Cysylltu â ni

EU

Mae'r Comisiwn a'r diwydiant yn buddsoddi € 22 biliwn mewn Partneriaethau Ewropeaidd newydd i ddarparu atebion i heriau cymdeithasol mawr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio 11 o Bartneriaethau Ewropeaidd newydd ynghyd â diwydiant, i hybu buddsoddiadau mewn ymchwil ac arloesi ac i oresgyn heriau hinsawdd a chynaliadwyedd mawr, tuag at wneud Ewrop yr economi niwtral hinsawdd gyntaf a chyflawni ar y Bargen Werdd Ewrop. Yn unol â nodau'r trawsnewidiad gwyrdd a digidol 'gefell', bydd y Partneriaethau hefyd yn cyflawni uchelgeisiau digidol yr UE ar gyfer y degawd nesaf, Degawd Digidol Ewrop. Byddant yn derbyn mwy nag € 8 biliwn gan Horizon Ewrop, rhaglen ymchwil ac arloesi newydd yr UE ar gyfer 2021-2027. Mae cyfanswm yr ymrwymiadau, gan gynnwys ymrwymiadau partneriaid preifat a chan aelod-wladwriaethau, yn dod i oddeutu € 22bn.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae'r Partneriaethau hyn i gyd yn ymwneud â chyfuno adnoddau ymchwil ac arloesi a sicrhau bod canlyniadau ymchwil yn cael eu troi'n arloesiadau defnyddiol i'r dinasyddion. Gyda Horizon Europe rydym wedi ymrwymo i ddod allan o'r argyfwng hinsawdd, darparu atebion cynaliadwy i heriau amgylcheddol mawr a chyflymu adferiad cynaliadwy. Bydd hyn o fudd i bob Ewropeaidd. ”

Mae'r màs critigol hwn o gyllid yn caniatáu i'r Partneriaethau fynd ar drywydd atebion arloesol ar raddfa fawr, er enghraifft i fynd i'r afael ag allyriadau o ddiwydiannau ynni-ddwys a sectorau anodd eu datgarboneiddio, megis cludo a gwneud dur, yn ogystal â datblygu a defnyddio. batris perfformiad uchel, tanwydd cynaliadwy, offer deallusrwydd artiffisial, technolegau data, roboteg, a mwy. Bydd cronni ymdrechion, adnoddau a buddsoddiadau ar y cyd ac ar raddfa fawr o dan y Partneriaethau hefyd yn cynhyrchu effeithiau cadarnhaol hirdymor, yn hybu cystadleurwydd Ewropeaidd ac sofraniaeth dechnolegol ac yn creu swyddi a thwf.

Yr un ar ddeg o Bartneriaethau Ewropeaidd yw:

 1. Partneriaeth Ewropeaidd ar gyfer Cwmwl Gwyddoniaeth Agored Ewrop. Ei nod yw defnyddio a chydgrynhoi erbyn 2030 amgylchedd rhithwir agored y gellir ymddiried ynddo i alluogi'r amcangyfrif o 2 filiwn o ymchwilwyr Ewropeaidd i storio, rhannu ac ailddefnyddio data ymchwil ar draws ffiniau a disgyblaethau.
 2. Partneriaeth Ewropeaidd ar gyfer Deallusrwydd Artiffisial, Data a Roboteg. Er mwyn sicrhau'r budd mwyaf i Ewrop o Ddeallusrwydd Artiffisial (AI), data a roboteg, bydd y Bartneriaeth hon yn sbarduno arloesedd, derbyn a manteisio ar y technolegau hyn, er budd dinasyddion a busnesau.
 3. Partneriaeth Ewropeaidd ar gyfer Ffotoneg (technolegau ysgafn). Ei nod yw cyflymu arloesiadau ffotonig, sicrhau sofraniaeth dechnolegol Ewrop, codi cystadleurwydd economi Ewrop a hyrwyddo creu a ffyniant swyddi yn y tymor hir.
 4. Partneriaeth Ewropeaidd ar gyfer Dur Glân - Gwneud Dur Carbon Isel. Mae'n cefnogi arweinyddiaeth yr UE i drawsnewid y diwydiant dur yn un carbon-niwtral, gan wasanaethu fel catalydd ar gyfer sectorau strategol eraill.
 5. Partneriaeth Ewropeaidd a Wnaed yn Ewrop. Bydd yn ysgogiad i arweinyddiaeth Ewropeaidd ym maes gweithgynhyrchu cynaliadwy yn Ewrop, trwy gymhwyso egwyddorion yr economi gylchol (dim gwastraff ac eraill), trawsnewid digidol a gweithgynhyrchu niwtral yn yr hinsawdd.
 6. Prosesau Partneriaeth Ewropeaidd4Planet. Ei weledigaeth yw bod diwydiannau prosesau Ewropeaidd yn arwain yn fyd-eang ar nod niwtraliaeth hinsawdd 2050 gyda ffocws cryf ar dechnolegau carbon isel, cylchlythyrau, megis hybiau cylchrediad a chystadleurwydd.
 7. Partneriaeth Ewropeaidd ar gyfer yr Amgylchedd Adeiledig Cynaliadwy sy'n Canolbwyntio ar Bobl (Built4People). Ei weledigaeth yw amgylcheddau adeiledig o ansawdd uchel, carbon isel, ynni ac effeithlon o ran adnoddau, fel adeiladau, seilwaith, a mwy, sy'n gyrru'r trawsnewidiad tuag at gynaliadwyedd.
 8. Partneriaeth Ewropeaidd tuag at Drafnidiaeth Ffordd Dim Allyriadau (2Zero). Ei nod yw cyflymu datblygiad trafnidiaeth dim allyriadau gyda dull systemau, gan gefnogi system drafnidiaeth ffordd lân sy'n niwtral o'r hinsawdd.
 9. Partneriaeth Ewropeaidd ar gyfer Symudedd Cysylltiedig, Cydweithredol a Awtomataidd. Ei nod yw cyflymu gweithrediad technolegau a gwasanaethau symudedd arloesol, cysylltiedig, cydweithredol ac awtomataidd.
 10. Partneriaeth Ewropeaidd ar gyfer Batris: Tuag at gadwyn werth batri diwydiannol Ewropeaidd cystadleuol. Ei nod yw cefnogi datblygiad ecosystem ymchwil ac arloesi Ewropeaidd o'r radd flaenaf ar fatris, a meithrin arweinyddiaeth ddiwydiannol Ewropeaidd wrth ddylunio a chynhyrchu batris ar gyfer y genhedlaeth nesaf o gymwysiadau llonydd a symudol.
 11. Partneriaeth Ewropeaidd ar gyfer Cludiant Dŵr Dim Allyriadau. Ei nod yw i'r UE arwain a chyflymu trawsnewid trafnidiaeth forwrol a gludir mewn dŵr i gael gwared ar yr holl allyriadau amgylcheddol niweidiol, gan gynnwys nwy tŷ gwydr, llygryddion aer a dŵr, trwy dechnolegau a gweithrediad arloesol.

Mabwysiadodd y Comisiwn Femoranda Cyd-ddealltwriaeth heddiw i lansio'r Partneriaethau, a fydd yn cychwyn eu gweithrediadau ar unwaith. Bydd seremoni lofnodi ar gyfer y Memoranda Cyd-ddealltwriaeth yn cael ei chynnal yn y Diwrnodau Ymchwil ac Arloesi Ewropeaidd ar Mehefin 23.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n Addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Margrethe Vestager: “Mae cydweithredu yn allweddol o ran goresgyn yr heriau wrth drosglwyddo gwyrdd a digidol Ewrop. Ac mae technolegau digidol yn gyrru'r trawsnewid hwn tuag at economi niwtral, cylchol a mwy gwydn. Bydd yr un ar ddeg partneriaeth, y mae’r Comisiwn a’r diwydiant wedi’u cynnig gyda’i gilydd heddiw, yn defnyddio adnoddau sylweddol, oddeutu € 22bn, fel y gallwn ar y cyd nodi deallusrwydd artiffisial dibynadwy, data, roboteg a llawer mwy o offer technolegol i gyrraedd ein nodau amgylcheddol a hinsawdd, ar gyfer dyfodol glanach ac iachach. "

Cefndir

Yr un ar ddeg o Bartneriaethau y mae Memoranda Cyd-ddealltwriaeth wedi'u mabwysiadu ar eu cyfer heddiw yw Partneriaethau Ewropeaidd 'cyd-raglenedig' fel y'u gelwir - partneriaethau rhwng y Comisiwn a phartneriaid preifat yn bennaf, ond weithiau cyhoeddus hefyd. Byddant yn rhedeg rhwng 2021 a 2030, gan ganiatáu iddynt roi mewnbwn i alwadau olaf Horizon Europe a lapio'u gweithgareddau olaf wedi hynny.

Y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yw'r sylfaen ar gyfer cydweithredu mewn Partneriaeth, gan ei fod yn nodi ei amcanion, yr ymrwymiadau o'r ddwy ochr a'r strwythur llywodraethu. Mae'r Partneriaethau hefyd yn rhoi mewnbwn i'r Comisiwn ar bynciau perthnasol i'w cynnwys yn Rhaglenni Gwaith Horizon Europe. Mae gweithredu yn rhedeg yn anad dim trwy Raglenni Gwaith Horizon Europe a'u galwadau am gynigion. Mae partneriaid preifat yn datblygu gweithgareddau ychwanegol, nad ydynt yn cael eu hariannu trwy Horizon Europe, ond sydd wedi'u cynnwys yn Agendâu Ymchwil Strategol ac Arloesi y Bartneriaeth ac yn canolbwyntio ar faterion fel defnyddio'r farchnad, datblygu sgiliau neu agweddau rheoliadol.

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Gyda’r Partneriaethau newydd mae Ewrop yn dod ar flaen y gad o ran datblygiadau technolegol byd-eang, gan adeiladu galluoedd diwydiannol allweddol a chyflymu ei drawsnewidiadau gwyrdd a digidol deublyg. Bydd hyn yn helpu i roi Ewrop ar lwybr tuag at niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050 ac economi gylchol. Trwy eu gwaith, bydd y Partneriaethau hefyd yn rhoi pwyslais ar ddatblygu’r technolegau digidol sydd eu hangen i gefnogi arweinyddiaeth ddiwydiannol Ewrop. ”

Mae'r Partneriaethau Ewropeaidd 'cyd-raglenedig' hyn yn wahanol, ond maent hefyd yn ategu'r Partneriaethau Ewropeaidd 'sefydliadol' mwy cymhleth, sy'n seiliedig ar gynnig deddfwriaethol gan y Comisiwn ac sydd â 'Strwythur Gweithredu Ymroddedig'. Yn gynharach eleni, ym mis Chwefror y Comisiwn arfaethedig sefydlu 10 Partneriaeth Ewropeaidd 'sefydliadol' newydd rhwng yr Undeb Ewropeaidd, aelod-wladwriaethau a / neu'r diwydiant. Gyda buddsoddiad o bron i € 10 biliwn, y bydd y partneriaid yn ei gyfateb ag o leiaf swm cyfatebol, eu nod yw cyflymu'r trawsnewidiad tuag at Ewrop werdd, niwtral yn yr hinsawdd a digidol, a gwneud diwydiant Ewropeaidd yn fwy gwydn a chystadleuol.

Mwy o wybodaeth

Partneriaethau Ewropeaidd

Cwestiynau Cyffredin - Partneriaethau Ewropeaidd

Taflen Ffeithiau

Inffograffeg

Gwlad Belg

Golchodd ceir a phalmentydd i ffwrdd wrth i dref Gwlad Belg gael ei tharo gan y llifogydd gwaethaf mewn degawdau

cyhoeddwyd

on

By

Cafodd tref ddeheuol Gwlad Belg, Dinant, ei tharo gan y llifogydd trymaf mewn degawdau ddydd Sadwrn (24 Gorffennaf) ar ôl i storm fellt a tharanau dwy awr droi strydoedd yn nentydd cenllif a olchodd geir a phalmentydd ond na laddodd neb, yn ysgrifennu Jan Strupczewski, Reuters.

Cafodd Dinant ei arbed rhag y llifogydd marwol 10 diwrnod yn ôl a laddodd 37 o bobl yn ne-ddwyrain Gwlad Belg a llawer mwy yn yr Almaen, ond fe wnaeth trais storm dydd Sadwrn synnu llawer.

"Rwyf wedi bod yn byw yn Dinant ers 57 mlynedd, ac nid wyf erioed wedi gweld unrhyw beth felly," meddai Richard Fournaux, cyn-faer y dref ar afon Meuse a man geni'r dyfeisiwr y sacsoffon, Adolphe Sax o'r 19eg ganrif. ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae menyw yn gweithio i adfer ei heiddo yn dilyn glawiad trwm yn Dinant, Gwlad Belg Gorffennaf 25, 2021. REUTERS / Johanna Geron
Mae menyw yn cerdded mewn ardal yr effeithiwyd arni gan lawiad trwm yn Dinant, Gwlad Belg Gorffennaf 25, 2021. REUTERS / Johanna Geron

Fe wnaeth dŵr glaw yn llifo i lawr strydoedd serth ysgubo dwsinau o geir i ffwrdd, eu pentyrru mewn tomen wrth groesfan, a golchi cerrig coblau, palmantau a darnau cyfan o darmac wrth i drigolion wylio mewn arswyd o ffenestri.

Nid oedd unrhyw amcangyfrif manwl gywir o’r difrod, gydag awdurdodau tref yn rhagweld yn unig y byddai’n “sylweddol”, yn ôl teledu RTL Gwlad Belg.

Fe wnaeth y storm ddryllio hafoc tebyg, hefyd heb golli bywyd, yn nhref fach Anhee ychydig gilometrau i'r gogledd o Dinant.

Parhau Darllen

Gweriniaeth Tsiec

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Tsiecia € 7 biliwn

cyhoeddwyd

on

Heddiw (19 Gorffennaf) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Mae hwn yn gam pwysig tuag at yr UE yn talu € 7 biliwn mewn grantiau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Bydd yn chwarae rhan allweddol wrth helpu Tsiecia i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Mae'r cynllun Tsiec yn rhan o ymateb cydgysylltiedig digynsail yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i'r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl.

Asesodd y Comisiwn gynllun Tsiecia yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd dadansoddiad y Comisiwn, yn benodol, a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodwyd yng nghynllun Tsiec yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol.

Sicrhau trosglwyddiad gwyrdd a digidol Tsiec  

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Tsiecia yn canfod ei fod yn neilltuo 42% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd. Mae'r cynllun yn cynnwys buddsoddiadau mewn ynni adnewyddadwy, moderneiddio rhwydweithiau dosbarthu gwres ardal, amnewid boeleri glo a gwella effeithlonrwydd ynni adeiladau preswyl a chyhoeddus. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau ar gyfer amddiffyn natur a rheoli dŵr ynghyd â buddsoddiad mewn symudedd cynaliadwy.

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Tsiecia yn canfod ei fod yn neilltuo 22% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi'r trawsnewidiad digidol. Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer buddsoddiadau mewn seilwaith digidol, digideiddio gweinyddiaeth gyhoeddus, gan gynnwys meysydd iechyd, cyfiawnder a gweinyddu trwyddedau adeiladu. Mae'n hyrwyddo digideiddio busnesau a phrosiectau digidol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau i wella sgiliau digidol ar bob lefel, fel rhan o'r system addysg a thrwy raglenni uwchsgilio ac ailsgilio pwrpasol.

Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol Tsiec

Mae'r Comisiwn o'r farn bod cynllun Tsiecia yn mynd i'r afael yn effeithiol â'r cyfan neu is-set sylweddol o'r heriau economaidd a chymdeithasol a amlinellir yn yr argymhellion gwlad-benodol a gyfeiriwyd at Tsiecia gan y Cyngor yn y Semester Ewropeaidd yn 2019 ac yn 2020.

Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer mesurau i fynd i'r afael â'r angen am fuddsoddiad mewn effeithlonrwydd ynni a ffynonellau ynni adnewyddadwy, trafnidiaeth gynaliadwy a seilwaith digidol. Nod sawl mesur yw mynd i'r afael â'r angen i feithrin sgiliau digidol, gwella ansawdd a chynhwysiant addysg, a chynyddu argaeledd cyfleusterau gofal plant. Mae'r cynllun hefyd yn darparu ar gyfer gwella'r amgylchedd busnes, yn bennaf trwy fesurau e-lywodraeth helaeth, diwygio'r gweithdrefnau o roi trwyddedau adeiladu a mesurau gwrth-lygredd. Bydd heriau ym maes Ymchwil a Datblygu yn cael eu gwella trwy fuddsoddiad sydd â'r nod o gryfhau cydweithrediad cyhoeddus-preifat a chefnogaeth ariannol ac anariannol i gwmnïau arloesol.

Mae'r cynllun yn cynrychioli ymateb cynhwysfawr a chytbwys digonol i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Tsiec, a thrwy hynny gyfrannu'n briodol at bob un o'r chwe philer y cyfeirir atynt yn y Rheoliad RRF.

Cefnogi buddsoddiadau blaenllaw a phrosiectau diwygio

Mae'r cynllun Tsiec yn cynnig prosiectau ym mhob un o saith ardal flaenllaw Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol sy'n mynd i'r afael â materion sy'n gyffredin i bob aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiad deublyg. Er enghraifft, mae Tsiecia wedi cynnig € 1.4bn i gefnogi adnewyddu effeithlonrwydd ynni adeiladau a € 500 miliwn i hybu sgiliau digidol trwy addysg a buddsoddiadau mewn rhaglenni uwchsgilio ac ailsgilio ar gyfer y gweithlu cyfan.  

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod nad oes unrhyw fesur a gynhwysir yn y cynllun yn gwneud unrhyw niwed sylweddol i'r amgylchedd, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF.

Mae'r trefniadau a gynigir yn y cynllun adfer a gwytnwch mewn perthynas â systemau rheoli yn ddigonol i atal, canfod a chywiro llygredd, twyll a gwrthdaro buddiannau sy'n ymwneud â defnyddio cronfeydd. Disgwylir i'r trefniadau hefyd osgoi cyllid dwbl i bob pwrpas o dan y Rheoliad hwnnw a rhaglenni eraill yr Undeb. Ategir y systemau rheoli hyn gan fesurau archwilio a rheoli ychwanegol sydd wedi'u cynnwys yng nghynnig y Comisiwn ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor fel cerrig milltir. Rhaid cyflawni'r cerrig milltir hyn cyn i Tsiecia gyflwyno ei chais am daliad cyntaf i'r Comisiwn.

Dywedodd yr Arlywydd Ursula von der Leyen: “Heddiw, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu rhoi ei olau gwyrdd i gynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Bydd y cynllun hwn yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi symudiad tuag at ddyfodol mwy gwyrdd a mwy digidol i Tsiecia. Mae mesurau sy'n gwella effeithlonrwydd ynni, yn digideiddio gweinyddiaeth gyhoeddus ac yn atal camddefnyddio arian cyhoeddus yn unol ag amcanion NextGenerationEU yn union. Rwyf hefyd yn croesawu’r pwyslais cryf y mae’r cynllun yn ei roi ar gryfhau gwytnwch system gofal iechyd Tsiec i’w baratoi ar gyfer heriau yn y dyfodol. Byddwn yn sefyll gyda chi bob cam o'r ffordd i sicrhau bod y cynllun yn cael ei weithredu'n llawn.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Bydd cynllun adferiad a gwytnwch Tsiec yn rhoi hwb cryf i ymdrechion y wlad i fynd yn ôl ar ôl i’r sioc economaidd achosi’r pandemig. Bydd y € 7bn yng nghronfeydd NextGenerationEU a fydd yn llifo i Tsiecia dros y pum mlynedd nesaf yn cefnogi rhaglen eang o ddiwygiadau a buddsoddiadau i adeiladu economi fwy cynaliadwy a chystadleuol. Maent yn cynnwys buddsoddiadau sylweddol iawn mewn adnewyddu adeiladau, ynni glân a symudedd cynaliadwy, ynghyd â mesurau i hybu seilwaith a sgiliau digidol a digideiddio gwasanaethau cyhoeddus. Bydd yr amgylchedd busnes yn elwa o hyrwyddo mesurau e-lywodraeth a gwrth-lygredd. Bydd y cynllun hefyd yn cefnogi gwelliannau mewn gofal iechyd, gan gynnwys gofal atal canser ac adferiad wedi'i atgyfnerthu. "

Y camau nesaf

Heddiw mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor i ddarparu € 7bn mewn grantiau i Tsiecia o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn.

Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer talu € 910m i Tsiecia cyn ei ariannu. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd i Tsiecia.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Bydd y cynllun hwn yn rhoi Tsiecia ar y llwybr i adferiad ac yn hybu ei dwf economaidd wrth i Ewrop baratoi ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Mae Tsiecia yn bwriadu buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy a thrafnidiaeth gynaliadwy, wrth wella effeithlonrwydd ynni adeiladau. Ei nod yw cyflwyno mwy o gysylltedd digidol ledled y wlad, hyrwyddo addysg a sgiliau digidol, a digideiddio llawer o'i wasanaethau cyhoeddus. Ac mae'n rhoi ffocws i'w groesawu ar wella'r amgylchedd busnes a'r system gyfiawnder, wedi'i ategu gan fesurau i ymladd yn erbyn llygredd a hyrwyddo e-lywodraeth - i gyd mewn ymateb cytbwys i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Tsiec. Ar ôl ei roi ar waith yn iawn, bydd y cynllun hwn yn helpu i roi Tsiecia ar sylfaen gadarn ar gyfer y dyfodol. ”

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym Mhenderfyniad Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau. 

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Tsiec

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac atebion

Ftaflen act ar gynllun adfer a gwytnwch Tsiec

Cynnig ar gyfer Cyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Tsiecia

Atodiad i'r Cynnig am Gyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Tsiecia

Dogfen gweithio staff sy'n cyd-fynd â'r cynnig am Benderfyniad Gweithredu'r Cyngor

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae doll marwolaeth yn codi i 170 yn llifogydd yr Almaen a Gwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Cododd y doll marwolaeth mewn llifogydd dinistriol yng ngorllewin yr Almaen a Gwlad Belg io leiaf 170 ddydd Sadwrn (17 Gorffennaf) ar ôl i afonydd byrstio a fflach-lifogydd yr wythnos hon gwympo tai a rhwygo ffyrdd a llinellau pŵer, ysgrifennu Petra Wischgoll,
David Sahl, Matthias Inverardi yn Duesseldorf, Philip Blenkinsop ym Mrwsel, Christoph Steitz yn Frankfurt a Bart Meijer yn Amsterdam.

Bu farw tua 143 o bobl yn y llifogydd yn nhrychineb naturiol gwaethaf yr Almaen mewn mwy na hanner canrif. Roedd hynny’n cynnwys tua 98 yn ardal Ahrweiler i’r de o Cologne, yn ôl yr heddlu.

Roedd cannoedd o bobl yn dal ar goll neu'n anghyraeddadwy gan fod sawl ardal yn anhygyrch oherwydd lefelau dŵr uchel tra bod cyfathrebu mewn rhai lleoedd yn dal i fod i lawr.

Trigolion a pherchnogion busnes brwydro i godi'r darnau mewn trefi cytew.

"Mae popeth wedi'i ddinistrio'n llwyr. Nid ydych chi'n adnabod y golygfeydd," meddai Michael Lang, perchennog siop win yn nhref Bad Neuenahr-Ahrweiler yn Ahrweiler, gan ymladd yn ôl dagrau.

Ymwelodd Arlywydd yr Almaen Frank-Walter Steinmeier ag Erftstadt yn nhalaith Gogledd Rhine-Westphalia, lle lladdodd y drychineb o leiaf 45 o bobl.

"Rydyn ni'n galaru gyda'r rhai sydd wedi colli ffrindiau, cydnabod, aelodau'r teulu," meddai. "Mae eu tynged yn rhwygo ein calonnau ar wahân."

Cafodd tua 700 o drigolion eu symud yn hwyr ddydd Gwener ar ôl i argae dorri yn nhref Wassenberg ger Cologne, meddai awdurdodau.

Ond dywedodd maer Wassenberg, Marcel Maurer, fod lefelau dŵr wedi bod yn sefydlogi ers y nos. "Mae'n rhy gynnar i roi'r cwbl yn glir ond rydyn ni'n obeithiol iawn," meddai.

Fodd bynnag, roedd argae Steinbachtal yng ngorllewin yr Almaen yn parhau i fod mewn perygl o dorri, meddai awdurdodau ar ôl i ryw 4,500 o bobl gael eu symud o gartrefi i lawr yr afon.

Dywedodd Steinmeier y byddai'n cymryd wythnosau cyn y gellid asesu'r difrod llawn, y disgwylir iddo ofyn am sawl biliynau o ewros mewn cronfeydd ailadeiladu.

Dywedodd Armin Laschet, premier gwladwriaethol Gogledd Rhine-Westphalia ac ymgeisydd y blaid CDU sy’n rheoli yn etholiad cyffredinol mis Medi, y byddai’n siarad â’r Gweinidog Cyllid Olaf Scholz yn y dyddiau nesaf am gymorth ariannol.

Roedd disgwyl i’r Canghellor Angela Merkel deithio ddydd Sul i Rhineland Palatinate, y wladwriaeth sy’n gartref i bentref dinistriol Schuld.

Mae aelodau o luoedd Bundeswehr, wedi'u hamgylchynu gan geir rhannol o dan y dŵr, yn rhydio trwy'r dŵr llifogydd yn dilyn glawiad trwm yn Erftstadt-Blessem, yr Almaen, Gorffennaf 17, 2021. REUTERS / Thilo Schmuelgen
Mae aelodau tîm achub Awstria yn defnyddio eu cychod wrth iddynt fynd trwy ardal y mae llifogydd yn effeithio arni, yn dilyn glawiad trwm, yn Pepinster, Gwlad Belg, Gorffennaf 16, 2021. REUTERS / Yves Herman

Yng Ngwlad Belg, cododd y doll marwolaeth i 27, yn ôl y ganolfan argyfwng genedlaethol, sy’n cydlynu’r ymgyrch rhyddhad yno.

Ychwanegodd fod 103 o bobl "ar goll neu'n anghyraeddadwy". Roedd rhai yn debygol o fod yn anghyraeddadwy oherwydd na allent ail-wefru ffonau symudol neu eu bod yn yr ysbyty heb bapurau adnabod, meddai'r ganolfan.

Dros y dyddiau diwethaf mae'r llifogydd, sydd wedi taro taleithiau Almaeneg Rhineland Palatinate a Gogledd Rhine-Westphalia a dwyrain Gwlad Belg yn bennaf, wedi torri cymunedau cyfan rhag pŵer a chyfathrebu.

RWE (RWEG.DE)Dywedodd cynhyrchydd pŵer mwyaf yr Almaen, ddydd Sadwrn, effeithiwyd yn aruthrol ar ei fwynglawdd agored yn Inden a gwaith pŵer glo Weisweiler, gan ychwanegu bod y planhigyn yn rhedeg ar gapasiti is ar ôl i'r sefyllfa sefydlogi.

Yn nhaleithiau de Gwlad Belg, Lwcsembwrg a Namur, rhuthrodd awdurdodau i gyflenwi dŵr yfed i aelwydydd.

Gostyngodd lefelau dŵr llifogydd yn araf yn y rhannau a gafodd eu taro waethaf yng Ngwlad Belg, gan ganiatáu i breswylwyr ddidoli eiddo a ddifrodwyd. Ymwelodd y Prif Weinidog Alexander De Croo ac Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen â rhai ardaloedd brynhawn Sadwrn.

Cyhoeddodd gweithredwr rhwydwaith rheilffyrdd Gwlad Belg, Infrabel, gynlluniau i atgyweirio llinellau, a byddai rhai ohonynt yn ôl mewn gwasanaeth ar ddiwedd mis Awst yn unig.

Roedd gwasanaethau brys yn yr Iseldiroedd hefyd yn wyliadwrus iawn wrth i afonydd oedd yn gorlifo fygwth trefi a phentrefi ledled talaith ddeheuol Limburg.

Mae degau o filoedd o drigolion y rhanbarth wedi cael eu gwagio yn ystod y ddau ddiwrnod diwethaf gweithiodd milwyr, brigadau tân a gwirfoddolwyr yn wyllt trwy gydol nos Wener (16 Gorffennaf) i orfodi clawdd ac atal llifogydd.

Hyd yn hyn mae'r Iseldiroedd wedi dianc rhag trychineb ar raddfa ei chymdogion, ac o fore Sadwrn ni adroddwyd am unrhyw anafusion.

Mae gwyddonwyr wedi dweud ers amser maith y bydd newid yn yr hinsawdd yn arwain at orlifiadau trymach. Ond bydd penderfynu ar ei rôl yn y rhaeadrau didostur hyn yn cymryd o leiaf sawl wythnos i ymchwilio, meddai gwyddonwyr ddydd Gwener.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd