Cysylltu â ni

Affrica

Sancsiynau'r UE: Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi darpariaethau penodol sy'n ymwneud â Syria, Libya, Gweriniaeth Canolbarth Affrica a'r Wcráin

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu tair barn ar gymhwyso darpariaethau penodol yn Rheoliadau'r Cyngor ar fesurau cyfyngu (cosbau) yr UE sy'n ymwneud â hynny Libya a Syria, Y Gweriniaeth Canolbarth Affrica a gweithredoedd sy'n tanseilio cyfanrwydd tiriogaethol Wcráin. Maent yn ymwneud â 1) newidiadau i ddwy nodwedd benodol cronfeydd wedi'u rhewi: eu cymeriad (sancsiynau ynghylch Libya) a'u lleoliad (sancsiynau ynghylch Syria); 2) rhyddhau cronfeydd wedi'u rhewi trwy orfodi gwarant ariannol (sancsiynau ynghylch Gweriniaeth Canolbarth Affrica) a; 3) y gwaharddiad i sicrhau bod cronfeydd neu adnoddau economaidd ar gael i bersonau rhestredig (sancsiynau ynghylch cyfanrwydd tiriogaethol yr Wcráin). Er nad yw barn y Comisiwn yn rhwymol ar awdurdodau cymwys na gweithredwyr economaidd yr UE, bwriedir iddynt gynnig arweiniad gwerthfawr i'r rheini sy'n gorfod cymhwyso a dilyn cosbau'r UE. Byddant yn cefnogi gweithredu sancsiynau ar draws yr UE yn unffurf, yn unol â'r Cyfathrebu ar y System economaidd ac ariannol Ewropeaidd: meithrin didwylledd, cryfder a gwytnwch.

Dywedodd Comisiynydd Undeb y Gwasanaethau Ariannol, Sefydlogrwydd Ariannol a Marchnadoedd Cyfalaf, Mairead McGuinness: “Rhaid gweithredu sancsiynau’r UE yn llawn ac yn unffurf ledled yr Undeb. Mae'r Comisiwn yn barod i gynorthwyo awdurdodau cymwys cenedlaethol a gweithredwyr yr UE i fynd i'r afael â'r heriau wrth gymhwyso'r sancsiynau hyn. "

Offeryn polisi tramor yw cosbau’r UE, sydd, ymhlith eraill, yn helpu i gyflawni amcanion allweddol yr UE megis gwarchod heddwch, cryfhau diogelwch rhyngwladol, a chydgrynhoi a chefnogi democratiaeth, cyfraith ryngwladol a hawliau dynol. Mae sancsiynau wedi'u targedu at y rhai y mae eu gweithredoedd yn peryglu'r gwerthoedd hyn, ac maent yn ceisio lleihau cymaint â phosibl unrhyw ganlyniadau niweidiol i'r boblogaeth sifil.

Mae gan yr UE 40 o wahanol gyfundrefnau cosbau ar waith ar hyn o bryd. Fel rhan o rôl y Comisiwn fel Gwarcheidwad y Cytuniadau, mae'r Comisiwn yn gyfrifol am fonitro gorfodi sancsiynau ariannol ac economaidd yr UE ar draws yr Undeb, a hefyd sicrhau bod sancsiynau'n cael eu gweithredu mewn ffordd sy'n ystyried anghenion gweithredwyr dyngarol. Mae'r Comisiwn hefyd yn gweithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i sicrhau bod sancsiynau'n cael eu gweithredu'n unffurf ledled yr UE. Mwy o wybodaeth am sancsiynau'r UE yma.

Affrica

Mae'r UE a Gweriniaeth Kenya yn lansio deialog strategol ac yn ymgysylltu tuag at weithredu Cytundeb Partneriaeth Economaidd Cymunedol Dwyrain Affrica

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu lansiad y Deialog Strategol rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Gweriniaeth Kenya, a chryfhau partneriaeth amlochrog rhwng yr UE a rhanbarth Cymuned Dwyrain Affrica (EAC). Yng nghyd-destun ymweliad arlywydd Gweriniaeth Kenya, cyfarfu Uhuru Kenyatta, Is-lywydd Gweithredol a Chomisiynydd Masnach Valdis Dombrovskis ag Adan Mohamed, ysgrifennydd cabinet Cymuned Dwyrain Affrica a datblygu rhanbarthol. Cytunodd y ddwy ochr i ymgysylltu tuag at weithredu masnach a darpariaethau cydweithredu economaidd a datblygu'r Cytundeb Partneriaeth Economaidd (EPA) gyda Chymuned Dwyrain Affrica.

Is-lywydd Gweithredol Dombrovskis (llun): “Rwy’n croesawu ymdrechion ac arweinyddiaeth Kenya yn y rhanbarth. Mae'n un o bartneriaid masnach pwysicaf yr UE yn Affrica Is-Sahara ac yn Gadeirydd Cymuned Dwyrain Affrica. Mae penderfyniad diweddar Uwchgynhadledd EAC yn caniatáu i aelodau EAC weithredu'r EPA rhanbarthol yn ddwyochrog gyda'r UE, yn seiliedig ar egwyddor o 'geometreg amrywiol'. Bydd yr UE nawr yn ymgysylltu â Kenya - sydd eisoes wedi llofnodi a chadarnhau'r EPA rhanbarthol - ar y dulliau tuag at ei weithredu. Mae'r EPA yn offeryn masnach a datblygu pwysig a byddai ei weithredu gyda Kenya yn floc adeiladu tuag at integreiddio economaidd rhanbarthol. Rydym yn annog aelodau eraill o Gymuned Dwyrain Affrica i arwyddo a chadarnhau'r EPA. ”

Ychwanegodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol Jutta Urpilainen, a gyfnewidiodd ag Ysgrifennydd y Cabinet Materion Tramor, Raychelle Omamo: “Rwy’n croesawu’r ysgogiad newydd i berthynas ddwyochrog yr UE-Kenya gyda chytundeb ar lansiad y ddeialog strategol ynghyd ag ymgysylltiad o’r newydd â Chymuned Dwyrain Affrica. Bydd hyn yn creu deialog sy'n canolbwyntio ar nodau polisi cyffredin a buddion gwirioneddol i bawb sy'n cymryd rhan. Byddwn yn dechrau gweithio ar fap ffordd ar unwaith i roi'r ddeialog strategol ar waith. Rydym wedi ymrwymo i gyd-fynd ag ymdrechion pontio gwyrdd, creu swyddi a digideiddio uchelgeisiol y wlad. Yn ogystal, bydd buddsoddi mewn Pobl, mewn addysg neu iechyd, o'r pwys mwyaf i adeiladu gwytnwch a helpu i fynd i'r afael â heriau COVID-19 ac rydym yn gweithio'n ddwys ar fentrau Tîm Ewrop i gefnogi mentrau bach a chanolig a diwydiannau fferyllol yn Affrica i ategu'r ymdrechion yn lefel gwlad. ”

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y Datganiad i'r wasg.

Parhau Darllen

Affrica

Mae Affrica ac Ewrop yn trafod buddsoddiad i ddatgymalu dewis ffug rhwng cadwraeth a datblygu yn Nyddiau Datblygu Ewropeaidd 2021

cyhoeddwyd

on

Cynullodd Sefydliad Bywyd Gwyllt Affrica (AWF) drafodaeth ar Dirweddau Affrica ar gyfer Pobl a Bywyd Gwyllt: Datgymalu’r dewis ffug rhwng cadwraeth a datblygu ddydd Mercher 16 Mehefin 2021 am 15h10 CET fel rhan o Ddiwrnodau Datblygu Ewropeaidd 2021.

Archwiliodd y drafodaeth sut mae'r gwasanaethau y mae systemau ecolegol yn eu darparu yn sail i fodolaeth ddynol, sefydlogrwydd gwleidyddol a ffyniant economaidd, yn enwedig yn Affrica. A bydd sut mae buddsoddi yn Affrica fel petai cadwraeth a datblygiad yn amcanion cystadleuol yn arwain at golli rhywogaethau a dirywiad cynefinoedd yn barhaus. O ran atebion, canolbwyntiodd y sesiwn ar y rôl y mae arweinwyr Affrica yn ei chwarae wrth lunio llwybr mwy cynaliadwy trwy fuddsoddi mewn economïau bywyd gwyllt sy'n cymell cadwraeth ac adfer wrth ddarparu ar gyfer pobl a phwysigrwydd symud i gadwraeth a sicrhau bod cyllid yn cyrraedd lle mae ei angen. ond hefyd sut y bydd y fargen werdd yn ail-lunio sut mae Ewrop yn buddsoddi mewn tirweddau yn Affrica. Gwnaeth y drafodaeth achos clir dros fuddsoddiadau craffach a gwyrddach yn nhirweddau Affrica.

Wrth siarad ar ôl y sesiwn, dywedodd Frederick Kumah, Is-lywydd Materion Allanol yn AWF: “Rwy’n falch bod y sesiwn wedi archwilio’r rôl y mae angen i arweinwyr Affrica ei chwarae wrth lunio llwybr mwy cynaliadwy trwy fuddsoddi mewn economïau bywyd gwyllt sy’n cymell cadwraeth ac adfer wrth ddarparu ar gyfer bobl. ”

Esboniodd Cyfarwyddwr Gweithredol Ecotrust Pauline, Natongo Kalunda, panelwr yn y drafodaeth: “Nid oes digon o ymdrech yn y defnydd byd-eang i ddeall bod natur yn ased a bod yn rhaid buddsoddi er mwyn ei amddiffyn a chefnogi twf… .Mae cynaliadwyedd yn dibynnu ar y tirweddau hyn a os nad yw buddsoddwyr yn deall hynny, yna bydd yn amhosibl cyrraedd targedau cynaliadwyedd. ”

Roedd y ddadl amserol hon yn cynnwys siaradwyr panel o’r ddau gyfandir Simon Malete, Arweinydd Grŵp Negodwyr Affrica i’r Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol (CBD), Pauline Nantongo Kalunda, Cyfarwyddwr Gweithredol Ecotrust a Chrysoula Zacharopoulou, Aelod o Senedd Ewrop. Cymedrolwyd y sesiwn gan Simangele Msweli, Uwch Reolwr Rhaglen Arweinyddiaeth Ieuenctid yr AWF.

Am Sefydliad Bywyd Gwyllt Affrica

Sefydliad Bywyd Gwyllt Affrica yw'r prif eiriolwr dros amddiffyn bywyd gwyllt a thiroedd gwyllt fel rhan hanfodol o Affrica fodern a llewyrchus. Fe'i sefydlwyd ym 1961 i ganolbwyntio ar anghenion cadwraeth Affrica, ac rydym yn cyfleu gweledigaeth unigryw yn Affrica, yn pontio gwyddoniaeth a pholisi cyhoeddus, ac yn dangos buddion cadwraeth i sicrhau goroesiad bywyd gwyllt a thiroedd gwyllt y cyfandir.

Parhau Darllen

Affrica

Mewn byd o wybodaeth amherffaith, dylai sefydliadau adlewyrchu realiti Affrica

cyhoeddwyd

on

Mae COVID-19 wedi plymio cyfandir Affrica i ddirwasgiad llawn. Yn ôl y Banc y Byd, mae'r pandemig wedi gwthio hyd at 40 miliwn o bobl i dlodi eithafol ar draws y cyfandir. Amcangyfrifir y bydd pob mis o oedi cyn cyflwyno'r rhaglen brechlyn yn costio tua $ 13.8 biliwn mewn CMC coll, cost sy'n cael ei chyfrif mewn bywydau yn ogystal â doleri, yn ysgrifennu’r Arglwydd St John, y cymar traws-fainc ac aelod o Grŵp Seneddol Hollbleidiol Affrica.

Mae buddsoddiad uniongyrchol tramor (FDI) i Affrica hefyd wedi gostwng o ganlyniad, gyda rhagolygon economaidd gwan yn gwadu hyder buddsoddwyr. Dylai cynnydd buddsoddiad ESG, sy'n gweld buddsoddiadau'n cael eu hasesu ar ystod o fetrigau moesegol, cynaliadwy a llywodraethu, mewn theori fod yn sianelu cronfeydd i brosiectau teilwng ar draws y cyfandir i bontio'r bwlch hwn.

Fodd bynnag, gall egwyddorion buddsoddi moesegol a gymhwysir yn ymarferol greu rhwystrau ychwanegol, lle nad yw'r dystiolaeth sydd ei hangen i fodloni gofynion ESG ar gael. Mae gweithredu mewn marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg ac yn y ffin yn aml yn golygu gweithio gyda gwybodaeth amherffaith, a derbyn rhywfaint o risg. Mae'r diffyg gwybodaeth hwn wedi arwain at wledydd Affrica yn ennill ymhlith y sgoriau ESG gwannaf ar draws safleoedd rhyngwladol. Mae'r Mynegai Cystadleurwydd Cynaliadwyedd Byd-eang ar gyfer 2020 roedd 27 o daleithiau Affrica ymhlith ei 40 gwlad isaf ar gyfer cystadleurwydd cynaliadwy.

Fel rhywun sydd wedi gweld drosto'i hun fuddion cymdeithasol ac economaidd prosiectau entrepreneuraidd yng ngwledydd Affrica, nid yw'n gwneud unrhyw synnwyr i mi y byddai dull mwy moesegol, yn ôl pob tebyg, o fuddsoddi yn annog buddsoddiad lle byddai'n gwneud y budd cymdeithasol mwyaf. Mae gan y gymuned ariannol waith pellach i'w wneud i gynhyrchu metrigau sy'n ystyried amgylcheddau ansicr a gwybodaeth amherffaith.

Mae'r gwledydd sydd â'r angen mwyaf am fuddsoddiad tramor yn aml yn dod â lefelau annerbyniol o risg gyfreithiol, hyd yn oed moesol i fuddsoddwyr. Mae'n sicr i'w groesawu bod y systemau cyfreithiol rhyngwladol yn dwyn cwmnïau i gyfrif am ymddygiad corfforaethol yn Affrica fwyfwy.

Daeth Goruchaf Lys y DU 's mae dyfarniad y gallai cymunedau Nigeria, sydd wedi'u llygru ag olew, erlyn Shell yn llysoedd Lloegr yn sicr o greu cynsail ar gyfer achosion pellach. Y mis yma, Cyrhaeddodd Petra Diamonds, a restrwyd gan LSE, setliad o £ 4.3 miliwn gyda grŵp o hawlwyr a'i cyhuddodd o gam-drin hawliau dynol yn ei weithrediad Williamson yn Tanzania. Roedd adroddiad gan Hawliau ac Atebolrwydd mewn Datblygiad (RAID) yn honni achosion o leiaf saith marwolaeth a 41 ymosodiad gan bersonél diogelwch ym Mwynglawdd Williamson ers iddo gael ei gaffael gan Petra Diamonds.

Rhaid i gyllid a masnach beidio â bod yn ddall i bryderon moesegol, a dylid condemnio unrhyw ran yn y mathau o gam-drin a honnir yn yr achosion hyn. Lle mae gwrthdaro a lle mae cam-drin hawliau dynol, rhaid i brifddinas y gorllewin aros ymhell. Fodd bynnag, pan fydd gwrthdaro yn ildio i heddwch, gellir defnyddio cyfalaf y gorllewin i ailadeiladu cymdeithas. I wneud hynny, mae angen i fuddsoddwyr fod â hyder y gallant weithredu mewn parthau ôl-wrthdaro heb ddod i gysylltiad â hawliadau cyfreithiol ysblennydd.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd y cyfreithiwr rhyngwladol blaenllaw Steven Kay QC a amddiffynfa helaeth o'i gleient, Lundin Energy, sydd wedi wynebu dioddefaint estynedig yn y llys barn gyhoeddus, ynghylch ei weithrediadau yn ne Sudan rhwng 1997 a 2003. Mae'r achos yn erbyn Lundin yn seiliedig ar honiadau a wnaed gan gyrff anllywodraethol ryw ugain mlynedd yn ôl. Roedd yr un honiadau yn sail i achos cyfreithiol yn yr Unol Daleithiau yn erbyn cwmni o Ganada Talisman Energy yn 2001, a fethodd oherwydd diffyg tystiolaeth.

Mae Kay yn gwywo am ansawdd y dystiolaeth yn yr adroddiad, yn benodol ei 'annibyniaeth a'i dibynadwyedd', gan ddweud na fyddai'n 'dderbyniadwy mewn ymchwiliad troseddol neu erlyniad rhyngwladol'. Y pwynt allweddol yma yw'r consensws rhyngwladol bod y sefydliadau priodol yn delio â honiadau o'r fath, yn yr achos hwn, y Llys Troseddol Rhyngwladol. Yn yr achos hwn, mae'r cwmni wedi wynebu treial gan gyrff anllywodraethol a'r cyfryngau, tra honnir bod gweithredwyr wedi 'chwilio o gwmpas' am awdurdodaeth a fydd yn derbyn yr achos. Bydd yr erlynydd cyhoeddus yn Sweden, ar ôl ystyried yr achos am un mlynedd ar ddeg anghyffredin, yn penderfynu cyn bo hir a fydd yr achos cwbl annhebygol bod Cadeirydd Lundin a chyn Brif Swyddog Gweithredol yn rhan o droseddau rhyfel honedig ym 1997 - 2003 yn cael ei erlyn fel cyhuddiad am dreial neu yn cael ei gau i lawr.

Nid wyf yn arbenigwr ar gyfraith ryngwladol nac yn wir Sweden, ond yn nisgrifiad Kay, mae hwn yn achos lle mae'r naratif cyhoeddus wedi trechu'r wybodaeth gyfyngedig ac amherffaith sydd gennym ynglŷn â'r ffeithiau ar lawr gwlad. Mae cwmnïau gorllewinol sy'n gweithredu mewn parthau ôl-wrthdaro yn gywir yn cael eu dal i safonau uchel a disgwylir iddynt fod yn bartneriaid yn natblygiad economaidd gwledydd. Yn syml, ni fydd hyn yn digwydd os yw hawliadau cyfreithiol ysblennydd yn mynd ar drywydd rhan o gost gwneud busnes yn y gwledydd hyn.

Mae gan Affrica hanes difrifol o droseddau heinous a gyflawnwyd yn enw cyfalafiaeth y Gorllewin, ni all fod unrhyw amheuaeth o hynny. Lle bynnag y maent yn gweithredu, dylai cwmnïau'r Gorllewin ffurfio partneriaethau cymdeithasol ac economaidd â'u gwledydd a'u cymunedau cynnal, gan gynnal dyletswydd gofal i'r poblogaethau a'r amgylchedd o'u cwmpas. Fodd bynnag, ni allwn dybio y bydd yr amodau ar gyfer y cwmnïau hyn yn union yr un fath ag amodau mewn marchnadoedd sefydledig. Dylai sefydliadau rhyngwladol, gosodwyr safonol a chymdeithas sifil gofio realiti Affrica wrth gyflawni eu rôl gywir a phriodol o ddwyn cwmnïau i gyfrif am weithrediadau yn Affrica.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd