Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

2021 Adroddiad Rhagolwg Strategol: Gwella gallu tymor hir yr UE a'i ryddid i weithredu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu ei ail flynyddol Adroddiad Rhagolwg Strategol - 'Gallu a rhyddid yr UE i weithredu'. Mae'r Cyfathrebu hwn yn cyflwyno persbectif blaengar ac amlddisgyblaethol ar ymreolaeth strategol agored yr UE mewn trefn fyd-eang sy'n fwyfwy lluosol ac ymryson. Mae'r Comisiwn wedi nodi pedwar prif duedd fyd-eang, sy'n effeithio ar allu a rhyddid yr UE i weithredu: newid yn yr hinsawdd a heriau amgylcheddol eraill; hypergysylltedd digidol a thrawsnewid technolegol; pwysau ar ddemocratiaeth a gwerthoedd; a sifftiau yn nhrefn a demograffeg fyd-eang. Mae hefyd wedi nodi 10 maes gweithredu allweddol lle gall yr UE achub ar gyfleoedd ar gyfer ei arweinyddiaeth fyd-eang a'i ymreolaeth strategol agored. Felly mae rhagwelediad strategol yn parhau i lywio Rhaglenni Gwaith a gosod blaenoriaethau'r Comisiwn.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Mae dinasyddion Ewropeaidd yn profi bron yn ddyddiol bod heriau byd-eang fel newid yn yr hinsawdd a thrawsnewid digidol yn cael effaith uniongyrchol ar eu bywydau personol. Rydym i gyd yn teimlo bod ein democratiaeth a'n gwerthoedd Ewropeaidd yn cael eu cwestiynu, yn allanol ac yn fewnol, neu fod angen i Ewrop addasu ei pholisi tramor oherwydd trefn fyd-eang sy'n newid. Bydd gwybodaeth gynnar a gwell am dueddiadau o'r fath yn ein helpu i fynd i'r afael â materion mor bwysig mewn pryd ac yn llywio ein Hundeb i gyfeiriad cadarnhaol. "

Dywedodd yr Is-lywydd Maroš Šefčovič, sydd â gofal am gysylltiadau rhyng-sefydliadol a rhagwelediad: “Er na allwn wybod beth sydd gan y dyfodol, bydd gwell dealltwriaeth o megatrends, ansicrwydd a chyfleoedd allweddol yn gwella gallu a rhyddid tymor hir yr UE i weithredu. Felly mae'r Adroddiad Rhagolwg Strategol hwn yn edrych i mewn i bedwar megatrends sy'n cael effaith fawr ar yr UE, ac yn nodi deg maes gweithredu er mwyn hybu ein hymreolaeth strategol agored a chadarnhau ein harweinyddiaeth fyd-eang tuag at 2050. Mae'r pandemig wedi cryfhau'r achos dros ddewisiadau strategol uchelgeisiol yn unig. heddiw a bydd yr adroddiad hwn yn ein helpu i gadw llygad ar y bêl. ”

hysbyseb

Deg maes strategol o weithredu polisi

  1. Sicrhau systemau iechyd a bwyd cynaliadwy a gwydn;
  2. sicrhau ynni datgarboneiddio a fforddiadwy;
  3. cryfhau gallu mewn rheoli data, deallusrwydd artiffisial a thechnolegau blaengar;
  4. sicrhau ac arallgyfeirio cyflenwad o ddeunyddiau crai beirniadol;
  5. sicrhau safle byd-eang y rhai sy'n symud gyntaf mewn gosod safonau;
  6. adeiladu systemau economaidd ac ariannol gwydn sy'n ddiogel yn y dyfodol;
  7. datblygu a chadw sgiliau a thalentau sy'n cyfateb i uchelgeisiau'r UE;
  8. cryfhau galluoedd diogelwch ac amddiffyn a mynediad i'r gofod;
  9. gweithio gyda phartneriaid byd-eang i hyrwyddo heddwch, diogelwch a ffyniant i bawb; a
  10. cryfhau gwytnwch sefydliadau.

Y camau nesaf

Bydd y Comisiwn yn parhau i weithredu ei Agenda Rhagolwg Strategol ar gyfer y cylch polisi hwn, gan lywio mentrau'r Rhaglen Waith ar gyfer y flwyddyn nesaf. Ar 18-19 Tachwedd, bydd yn cynnal y blynyddol Cynhadledd y Strategaeth Ewropeaidd a System Dadansoddi Gwleidyddol (ESPAS) i drafod pwnc Adroddiad Rhagolwg Strategol y flwyddyn nesaf - gefeillio'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, hy sut y gallant atgyfnerthu ei gilydd, gan gynnwys trwy ddefnyddio technolegau sy'n dod i'r amlwg. At hynny, bydd Rhwydwaith Rhagolwg yr UE ledled y “Gweinidogion ar gyfer y Dyfodol” ym mhob Aelod-wladwriaeth yn parhau i adeiladu gallu rhagwelediad yng ngweinyddiaethau Aelod-wladwriaethau'r UE. Yn ddiweddarach y mis hwn, bydd y Comisiwn hefyd yn cwblhau ymgynghoriad cyhoeddus ar ei dangosfyrddau gwytnwch, offeryn newydd i asesu gwytnwch mewn dull mwy cyfannol, yn yr UE a'i Aelod-wladwriaethau. Bydd hyn yn cyfrannu at fesur lles cymdeithasol ac economaidd trwy fynd y tu hwnt i CMC. A. ymgynghoriad cyhoeddus ar ddangosfyrddau gwydnwch drafft y Comisiwn yn parhau tan 30 Medi.

hysbyseb

Cefndir

Mae rhagwelediad strategol yn cefnogi'r Comisiwn ar ei lwybr blaengar ac uchelgeisiol tuag at gyflawni chwe phrif uchelgais yr Arlywydd von der Leyen. Gan ddechrau yn 2020, paratoir Adroddiadau Rhagolwg Strategol blynyddol, yn seiliedig ar gylchoedd rhagwelediad llawn, i lywio blaenoriaethau araith flynyddol Cyflwr yr Undeb, Rhaglen Waith y Comisiwn a rhaglennu aml-flynyddol.

Mae adroddiad eleni yn adeiladu ar Adroddiad Rhagolwg Strategol 2020, a gyflwynodd wytnwch fel cwmpawd newydd ar gyfer llunio polisi'r UE. Nodwyd y megatrends a'r camau polisi a nodwyd yn Adroddiad Rhagolwg Strategol 2021 trwy ymarfer rhagwelediad traws-sector dan arweiniad arbenigwyr a gynhaliwyd gan wasanaethau'r Comisiwn, gydag ymgynghoriadau eang gan aelod-wladwriaethau, a sefydliadau eraill yr UE yn fframwaith y Strategaeth Ewropeaidd. a System Dadansoddi Polisi (ESPAS). Cyflwynir canlyniadau'r ymarfer rhagwelediad mewn a Adroddiad Gwyddoniaeth ar gyfer Polisi Canolfan Ymchwil ar y Cyd: Llunio a sicrhau Ymreolaeth Strategol yr UE erbyn 2040 a thu hwnt.

Er mwyn cefnogi adeiladu galluoedd rhagwelediad ledled yr UE, sefydlodd y Comisiwn y Rhwydwaith Rhagolwg ledled yr UE, gan gynnwys 27 Gweinidog ar gyfer y Dyfodol o bob aelod-wladwriaeth. Mae'r rhwydwaith hwn yn rhannu arferion gorau ac yn llywio agenda rhagwelediad strategol y Comisiwn trwy drafod materion allweddol sy'n berthnasol i ddyfodol Ewrop.

Mwy o wybodaeth

2021 Adroddiad Rhagolwg Strategol: Gallu a rhyddid yr UE i weithredu

Cwestiynau ac atebion ar Adroddiad Rhagolwg Strategol 2021

Gwefan ar Rhagolwg Strategol

JAdroddiad RC Science for Policy: Llunio a sicrhau Ymreolaeth Strategol yr UE erbyn 2040 a thu hwnt

Y Comisiwn Ewropeaidd

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae'r Adroddiad Cydraddoldeb Rhywedd Cyntaf yn mapio cyflawniadau ac anfanteision menywod yn rhanbarthau'r UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r cyntaf Monitor Cydraddoldeb Rhyw Rhanbarthol o'r UE. Mae'n rhoi darlun cywir o ble mae menywod yn cyflawni'r mwyaf ar lefel ranbarthol yn Ewrop, a lle maen nhw'n wynebu'r anfanteision mwyaf. Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygio Elisa Ferreira (Yn y llun) Meddai: “Rwy’n falch iawn o gyflwyno’r gwaith arloesol hwn ar fapio’r nenfwd gwydr y mae menywod yn ei wynebu ar lefel ranbarthol yn Ewrop. Mae'r adroddiad yn dangos bod llawer i'w wneud o hyd i helpu menywod i gyflawni'r un cyfleoedd â dynion. Bydd y Comisiwn yn parhau i weithio'n galed tuag at Ewrop sy'n gyfartal o ran rhyw. ”

Mae'r papur yn seiliedig ar ddau fynegai a ddatblygwyd yn arbennig: y 'Mynegai Cyflawniad Benywaidd' a'r 'Mynegai Anfantais Benywaidd'. Maent yn datgelu'r rhanbarthau lle mae menywod yn cyflawni mwy a lle maent dan anfantais o gymharu â dynion. Mae'r papur yn dangos bod menywod mewn rhanbarthau mwy datblygedig, ar gyfartaledd, yn gallu cyflawni mwy ac o dan anfantais lai, tra bod y mwyafrif o fenywod mewn rhanbarthau llai datblygedig yn wynebu heriau mawr. Mewn gwledydd, mae menywod mewn prifddinasoedd yn tueddu i gyflawni mwy ac maent dan lai o anfantais. Yn gyffredinol, mae gan ranbarthau sydd â mynegai cyflawniad benywaidd is gynnyrch domestig gros is y pen, tra bod gan ranbarthau sydd â lefel uwch o gyflawniad benywaidd lefel uwch o ddatblygiad dynol. Yn olaf, mae ansawdd y llywodraeth yn uwch mewn rhanbarthau lle mae menywod yn cyflawni mwy.

Yn ychwanegol at y papur gwaith, y data sylfaenol a'r offer rhyngweithiol, mae canlyniadau hefyd ar gael yn y STORI DATA RHYNGWLADOL.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Borrell yn teithio i Washington

cyhoeddwyd

on

Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell (Yn y llun) bydd yn Washington DC hyd at 15 Hydref. Bydd yn cynnal nifer o gyfarfodydd lefel uchel sy'n canolbwyntio ar y berthynas rhwng yr Undeb Ewropeaidd ac Unol Daleithiau America, ar hyrwyddo'r agenda drawsatlantig ac ar ddatblygiadau rhyngwladol dybryd. Dyma fydd ymweliad swyddogol cyntaf yr Uchel Gynrychiolydd Borrell â Washington ers i weinyddiaeth newydd yr UD ddechrau yn ei swydd. Ddydd Iau, 14 Hydref, bydd yr Uchel Gynrychiolydd Borrell yn cwrdd ag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, Antony Blinken, i drafod materion a mentrau polisi tramor cyfredol i ddyfnhau partneriaeth strategol yr UE-UD a hyrwyddo cydweithrediad sydd eisoes yn agos ar bolisi tramor a diogelwch. Bydd hefyd yn cynnal cyfarfod gyda Dirprwy Ysgrifennydd Amddiffyn yr Unol Daleithiau, Kathleen Hicks, i drafod sut i fynd ar drywydd cydweithredu dwyochrog gwell ym maes diogelwch ac amddiffyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Cyfranogiad y Comisiwn yng Nghyfarfodydd Blynyddol Grŵp Banc y Byd a'r Gronfa Ariannol Ryngwladol

cyhoeddwyd

on

Bydd sawl aelod o'r Comisiwn yn cymryd rhan yn y Cyfarfodydd Blynyddol Grŵp Banc y Byd (WBG) a'r Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF) yn digwydd yr wythnos hon yn Washington DC, Unol Daleithiau America. Bydd y cyfarfodydd yn dwyn ynghyd fancwyr canolog, gweinidogion cyllid a datblygu, cynrychiolwyr y sector preifat, cymdeithas sifil, ac academyddion i drafod materion o bryder byd-eang, gan gynnwys rhagolygon economaidd y byd, sefydlogrwydd ariannol byd-eang, dileu tlodi, swyddi a thwf, datblygu economaidd, a chynorthwyo effeithiolrwydd.

Bydd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni, yn mynychu cyfarfod gweinidogion cyllid G20 a llywodraethwyr banc canolog a chyfarfod gweinidogol yr G7. Bydd yr Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis yn cymryd rhan bron yn sesiwn lawn y Pwyllgor Ariannol ac Ariannol Rhyngwladol. Bydd datganiad ysgrifenedig yn cael ei gyfrannu gan Jutta Urpilainen, Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, i sesiwn lawn Cyfarfod y Pwyllgor Datblygu.

Bydd y cyfarfod hwn yn troi o gwmpas dau bwnc: 'Ariannu WBG ar gyfer Datblygiad Gwyrdd, Gwydn a Chynhwysol (GRID) - Tuag at Ddull Ôl-bandemig' yn ogystal ag 'Atal, Parodrwydd ac Ymateb: Rôl WBG mewn Argyfyngau yn y Dyfodol'. Bydd y Comisiynydd Gentiloni hefyd yn ymddangos mewn digwyddiad a drefnir gan y Sefydliad Brookings a bydd yn cynnal cyfnewid barn gyda'r Siambr Fasnach yr UD ar y rhagolygon economaidd a'r blaenoriaethau polisi cyfredol ddydd Iau, 14 Hydref.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd