Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Y Comisiwn yn lansio galwadau gwerth € 12 miliwn i gefnogi cyfryngau newyddion a maes cyhoeddus yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi pedair galwad newydd am gynigion sy'n anelu at ysgogi cylch cyhoeddus bywiog ac amrywiol a hyrwyddo mynediad dinasyddion at wybodaeth ddibynadwy ledled yr UE. Bydd un alwad yn cefnogi cynnwys cyfryngau amlieithog ar faterion yr UE trwy lwyfannau digidol, tra bod y llall yn anelu at gynyddu cynhyrchiant cynnwys yn y maes hwn trwy a rhwydwaith o orsafoedd radio. Yn ogystal, bydd prosiect peilot yn cefnogi rhwydweithiau cyfryngau ieuenctid cynhyrchu cynnwys sy'n ysgogi'r meddwl ar faterion cyfoes trwy fformatau a digwyddiadau cyfryngau cymdeithasol.

Ymhellach, gweithred baratoi ar gyfer llwyfannau cyfryngau yn ceisio gwella mynediad dinasyddion at wybodaeth ddibynadwy, gan gynnwys darlledwyr a chyhoeddwyr. Gyda'i gilydd, mae'r galwadau'n cynrychioli bron i € 12 miliwn yng nghyllid yr UE. Bydd pob prosiect a ariennir yn gweithredu gydag annibyniaeth olygyddol lawn. Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Mae’r pandemig wedi dangos rôl allweddol cyfryngau i’n hysbysu, ond mae hefyd wedi tanseilio sefyllfa economaidd y sector. Rydym yn cynyddu ac yn arallgyfeirio ein ffynonellau cyllid ar lefel Ewropeaidd, gan ddarparu cyfleoedd, offer a chymorth newydd. Rydyn ni’n disgwyl i aelod-wladwriaethau wneud yr un peth, gan barchu annibyniaeth y cyfryngau yn llawn. ”

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae’r sector cyfryngau newyddion wedi cael ei daro’n ddifrifol gan heriau’r pandemig, mae cynyddu ei wytnwch ac ysgogi arloesedd bellach yn bwysicach nag erioed. Trwy fentrau o’r fath yr ydym yn parhau i hyrwyddo ac amddiffyn ecosystem cyfryngau rhydd a lluosog, gan roi’r sylw i ieuenctid Ewrop yn ogystal ag ar gydweithredu, i helpu pobl i gymharu gwahanol safbwyntiau ar draws ffiniau. ”

hysbyseb

Mae'r galwadau newydd yn adeiladu ar ddau arall a lansiwyd yn ddiweddar i gefnogi'r sector cyfryngau newyddion: galwad ymlaen partneriaethau newyddiaduraeth i annog cydweithredu trawsffiniol ar draws y sector ymhlith sefydliadau cyfryngau newyddion Ewropeaidd o dan y rhaglen Ewrop Greadigol newydd, a galwad a ariennir trwy Horizon Europe, yn cefnogi prosiectau sy'n canolbwyntio ar arloesi ar gyfer y cyfryngau. Mae'r mentrau hyn yn rhan o ymdrech ehangach i gefnogi a amgylchedd cyfryngau rhad ac am ddim, hyfyw a lluosog ledled yr UE, fel y cyhoeddwyd yn y Cynllun Gweithredu Democratiaeth Ewropeaidd a'r Cynllun Gweithredu'r Cyfryngau a Chlyweledol. Mae mwy o wybodaeth am y galwadau hyn a galwadau eraill i gefnogi'r sector cyfryngau sydd ar gael a offeryn hefyd wedi'i gyhoeddi i helpu'r cyfryngau i ddod o hyd i gyfleoedd cyllido. Gall gweithwyr proffesiynol y cyfryngau hefyd ddod o hyd i gymorth ar y lefel genedlaethol trwy'r Desgiau Ewrop Greadigol.

hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

€ 7 biliwn ar gyfer prosiectau seilwaith allweddol: Cysylltiadau ar goll a thrafnidiaeth werdd

cyhoeddwyd

on

Mae galwad am gynigion a lansiwyd o dan y rhaglen Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF) ar gyfer Trafnidiaeth yn sicrhau bod € 7 biliwn ar gael ar gyfer prosiectau seilwaith trafnidiaeth Ewropeaidd. Bydd mwyafrif y prosiectau a ariennir o dan yr alwad hon yn helpu i gynyddu cynaliadwyedd ein rhwydwaith trafnidiaeth gyffredinol, gan roi'r UE ar y trywydd iawn i gyflawni amcan Bargen Werdd Ewrop o dorri allyriadau trafnidiaeth 90% erbyn 2050.

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Rydym yn cynyddu arian yn aruthrol ar gyfer defnyddio seilwaith tanwydd amgen, i € 1.5 biliwn. Am y tro cyntaf, rydym hefyd yn cefnogi prosiectau fel bod ein rhwydweithiau trafnidiaeth traws-Ewropeaidd yn addas ar gyfer defnydd deuol amddiffyn sifil ac yn gwella symudedd milwrol ledled yr UE. Bydd prosiectau a ariannwyd o dan yr alwad ddoe yn cyfrannu at greu system drafnidiaeth amlfodd effeithlon a rhyng-gysylltiedig ar gyfer teithwyr a chludo nwyddau, a datblygu seilwaith i gefnogi dewisiadau symudedd mwy cynaliadwy. ”

Mae angen system drafnidiaeth amlfodd effeithlon a rhyng-gysylltiedig ar yr UE ar gyfer teithwyr a chludo nwyddau. Rhaid i hyn gynnwys rhwydwaith rheilffyrdd cyflym, fforddiadwy, seilwaith ail-wefru ac ail-lenwi toreithiog ar gyfer cerbydau allyriadau sero, a mwy o awtomeiddio er mwyn sicrhau mwy o effeithlonrwydd a diogelwch. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

REACT-EU: € 4.7 biliwn i gefnogi swyddi, sgiliau a'r bobl dlotaf yn yr Eidal

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 4.7 biliwn i'r Eidal o dan REACT-EU i annog ymateb y wlad i'r argyfwng coronafirws a chyfrannu at adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.ery. Mae'r cyllid newydd yn ganlyniad i addasu dwy raglen weithredol Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a'r Gronfa ar gyfer Cymorth Ewropeaidd i'r Mwyaf Amddifad (FEAD). Bydd rhaglen ESF genedlaethol yr Eidal 'Polisïau cyflogaeth weithredol' yn derbyn € 4.5bn i gefnogi cyflogaeth yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt fwyaf gan y pandemig.

Bydd yr arian ychwanegol yn cynyddu llogi pobl ifanc a menywod, yn caniatáu i weithwyr gymryd rhan mewn hyfforddiant a chefnogi gwasanaethau wedi'u teilwra ar gyfer ceiswyr gwaith. Yn ogystal, byddant yn helpu i amddiffyn swyddi mewn busnesau bach yn rhanbarthau Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sisili a Sardinia.

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth a Hawliau Cymdeithasol Nicolas Schmit: “Mae'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i helpu ei ddinasyddion i oresgyn argyfwng COVID-19. Bydd y cyllid newydd ar gyfer yr Eidal yn helpu i greu swyddi, yn enwedig i bobl ifanc a menywod, yn y rhanbarthau sydd fwyaf mewn angen. Mae buddsoddiadau mewn sgiliau yn flaenoriaeth arall ac maent yn hanfodol i feistroli'r trawsnewidiadau ecolegol a digidol. Rydym hefyd yn talu sylw arbennig i'r bobl fwyaf agored i niwed yn yr Eidal trwy gryfhau cyllid cymorth bwyd. "

hysbyseb

Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygio Elisa Ferreira (llun): “Mae rhanbarthau wrth wraidd adferiad Ewrop o’r pandemig. Rwy’n falch iawn bod aelod-wladwriaethau’n defnyddio cymorth brys yr Undeb i fynd i’r afael â’r pandemig a chychwyn adferiad cynaliadwy a chynhwysol ar gyfer y tymor hir. Bydd cyllid REACT-EU yn helpu Eidalwyr yn y rhanbarthau sydd wedi dioddef waethaf i wella o'r argyfwng a chreu'r sylfeini ar gyfer economi fodern sy'n edrych i'r dyfodol. Fel rhan o NextGenerationEU, mae REACT-EU yn darparu cyllid ychwanegol o € 50.6bn (am brisiau cyfredol) i raglenni polisi cydlyniant yn ystod 2021 a 2022 i gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig eu maint a theuluoedd incwm isel. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd