.

Ac efallai y bydd hyd yn oed aelod G7 yn Ffrainc yn ei chael hi'n anodd addasu'n llwyr i'r rheolau rhyngwladol newydd.

"Mae gan wledydd mawr fel Ffrainc a'r Eidal strategaethau treth y maen nhw'n benderfynol o'u cadw," meddai Christie.

Mae'r Rhwydwaith Cyfiawnder Treth yn rhestru'r Iseldiroedd, Lwcsembwrg, Iwerddon a Chyprus ymhlith yr hafanau byd-eang amlycaf, ond mae hefyd yn cynnwys Ffrainc, Sbaen a'r Almaen ar ei restr.

Fflamiodd rhaniadau Ewrop yn 2015 ar ôl i ddogfennau a alwyd yn 'LuxLeaks' ddangos sut roedd Lwcsembwrg yn helpu cwmnïau i sianelu elw wrth dalu ychydig neu ddim treth.

Ysgogodd hynny wrthdaro gan Margrethe Vestager, pennaeth gwrthglymblaid pwerus yr UE, a gyflogodd reolau sy'n atal cefnogaeth y wladwriaeth yn anghyfreithlon i gwmnïau, gan ddadlau bod bargeinion treth o'r fath yn gyfystyr â chymorthdaliadau annheg.

Mae Vestager wedi agor ymchwiliadau i gwmni pecynnu papur y Ffindir Huhtamaki ar gyfer ôl-drethi i Lwcsembwrg ac ymchwilio i driniaeth dreth yr Iseldiroedd o InterIKEA a Nike.

Mae'r Iseldiroedd a Lwcsembwrg wedi gwadu'r trefniadau sy'n torri rheolau'r UE.

Ond mae hi wedi cael rhwystrau fel y llynedd pan daflodd y Llys Cyffredinol ei gorchymyn ar gyfer gwneuthurwr iPhone Apple (AAPL.O) i dalu € 13 biliwn ($ 16bn) mewn ôl-drethi Gwyddelig, dyfarniad sydd bellach yn cael ei apelio.

Gwrthodwyd gorchymyn Vestager i Starbucks dalu miliynau mewn ôl-drethi o’r Iseldiroedd hefyd.

Er gwaethaf y gorchfygiadau hyn, mae beirniaid wedi cytuno gyda'i dull gweithredu.

"Mae trethiant teg yn brif flaenoriaeth i'r UE," meddai llefarydd ar ran y Comisiwn Ewropeaidd: "Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i sicrhau bod pob busnes ... yn talu eu cyfran deg o dreth."

Mae'r Iseldiroedd yn benodol wedi tanlinellu parodrwydd i newid ar ôl beirniadu ei rôl fel cyfrwng i gwmnïau rhyngwladol symud elw o un is-gwmni i'r llall wrth dalu dim neu drethi isel.

Cyflwynodd reol ym mis Ionawr yn trethu breindaliadau a thaliadau llog a anfonwyd gan gwmnïau o’r Iseldiroedd i awdurdodaethau lle mae’r gyfradd dreth gorfforaethol yn llai na 9%.

"Mae'r galw am degwch wedi tyfu," meddai Paul Tang, aelod o'r Iseldiroedd yn Senedd Ewrop. "Ac yn awr mae wedi'i gyfuno â'r angen i ariannu buddsoddiad."

($ 1 0.8214 = €)

rheolau treth gorfforaethol

Gwrthodwyd ymgais Nike i rwystro ymchwiliad yr UE i gymorth gwladwriaethol anghyfreithlon

cyhoeddwyd

on

Heddiw (14 Gorffennaf) gwrthododd Llys Cyffredinol yr UE achos a ddygwyd yn erbyn penderfyniad y Comisiwn i gychwyn yr ymchwiliad ffurfiol i ddyfarniadau treth yr Iseldiroedd a allai fod yn gymorth gwladwriaeth anghyfreithlon, yn ysgrifennu Catherine Feore. 

Mae ymchwiliad yr UE yn ymwneud â dyfarniadau treth a gyhoeddwyd gan weinyddiaeth dreth yr Iseldiroedd i Nike European Operations Netherlands ('Nike') yn 2006, 2010 a 2015, ac i Converse Netherlands ('Converse') yn 2010 a 2015.

Mae Nike a Converse yn is-gwmnïau i gwmni daliannol o'r Iseldiroedd, sy'n eiddo i Nike Inc. Roedd y dyfarniadau treth yn ymwneud â breindaliadau nad oeddent yn cyfateb i'r swm a fyddai wedi'i drafod o dan amodau'r farchnad ar gyfer trafodiad tebyg rhwng cwmnïau annibynnol. Disgwylir i gwmnïau gymhwyso 'egwyddor hyd braich' fel pe na baent yn rhan o'r un grŵp. 

hysbyseb

Yn ôl y Llys, mae'r penderfyniad a ymleddir yn cynnwys datganiad clir a diamwys o resymau gan y Comisiwn na ellir ei ddisgrifio fel 'anghyflawn'.

Dadleuodd Nike fod gweithredoedd y Comisiwn wedi eu hysgogi gan gyhoeddi ymchwiliad gan gonsortiwm rhyngwladol o newyddiadurwyr ym mis Tachwedd 2017 a’r pwysau gwleidyddol a ddilynodd i’r Comisiwn anfon sawl cais pellach am wybodaeth. Roeddent yn honni bod y “targedu” hwn yn annheg gan eu bod yn honni bod yr Iseldiroedd wedi cyhoeddi 98 o ddyfarniadau treth tebyg i rai Nike.

Atebodd y Llys mai'r nod o gychwyn y weithdrefn ymchwilio ffurfiol oedd galluogi'r Comisiwn i gael yr holl farn sydd ei hangen arno er mwyn gallu mabwysiadu penderfyniad diffiniol ac nid oedd yn rhwym ymlaen llaw i sefydlu hyn. 

hysbyseb

Parhau Darllen

rheolau treth gorfforaethol

Mae'r UE yn gohirio ardoll ddigidol i ganolbwyntio ar isafswm cytundeb treth byd-eang

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE wedi penderfynu gohirio ei ardoll ddigidol tan yr hydref ar ôl cyfarfod deuddydd o weinidogion cyllid yr G20 yn Fenis, lle daethpwyd i gytundeb hanesyddol ar adeiladu pensaernïaeth dreth ryngwladol fwy sefydlog a thecach, yn ysgrifennu Catherine Feore. 

Mae llawer o'r ysgogiad newydd ar gyfer cynnydd yn y maes hwn wedi dod o weinyddiaeth newydd Biden. Heddiw (12 Gorffennaf) Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau dros Drysorlys Janet Yellen (llun) cwrdd â llywydd ac is-lywydd gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer yr economi, yn ogystal â Chomisiynydd yr Economi Paolo Gentiloni ac Arlywydd Banc Canolog Ewrop, Christine Lagarde, cyn cymryd rhan yng nghyfarfod Eurogroup heddiw o weinidogion cyllid. 

Bydd y cynnig newydd yn adeiladu ar waith 'erydiad sylfaenol a symud elw' (BEPS) yr OECD ac yn mynd i'r afael â dwy gydran y gwaith hwn, sef dyrannu elw cwmnïau rhyngwladol (MNEs) ac isafswm cyfradd treth gorfforaethol fyd-eang effeithiol. Awgrymodd yr Unol Daleithiau i ddechrau y dylid gosod isafswm cyfradd treth gorfforaethol ar 21%, ond ei symud yn gyflym i 15%. 

hysbyseb

Wrth fynd i mewn i gyfarfod yr Ewro-grŵp heddiw, dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni, ei fod wedi cael cyfarfod rhagorol gydag Ysgrifennydd Trysorlys yr UD Janet Yellen. Dywedodd Gentiloni y byddai prif gyflawniad y penwythnos - y cytundeb byd-eang ar drethiant - yn rhoi diwedd ar y “ras i’r gwaelod” i adleoli trethi. Meddai: “Yn y fframwaith hwn, rhoddais wybod i’r Ysgrifennydd Yellen am ein penderfyniad i ohirio’r cynnig o ardoll ddigidol yr UE er mwyn caniatáu inni ganolbwyntio ar filltir olaf y cytundeb hanesyddol hwn.”

Dywedodd llefarydd y Comisiwn Ewropeaidd, Daniel Ferrie, y byddai’n rhaid i’r Comisiwn fynd i’r afael yn gyflym â’r materion sydd heb eu datrys a chwblhau “amrywiol elfennau dylunio”, ynghyd â chynllun gweithredu manwl erbyn mis Hydref. Y syniad yw y byddai hyn yn cael ei gymeradwyo gan benaethiaid llywodraeth G20 mewn uwchgynhadledd yn Rhufain. Dywedodd Ferrie: “Am y rheswm hwn rydym wedi penderfynu gohirio ein gwaith ar gynnig am ardoll ddigidol fel‘ adnodd ein hunain ’newydd yn ystod y cyfnod hwn.”

Roedd y Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno cyhoeddiad ar ardoll ddigidol newydd yr UE ar gyfer 14 Gorffennaf, yna ei ohirio tan 22 Gorffennaf, mae bellach wedi’i ohirio tan ar ôl y cytundeb hwn. Rhagwelwyd yr ardoll ddigidol fel adnodd newydd ei hun a fyddai'n helpu'r UE i ad-dalu benthyciad NextGenerationEU. Mae angen rhoi adnoddau newydd eu hunain ar waith erbyn 1 Ionawr 2023.

hysbyseb

Parhau Darllen

rheolau treth gorfforaethol

Bydd cwmnïau technoleg fawr yn cael newidiadau hanesyddol i'w cytundebau treth rhyngwladol

cyhoeddwyd

on

Yn ddiweddar, mae rhai o dirnodau a gwledydd cyfoethocaf y byd, wedi dod i gytundeb ynghylch cau bylchau treth rhyngwladol sydd wedi'u cymeradwyo gan y corfforaethau rhyngwladol mwyaf. Mae gan rai o'r cwmnïau technoleg hyn y prisiau cyfranddaliadau mwyaf yn y farchnad stoc, fel Apple, Amazon, Google ac ati.

Er bod trethiant technoleg wedi bod yn fater y mae llywodraethau rhyngwladol wedi gorfod cytuno arno rhyngddynt ers amser maith, mae betio hefyd yn rhannu problemau tebyg, yn enwedig oherwydd ei gynnydd mewn poblogrwydd ac wedi caniatáu cyfreithloni yn fyd-eang. Yma rydym wedi darparu a cymhariaeth o safleoedd betio newydd sy'n dilyn ymlaen y deddfau trethiant cywir a'r cyfreithlondebau sy'n angenrheidiol ar gyfer defnydd rhyngwladol.

Yn ystod uwchgynhadledd G7 - y siaradodd ein hadroddiadau diwethaf am bwnc Brexit a bargeinion masnach, daeth cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau, Ffrainc, yr Almaen, y Deyrnas Unedig, Canada, yr Eidal a Japan, i gytundeb unedig i gefnogi cyfraddau treth gorfforaeth fyd-eang o 15% o leiaf. Cytunwyd y dylai hyn ddigwydd gan y dylai'r corfforaethau hyn dalu trethi lle mae eu busnesau ar waith, ac i'r tir y maent yn gweithredu ynddo. Mae osgoi talu treth wedi'i luosogi ers amser maith gan ddefnyddio mentrau a bylchau a ganfuwyd gan endidau corfforaeth, bydd y penderfyniad unfrydol hwn yn rhoi a stopio i ddal cwmnïau technoleg yn gyfrifol.

hysbyseb

Credir bod y penderfyniad hwn yn flynyddoedd o gael ei wneud, ac mae uwchgynadleddau G7 wedi bod eisiau dod i gytundeb i lunio hanes a diwygio'r system drethiant fyd-eang ar gyfer yr arloesi a'r oes ddigidol sy'n cynyddu ar y gorwel. Gwneud cwmnïau fel AfalBydd Amazon a Google yn cymryd atebolrwydd, yn cadw trethiant i wirio am yr hyn yr amcangyfrifir ei fod yn ymchwydd yn eu datblygiadau a'u cyfranogiad dramor. Mae Rishi Sunak, Canghellor Trysorlys y Deyrnas Unedig, wedi sôn ein bod yn argyfwng economaidd y pandemig, mae angen i gwmnïau ddal eu pwysau a chyfrannu at ddiwygiad yr economi fyd-eang. Mae trethiant diwygiedig yn gam ymlaen i gyflawni hynny. Mae cwmnïau technoleg byd-eang fel Amazon ac Apple wedi cynyddu'n aruthrol ym mhrisiau cyfranddalwyr am bob chwarter ar ôl y cwymp mawr y llynedd, gan wneud technoleg yn un o'r sectorau mwyaf cynaliadwy i gael trethi ganddo. Wrth gwrs, ni fyddai pawb yn cytuno ar sylwadau o'r fath, sef bod bylchau trethiant wedi bod yn beth ac yn fater o'r gorffennol ers amser maith.

Bydd y fargen y cytunwyd arni yn rhoi pwysau enfawr ar wledydd eraill yn ystod cyfarfod yr G20 sydd i ddigwydd ym mis Gorffennaf. Mae cael sylfaen cytundeb gan bleidiau G7 yn ei gwneud hi'n debygol iawn y bydd gwledydd eraill yn dod i gytundeb, gyda chenhedloedd fel Awstralia, Brasil, China, Mecsico ac ati a fydd yn bresennol. Bydd gwledydd hafan treth is fel Iwerddon yn disgwyl cyfraddau is gydag isafswm o 12.5% ​​lle gallai eraill fod yn uwch yn dibynnu. Disgwylid y byddai'r gyfradd dreth o 15 y cant yn uwch ar y lefel o 21% o leiaf, ac mae gwledydd sy'n cytuno â hyn yn credu y dylid gosod lefel sylfaenol o 15% gyda phosibiliadau o gyfraddau mwy uchelgeisiol yn dibynnu ar gyrchfan a rhanbarth hynny mae cwmnïau rhyngwladol yn gweithredu ac yn talu trethi o.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd