Cysylltu â ni

diogelu defnyddwyr

Diogelu defnyddwyr: Mae'r Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch marchnata gwasanaethau ariannol defnyddwyr o bell

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar farchnata pellter gwasanaethau ariannol a gynigir i ddefnyddwyr. Mae gan yr UE rheolau ar waith i amddiffyn defnyddwyr pan fyddant yn llofnodi contract gyda darparwr gwasanaethau ariannol manwerthu o bell, er enghraifft ar y ffôn neu ar-lein. Mae unrhyw wasanaeth o natur bancio, credyd, morgais, yswiriant, pensiwn personol, buddsoddiad neu daliad yn dod o dan gwmpas y Cyfarwyddeb ar farchnata gwasanaethau ariannol defnyddwyr o bell pryd bynnag y prynir y gwasanaeth ariannol o bell.

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: “Mae’n bryd addasu ein rheolau UE i’r amseroedd cyfredol. Mae defnyddwyr yn prynu gwasanaethau ariannol ar-lein fwy a mwy. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus hwn yn ein helpu i nodi anghenion dinasyddion a chwmnïau fel y gallwn wneud y gyfarwyddeb yn ddiogel i'r dyfodol. ”

 Bydd canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus yn bwydo i ystyriaethau'r Comisiwn ar gyfer adolygiad posibl o'r gyfarwyddeb, a ddisgwylir yn 2022. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu profiadau a barn gan ddefnyddwyr, gweithwyr proffesiynol gwasanaethau ariannol manwerthu, awdurdodau cenedlaethol ac unrhyw randdeiliaid eraill sydd â diddordeb ar y gyfarwyddeb. . Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar gael yma a bydd ar agor tan 28 Medi 2021.

hysbyseb

diogelu defnyddwyr

Sut mae'r UE yn anelu at hybu amddiffyniad defnyddwyr

cyhoeddwyd

on

Darganfyddwch sut mae'r UE yn anelu at hybu amddiffyniad defnyddwyr a'i addasu i heriau newydd fel y trawsnewid gwyrdd a'r trawsnewid digidol. Cymdeithas 

Wrth i'r economi ddod yn fwy byd-eang a digidol, mae'r UE yn edrych ar ffyrdd newydd o amddiffyn defnyddwyr. Yn ystod cyfarfod llawn mis Mai, bydd ASEau yn trafod y dyfodol digidol Ewrop. Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar gael gwared ar rwystrau i weithrediad y farchnad sengl ddigidol a gwella'r defnydd o ddeallusrwydd artiffisial i ddefnyddwyr.

Darlun infograffig ar amddiffyn defnyddwyr yn yr Undeb Ewropeaidd
Atgyfnerthu amddiffyniad defnyddwyr  

Agenda newydd i ddefnyddwyr

Mae'r Senedd hefyd yn gweithio ar y agenda defnyddwyr newydd strategy ar gyfer 2020-2025, gan ganolbwyntio ar bum maes: pontio gwyrdd, trawsnewid digidol, gorfodi hawliau defnyddwyr yn effeithiol, anghenion penodol rhai grwpiau defnyddwyr a chydweithrediad rhyngwladol.

hysbyseb

Ei gwneud hi'n haws i'w fwyta'n gynaliadwy

Daeth Nod niwtraliaeth hinsawdd 2050 yn flaenoriaeth i'r UE ac mae gan faterion defnyddwyr ran i'w chwarae - trwy ddefnydd cynaliadwy a'r economi cylchlythyr.

Mae darlun infograffig ar Ewropeaid yn cefnogi mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd
Defnydd cynaliadwy  

Ym mis Tachwedd 2020, mabwysiadodd ASEau a adrodd ar sengl gynaliadwy marchnad yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i sefydlu hyn a elwir hawl i atgyweirio i wneud atgyweiriadau yn systematig, yn gost-effeithlon ac yn ddeniadol. Galwodd yr aelodau hefyd am labelu hyd oes cynhyrchion ynghyd â mesurau i hyrwyddo diwylliant o ailddefnyddio, gan gynnwys gwarantau ar nwyddau cyn-berchnogaeth.

Maen nhw hefyd eisiau mesurau yn erbyn dylunio cynhyrchion yn bwrpasol mewn ffordd sy'n eu gwneud yn ddarfodedig ar ôl amser penodol ac ailadrodd galwadau am wefrydd cyffredin.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn yn gweithio ar hawl i atgyweirio rheolau electroneg a deddfwriaeth ar ôl troed amgylcheddol cynhyrchion er mwyn galluogi defnyddwyr i gymharu.

Mae'r adolygiad o'r Cyfarwyddeb Gwerthu Nwyddau, a gynlluniwyd ar gyfer 2022, yn edrych i weld a ellid ymestyn y warant gyfreithiol ddwy flynedd gyfredol ar gyfer nwyddau newydd a nwyddau cyn-berchnogaeth.

Ym mis Medi 2020, lansiodd y Comisiwn y menter cynhyrchion cynaliadwy, o dan y newydd Cynllun Gweithredu Economi Cylchlythyr. Ei nod yw gwneud cynhyrchion yn addas ar gyfer economi gylchol niwtral, effeithlon o ran adnoddau a chylch wrth leihau gwastraff. Bydd hefyd yn mynd i'r afael â phresenoldeb cemegolion niweidiol mewn cynhyrchion fel electroneg ac offer TGCh, tecstilau a dodrefn.

Gwneud y trawsnewidiad digidol yn ddiogel i ddefnyddwyr

Daeth trawsnewid digidol yn newid ein bywydau yn ddramatig, gan gynnwys sut rydyn ni'n siopa. Er mwyn helpu rheolau defnyddwyr yr UE i ddal i fyny, ym mis Rhagfyr 2020 cynigiodd y Comisiwn un newydd Deddf Gwasanaethau Digidol, set o reolau i wella diogelwch defnyddwyr ar draws llwyfannau ar-lein yn yr UE, gan gynnwys marchnadoedd ar-lein.

Mae ASEau eisiau i ddefnyddwyr fod yr un mor ddiogel wrth siopa ar-lein neu all-lein ac eisiau llwyfannau fel eBay ac Amazon i gynyddu ymdrechion i fynd i’r afael â masnachwyr sy’n gwerthu cynhyrchion ffug neu anniogel ac i atal cwmnïau twyllodrus rhag defnyddio eu gwasanaethau.

Cynigiodd ASEau hefyd reolau i amddiffyn defnyddwyr rhag cynnwys niweidiol ac anghyfreithlon ar-lein wrth ddiogelu rhyddid i lefaru a galwodd am reolau newydd ar hysbysebu ar-lein gan roi mwy o reolaeth i ddefnyddwyr.

O ystyried effaith Deallusrwydd artiffisial, mae'r UE yn paratoi rheolau i reoli ei cyfleoedd a bygythiadau. Mae'r Senedd wedi sefydlu pwyllgor arbennig ac yn pwysleisio'r angen am ddeddfwriaeth sy'n canolbwyntio ar bobl. Mae'r Senedd wedi cynnig trefn atebolrwydd sifil ar gyfer deallusrwydd artiffisial sy'n sefydlu pwy sy'n gyfrifol pan fydd systemau AI yn achosi niwed neu ddifrod.

Cryfhau gorfodi hawliau defnyddwyr

Mae gwledydd yr UE yn gyfrifol am orfodi hawliau defnyddwyr, ond mae gan yr UE rôl gydlynu a chefnogi. Ymhlith y rheolau y mae wedi'u rhoi ar waith mae'r gyfarwyddeb ar a gorfodi a moderneiddio cyfraith defnyddwyr yn well a rheolau ar wneud iawn ar y cyd.

Mynd i'r afael ag anghenion penodol defnyddwyr

Defnyddwyr bregus fel plant, pobl oedrannus neu bobl sy'n byw gydag anableddau, yn ogystal â phobl sydd ag anawsterau ariannol neu ddefnyddwyr sydd â mynediad cyfyngedig i'r rhyngrwyd, mae angen mesurau diogelwch penodol arnynt. Yn yr agenda defnyddwyr newydd, mae'r Comisiwn yn bwriadu canolbwyntio ar broblemau gyda hygyrchedd rhyngrwyd, defnyddwyr sy'n agored i niwed yn ariannol a chynhyrchion i blant.

Mae cynlluniau'r Comisiwn yn cynnwys mwy o gyngor all-lein i ddefnyddwyr heb fynediad i'r rhyngrwyd yn ogystal â chyllid i wella argaeledd ac ansawdd gwasanaethau cynghori ar ddyledion i bobl mewn anawsterau ariannol.

Oherwydd bod plant yn arbennig o agored i hysbysebu niweidiol, mae'r Senedd wedi cymeradwyo rheolau llymach ar gyfer gwasanaethau cyfryngau clyweledol ar gyfer gwasanaethau cyfryngau clyweledol.

Gwarantu diogelwch cynhyrchion a werthir yn yr UE

Mae defnyddwyr yn aml yn prynu nwyddau a weithgynhyrchir y tu allan i'r UE. Yn ôl y Comisiwn, pryniannau gan werthwyr y tu allan i'r Cynyddodd yr UE o 17% yn 2014 i 27% yn 2019 ac mae'r agenda defnyddwyr newydd yn tynnu sylw at yr angen am gydweithrediad rhyngwladol i sicrhau diogelwch defnyddwyr. China oedd y y cyflenwr nwyddau mwyaf i'r UE yn 2020, felly bydd y Comisiwn yn gweithio ar gynllun gweithredu gyda nhw yn 2021 i gynyddu diogelwch cynhyrchion a werthir ar-lein.

Ym mis Tachwedd 2020, pasiodd y Senedd a penderfyniad galw am fwy o ymdrechion i sicrhau bod yr holl gynhyrchion a werthir yn yr UE yn ddiogel, p'un a ydynt yn cael eu cynhyrchu yn yr UE neu'r tu allan iddo neu'n cael eu gwerthu ar-lein neu oddi ar-lein.

Y camau nesaf

Mae pwyllgor marchnad fewnol a diogelu defnyddwyr y Senedd yn gweithio ar gynnig y Comisiwn ar gyfer yr agenda defnyddwyr newydd. Disgwylir i ASEau bleidleisio arno ym mis Medi.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

Gwybodaeth Busnes

Cydymffurfiad #GDPR: Manetu i'r adwy?

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Mawrth, rheoleiddwyr Sweden caethu Google gyda dirwy o $ 7.6 miliwn am fethu ag ymateb yn ddigonol i geisiadau cwsmeriaid i gael tynnu eu gwybodaeth bersonol oddi ar restrau'r peiriant chwilio. Y gosb oedd y nawfed uchaf ers i Reoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) trothwy’r UE ddod i rym ym mis Mai 2018 - ac eto fe barodd o’i gymharu â’r awdurdodau amddiffyn data Ffrengig dirwy o € 50 miliwn a darodd Google ym mis Ionawr 2019.

I wneud pethau'n waeth, lai nag wythnos ar ôl penderfyniad Sweden, un o gystadleuwyr llai Google ffeilio cwyn GDPR gyda rheoleiddwyr Iwerddon. Mae'r cwmni cystadleuol, porwr gwe ffynhonnell agored Brave, yn honni bod y cawr technoleg wedi methu â chasglu caniatâd penodol ar gyfer rhannu data defnyddwyr ar draws ei wasanaethau amrywiol, a bod ei bolisïau preifatrwydd yn “Annelwig anobeithiol”. Mae'r gŵyn ddiweddaraf yn golygu bod arferion casglu data Google ar hyn o bryd yn wynebu tri ymchwiliad agored gan awdurdodau preifatrwydd Iwerddon.

Nid Google yw'r unig gwmni i ychwaith wyneb craffu cynyddol ar reoli data ei gwsmeriaid. Er bod y GDPR wedi rhwydo rhyw € 114 miliwn mewn dirwyon hyd yma, mae rheoleiddwyr ledled yr Undeb Ewropeaidd yn cosi i orfodi'r rheoliadau preifatrwydd ysgubol yn fwy trylwyr. Yn syml, nid yw cwmnïau'n barod. Bron i ddwy flynedd ar ôl i'r GDPR ddod i rym, rhai 30% mae cwmnïau Ewropeaidd yn dal i fod allan o gam wrth glo gyda'r rheoliad, tra bod arolygon o swyddogion gweithredol Ewropeaidd a Gogledd America wedi gwneud hynny a nodwyd monitro risg preifatrwydd fel un o'r materion mwyaf difrifol sy'n effeithio ar eu cwmnïau.

hysbyseb

Er gwaethaf gwario biliynau o ewro ar gyfreithwyr ac ymgynghorwyr diogelu data, llawer o gwmnïau sy'n prosesu ac yn cadw data defnyddwyr - yn ymarferol, bron pob busnes - heb gael datblygu cynllun clir i sicrhau eu bod yn cydymffurfio'n llawn â deddfwriaeth preifatrwydd arloesol fel y GDPR. Mae hyd yn oed mwyafrif y cwmnïau sydd wedi cydymffurfio ag ardystiad yn poeni na fyddant yn gallu cynnal eu cydymffurfiad yn y tymor hir.

Ymhlith y materion arbennig o ddraenog y mae cwmnïau'n mynd i'r afael â nhw mae sut i ddod â'r holl ddata sydd ganddyn nhw ar unrhyw ddefnyddiwr penodol at ei gilydd - a sut i addasu neu ddileu'r data hwnnw yn dilyn cais cwsmer o dan y GDPR neu ddeddfwriaeth debyg, fel Deddf Preifatrwydd Defnyddwyr California ( CCPA).

Fodd bynnag, mae amrywiaeth o fusnesau newydd yn cychwyn i gynnig atebion arloesol i leddfu'r baich o gydymffurfio â deddfwriaeth preifatrwydd fwyfwy llym. Disgwylir i'r diweddaraf, Manetu, gyflwyno ei feddalwedd Rheoli Preifatrwydd Defnyddwyr (CPM) ym mis Ebrill. Y meddalwedd defnyddio algorithmau dysgu peiriannau a chydberthynas i dynnu ynghyd unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy y mae busnesau yn ei chadw - gan gynnwys rhywfaint o ddata nad ydyn nhw hyd yn oed yn ymwybodol ohono. Yna gall defnyddwyr gyrchu'r system i reoli'r caniatâd y maen nhw wedi'i roi ar gyfer eu data, gan gynnwys ar lefel gronynnog iawn.

hysbyseb
Wrth wraidd dull gweithredu Manetu mae'r syniad bod rhoi mwy o reolaeth i ddefnyddwyr dros eu data - piler o ddeddfwriaeth fel y GDPR - yn dda i gwsmeriaid ac i fusnesau. Fel yr esboniodd y Prif Swyddog Gweithredol Moiz Kohari, “Nid rhoi defnyddwyr mewn rheolaeth yw'r peth iawn i'w wneud yn unig. Yn y pen draw, mae'n fusnes da. Mae trin eich cwsmeriaid yn dda yn hen mantra, ac mae'n dal i fod yn un gwych. Ond yn y byd sydd ohoni, mae angen i ni drin eu data yn iawn hefyd. Gwnewch hynny, a byddwch yn ennill bond o ymddiriedaeth a fydd yn talu ar ei ganfed am amser hir. ”

Yn ogystal ag ennill ymddiriedaeth cwsmeriaid, gall dull sy'n canolbwyntio mwy ar y defnyddiwr o reoli data helpu cwmnïau i wneud y gorau o amser ac adnoddau - wrth brosesu data ac wrth brofi cydymffurfiad â GDPR neu ddeddfwriaeth preifatrwydd arall. Mae awtomeiddio ceisiadau defnyddwyr i gyrchu, addasu neu ddileu eu data yn lleihau'n sylweddol y costau y mae cwmnïau yn eu hwynebu ar hyn o bryd trwy fynd i'r afael â'r ceisiadau hyn â llaw.

Mewn ffordd debyg i sut mae technoleg blockchain yn gwneud yn marchnata'n fwy tryloyw trwy gofnodi'r holl drafodion mewn cyfriflyfr parhaol, mae platfform Manetu yn cyfuno awtomeiddio â log na ellir ei newid o'r union ganiatâd y mae defnyddwyr wedi'i roi a phryd, a sut, maent wedi newid y caniatâd hwnnw.

Gall y ddogfennaeth hon fod yn amhrisiadwy i gwmnïau sydd angen dangos i reoleiddwyr eu bod yn cydymffurfio â rheoliadau preifatrwydd fel y GDPR. Mae rheolau’r UE yn sefydlu, ymhlith pethau eraill, “hawl i gael eich anghofio.” Mae log Manetu yn caniatáu i gwmnïau gydymffurfio â cheisiadau “anghofiwch fi” a phrofi eu bod wedi gwneud hynny - heb gadw mynediad at wybodaeth y mae'r defnyddiwr wedi gofyn iddynt ei hanghofio. Bydd cwmnïau'n gallu tynnu sylw at gofrestr gynhwysfawr o'r holl ganiatadau roedd defnyddwyr wedi'u rhoi neu eu tynnu'n ôl.

Mae'r gefell yn chwythu yn erbyn Google - y ddirwy GDPR a osodwyd gan awdurdodau Sweden a'r ymchwiliad newydd gan reoleiddwyr preifatrwydd Iwerddon - yn cadarnhau y bydd preifatrwydd data yn un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu cwmnïau sy'n gweithredu yn Ewrop hyd y gellir rhagweld. Bydd yn fwyfwy hanfodol i gwmnïau symleiddio eu prosesau rheoli data i'w galluogi i gael y lefel o oruchwyliaeth y mae rheoleiddwyr a defnyddwyr yn ei disgwyl nawr.

Parhau Darllen

diogelu defnyddwyr

#FemTech - Gallai miliynau o ferched elwa o driniaeth anfewnwthiol newydd ar gyfer camweithrediad llawr y pelfis

cyhoeddwyd

on

Mae Dr. Elan Ziv wedi datblygu dyfais a allai drawsnewid bywydau menywod sy'n byw gyda llithriad organ y pelfis (POP). Wrth ymweld â Brwsel, manteisiwyd ar y cyfle i'w gyfweld a darganfod mwy am opsiwn rheoli an-lawfeddygol a thafladwy cwbl newydd i ferched â POP. Mae ConTIPI yn datblygu dyfeisiau fagina anfewnwthiol a thafladwy ar gyfer camweithrediad llawr pelfig amrywiol mewn menywod. Prynwyd y ddyfais gyntaf, ar gyfer anymataliaeth wrinol straen mewn menywod, gan Kimberly Clark Worldwide ac mae eisoes ar silffoedd yng Ngogledd America. Mae'r ail ddyfais ar gyfer POP yn barod ar gyfer y farchnad, ac mae ganddo Marc CE ar gyfer marchnata yn Ewrop a chliriad 510 (k) gan FDA ar gyfer marchnata yn yr UD. 

A allwch chi ddweud mwy wrthyf am eich dyfais ddiweddaraf?

Rydym wedi datblygu dyfais ar gyfer llithriad organau pelfig mewn merched. Mae'r ddyfais hon a fwriedir ar gyfer rheolaeth anfeddygol a tafladwy llithriad organau pelfig mewn menywod, sy'n golygu dyfais nad yw'n llawfeddygol, a fydd yn ateb i'r rhan fwyaf o fenywod.

Nid oes angen triniaeth lawfeddygol ar tua 80% o'r menywod ar draws y byd, ond dim ond rheolaeth niwclear. Ac rydym wedi darparu dyfais newydd ar eu cyfer.

Beth yw POP? Sut fyddech chi'n ei ddisgrifio?

Wel, mae'n gyffredin iawn. Mae'n gyflwr cyffredin iawn ymysg menywod eu bod yn teimlo bod rhywbeth yn chwyddo allan o'r fagina. Prif achos hyn yw genedigaeth, rhwymedd a hefyd henaint a diffyg estrogen. Mae'n gyffredin iawn, mae'n digwydd i oddeutu 50% o'r menywod ledled y byd.
Mae menywod yn trafferthu'n fawr gan hynny. Ond mae'r mwyafrif o ferched, yr amcangyfrifir eu bod oddeutu 93% yn amharod i ddod ymlaen a dweud, mae gen i broblem. Dim ond tua chwech i saith y cant o'r menywod sy'n dod ymlaen, i ddweud: "Mae gen i broblem, helpwch fi, neu o leiaf cynghorwch fi beth i'w wneud a sut i ddelio â'r broblem hon."

Ac a yw hynny oherwydd eu bod yn teimlo cywilydd, neu ai eu bod yn ofni'r driniaeth, yn enwedig os ydych chi'n dweud y gallai gynnwys ymyrraeth lawfeddygol? 
Wel, embaras yn bennaf, dwi'n meddwl, mae'n dal i fod yn dipyn o dabŵ. Un o'r tabŵs sy'n weddill i ferched ac nid ydych chi'n siarad amdano, oherwydd mae'n cyd-fynd â delwedd y corff. Mae'n cyd-fynd ag unrhyw beth fel heneiddio, efallai eich bod wedi clywed bod eich mam-gu wedi dioddef ohoni. Mae hyn yn rhan ohono, ond y rhan arall yw'r ffaith nad yw'r driniaeth a gawn heddiw yn ddefnyddiol iawn. Nid yw'r feddygfa'n ddigon da ac mae'r dulliau triniaeth eraill hefyd yn annigonol.
Allwch chi roi syniad i ni o faint o bobl a allai elwa o fewn Ewrop? Neu ganran?
Yn Ewrop, rydym yn amcangyfrif ei fod tua 28% o'r menywod yn Ewrop gyda, ond gyda rhyw fath o broblemau. Mae gan dros 50% o'r menywod ledled y byd o leiaf un o'r 3 anhwylder. Yn achos llithriad organ y pelfis, amcangyfrifodd fod tua 135 miliwn o fenywod yn fyd-eang gyda'r cyflwr hwn, tua 28% yn Ewrop. Mae nifer y menywod yr effeithir arnynt yn enfawr, dim ond yn rhannol foddhaol y mae llawdriniaeth oherwydd cyfradd uchel o effeithiau andwyol, a'r dull rheoli anfewnwthiol cyfredol yw trwy ddefnyddio pesari - corff rwber / silicon y gellir ei ailddefnyddio yn unig a fewnosodir yn y rhan fwyaf o achosion gan meddyg i'r fagina am 3 mis, yna ei dynnu allan, ei lanhau a'i hailadrodd am 3 mis arall - ac felly am nifer o flynyddoedd. Ynghyd â hyn mae poen / anghysur / rhyddhau /heintiau ac anallu i gael cyfathrach rywiol.
Ydych chi mewn cyfnod lle bydd y cynnyrch hwn ar gael? A yw'n hysbys amdani o fewn y proffesiwn gynaecolegol ymhlith meddygon teulu?
Rydyn ni newydd gwblhau datblygu'r ddyfais. Rydym yn gwmni sy'n datblygu dyfeisiau cyffredinol, sydd wedi'u bwriadu ar gyfer rheoli camweithrediad llawr pelfis o'r fath nad yw'n llawfeddygol ac yn dafladwy. Felly un ohonynt yw'r llithriad organ pelfig, yr ydym newydd gwblhau ei ddatblygu. Ac mae'r ddyfais yn barod ar gyfer y farchnad. Mae ganddo farc CE, sy'n golygu'r gallu i farchnata yn y gymuned Ewropeaidd. Ac rydym newydd dderbyn cliriad FDA (Gweinyddiaeth Cyffuriau Ffederal yr Unol Daleithiau). Nawr rydym yn symud ymlaen tuag at fasnacheiddio'r ddyfais.
Gan ei fod yn gyflwr cyffredin pam nad yw rhywbeth fel hyn wedi'i ddatblygu'n gynharach? Neu a yw hwn yn gwestiwn o ymchwil i gyflyrau menywod yn cael ei esgeuluso a'i anwybyddu?
Yn hollol, ie. Yn union fel hynny. Mae'n anhygoel dweud, ond daeth yr arloesedd an-lawfeddygol olaf yn y maes hwn i'r farchnad tua 23 mlynedd yn ôl. Ac i'ch cwestiwn chi, ydy, nid yw'r awdurdodau yn ymwybodol iawn o angen y menywod a dyma pam mae mudiad newydd nawr yn datblygu ei hun yn ceisio gwthio'r syniad o dechnoleg FEM a ddatblygwyd ar gyfer menywod. Ac rydym yn rhan o'r mudiad hwn.
Sut beth yw eich cynnyrch?
Mae ein dyfeisiau'n dod o fewn pecyn wedi'i selio fel yr un hwn, dim ond agor y pecyn a chymryd y ddyfais allan. Dyma ein dyfeisiau gan y gallwch chi weld yn debyg iawn i tampon ac mae'n cael ei fewnosod gan y fenyw ei hun yn y fagina pryd bynnag mae hi eisiau. Nid oes ots ble mae hi efallai ei bod ar wyliau, nid oes angen meddyg. Mae'r ddyfais yn aros yn y fagina am hyd at saith diwrnod tan yr amser y mae hi am ei dynnu allan ac yna dim ond tynnu'r llinyn mae'r ddyfais yn crebachu yn ôl a llithro allan o'r fagina i'w gwaredu. Mae dau brif gysyniad yma. Un yw'r newid rheolaeth. Yn gyntaf, newid yn rheolaeth y cyflwr meddygol i ddwylo'r fenyw. A'r ail yw'r rhyddid i benderfynu. Mae hynny'n golygu y gall menyw benderfynu pryd y mae am fewnosod y ddyfais pan fydd am ei thynnu allan. Mae hyn yn hollol iddi hi.

Cefndir

Dr Elan Ziv, MD, OBGYN, FPMRS, Prif Swyddog Gweithredol a Chyfarwyddwr Meddygol
Graddiodd Dr Ziv o Ysgol Feddygaeth Sackler ym Mhrifysgol Tel-Aviv yn Israel a derbyniodd ei radd MD yn 1979. Treuliodd wasanaeth 5 mlynedd fel meddyg yn Lluoedd Amddiffyn Israel ac yna cafodd breswyliaeth mewn Obstetreg a Gynaecoleg (OBGYN) yng Nghanolfan Feddygol Rabin (campws Beilinson), a raddiodd yn 1990. Yn ystod y cyfnod hwnnw roedd ganddo hefyd gymrodoriaeth yn FPMRS (Urogynecology), fel cymrawd ymchwil glinigol yn Ysbyty St Georges, yn Llundain, y DU, o dan yr Athro Stuart Stanton (1987-88).
Hyd at 2014 gwasanaethodd Dr. Ziv fel cyfarwyddwr y sefydliad urogynecology yng Nghanolfan Feddygol Assuta yn Tel Aviv, Israel.
Fel urogynecolegydd, mae gan Dr. Ziv ddiddordeb hirsefydlog mewn triniaethau anymwthiol anymataliad wrinol a llithriad organau pelfig mewn merched. Mae'n gyfranogwr gweithredol ac yn gyflwynydd mewn nifer o gyfarfodydd proffesiynol rhyngwladol, wedi cymryd rhan fel Prif Ymchwilydd mewn llawer o astudiaethau clinigol, ac mae'n dal patentau 19 gyda cheisiadau patent dros 100.
Yn dilyn dyfeisiadau amrywiol y wain, sefydlodd ConTIPI Ltd, yn 2002. Gwerthwyd y prif gynnyrch cyntaf - Dyfais Impressa ar gyfer Anymataliaeth Wrinol Straen ymysg menywod, i Kimberly-Clark Worldwide Inc. ac mae bellach ar y silffoedd fel cynnyrch OTC.
Marc CE - Mae marc CE yn farc ardystio sy'n nodi cydymffurfiaeth â safonau iechyd, diogelwch a diogelu'r amgylchedd ar gyfer cynhyrchion a werthir yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd