Cysylltu â ni

Afghanistan

Affghanistan: Mae'r UE yn defnyddio € 25 miliwn mewn cymorth dyngarol i ymladd newyn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn yn dyrannu € 25 miliwn mewn cyllid dyngarol o'i Gronfa Cymorth Brys Undod i ymladd newyn yn Afghanistan. Mae angen cymryd camau brys i achub bywydau a bywoliaethau oherwydd sychder sy'n effeithio ar Afghanistan ar hyn o bryd, gan adael o leiaf 11 miliwn o bobl mewn argyfwng bwyd, a 3.2 miliwn o bobl mewn argyfwng bwyd. Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: “Yn 2021, mae disgwyl i hanner y boblogaeth yn Afghanistan ddioddef o ansicrwydd bwyd acíwt. Mae'r sychdwr sy'n effeithio ar y wlad yn gwaethygu sefyllfa sydd eisoes yn enbyd gydag ansicrwydd gwleidyddol a gwrthdaro, yn ogystal â thrydedd don gref bresennol y pandemig COVID-19. Bydd y prinder bwyd ac argaeledd dŵr cyfyngedig yn cynyddu nifer yr achosion o ddiffyg maeth difrifol. Mewn ymateb, mae'r UE yn annog cefnogaeth ddyngarol i helpu i leddfu newyn. ”

Daw'r cyllid diweddaraf gan yr UE i Afghanistan yn ychwanegol at ddyraniad cychwynnol yr UE o gymorth dyngarol € 32m ar gyfer Afghanistan yn 2021. Bydd yr arian yn cefnogi gweithgareddau sy'n cyfrannu at fynd i'r afael â'r anghenion cynyddol sy'n deillio o sychder, gan gynnwys y sectorau cymorth bwyd, maeth, iechyd. , hylendid dŵr-glanweithdra, a chefnogaeth i logisteg ddyngarol. Darperir holl gymorth dyngarol yr UE mewn partneriaeth ag asiantaethau'r Cenhedloedd Unedig, Sefydliadau Rhyngwladol, a chyrff anllywodraethol. Fe'i darperir yn unol ag egwyddorion dyngarol dynoliaeth, niwtraliaeth, didueddrwydd ac annibyniaeth, er budd uniongyrchol y bobl mewn angen ledled y wlad. Mae'r datganiad i'r wasg llawn ar gael ar-lein.

hysbyseb

Afghanistan

Afghanistan: ASEau yn trafod beth i'w wneud nesaf

cyhoeddwyd

on

Dylai pobl sydd mewn perygl yn dilyn meddiant y Taliban o Afghanistan gael help, meddai ASEau mewn dadl ar ddyfodol y wlad, byd.

Pwysleisiodd yr aelodau yr angen i'r UE helpu pobl i adael y wlad yn ddiogel yn sgil dychweliad y Taliban i rym, yn ystod y ddadl ar 14 Medi. “Pawb sydd yng nghanol y Taliban - p'un a ydyn nhw'n actifyddion, eiriolwyr hawliau menywod, athrawon neu weision sifil, newyddiadurwyr - mae'n rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gallu dod atom ni,” meddai Michael Gahler (EPP, yr Almaen). " Dywedodd hefyd fod yn rhaid cefnogi gwledydd cyfagos i helpu'r ffoaduriaid sy'n cyrraedd.

Dywedodd Iratxe García Pérez (S&D, Sbaen) ei bod yn bwysig edrych ar sut i sefydlogi'r wlad a gwarchod hawliau Affghaniaid. “Rydyn ni wedi sefydlu canolfan ym Madrid i gefnogi’r rhai a weithiodd gyda ni yn Afghanistan a’u teuluoedd a’u cysylltiadau ac mae angen i ni wneud llawer mwy o hyn a sefydlu coridor dyngarol iawn gyda chefnogaeth y Gwasanaeth Gweithredu Allanol fel bod y miloedd o bobl sydd yn dal i fod yn Afghanistan yn gallu cael y fisâu angenrheidiol a gadael y wlad yn ddiogel. ”

hysbyseb

Roedd Mick Wallace (y Chwith / Iwerddon) yn gresynu wrth y ffaith bod y frwydr yn erbyn terfysgaeth wedi arwain at ladd neu orfodi pobl ddiniwed i fudo. “Bellach mae angen i Ewrop ddarparu lloches gynaliadwy i’r rhai sydd wedi ffoi o’r llanast y gwnaethon ni helpu i’w greu.”

“Mae'r hyn rydyn ni wedi'i weld yn Afghanistan yn sicr yn drasiedi i bobl Afghanistan, yn rhwystr i'r Gorllewin ac yn newidiwr gemau posib ar gyfer cysylltiadau rhyngwladol," meddai pennaeth polisi tramor Josep Borrell.

“Er mwyn cael unrhyw obaith o ddylanwadu ar ddigwyddiadau, nid oes gennym unrhyw opsiwn arall ond ymgysylltu â’r Taliban,” ychwanegodd, gan egluro nad yw ymgysylltu yn golygu cydnabyddiaeth.

hysbyseb
Rhai o'r siaradwyr yn ystod y ddadl ar y sefyllfa yn Afghanistan
Rhai o'r siaradwyr yn ystod y ddadl  

Dywedodd ASEau eraill ei fod nid yn unig yn ymwneud â chael pobl allan o Afghanistan, ond hefyd am edrych ar ôl y rhai sy'n aros yn y wlad. "Rhaid i ni sicrhau bywydau gwneuthurwyr newid Afghanistan ac actifyddion sifil ac arbed miliynau sy'n wynebu tlodi a newyn," meddai Petras Auštrevičius (Renew, Lithwania). "Ni ddylai Afghanistan gael ei arwain gan hwianod radical, ond gan y rhai addysgedig, meddwl agored a (y rhai) sy'n canolbwyntio ar les cyffredin Affghaniaid."

Edrychodd Jérôme Rivière (ID, Ffrainc) y tu hwnt i Afghanistan i'r effaith ar yr UE. “Rhaid i aelod-wladwriaethau amddiffyn eu hunain ac amddiffyn eu poblogaethau. Ni ddylai pobl Ewrop fod yn destun mwy o fudo fel yr un a ddilynodd wrthdaro yn Syria. Fel chi, rwy’n poeni am dynged sifiliaid a menywod yn Afghanistan ac nid wyf yn hoffi gweld yr Islamyddion yn codi i rym, ond rwy’n gwrthod ton arall o fudo o Afghanistan. ”

Awgrymodd Tineke Strik (Gwyrddion / EFA, yr Iseldiroedd) ei bod yn bryd myfyrio a dysgu o'r llanast hwn i greu polisi tramor cryfach ac effeithiol. “Mae pobl Afghanistan yn wynebu trychineb ddyngarol enfawr, prinder bwyd, dŵr ac anghenion sylfaenol eraill. Roedd y bobl hynny o Afghanistan yn cyfrif arnom ni. Felly gadewch inni wneud popeth o fewn ein gallu i'w hamddiffyn rhag terfysgaeth y Taliban, ”meddai, gan alw am wacáu a gydlynir gan yr UE, fisâu dyngarol a mynediad at gymorth. “Helpwch y bobl ac atal unrhyw fath o gydnabyddiaeth o’r Taliban cyhyd â bod hawliau dynol mewn perygl,” meddai.


Galwodd Anna Fotyga (ECR, Gwlad Pwyl) am agwedd amlochrog, ryngwladol tuag at Afghanistan, fel y gwnaed 20 mlynedd yn ôl: “Rwy’n credu mai amlochrogiaeth yw’r ffordd i ddatrys y broblem hon. Nawr mae'n rhaid i ni gael ymdrechion mor eang â phosib a strategaeth bendant ar gyfer Afghanistan. ”

Briffio 

Datganiadau i'r wasg 

Canolfan amlgyfrwng 

Parhau Darllen

Afghanistan

Dywed EU nad oes ganddo unrhyw ddewis ond siarad â Taliban

cyhoeddwyd

on

By

Nid oes gan yr Undeb Ewropeaidd unrhyw ddewis ond siarad â llywodraethwyr Taliban newydd Afghanistan a bydd Brwsel yn ceisio cydgysylltu ag aelod-lywodraethau i drefnu presenoldeb diplomyddol yn Kabul, meddai prif ddiplomydd yr UE ddydd Mawrth (14 Medi), yn ysgrifennu Robin Emmott, Reuters.

"Nid yw argyfwng Afghanistan ar ben," meddai pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell (llun) wrth Senedd Ewrop yn Strasbwrg. "Er mwyn cael unrhyw obaith o ddylanwadu ar ddigwyddiadau, nid oes gennym unrhyw opsiwn arall ond ymgysylltu â'r Taliban."

Mae gweinidogion tramor yr UE wedi gosod amodau ar gyfer ailsefydlu cymorth dyngarol a chysylltiadau diplomyddol gyda’r Taliban, a gymerodd reolaeth ar Afghanistan ar 15 Awst, gan gynnwys parch at hawliau dynol, yn enwedig hawliau menywod.

hysbyseb

"Efallai ei fod yn ocsymoron pur i siarad am hawliau dynol ond dyma beth sy'n rhaid i ni ofyn iddyn nhw," meddai.

Dywedodd Borrell wrth wneuthurwyr deddfau’r UE y dylai’r bloc fod yn barod i weld Affghaniaid yn ceisio cyrraedd Ewrop os yw’r Taliban yn caniatáu i bobl adael, er iddo ddweud nad oedd yn disgwyl i lifau ymfudo fod mor uchel ag yn 2015 a achoswyd gan ryfel cartref Syria.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn bwriadu sicrhau cyllid gan lywodraethau'r UE a'r gyllideb gyffredin o € 300 miliwn ($ 355m) eleni a'r flwyddyn nesaf i baratoi'r ffordd ar gyfer ailsefydlu oddeutu 30,000 o Affghaniaid.

hysbyseb

($ 1 = € 0.85)

Parhau Darllen

Afghanistan

Mae Taliban yn gwadu bod eu dirprwy brif weinidog, Mullah Baradar, wedi marw

cyhoeddwyd

on

By

Mae Mullah Abdul Ghani Baradar, arweinydd dirprwyaeth y Taliban, yn siarad yn ystod trafodaethau rhwng llywodraeth Afghanistan a gwrthryfelwyr Taliban yn Doha, Qatar Medi 12, 2020. REUTERS / Ibraheem al Omari

Mae’r Taliban wedi gwadu bod un o’u prif arweinwyr wedi cael ei ladd mewn sesiwn saethu allan gyda chystadleuwyr, yn dilyn sibrydion am holltiadau mewnol yn y mudiad bron i fis ar ôl ei fuddugoliaeth mellt dros y llywodraeth a gefnogir gan y Gorllewin yn Kabul, yn ysgrifennu James Mackenzie, Reuters.

Dywedodd Sulail Shaheen, llefarydd ar ran y Taliban, fod Mullah Abdul Ghani Baradar, cyn bennaeth swyddfa wleidyddol y Taliban a gafodd ei enwi’n ddirprwy brif weinidog yr wythnos diwethaf, wedi cyhoeddi neges lais yn gwrthod honiadau iddo gael ei ladd neu ei anafu mewn gwrthdaro.

"Mae'n dweud ei fod yn gelwydd ac yn hollol ddi-sail," meddai Shaheen mewn neges ar Twitter.

hysbyseb

Fe wnaeth y Taliban hefyd ryddhau lluniau fideo yn honni eu bod yn dangos Baradar mewn cyfarfodydd yn ninas ddeheuol Kandahar. Ni allai Reuters wirio'r ffilm ar unwaith.

Mae’r gwadiadau yn dilyn dyddiau o sibrydion bod cefnogwyr Baradar wedi gwrthdaro â rhai Sirajuddin Haqqani, pennaeth rhwydwaith Haqqani sydd wedi’i leoli ger y ffin â Phacistan ac a gafodd y bai am rai o ymosodiadau hunanladdiad gwaethaf y rhyfel.

Mae'r sibrydion yn dilyn dyfalu ynghylch cystadlu posib rhwng comandwyr milwrol fel Haqqani ac arweinwyr o'r swyddfa wleidyddol yn Doha fel Baradar, a arweiniodd ymdrechion diplomyddol i gyrraedd setliad gyda'r Unol Daleithiau.

hysbyseb

Mae'r Taliban wedi gwadu'r dyfalu dros raniadau mewnol dro ar ôl tro.

Nid oedd Baradar, a oedd unwaith yn cael ei ystyried yn bennaeth tebygol llywodraeth Taliban, wedi cael ei weld yn gyhoeddus ers cryn amser ac nid oedd yn rhan o'r ddirprwyaeth weinidogol a gyfarfu â Gweinidog Tramor Qatari Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani yn Kabul ddydd Sul.

Nid yw prif arweinydd y mudiad, Mullah Haibatullah Akhundzada, hefyd wedi cael ei weld yn gyhoeddus ers i’r Taliban gipio Kabul ar Awst 15, er iddo gyhoeddi datganiad cyhoeddus pan ffurfiwyd y llywodraeth newydd yr wythnos diwethaf.

Mae dyfalu ynghylch arweinwyr y Taliban wedi cael ei fwydo gan yr amgylchiadau yn ymwneud â marwolaeth sylfaenydd y mudiad, Mullah Omar, a gyhoeddwyd yn gyhoeddus yn 2015 ddwy flynedd yn unig ar ôl iddo ddigwydd, gan gychwyn gwrthgyhuddiadau chwerw ymhlith yr arweinyddiaeth.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd