Cysylltu â ni

Antitrust

Mae'r Comisiwn yn dirwyo gwneuthurwyr ceir € 875 miliwn am gyfyngu ar gystadleuaeth mewn glanhau allyriadau ar gyfer ceir teithwyr disel newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darganfod bod Daimler, BMW a grŵp Volkswagen (Volkswagen, Audi a Porsche) wedi torri rheolau gwrthglymblaid yr UE trwy gydgynllwynio ar ddatblygiad technegol ym maes glanhau nitrogen ocsid. Mae'r Comisiwn wedi gosod dirwy o € 875,189,000. Ni ddirwywyd Daimler, gan iddo ddatgelu bodolaeth y cartel i'r Comisiwn. Cydnabu pob parti eu rhan yn y cartel a chytunwyd i setlo'r achos. Roedd y gwneuthurwyr ceir yn cynnal cyfarfodydd technegol rheolaidd i drafod datblygiad y dechnoleg lleihau catalytig dethol (AAD) sy'n dileu allyriadau nitrogen ocsid niweidiol (NOx) o geir teithwyr disel trwy chwistrellu wrea (a elwir hefyd yn 'AdBlue') i'r gwacáu. llif nwy. Yn ystod y cyfarfodydd hyn, ac am dros bum mlynedd, cynllwyniodd y gwneuthurwyr ceir i osgoi cystadleuaeth ar lanhau yn well na'r hyn sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith er bod y dechnoleg berthnasol ar gael.

Mae hyn yn golygu eu bod yn cyfyngu cystadleuaeth ar nodweddion cynnyrch sy'n berthnasol i'r cwsmeriaid. Mae'r ymddygiad hwnnw'n gyfystyr â thorri gwrthrych trwy ffurf cyfyngiad ar ddatblygiad technegol, math o dramgwydd y cyfeirir ato'n benodol yn Erthygl 101 (1) (b) o'r Cytuniad ac Erthygl 53 (1) (b) o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) -Gofal. Digwyddodd yr ymddygiad rhwng 25 Mehefin 2009 a 1 Hydref 2014.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn, Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Roedd gan y pum gweithgynhyrchydd ceir Daimler, BMW, Volkswagen, Audi a Porsche y dechnoleg i leihau allyriadau niweidiol y tu hwnt i’r hyn sy’n ofynnol yn gyfreithiol o dan safonau allyriadau’r UE. Ond fe wnaethant osgoi cystadlu ar ddefnyddio potensial llawn y dechnoleg hon i lanhau'n well na'r hyn sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith. Felly mae penderfyniad heddiw yn ymwneud â sut aeth cydweithrediad technegol dilys o'i le. Ac nid ydym yn ei oddef pan fydd cwmnïau'n cydgynllwynio. Mae'n anghyfreithlon o dan reolau Gwrthglymblaid yr UE. Mae cystadleuaeth ac arloesedd ar reoli llygredd ceir yn hanfodol er mwyn i Ewrop gyflawni ein hamcanion uchelgeisiol y Fargen Werdd. Ac mae’r penderfyniad hwn yn dangos na fyddwn yn oedi cyn gweithredu yn erbyn pob math o ymddygiad cartel gan roi’r nod hwn yn y fantol. ”

hysbyseb

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

hysbyseb

Antitrust

#Antitrust - Comisiwn yn croesawu mabwysiadu'r Gyfarwyddeb ar gamau iawndal gwrthglymblaid

cyhoeddwyd

on

Dywedodd y Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager: "Mae angen diwylliant cystadlu mwy cadarn yn Ewrop. Felly rwy'n falch iawn bod y Cyngor bellach wedi cymeradwyo'r Gyfarwyddeb yn ffurfiol ar gamau iawndal gwrthglymblaid. Rwy'n falch iawn y bydd yn haws i ddinasyddion Ewropeaidd a cwmnïau i dderbyn iawndal effeithiol am niwed a achosir gan droseddau gwrthglymblaid. "

Mae Llys Cyfiawnder yr UE wedi cydnabod yr hawl i ddioddefwyr troseddau gwrthglymblaid gael eu digolledu am y niwed a ddioddefwyd. Fodd bynnag, oherwydd rhwystrau gweithdrefnol cenedlaethol ac ansicrwydd cyfreithiol, dim ond ychydig o ddioddefwyr sy'n cael iawndal ar hyn o bryd. Ar ben hynny, mae rheolau cenedlaethol yn amrywio'n fawr ledled Ewrop ac, o ganlyniad, mae'r siawns y bydd dioddefwyr i gael iawndal yn dibynnu'n fawr ar ba aelod-wladwriaeth maen nhw'n digwydd byw ynddi.

Mae'r prif welliannau a gyflwynwyd gan y Gyfarwyddeb yn cynnwys:

  • Gall llysoedd cenedlaethol orchymyn cwmnïau i ddatgelu tystiolaeth pan fydd dioddefwyr yn hawlio iawndal. Bydd y llysoedd yn sicrhau bod gorchmynion datgelu o'r fath yn gymesur a bod gwybodaeth gyfrinachol yn cael ei diogelu'n briodol.
  • Bydd penderfyniad terfynol awdurdod cystadlu cenedlaethol sy'n canfod tramgwydd yn gyfystyr â phrawf o'r tramgwydd hwnnw gerbron llysoedd yr un aelod-wladwriaeth y digwyddodd y tramgwydd ynddo.
  • Bydd gan ddioddefwyr o leiaf blwyddyn i hawlio iawndal unwaith y bydd penderfyniad torri gan awdurdod cystadlu wedi dod yn derfynol.
  • Os yw tramgwydd wedi achosi codiadau mewn prisiau a bod y rhain wedi'u "trosglwyddo" ar hyd y gadwyn ddosbarthu, bydd gan y rhai a ddioddefodd y niwed yn y diwedd hawl i hawlio iawndal.
  • Bydd setliadau cydsyniol rhwng dioddefwyr a chwmnïau torri yn ei gwneud yn haws trwy egluro eu cydadwaith â chamau llys. Bydd hyn yn caniatáu datrys anghydfodau yn gyflymach ac yn llai costus.

Mae gweithredoedd iawndal preifat gerbron llysoedd a gorfodaeth gyhoeddus o reolau gwrthglymblaid gan awdurdodau cystadleuaeth yn offer cyflenwol. Mae'r Gyfarwyddeb yn ceisio mireinio'r cydadwaith rhyngddynt a sicrhau, er bod dioddefwyr yn cael iawndal llawn, bod rôl allweddol awdurdodau cystadlu wrth ymchwilio a chosbi tramgwyddau yn cael ei chadw. Yn benodol, mae cydweithredu rhwng cwmnïau ac awdurdodau cystadlu o dan y rhaglenni "trugarog" fel y'u gelwir yn chwarae rhan allweddol wrth ganfod tramgwyddau. Felly mae'r Gyfarwyddeb yn cynnwys mesurau diogelwch i sicrhau nad yw hwyluso gweithredoedd iawndal yn lleihau cymhellion cwmnïau i gydweithredu ag awdurdodau cystadlu (gweler MEMO / 14 / 310).

Camau Nesaf

Disgwylir i'r Gyfarwyddeb gael ei llofnodi'n ffurfiol yn ystod sesiwn lawn y Senedd ddiwedd mis Tachwedd. Yna bydd yn cael ei gyhoeddi yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr UE ac yn dod i rym 20 diwrnod ar ôl ei gyhoeddi. Bydd gan Aelod-wladwriaethau ddwy flynedd i'w weithredu.

Bydd y Comisiwn yn cynorthwyo Aelod-wladwriaethau yn rhagweithiol yn eu hymdrechion gweithredu. At hynny, fel sy'n ofynnol gan y Gyfarwyddeb ac i gynorthwyo llysoedd cenedlaethol a phartïon i gamau iawndal gwrthglymblaid, bydd y Comisiwn yn drafftio canllawiau ar drosglwyddo gordaliadau.

Bydd y Comisiwn yn adolygu'r Gyfarwyddeb ac yn cyflwyno adroddiad i'r Senedd a'r Cyngor ymhen chwe blynedd ar ôl iddo ddod i rym.

2013 y Comisiwn Argymhelliad ar iawn ar y cyd gwahoddodd aelod-wladwriaethau hefyd i gyflwyno gweithredoedd ar y cyd erbyn mis Gorffennaf 2015, gan gynnwys gweithredoedd am iawndal, yn unol â'r egwyddorion a nodir yn yr Argymhelliad. Mae argaeledd gweithredoedd iawndal ar y cyd yn arbennig o bwysig i ddefnyddwyr sy'n cael eu niweidio gan droseddau gwrthglymblaid. Gan fod y Gyfarwyddeb yn berthnasol i unrhyw gamau iawndal yn y maes gwrthglymblaid, mae hefyd yn berthnasol i gamau gweithredu ar y cyd yn yr aelod-wladwriaethau hynny lle maent ar gael.

Cefndir

Mae'r Gyfarwyddeb yn seiliedig ar gynnig a gyflwynwyd gan y Comisiwn ym mis Mehefin 2013 i'r Senedd a'r Cyngor (gweler IP / 13 / 525 a MEMO / 13 / 531).

Ar ôl i'r ddau gyd-ddeddfwr drafod y cynnig ac awgrymu gwelliannau, lansiwyd cyfarfodydd anffurfiol rhwng y tri sefydliad (triolegau fel y'u gelwir) ym mis Chwefror 2014 i sicrhau cyfaddawd gwleidyddol. Cytunodd cynrychiolwyr Senedd Ewrop a llywodraethau aelod-wladwriaethau ar destun cyfaddawd terfynol ddiwedd mis Mawrth a chymeradwyodd y Senedd y testun ym mis Ebrill (gweler IP / 14 / 455 MEMO / 14 / 310).

Mae holl fersiynau iaith y Gyfarwyddeb a dogfennau perthnasol eraill ar gael yma.

Parhau Darllen

Antitrust

Gwrthglymblaid: Mae'r Comisiwn yn dirwyo prynwyr ethylen € 260 miliwn mewn setliad cartel 

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dirwyo cyfanswm o € 260 miliwn i Orbia, Clariant a Celanese am dorri rheolau gwrthglymblaid yr UE. Ni ddirwywyd Westlake wrth iddo ddatgelu'r cartel i'r Comisiwn. Cymerodd y cwmnïau ran mewn cartel yn ymwneud â phrynu ar y farchnad masnachwyr ethylen. Fe wnaethant gynllwynio i brynu ethylen am y pris isaf posibl. Cydnabu pob un o'r pedwar cwmni eu rhan yn y cartel a chytunwyd i setlo'r achos.

Yn wahanol yn y mwyafrif o garteli lle mae cwmnïau'n cynllwynio i gynyddu eu prisiau gwerthu, cynllwyniodd y pedwar cwmni i ostwng gwerth ethylen, er anfantais i werthwyr ethylen. Yn benodol, cydlynodd y cwmnïau eu strategaethau negodi prisiau cyn ac yn ystod y “Pris Contract Misol” dwyochrog (MCP), trafodaethau 'setlo' gyda gwerthwyr ethylen i wthio'r MCP i lawr i'w mantais. Fe wnaethant hefyd gyfnewid gwybodaeth yn ymwneud â phrisiau. Mae'r arferion hyn wedi'u gwahardd gan reolau cystadleuaeth yr UE.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: "Nod y cartel hwn yw trin y prisiau a dalodd y cwmnïau am eu pryniannau ethylen. Mae ethylen yn gemegyn fflamadwy sy'n cael ei ddefnyddio i wneud deunyddiau, fel PVC, sy'n mynd i lawer o gynhyrchion rydym yn ei ddefnyddio bob dydd. Mae'r pedwar cwmni yn y cartel wedi cydgynllwynio a chyfnewid gwybodaeth am brisiau prynu sy'n anghyfreithlon. Nid yw'r Comisiwn yn goddef unrhyw fath o garteli. Mae rheolau gwrthglymblaid yr UE nid yn unig yn gwahardd carteli sy'n gysylltiedig â chydlynu prisiau gwerthu, ond hefyd carteli. yn gysylltiedig â chydlynu prisiau prynu. Mae hyn yn amddiffyn y broses gystadleuol ar gyfer mewnbynnau. "

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein. 

Parhau Darllen

Antitrust

Gwrthglymblaid: Mae'r Comisiwn yn ceisio adborth ar ymrwymiadau a gynigiwyd gan #Aspen i ostwng prisiau ar gyfer chwe meddyginiaeth canser heb batent 73% i fynd i'r afael â phryderon y Comisiwn ynghylch prisio gormodol.

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn gwahodd sylwadau gan yr holl bartïon â buddiant ar ymrwymiadau a gynigiwyd gan Aspen i fynd i'r afael â phryderon y Comisiwn ynghylch prisio gormodol. Mae Aspen yn cynnig gostwng ei brisiau yn Ewrop ar gyfer chwe meddyginiaeth ganser critigol 73% ar gyfartaledd. Yn ogystal, mae Aspen yn cynnig sicrhau cyflenwad parhaus o'r meddyginiaethau hyn oddi ar batent am gyfnod sylweddol. Yn dilyn ymchwiliad ffurfiol agorwyd ymlaen 15 Mai 2017, mae gan y Comisiwn bryderon difrifol bod Aspen wedi bod yn cam-drin ei safle amlycaf mewn nifer o farchnadoedd cenedlaethol trwy godi prisiau gormodol ar feddyginiaethau canser critigol oddi ar batent. Mae arferion Aspen yn ymwneud â nifer o feddyginiaethau canser a ddefnyddir yn bennaf wrth drin lewcemia a chanserau haematolegol eraill. Gall ymddygiad Aspen dorri rheolau gwrthglymblaid yr UE.

Mae'r Comisiwn yn gwahodd pawb sydd â diddordeb i gyflwyno eu barn ar ymrwymiadau arfaethedig Aspen cyn pen dau fis o'u cyhoeddi yn y Cyfnodolyn swyddogol. Gan ystyried yr holl sylwadau a dderbyniwyd, bydd y Comisiwn wedyn yn cymryd golwg derfynol ynghylch a yw'r ymrwymiadau'n mynd i'r afael yn ddigonol â phryderon cystadleuaeth. Os yw hyn yn wir, caiff y Comisiwn fabwysiadu penderfyniad sy'n gwneud yr ymrwymiadau arfaethedig sy'n gyfreithiol rwymol ar Aspen o dan Erthygl 9 o Reoliad gwrthglymblaid yr UE (Rheoliad y Cyngor 1 / 2003).

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Mae cwmnïau fferyllol yn aml yn dod â meddyginiaethau arloesol i’r farchnad a dylid eu gwobrwyo am hynny. Fodd bynnag, weithiau maent hefyd yn defnyddio eu safle amlycaf i gynyddu prisiau hen feddyginiaethau beirniadol gan gannoedd y cant heb unrhyw gyfiawnhad go iawn. Mae gan y Comisiwn bryderon bod ymddygiad Aspen yn yr achos hwn yn gyfystyr â phrisio gormodol gan gwmni trech, a waherddir gan reolau cystadleuaeth yr UE. I gael gwared ar y pryderon hyn mae Aspen yn cynnig gostwng ei brisiau yn radical a gwarantu cyflenwi chwe meddyginiaeth canser critigol. Rydym nawr yn estyn allan at y rhanddeiliaid i glywed eu barn ynghylch a yw'r ymrwymiadau'n mynd i'r afael yn ddigonol â'n pryderon ac o fudd i gyllidebau cleifion a iechyd ledled Ewrop. "

Mae'r llawn Datganiad i'r wasg a Cwestiynau ac Atebion gael ar-lein.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd