Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch € 2.2 biliwn Lithwania

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Lithwania. Mae hwn yn gam pwysig tuag at yr UE yn talu € 2.2 biliwn mewn grantiau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Lithwania. Bydd yn chwarae rhan allweddol wrth alluogi Lithwania i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Mae cynllun Lithwania yn rhan o ymateb cydgysylltiedig digynsail yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i’r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio’r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl.

Asesodd y Comisiwn gynllun Lithwania yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd dadansoddiad y Comisiwn, yn benodol, a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodwyd yng nghynllun Lithwania yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol.

hysbyseb

Dywedodd Llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen: “Rwy’n falch iawn o gyflwyno asesiad cadarnhaol y Comisiwn Ewropeaidd o gynllun adfer a gwytnwch Lithwania. Mae cynllun Lithwania yn canolbwyntio ar fuddsoddiadau a diwygiadau a fydd yn cyflymu ei drawsnewidiadau digidol a gwyrdd. Mae hyn yn cynnwys buddsoddiadau sylweddol mewn ynni glân a rhwydweithiau rhyngrwyd cyflym a fydd yn gwneud economi Lithwania yn fwy cynaliadwy, deinamig ac arloesol. Gyda chefnogaeth NextGenerationEU, gallwn sicrhau bod pawb yn rhannu buddion y trawsnewidiadau digidol a gwyrdd. Byddwn yn sefyll o'ch plaid bob cam o'r ffordd i sicrhau bod eich cynllun yn dod yn llwyddiant. ”

Sicrhau trosglwyddiad gwyrdd a digidol Lithwania 

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod bod cynllun Lithwania yn neilltuo 38% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi cyflawni amcanion hinsawdd. Mae'r cynllun yn cynnwys diwygiadau a buddsoddiadau i ddatblygu gweithfeydd pŵer ynni adnewyddadwy a chreu cyfleusterau storio ynni cyhoeddus a phreifat. Ategir y mesurau hyn gan ddiwygiadau a buddsoddiadau i gael gwared ar y cerbydau trafnidiaeth ffordd mwyaf llygrol yn raddol, cynyddu cyfran y ffynonellau ynni adnewyddadwy yn y sector trafnidiaeth a chyflymu adnewyddu adeiladau trwy gefnogi cynhyrchu elfennau modiwlaidd ar gyfer adnewyddu deunyddiau organig.  

hysbyseb

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Lithwania yn canfod ei fod yn neilltuo 32% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi'r trawsnewidiad digidol. Mae'r cynllun yn cynnwys buddsoddiadau sylweddol mewn cysylltedd, gyda ffocws penodol ar ddefnyddio rhwydweithiau cyflym yn eang a datblygu 2,000 km o seilwaith cysylltedd cyflym mewn ardaloedd gwledig ac anghysbell. Mae'r cynllun hefyd yn rhagweld buddsoddiadau sylweddol mewn e-lywodraethu a datblygu atebion AI ar gyfer yr iaith Lithwaneg.

Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol Lithwania

Mae'r cynllun yn cynnwys set helaeth o ddiwygiadau a buddsoddiadau sy'n atgyfnerthu ei gilydd sy'n cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â phob un neu is-set sylweddol o'r heriau economaidd a chymdeithasol a amlinellwyd yn yr argymhellion gwlad-benodol a gyfeiriwyd at Lithwania gan y Cyngor yn y Semester Ewropeaidd yn 2019 ac yn 2020 .

Disgwylir gwella gwytnwch, ansawdd, hygyrchedd ac effeithlonrwydd y system gofal iechyd diolch i foderneiddio cyfleusterau gofal iechyd, datblygu canolfannau arbenigedd mewn clefydau heintus a digideiddio'r system gofal iechyd. Ymdrinnir â'r heriau hir-gydnabyddedig sy'n gysylltiedig ag effeithlonrwydd ac ansawdd y system addysg trwy gydgrynhoi'r rhwydwaith ysgolion, moderneiddio addysg gyffredinol, gwella addysg a hyfforddiant galwedigaethol, yn ogystal â dysgu oedolion, gwella cyllid addysg uwch a myfyrwyr ' system dderbyn yn ogystal â hyrwyddo ymchwil a rhyngwladoli prifysgolion. Disgwylir i uno asiantaethau hyrwyddo arloesi presennol wneud polisïau ymchwil ac arloesi yn fwy effeithlon. Disgwylir i ddiwygio'r amddiffyniad incwm lleiaf gwarantedig, ynghyd â chynyddu cwmpas y cynllun yswiriant diweithdra, adolygiad cynhwysfawr o fudd-daliadau a gwella'r mecanwaith mynegeio pensiwn, gynyddu digonolrwydd y rhwyd ​​diogelwch cymdeithasol ac atgyfnerthu gwytnwch cymdeithasol.

Mae'r cynllun yn cynrychioli ymateb cynhwysfawr a chytbwys digonol i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Lithwania yn Lithwania, a thrwy hynny gyfrannu'n briodol at bob un o'r chwe philer y cyfeirir atynt yn y Rheoliad RRF.

Cefnogi prosiectau buddsoddi a diwygio blaenllaw

Mae cynllun Lithwania yn cynnig prosiectau ym mhob un o saith ardal flaenllaw Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol, sy'n mynd i'r afael â materion sy'n gyffredin i bob Aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiad deublyg. Er enghraifft, mae Lithwania wedi cynnig buddsoddi € 242 miliwn i ddatblygu cynhyrchu pŵer gwynt a solar ar y môr ac ar y tir a chreu cyfleusterau storio ynni cyhoeddus a phreifat ac i fuddsoddi € 341 miliwn i ddileu'r cerbydau cludo ffyrdd mwyaf llygrol yn raddol a chynyddu'r gyfran o ynni adnewyddadwy. ffynonellau ynni yn y sector trafnidiaeth.

Mae'r asesiad hefyd yn canfod nad yw'r un o'r mesurau sydd wedi'u cynnwys yn y cynllun yn niweidio'r amgylchedd yn sylweddol, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF.

Ystyrir bod y systemau rheoli a roddwyd ar waith gan Lithwania yn ddigonol i amddiffyn buddiannau ariannol yr Undeb. Mae'r cynllun yn darparu digon o fanylion ar sut y bydd awdurdodau cenedlaethol yn atal, canfod a chywiro achosion o wrthdaro buddiannau, llygredd a thwyll sy'n ymwneud â defnyddio cronfeydd.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Bydd cynllun adferiad Lithwania yn hybu ei dwf economaidd ac yn ei roi ar sylfaen gadarn ar gyfer y dyfodol wrth i Ewrop baratoi ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Ei nod yw moderneiddio systemau gofal iechyd ac addysg Lithwania, cryfhau amddiffyniad cymdeithasol, a gwella effeithlonrwydd ei system dreth a budd-daliadau. Rydym yn croesawu ffocws y cynllun ar brosiectau mawr sydd o ddiddordeb cyffredin yn Ewrop, yn enwedig mewn ynni glân - megis cynhyrchu pŵer gwynt a solar a chael gwared ar gerbydau cludo ffyrdd llygrol yn raddol. Bydd y cynllun hwn yn helpu Lithwania i ddod i'r amlwg yn gryfach ar ôl yr argyfwng. Byddwn yn sefyll wrth ymyl Lithwania i'w weithredu'n llawn. ”

Y camau nesaf

Heddiw mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor i ddarparu € 2.2 biliwn mewn grantiau i Lithwania o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn.

Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer talu € 289 miliwn i Lithwania wrth rag-ariannu. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer Lithwania.

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym Mhenderfyniad Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau. 

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Bydd cynllun Lithwania yn datgloi € 2.2 biliwn mewn cefnogaeth Ewropeaidd i ymdrechion y wlad i fynd i’r afael â heriau’r 21ain ganrif. Bydd buddsoddiadau mewn pwyntiau gwefru ceir trydan a bysiau glân, adnewyddu adeiladau ac adfer mawndir yn rhoi hwb cryf i ymdrechion hinsawdd ac ecolegol y wlad, tra bydd y sectorau cyhoeddus a phreifat yn elwa o ddefnyddio rhwydweithiau cyflym, gan gynnwys mewn ardaloedd anghysbell. . Rwy’n croesawu dimensiwn cymdeithasol cryf y cynllun yn benodol, gyda diwygiadau gyda’r nod o wella ansawdd addysg a gofal iechyd, cynyddu cwmpas yswiriant diweithdra a darparu buddion ychwanegol i grwpiau agored i niwed. ”

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac Atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch € 2.2bn Lithwania

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac Atebion

Taflen ffeithiau ar gynllun adfer a gwytnwch Lithwania

Cynnig ar gyfer Cyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Lithwania

Atodiad i'r Cynnig am Gyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Lithwania

Dogfen gweithio staff sy'n cyd-fynd â'r cynnig am Benderfyniad Gweithredu'r Cyngor

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Y Comisiwn Ewropeaidd

Enillwyr Cystadleuaeth yr UE ar gyfer Gwyddonwyr Ifanc 2020-2021

cyhoeddwyd

on

Ar 19 Medi, cyhoeddodd y Comisiwn enillwyr y 32nd Cystadleuaeth yr UE ar gyfer Gwyddonwyr Ifanc, gyda'r prif wobrau wedi'u dyfarnu i chwe phrosiect o Fwlgaria, yr Almaen, Iwerddon, Sbaen, Twrci a'r Wcráin. Bydd yr enillwyr yn derbyn € 7,000 am bob un o'u prosiectau rhagorol mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), yn ogystal ag yn y gwyddorau cymdeithasol. Ymhlith y nifer o bynciau ymchwil roedd cyfrifiadura cwantwm, celloedd solar arloesol ac ymchwiliad ystadegol i stereoteipio ar sail rhyw ymhlith plant 5-7 oed. Rhoddwyd yr ail a'r drydedd wobr i brosiectau o Fwlgaria, Tsiecia, Iwerddon, yr Eidal, Gwlad Pwyl, Slofacia, y Swistir, Twrci, Belarus, a Chanada.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Llongyfarchiadau i holl enillwyr yr ornest eleni ar eu cyflawniad rhagorol. Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi dangos inni bwysigrwydd ymchwil ac arloesi rhagorol wrth oresgyn argyfyngau sy'n effeithio ar bob un ohonom. Mae'r gystadleuaeth hon yn dathlu cenhedlaeth newydd o ddoniau y bydd eu darganfyddiadau a'u harloesiadau yn hanfodol i lunio'r dyfodol yr ydym am fyw ynddo. Rwy'n wirioneddol falch o waith eithriadol ein hieuenctid."

Sefydlwyd Cystadleuaeth yr UE ar gyfer Gwyddonwyr Ifanc gan y Comisiwn Ewropeaidd ym 1989 i annog cydweithredu a chyfnewid rhwng gwyddonwyr ifanc ac i roi'r cyfle iddynt gael eu tywys gan rai o ymchwilwyr amlycaf Ewrop. Mae hefyd yn ceisio annog pobl ifanc i astudio STEM ac i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth. Eleni, cymerodd 158 o wyddonwyr ifanc addawol, rhwng 14 ac 20 oed ac yn dod o 34 gwlad. Cyflwynodd y myfyrwyr 114 o wahanol brosiectau i reithgor rhyngwladol o wyddonwyr enwog, dan gadeiryddiaeth Dr Attila Borics o Academi Gwyddorau Hwngari. Rhannodd yr enillwyr gyfanswm o € 93,000 mewn arian gwobr, wedi'i rannu rhwng y 18 gwobr graidd, yn ogystal â gwobrau eraill, megis ymweliadau â rhai o'r sefydliadau a chwmnïau mwyaf arloesol yn Ewrop. Fe'u cyhoeddwyd yn ystod seremoni ym Mhrifysgol Salamanca, Sbaen, yn dilyn cystadleuaeth rithwir ddeuddydd. Mae'r rhestr fanwl o'r enillwyr ar gael yma ac mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

HERA: Y cam cyntaf tuag at sefydlu EU FAB, rhwydwaith o alluoedd cynhyrchu cynnes byth

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol, sy'n rhoi gwybodaeth ragarweiniol i weithgynhyrchwyr brechlyn a therapiwteg am alwad FAB yr UE am gystadleuaeth, a gynlluniwyd ar gyfer dechrau 2022. Amcan FAB yr UE yw creu rhwydwaith o 'gynnes byth' galluoedd cynhyrchu ar gyfer gweithgynhyrchu brechlyn a meddygaeth y gellir eu gweithredu rhag ofn argyfyngau yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn ymdrin â nifer o dechnolegau brechlyn a therapiwtig. I fod yn weithredol bob amser, disgwylir i'r safleoedd cynhyrchu sy'n cymryd rhan sicrhau bod staff cymwys ar gael, prosesau gweithredol clir a rheolaethau ansawdd, gan ganiatáu i'r UE baratoi'n well ac ymateb i fygythiadau iechyd yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn gallu actifadu ei rwydwaith o alluoedd gweithgynhyrchu yn gyflym ac yn hawdd i ateb y galw am frechlynnau a / neu anghenion therapiwteg, nes bod y farchnad wedi cynyddu galluoedd cynhyrchu. Bydd FAB yr UE yn rhan allweddol o ddimensiwn diwydiannol Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb Brys Iechyd Ewrop (HERA), fel y cyhoeddwyd yn y Cyfathrebu Cyflwyno HERA, y cam nesaf tuag at gwblhau Undeb Iechyd Ewrop, ar 16 Medi. Mae'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol ar FAB yr UE ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Gorchmynnodd Gwlad Pwyl dalu hanner miliwn o gosb ddyddiol i'r Comisiwn Ewropeaidd dros fwynglawdd Turów

cyhoeddwyd

on

Mae Llys Ewrop wedi gosod dirwy ddyddiol o € 500,000 ar Wlad Pwyl i'w thalu i'r Comisiwn Ewropeaidd am ei fethiant i barchu gorchymyn o 21 Mai i atal gweithgareddau echdynnu ym mhwll glo lignit agored Turów, yn ysgrifennu Catherine Feore.

Mae'r pwll wedi ei leoli yng Ngwlad Pwyl, ond mae'n agos at ffiniau Tsiec a'r Almaen. Rhoddwyd consesiwn iddo weithredu ym 1994. Ar 20 Mawrth 2020, rhoddodd gweinidog hinsawdd Gwlad Pwyl ganiatâd i estyn mwyngloddio lignit tan 2026. Cyfeiriodd y Weriniaeth Tsiec y mater at y Comisiwn Ewropeaidd ac ar 17 Rhagfyr 2020, cyhoeddodd y Comisiwn a barn resymol lle beirniadodd Wlad Pwyl am sawl achos o dorri cyfraith yr UE. Yn benodol, roedd y Comisiwn o'r farn, trwy fabwysiadu mesur sy'n caniatáu estyniad chwe blynedd heb gynnal asesiad o'r effaith amgylcheddol, fod Gwlad Pwyl wedi torri cyfraith yr UE. 

Gofynnodd y Weriniaeth Tsiec i'r llys wneud penderfyniad dros dro, hyd nes y byddai dyfarniad terfynol y Llys, a roddodd. Fodd bynnag, ers i awdurdodau Gwlad Pwyl fethu â chydymffurfio â’i rhwymedigaethau o dan y gorchymyn hwnnw, gwnaeth y Weriniaeth Tsiec, ar 7 Mehefin 2021, gais yn gofyn am orchymyn i Wlad Pwyl dalu taliad cosb dyddiol o € 5,000,000 i gyllideb yr UE am fethu â chyflawni ei rwymedigaethau. 

hysbyseb

Heddiw (20 Medi) gwrthododd y llys gais gan Wlad Pwyl i wyrdroi’r mesurau dros dro a gorchymyn i Wlad Pwyl dalu taliad cosb o € 500,000 y dydd i’r Comisiwn, un rhan o ddeg o’r hyn y gofynnodd y Weriniaeth Tsiec amdano. Dywedodd y Llys nad oeddent yn rhwym wrth y swm a gynigiwyd gan y Weriniaeth Tsiec ac roeddent o'r farn y byddai'r ffigur is yn ddigonol i annog Gwlad Pwyl “i roi diwedd ar ei methiant i gyflawni ei rhwymedigaethau o dan y gorchymyn dros dro”.

Honnodd Gwlad Pwyl y gallai rhoi’r gorau i weithgareddau mwyngloddio lignit ym mhwll glo Turów achosi ymyrraeth yn nosbarthiad dŵr gwresogi ac yfed yn nhiriogaethau Bogatynia (Gwlad Pwyl) a Zgorzelec (Gwlad Pwyl), sy’n bygwth iechyd trigolion y tiriogaethau hynny. Canfu'r llys nad oedd Gwlad Pwyl wedi profi'n ddigonol bod hyn yn cynrychioli risg wirioneddol.

O ystyried methiant Gwlad Pwyl i gydymffurfio â'r gorchymyn dros dro, canfu'r Llys nad oedd ganddi unrhyw ddewis ond gosod dirwy. Mae'r CJEU wedi tanlinellu ei bod yn anghyffredin iawn bod aelod-wladwriaeth yn dwyn achos am fethu â chyflawni rhwymedigaethau yn erbyn aelod-wladwriaeth arall, dyma'r nawfed achos o'r fath yn hanes y Llys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd