Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn codi € 10 biliwn pellach mewn trydydd bond llwyddiannus i gefnogi adferiad Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi € 10 biliwn arall i gefnogi adferiad Ewrop o'r argyfwng coronafirws a'i ganlyniadau, mewn trydydd bond NextGenerationEU ers dechrau'r rhaglen ganol mis Mehefin. Cyhoeddodd y Comisiwn fond 20 mlynedd yn ddyledus ar 4 Gorffennaf 2041, a groesawyd gan y farchnad gyda diddordeb cryf iawn, gyda llyfrau yn agos at € 100bn.

Diolch i'r gordanysgrifio bron i 10 gwaith - arddangosiad o'r diddordeb cryf parhaus gan fuddsoddwyr - mae'r Comisiwn wedi sicrhau amodau prisio ffafriol iawn, yn unol â pherfformiad cryf y rhaglen NextGenerationEU hyd yn hyn.

Roedd hwn yn drafodiad cyfran ddeuol, a chododd y Comisiwn € 5.25 biliwn pellach mewn benthyciad cefn-wrth-gefn 10 mlynedd a oedd yn ddyledus 22 Ebrill 2031 ar gyfer ei raglenni Mecanwaith Sefydlogi Ariannol Ewropeaidd (EFSM) a Chymorth Macro-Ariannol (MFA).

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Mae trydydd bond NextGenerationEU yn mynd â’r cyfanswm a godwyd ar gyfer NextGenerationEU i € 45bn mewn pedair wythnos. Mae hyn yn ddechrau calonogol iawn i raglen ariannu NextGenerationEU. Mae'n golygu bod y Comisiwn mewn sefyllfa dda i gefnogi'r holl daliadau NextGenerationEU a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau dros yr haf, a thrwy hynny gefnogi'r adferiad economaidd a chymdeithasol. "

Dyma'r trydydd trafodiad o dan raglen NextGenerationEU, yn dilyn y bond 20 mlynedd € 10bn a gyhoeddodd y Comisiwn ar 15 Mehefin 2021 a'r trafodiad cyfran ddeuol o € 15bn - a oedd yn cynnwys bond pum mlynedd € 9bn a bond € 6bn Bond 30 mlynedd - o 29 Mehefin.

Yn dilyn trafodiad heddiw (13 Gorffennaf), mae'r Comisiwn hyd yma wedi codi € 45bn o dan NextGenerationEU. Bydd yr arian nawr yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y taliadau cyntaf o dan NextGenerationEU, o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch ac amrywiol raglenni cyllideb yr UE. Mae'r y taliad cyntaf o dan NextGenerationEU eisoes wedi'i gynnal ddiwedd mis Mehefin, ac fe'i cynhaliwyd o dan raglen REACT-EU. Bydd y taliadau cyntaf o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yn dilyn maes o law, ar ôl i'r Cyngor gymeradwyo'r Cynlluniau Adfer a Gwydnwch cenedlaethol (mae 12 ohonynt eisoes wedi pasio'r cam hwn) a llofnod y cytundebau cyllido a / neu fenthyciad priodol gan aelod-wladwriaethau'r UE a'r Comisiwn Ewropeaidd.

hysbyseb

Mae'r trafodiad heddiw hefyd wedi codi € 5bn a fydd yn cael ei ddefnyddio i estyn cymorth ariannol a ddarperir i Bortiwgal ac Iwerddon yn sgil yr argyfwng dyled ariannol ac sofran. Codwyd € 250 miliwn arall i ariannu benthyciad i Jordan o dan y rhaglen Cymorth Ariannol Macro.

Erbyn diwedd 2021, mae'r Comisiwn yn disgwyl codi tua € 80bn mewn bondiau, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, yn unol â'r cynllun cyllido a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2021. Bydd union swm Bondiau'r UE a Biliau UE yn dibynnu ar yr union anghenion cyllido, a bydd y Comisiwn yn adolygu ei asesiad cychwynnol yn yr hydref. Yn y modd hwn, bydd y Comisiwn yn gallu ariannu, dros ail hanner y flwyddyn, yr holl grantiau a benthyciadau a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch, yn ogystal ag ymdrin ag anghenion polisïau'r UE sy'n derbyn cyllid NextGenerationEU.

Cefndir

Offeryn adfer dros dro yw NextGenerationEU o ryw € 800 biliwn mewn prisiau cyfredol i gefnogi adferiad Ewrop o'r pandemig coronafirws a helpu i adeiladu Ewrop wyrddach, fwy digidol a mwy gwydn.

I ariannu NextGenerationEU, bydd y Comisiwn - ar ran yr UE - yn codi o'r marchnadoedd cyfalaf hyd at oddeutu € 800bn rhwng nawr a diwedd-2026. Bydd € 421.1bn ar gael yn bennaf ar gyfer grantiau (o dan RRF a rhaglenni cyllideb eraill yr UE); € 385.8bn ar gyfer benthyciadau. Bydd hyn yn trosi i gyfrolau benthyca o oddeutu € 150bn y flwyddyn ar gyfartaledd.

O ystyried maint, amlder a chymhlethdod y gweithrediadau benthyca sydd o'i flaen, bydd y Comisiwn yn dilyn yr arferion gorau a ddefnyddir gan gyhoeddwyr mawr ac aml, ac yn gweithredu strategaeth ariannu amrywiol.

Mae'r strategaeth hon yn cyflwyno ystod amrywiol o offerynnau a thechnegau, gan fynd y tu hwnt i'r dull cefn wrth gefn y mae'r Comisiwn wedi'i ddefnyddio hyd yma i fenthyca o'r marchnadoedd, gan gynnwys yn fframwaith y rhaglen SURE. Dros y 40 mlynedd diwethaf, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi rhedeg sawl rhaglen fenthyca i gefnogi aelod-wladwriaethau'r UE a thrydydd gwledydd. Ariannwyd yr holl weithrediadau benthyca hyn yn ôl wrth gefn, yn bennaf trwy ddyroddi bondiau â syndiceiddio.

Adran dechnegol

Bond NextGenerationEU Mae'r bond 20 mlynedd yn cario cwpon o 0.45% a daeth ar gynnyrch ail-gynnig o 0.471% gan ddarparu lledaeniad o +7 bps i gyfnewidiadau canol, sy'n cyfateb i +53.1 bps dros y Bwndel 20 mlynedd sy'n ddyledus ym mis Gorffennaf. 2040. Roedd y llyfr archebion terfynol yn agos at € 100bn, a olygai fod y bond bron 10 gwaith wedi gordanysgrifio. Torrodd hyn record newydd, ar gyfer y llyfr archebion mwyaf erioed ar gyfer bond 20 mlynedd newydd. Bond EFSM / MFA Mae'r bond 10 mlynedd yn cario cwpon o 0% a daeth ar gynnyrch ail-gynnig o -0.043% gan ddarparu lledaeniad o -6 bps i gyfnewidiadau canol, sy'n cyfateb i 30.1 bps dros y Bwndel 10 mlynedd sy'n ddyledus ym mis Chwefror 2031 Roedd y llyfr archebion terfynol dros € 51bn, a olygai fod y bond hwn hefyd wedi ei or-danysgrifio bron i 10 gwaith. Cyd-reolwyr arweiniol y trafodiad hwn oedd Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citi a Commerzbank.

Mwy o wybodaeth

Datganiad i'r wasg bond NextGenerationEU cyntaf

Datganiad i'r wasg Cynllun cyllido cyntaf y Comisiwn

Strategaeth ariannu arallgyfeirio Holi ac Ateb

Taflen Ffeithiau - NextGenerationEU - Strategaeth ariannu

UE fel gwefan benthyciwr

Rhwydwaith Deliwr Cynradd

Cynllun adfer ar gyfer Ewrop

Y Comisiwn Ewropeaidd

Bauhaus Ewropeaidd Newydd: Camau gweithredu a chyllid newydd i gysylltu cynaliadwyedd ag arddull a chynhwysiant

cyhoeddwyd

on

logo

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu Cyfathrebu sy'n nodi cysyniad y Bauhaus Ewropeaidd Newydd. Mae hyn yn cynnwys nifer o gamau gweithredu polisi a phosibiliadau cyllido. Nod y prosiect yw cyflymu'r broses o drawsnewid amrywiol sectorau economaidd megis adeiladu a thecstilau er mwyn darparu mynediad i'r holl ddinasyddion at nwyddau sy'n gylchol ac yn llai dwys o ran carbon.

Mae'r Bauhaus Ewropeaidd Newydd yn dod â dimensiwn diwylliannol a chreadigol i Fargen Werdd Ewrop, gyda'r nod o ddangos sut mae arloesi cynaliadwy yn cynnig profiadau diriaethol, cadarnhaol yn ein bywyd bob dydd.

Ar gyfer y cyllid, bydd tua € 85 miliwn wedi'i neilltuo ar gyfer prosiectau Bauhaus Ewropeaidd Newydd o raglenni'r UE yn 2021 - 2022. Bydd llawer o raglenni eraill yr UE yn integreiddio'r Bauhaus Ewropeaidd Newydd fel elfen o gyd-destun neu flaenoriaeth heb gyllideb bwrpasol wedi'i diffinio ymlaen llaw.

hysbyseb

Daw cyllid o wahanol raglenni'r UE gan gynnwys y Horizon Ewrop rhaglen ar gyfer ymchwil ac arloesi (yn enwedig cenadaethau Horizon Europe), y Rhaglen LIFE ar gyfer yr amgylchedd a gweithredu yn yr hinsawdd a'r Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Yn ogystal, bydd y Comisiwn yn gwahodd yr Aelod-wladwriaethau i ddefnyddio gwerthoedd craidd Bauhaus Ewropeaidd Newydd yn eu strategaethau ar gyfer datblygu tiriogaethol ac economaidd-gymdeithasol, a defnyddio rhannau perthnasol eu cynlluniau adfer a gwytnwch, yn ogystal â'r rhaglenni o dan bolisi cydlyniant i adeiladu dyfodol gwell i bawb.

Bydd y Comisiwn yn sefydlu a Lab Bauhaus Ewropeaidd Newydd: 'tanc meddwl a gwneud' i gyd-greu, prototeip a phrofi offer, atebion ac argymhellion polisi newydd. Bydd y Lab yn parhau ag ysbryd cydweithredol y mudiad sy'n dod â gwahanol gefndiroedd ynghyd ac yn estyn allan i gymdeithas, diwydiant a gwleidyddiaeth i gysylltu pobl a dod o hyd i ffyrdd newydd o greu gyda'i gilydd.

Mae'r Cyfathrebu wedi'i ysbrydoli gan y mewnbwn a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod cyd-ddylunio a oedd yn rhedeg o fis Ionawr i fis Gorffennaf lle derbyniodd y Comisiwn dros 2000 o gyfraniadau o bob rhan o Ewrop a thu hwnt.

hysbyseb

Meithrin mudiad sy'n tyfu

Ym mis Ionawr 2021, lansiwyd cam cyd-ddylunio Bauhaus Ewropeaidd Newydd i nodi a meddwl am atebion esthetig, cynaliadwy a chynhwysol ar gyfer ein lleoedd byw a helpu i gyflawni Bargen Werdd Ewrop. Galwodd rhan gyntaf y datblygiad ar bawb i ymuno â sgwrs i ailfeddwl am y ffordd rydyn ni'n byw gyda'n gilydd. Bwydodd y cyfnewidiadau hyn i'r cyfathrebiad Bauhaus Ewropeaidd Newydd a fabwysiadwyd heddiw.

Bydd cyd-greu yn parhau i fod yn hanfodol, a bydd yn esblygu yng ngoleuni'r canlyniadau concrit cyntaf, trwy asesiadau ac adolygiadau. Felly, bydd y Comisiwn yn dyfnhau'r gwaith ymhellach gyda'r Gymuned Bauhaus Ewropeaidd Newydd sy'n tyfu o unigolion, sefydliadau ac awdurdodau ymroddedig. 

Mae'r mudiad hefyd yn cymryd ysbrydoliaeth o leoedd a phrosiectau hardd, cynaliadwy a chynhwysol presennol yn Ewrop. Mae'r Gwobrau Bauhaus Newydd Ewropeaidd cyntaf yn dathlu'r cyflawniadau hyn, gan ddyfarnu gwobrau ar draws deg categori, o 'gynhyrchion a ffordd o fyw', i 'leoedd wedi'u hailddyfeisio i gwrdd a rhannu'. Mae'r llinyn 'New European Bauhaus Rising Stars', sy'n agored i rai dan 30 oed yn unig, yn cefnogi ac yn annog y genhedlaeth iau i barhau i ddatblygu syniadau newydd a chysyniadau cyffrous. Bydd enillwyr yn derbyn eu gwobrau mewn seremoni wobrwyo ar 16 Medi.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen: “Mae’r Bauhaus Ewropeaidd Newydd yn cyfuno gweledigaeth fawr Bargen Werdd Ewrop â newid diriaethol ar lawr gwlad. Newid sy'n gwella ein bywyd bob dydd ac y gall pobl gyffwrdd a theimlo - mewn adeiladau, mewn mannau cyhoeddus, ond hefyd mewn ffasiwn neu ddodrefn. Nod y New European Bauhaus yw creu ffordd o fyw newydd sy'n paru cynaliadwyedd â dyluniad da, sydd angen llai o garbon ac sy'n gynhwysol ac yn fforddiadwy i bawb. ”

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Trwy bontio gwyddoniaeth ac arloesi gyda chelf a diwylliant, a chymryd agwedd gyfannol, bydd y Bauhaus Ewropeaidd Newydd yn creu atebion sydd nid yn unig yn gynaliadwy ac yn arloesol, ond hefyd yn hygyrch, yn fforddiadwy, ac yn gwella bywyd i bob un ohonom. "

Dywedodd y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira: “Trwy ei ddull trawsddisgyblaethol a chyfranogol, mae’r Bauhaus Ewropeaidd Newydd yn atgyfnerthu rôl cymunedau, diwydiannau, arloeswyr a meddyliau creadigol lleol a rhanbarthol sy’n gweithio gyda’i gilydd i wella ansawdd ein bywyd. Bydd polisi cydlyniant yn trawsnewid syniadau newydd yn gamau gweithredu ar lefel leol. ”

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu ar y Bauhaus Ewropeaidd Newydd

Atodiad 1 - Adroddiad ar y cam cyd-ddylunio

Atodiad 2 - Symud rhaglenni'r UE

Atodiad 3 - Yr ecosystem polisi Bauhaus Ewropeaidd Newydd

Holi ac Ateb

Gwefan Bauhaus Ewropeaidd newydd

Ford Gron Lefel Uchel

Anerchiad Cyflwr yr Undeb gan yr Arlywydd von der Leyen

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Cyflwr yr UE: Ymladd yn erbyn COVID-19, adferiad, hinsawdd a pholisi allanol

cyhoeddwyd

on

Yn nadl flynyddol Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd, cwestiynodd ASEau Arlywydd y Comisiwn von der Leyen am heriau mwyaf uniongyrchol yr UE, sesiwn lawn  AFCO.

Dechreuodd Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ei hail anerchiad Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd gan dynnu sylw, yn yr argyfwng iechyd byd-eang mwyaf ers canrif, at yr argyfwng economaidd byd-eang dyfnaf ers degawdau a’r argyfwng planedol carreg erioed, “gwnaethom ddewis mynd iddo gyda'n gilydd. Fel un Ewrop. A gallwn fod yn falch ohono ”. Pwysleisiodd fod Ewrop ymhlith arweinwyr y byd o ran cyfraddau brechu, wrth rannu hanner ei chynhyrchiad brechlyn â gweddill y byd. Nawr y flaenoriaeth yw cyflymu brechu byd-eang, parhau ag ymdrechion yn Ewrop a pharatoi'n dda ar gyfer pandemigau yn y dyfodol.

Wrth edrych ymlaen, nododd mai “digidol yw’r mater gwneud neu dorri” a chyhoeddodd Ddeddf Sglodion Ewropeaidd newydd, gan ddod â galluoedd ymchwil, dylunio a phrofi o safon fyd-eang Ewrop ynghyd a chydlynu buddsoddiadau’r UE a chenedlaethol ar lled-ddargludyddion. O ran newid yn yr hinsawdd, nododd von der Leyen “gan ei fod wedi’i wneud gan ddyn, y gallwn wneud rhywbeth yn ei gylch”. Amlygodd mai'r UE, gyda'r Fargen Werdd, oedd yr economi fawr gyntaf i gyflwyno deddfwriaeth gynhwysfawr yn y maes hwn ac addawodd gefnogi gwledydd sy'n datblygu trwy ddyblu cyllid ar gyfer bioamrywiaeth ac addo € 4 biliwn ychwanegol ar gyfer cyllid hinsawdd tan 2027 i gefnogi eu gwyrdd. trosglwyddo.

hysbyseb

Wrth siarad am bolisi tramor a diogelwch, galwodd am Bolisi Amddiffyn Seiber Ewropeaidd a Deddf Seiber Cydnerthu Ewropeaidd newydd a chyhoeddodd uwchgynhadledd ar amddiffyniad Ewropeaidd i'w gynnal o dan Arlywyddiaeth Ffrainc.

Manfred WEBER (EPP, DE) tynnodd sylw at ganlyniadau cymdeithasol ac economaidd argyfwng COVID-19 a dywedodd fod angen i Ewrop greu swyddi newydd ar frys, hefyd yn y sector iechyd lle mae'r UE yn arwain gyda brechlynnau COVID-19. Plediodd am raglen argyfwng masnach UE-UD ar gyfer y sectorau trafnidiaeth a symudedd a digidol a chynllun i dorri biwrocratiaeth. Dylai amddiffyn Ewropeaidd gael ei gryfhau gyda grym ymateb cyflym, a throdd Europol yn FBI Ewropeaidd, daeth i'r casgliad.

Iratxe GARCÍA (S&D, ES) asesodd frwydr yr UE yn erbyn y pandemig a’i ganlyniadau yn gadarnhaol: “Mae 70% o’r boblogaeth yn cael eu brechu, mae rhyddid i symud yn realiti eto ac mae cronfeydd NextGenerationEU eisoes yn cael eu dosbarthu”. Mae'r newid tuag at economi werdd hefyd ar y trywydd iawn, ychwanegodd, ond “nid ydym wedi gwneud digon i sicrhau lles dinasyddion”, gan nodi bod yr argyfwng wedi gwaethygu anghydraddoldebau ac wedi taro'r rhai mwyaf agored i niwed yn galetach.

hysbyseb

Dacian CIOLOŞ (Adnewyddu, RO) wedi cwyno bod y Comisiwn wedi bod yn cymryd rhan mewn diplomyddiaeth gyda'r Cyngor yn rhy aml yn lle cymryd rhan mewn llunio polisïau gyda'r Senedd. Gan bwysleisio mai gwerthoedd Ewropeaidd yw sylfeini ein Hundeb, anogodd y Comisiwn i ddechrau defnyddio'r mecanwaith amodoldeb a sefydlwyd i amddiffyn cyllideb yr UE rhag torri i reol y gyfraith sydd mewn grym am bron i flwyddyn ond na chafodd ei chymhwyso erioed, i roi'r gorau i ariannu symudiadau afreolaidd mewn sawl rhan o Ewrop lle mae annibyniaeth farnwrol yn cael ei erydu, newyddiadurwyr yn cael eu llofruddio a lleiafrifoedd yn gwahaniaethu yn eu herbyn.

Philippe LAMBERTS (Gwyrddion / EFA, BE) mynnu mwy o uchelgais hinsawdd: “cyflymach, uwch, cryfach: mae’n hen bryd cymhwyso’r nodau Olympaidd i’n hymdrechion i achub y blaned”. Gofynnodd hefyd am newidiadau yn y systemau cyllidol a chymdeithasol i sicrhau bywyd urddasol i bawb. O ran polisi allanol, nododd Lamberts mai dim ond trwy rannu sofraniaeth y gallai’r UE ddod yn “bwysau trwm” ar y sîn fyd-eang, a gwnaeth yn glir na fydd “Fortress Europe’ byth yn chwaraewr geopolitical uchel ei barch ”. Yn olaf, roedd yn gresynu na fyddai gwledydd yr UE’ y prif bryder dros Afghanistan yw osgoi unrhyw Afghanistan rhag rhoi eu traed ar diriogaeth Ewrop.

Nid oes angen “areithiau blodeuog” ar ddinasyddion yr UE, maen nhw “eisiau cael eu gadael ar eu pennau eu hunain”, meddai Jörg MEUTHEN (ID, DE). Beirniadodd gynlluniau’r Comisiwn o “dreuliau enfawr” - ar gyfer y Fargen Werdd, ar gyfer y gronfa adfer, ar gyfer “Fit for 55”, y byddai’n rhaid i ddinasyddion dalu amdano yn y diwedd. Rhybuddiodd am fiwrocratiaeth gynyddol a gresynu at y trawsnewidiad tuag at ynni gwyrdd, gan bledio am fwy o ynni niwclear.

Raffaele FITTO (ECR, IT) rhybuddiodd “nad yw adnoddau NextGenerationEU yn unig yn ddigonol” a mynnodd ddiwygio’r Cytundeb Sefydlogrwydd. Galwodd hefyd am newid rheolau cymorth gwladwriaethol a pholisi masnach mwy ymreolaethol. “Ni ellir mynd i’r afael â’r trawsnewidiad amgylcheddol heb ystyried yr hyn sy’n digwydd yn y byd ac yn enwedig yr effaith ar ein system gynhyrchu”, ychwanegodd. Yn ôl rheolaeth y gyfraith a Gwlad Pwyl, gwadodd Fitto “orfodaeth wleidyddol gan fwyafrif nad yw’n parchu cymwyseddau gwladwriaethau unigol”.

Yn ôl Martin SCHIRDEWAN (Y Chwith, DE), Mae Ms von der Leyen wedi canmol ei hun ond heb gyflwyno unrhyw atebion i broblemau heddiw. Mynnodd fod amddiffyniad patent ar gyfer brechlynnau yn cael ei ddileu ac yn gresynu bod y 10 biliwnydd cyfoethocaf yn Ewrop wedi cynyddu eu ffawd ymhellach yn ystod y pandemig tra bod un o bob pump o blant yn yr UE yn tyfu i fyny mewn perygl neu mewn perygl o dlodi.

siaradwyr

Ursula VON DER LEYEN, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd

Manfred WEBER (EPP, DE)

Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)

Dacian CIOLOŞ (Adnewyddu, RO)

Philippe LAMBERTS (Gwyrdd / EFA, BE)

Jörg MEUTHEN (ID, DE)

Raffaele FITTO (ECR, TG)

Martin SCHIRDEWAN (Y Chwith, DE)

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

economi ddigidol

Mae'r Comisiwn yn cynnig Llwybr i'r Degawd Digidol i gyflawni trawsnewidiad digidol yr UE erbyn 2030

cyhoeddwyd

on

Ar 15 Medi, cynigiodd y Comisiwn Lwybr i'r Degawd Digidol, cynllun pendant i gyflawni trawsnewidiad digidol ein cymdeithas a'n heconomi erbyn 2030. Bydd y Llwybr arfaethedig i'r Degawd Digidol yn cyfieithu uchelgeisiau digidol yr UE ar gyfer 2030 i mewn i fecanwaith dosbarthu concrit. Bydd yn sefydlu fframwaith llywodraethu yn seiliedig ar fecanwaith cydweithredu blynyddol gyda'r Aelod-wladwriaethau i gyrraedd 2030 Targedau Degawd Digidol ar lefel yr Undeb ym meysydd sgiliau digidol, isadeileddau digidol, digideiddio busnesau a gwasanaethau cyhoeddus. Mae hefyd yn anelu at nodi a gweithredu prosiectau digidol ar raddfa fawr sy'n cynnwys y Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau. Amlygodd y pandemig y rôl ganolog y mae technoleg ddigidol yn ei chwarae wrth adeiladu dyfodol cynaliadwy a llewyrchus. Yn benodol, datgelodd yr argyfwng raniad rhwng busnesau digidol addas a'r rhai sydd eto i fabwysiadu datrysiadau digidol, ac amlygodd y bwlch rhwng ardaloedd trefol, gwledig ac anghysbell sydd â chysylltiad da. Mae digideiddio yn cynnig llawer o gyfleoedd newydd ar y farchnad Ewropeaidd, lle arhosodd mwy na 500,000 o swyddi gwag ar gyfer seiberddiogelwch ac arbenigwyr data yn 2020. Yn unol â gwerthoedd Ewropeaidd, dylai'r Llwybr i'r Degawd Digidol atgyfnerthu ein harweiniad digidol a hyrwyddo polisïau digidol cynaliadwy sy'n canolbwyntio ar bobl. grymuso dinasyddion a busnesau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg, Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau. Mae Cyfeiriad Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen hefyd ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd