Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Diwrnod Coffa Ewrop gyfan ar gyfer dioddefwyr yr holl gyfundrefnau dotalitaraidd ac awdurdodaidd: Datganiad gan yr Is-lywydd Jourová a Chomisiynwyr Reynders

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar Ddiwrnod y Cofio ledled Ewrop ar gyfer dioddefwyr yr holl gyfundrefnau dotalitaraidd ac awdurdodaidd heddiw (23 Awst), cyhoeddodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová a’r Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders y datganiad a ganlyn: “Dros wyth deg mlynedd yn ôl, ar 23 Awst 1939 , llofnodwyd Cytundeb Molotov-Ribbentrop rhwng yr Almaen a'r Undeb Sofietaidd ychydig cyn i'r Ail Ryfel Byd ddechrau. I lawer, roedd y diwrnod tyngedfennol hwn yn nodi dechrau cylch o feddiannaeth a thrais Natsïaidd a Sofietaidd. Ar y diwrnod hwn, rydyn ni'n talu teyrnged i'r rhai a ddioddefodd gyfundrefnau dotalitaraidd yn Ewrop a'r rhai a frwydrodd yn erbyn cyfundrefnau o'r fath. Rydym yn cydnabod dioddefaint yr holl ddioddefwyr a'u teuluoedd, yn ogystal â'r effaith barhaol a adawodd y profiad trawmatig hwn ar y cenedlaethau canlynol o Ewropeaid. Gadewch inni weithio gyda'n gilydd fel bod ein gorffennol a rennir yn ein gwneud yn gryfach ar gyfer y dyfodol a rennir - ac nad yw'n ein gyrru ar wahân. Nid yw rhyddid rhag totalitariaeth ac awduriaeth yn cael ei roi. Mae'n rhywbeth y mae angen i ni sefyll drosto bob dydd o'r newydd. Mae wrth wraidd y ddelfryd Ewropeaidd. Ynghyd â rheolaeth y gyfraith a democratiaeth, mae'r rhyddid hwn wrth wraidd y Cytuniadau Ewropeaidd yr ydym i gyd wedi'u llofnodi. Rhaid i ni barhau i sefyll, yn unedig, dros y gwerthoedd Ewropeaidd sylfaenol hyn. ”

Mae'r datganiad llawn ar gael ar-lein.

Rhannwch yr erthygl hon:

Croatia

Y Comisiwn yn cymeradwyo map cymorth rhanbarthol 2022-2027 ar gyfer Croatia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE fap Croatia ar gyfer rhoi cymorth rhanbarthol rhwng 1 Ionawr 2022 a 31 Rhagfyr 2027 o fewn fframwaith y Canllawiau Cymorth Rhanbarthol diwygiedig ('RAG'). Mae'r RAG diwygiedig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 19 Ebrill 2021 ac a ddaeth i rym ar 1 Ionawr 2022, yn galluogi aelod-wladwriaethau i gefnogi'r rhanbarthau Ewropeaidd lleiaf ffafriol i ddal i fyny ac i leihau gwahaniaethau o ran lles economaidd, incwm a diweithdra - amcanion cydlyniant sydd wrth wraidd yr Undeb. Maent hefyd yn darparu mwy o bosibiliadau i aelod-wladwriaethau gefnogi rhanbarthau sy'n wynebu heriau pontio neu strwythurol fel diboblogi, i gyfrannu'n llawn at y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol.

Ar yr un pryd, mae'r RAG diwygiedig yn cynnal mesurau diogelwch cryf i atal aelod-wladwriaethau rhag defnyddio arian cyhoeddus i sbarduno adleoli swyddi o un aelod-wladwriaeth o'r UE i un arall, sy'n hanfodol ar gyfer cystadleuaeth deg yn y Farchnad Sengl. Mae map rhanbarthol Croatia yn diffinio'r rhanbarthau Croateg sy'n gymwys i gael cymorth buddsoddi rhanbarthol. Mae'r map hefyd yn sefydlu'r dwyster cymorth mwyaf yn y rhanbarthau cymwys. Dwysedd y cymorth yw'r uchafswm o gymorth Gwladol y gellir ei roi i bob buddiolwr, wedi'i fynegi fel canran o'r costau buddsoddi cymwys. O dan y RAG diwygiedig, bydd rhanbarthau sy'n cwmpasu poblogaeth gyfan Croatia yn gymwys i gael cymorth buddsoddi rhanbarthol. Mae datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r bwlch rhwng y rhywiau ar lefel addysg yn crebachu, ond mae menywod yn dal i gael eu tangynrychioli mewn ymchwil ac arloesi

cyhoeddwyd

on

Mae nifer y myfyrwyr benywaidd a graddedigion ar lefelau baglor, meistr a doethuriaeth wedi tyfu'n gyson dros y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, mae menywod yn dal i gael eu tangynrychioli mewn gyrfaoedd ymchwil ac arloesi. Dyma rai o ganfyddiadau allweddol rhai'r Comisiwn Ewropeaidd Adroddiad Ffigurau 2021 arni, sydd er 2003 yn monitro lefel y cynnydd tuag at gydraddoldeb rhywiol mewn ymchwil ac arloesi yn yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt.

Croesawodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel yr adroddiad eleni a dywedodd: “Mae adroddiad diweddaraf She Figures yn tynnu sylw at y ffaith bod economi, labordai ac academia Ewrop eisoes yn dibynnu ar fenywod. Fodd bynnag, mae hefyd yn dangos bod angen i ni wneud mwy o hyd i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol, yn enwedig i ysbrydoli merched ar gyfer gyrfa mewn STEM. Nid oes amheuaeth, mae angen creadigrwydd a photensial entrepreneuraidd menywod ar Ewrop i lunio dyfodol mwy cynaliadwy, gwyrdd a digidol. ”

Mae cyhoeddiad She Figures 2021 yn tynnu sylw, ar gyfartaledd, ar lefelau baglor a meistr, bod menywod yn fwy na dynion fel myfyrwyr (54%) a graddedigion (59%), a bod bron cydbwysedd rhwng y rhywiau ar lefel doethuriaeth (48%). Fodd bynnag, mae gwahaniaethau rhwng meysydd astudio yn parhau. Er enghraifft, mae menywod yn dal i gynrychioli llai na chwarter y graddedigion doethuriaeth yn y maes TGCh (22%), tra eu bod yn cynrychioli 60% neu fwy ym meysydd iechyd a lles ac addysg (60% a 67% yn y drefn honno). At hynny, dim ond tua thraean yr ymchwilwyr sy'n cynrychioli menywod (33%).

Ar y lefel uchaf o academia, mae menywod yn parhau i fod heb gynrychiolaeth ddigonol, gan ddal tua chwarter y swyddi athro llawn (26%). Mae menywod hefyd yn llai tebygol o gael eu cyflogi fel gwyddonwyr a pheirianwyr (41%) ac maent wedi'u tangynrychioli ymhlith gweithwyr proffesiynol hunangyflogedig mewn gwyddoniaeth a pheirianneg a galwedigaethau TGCh (25%). Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Endocrin darfu Cemegau (EDCs)

Cemegau: Mae'r Comisiwn yn ceisio barn y cyhoedd ar symleiddio a digideiddio labeli

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar symleiddio a digideiddio labelu cynhyrchion cemegol fel glud, golchi dillad a glanedyddion golchi llestri, cynhyrchion gwrteithio. Labeli sy'n cyd-fynd â chynhyrchion yw'r prif fodd i gyfleu gwybodaeth hanfodol i ddefnyddwyr, gan gynnwys gwybodaeth am beryglon a diogelwch a chyfarwyddiadau defnyddio cynnyrch.

Eto i gyd, Gwiriad Ffitrwydd y ddeddfwriaeth gemegau fwyaf perthnasol (ac eithrio REACH) a gwerthuso'r Rheoliad Glanedyddion dangosodd y gellir gwella dealltwriaeth label ac o ganlyniad amddiffyn defnyddwyr fel ymhellach trwy osgoi bod labeli yn cael eu gorlwytho â gwybodaeth, sy'n aml yn dechnegol. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu adborth ar brofiad a barn defnyddwyr, defnyddwyr cynnyrch proffesiynol, diwydiant, sefydliadau cymdeithas sifil, awdurdodau cenedlaethol ac unrhyw bartïon eraill sydd â diddordeb. 

Bydd y canlyniadau'n bwydo i ystyriaethau'r Comisiwn ar gyfer cynigion ar adolygiad o Ddosbarthiadau, labelu a phecynnu sylweddau a chymysgeddau (CLP), a Rheoliadau Glanedwyr a Chynhyrchion Gwrteithio, a ddisgwylir yn 2022. Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar gael yma ac mae ar agor tan 16 Chwefror 2022.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd