Cysylltu â ni

Polisi Cydlyniant yr UE

Ni fydd adferiad yr UE yn effeithiol heb bolisi cydlyniant cadarn wedi'i adeiladu mewn partneriaeth wirioneddol â dinasoedd a rhanbarthau Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae clymblaid ledled yr UE yn annog sefydliadau’r UE a llywodraethau cenedlaethol i hyrwyddo synergeddau rhwng yr offerynnau adfer a’r cronfeydd strwythurol i gynyddu effaith gweithredu Ewropeaidd i’r eithaf. Mae argyfwng COVID-19 wedi dangos bod angen polisi cydlyniant nawr yn fwy nag erioed i gryfhau gwytnwch yn Ewrop, amddiffyn dinasyddion, dod â'r adferiad i bob cornel o'r Undeb Ewropeaidd a gadael neb ar ôl. Ers ei greu ym mis Hydref 2017, mae'r #CohesionAlliance - cynghrair ledled yr UE o 12,000 o lofnodwyr sy'n eiriol dros bolisi cydlyniant cryfach - wedi llwyddo i osgoi toriadau cyllidebol dramatig ar ôl 2020, cadw polisi cydlyniant ar gyfer pob rhanbarth yn yr Undeb a chyflwyno symlach a rheol fwy hyblygs.

Yn ystod fideo-gynadledda a neilltuwyd i gwrs newydd y #CohesionAlliance, adnewyddodd ei aelodau sefydlu eu hymrwymiad i ymuno a chadw polisi cydlyniant yn brif flaenoriaeth yr UE. Bydd y #CohesionAlliance yn wyliadwrus y bydd egwyddor y bartneriaeth yn cael ei chymhwyso'n llawn gan aelod-wladwriaethau wrth ddylunio a gweithredu polisi cydlyniant 2021-27. Mae cydlyniant a synergeddau rhwng yr offerynnau adfer a'r cronfeydd strwythurol o'r pwys mwyaf i osgoi gorgyffwrdd a chynyddu effaith y weithred Ewropeaidd i'r eithaf. Dau fis ar ôl i'r rheoliadau polisi cydlyniant newydd ddod i rym ar gyfer y cyfnod 2021-27, cymerodd y #CohesionAlliance stoc o ganlyniadau ei weithgaredd hyd yma ac amlinellodd ei ymrwymiadau yn y dyfodol, yn seiliedig ar y Datganiad 2.0 o'r newydd a fabwysiadwyd ym mis Gorffennaf 2020.

Bydd gwaith # CohesionAlliance yn canolbwyntio ar weithredu a chyflawni polisi cydlyniant yn llwyddiannus heb oedi pellach yn ysbryd partneriaeth wirioneddol ac mewn synergedd ag offerynnau eraill, a thrwy hynny hyrwyddo'r cysyniad o gydlyniant fel gwerth cyffredinol a sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd. Tynnodd awdurdodau lleol a rhanbarthol sylw at y cais brys i ymestyn y mesurau hyblygrwydd a gyflwynwyd y llynedd i ysgogi cronfeydd strwythurol yr UE a chymorth gwladwriaethol yn y frwydr yn erbyn COVID-19. Codwyd y mater hwn hefyd mewn cyfnewid llythyrau gyda’r arlywydd Ursula von der Leyen, a oedd yn cydnabod y cyfyngiadau cyllidebol y gallai llawer o awdurdodau rhanbarthol a lleol eu hwynebu ar hyn o bryd oherwydd y pandemig.

hysbyseb

O ran yr estyniad posibl o gyfradd cydariannu 100% ar gyfer cronfeydd strwythurol, roedd partneriaid y Gynghrair yn gwerthfawrogi'n gryf ymrwymiad y Comisiwn i fonitro'r sefyllfa'n agos ac ystyried gweithredu pellach os bernir ei fod yn briodol. Dangosodd y drafodaeth fod cenhadaeth # CohesionAlliance ymhell o fod ar ben. Rhaid i'r adferiad Ewropeaidd ddechrau gan ddinasyddion ar lawr gwlad, ac ni fydd yn llwyddiannus os na fydd eu lleisiau na rhai gwleidyddion lleol a rhanbarthol - sydd agosaf at eu hanghenion - yn cael eu hystyried gan sefydliadau'r UE a llywodraethau cenedlaethol.

Yn ystod ei hymyrraeth, y Comisiynydd Polisi a Diwygiadau Cydlyniant Elisa Ferreira (llun): "Mae'n rhaid i gydlyniant aros yn gonglfaen i'r Adferiad. Yn dilyn argyfyngau mae anghymesureddau'n tyfu. Mae'r Gynghrair Cydlyniant yn fwy angenrheidiol nag erioed. Bydd y Cytundebau Partneriaeth ar gyfer Cydlyniant 2021-2027 yn allweddol. Mae'n rhaid i ni gyflymu i fyny eu trafodaethau, ond ni ellir peryglu ansawdd. Rwy'n dibynnu ar eich cefnogaeth i sicrhau hefyd nad yw gweithredu ein polisïau a'n hofferynnau eraill yn ddall yn ofodol ac yn cefnogi datblygiad tymor hir pob rhanbarth. Rwyf wedi gofyn i aelod-wladwriaethau fod yn ystyriol. o'r dimensiwn tiriogaethol wrth baratoi eu Cynlluniau Adfer a Gwydnwch, wrth ymgynghori ac ymgysylltu â rhanddeiliaid rhanbarthol yn ogystal ag yn y cyfnod gweithredu. Dim ond trwy sicrhau bod ein hofferynnau'n gweithio i'r un cyfeiriad y byddwn yn cyflawni ein hamcanion. Ni all Hyrwyddo Cydlyniant fod cyfrifoldeb polisi Cydlyniant yn unig Dyna pam y mae'n rhaid i ni symud yr holl actorion perthnasol, gan gynnwys rhanddeiliaid lleol a dinasyddion fel partneriaid llawn, sicrhau bod y blaenoriaethau gwyrdd a digidol newydd yn gweithio i bawb. "

Cyhoeddodd Younous Omarjee, cadeirydd Pwyllgor Datblygu Rhanbarthol Senedd Ewrop: "Mae'n hanfodol bod y cronfeydd adfer yn mynd fel blaenoriaeth i'r rhanbarthau lleiaf datblygedig ac i'r rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan ganlyniadau economaidd a chymdeithasol y Covid-19 Galwaf ar aelod-wladwriaethau i gynnwys rhanbarthau a dinasoedd cymaint â phosibl ac i sicrhau bod y cronfeydd hyn yn mynd i'r llawr mor agos â phosibl at yr anghenion. Galwaf hefyd ar aelod-wladwriaethau i fod yn gyson. Adferiad tymor byr ac yn hirach- mae polisi cydlyniant tymor yn ddwy ochr i'r un geiniog a rhaid iddo gyflawni'r un diben. Os nad yw adferiad tymor byr yn gyson â'r amcanion tymor hwy a osodir gan gronfeydd cydlyniant, yna ni fydd y gwahaniaethau economaidd, cymdeithasol a thiriogaethol ond yn dyfnhau a'n holl bydd ymdrechion ar gyfer y tymor hir yn cael eu dinistrio. "

hysbyseb

Dywedodd Apostolos Tzitzikostas, llywydd Pwyllgor Ewropeaidd y Rhanbarthau (CoR) a llywodraethwr Rhanbarth Canol Macedonia (GR): "Cyfrannodd ymdrechion y # CohesionAlliance at osgoi toriadau cyllidebol mawr ar ôl 2020 a hyrwyddo cydlyniant fel egwyddor arweiniol ar gyfer yr UE. cynlluniau adfer. Nawr, mae angen i ni droi ein ffocws tuag at raglennu a gweithredu. Er mwyn gwneud hyn, mae angen i ni ystyried agweddau allweddol yn ofalus fel cymhwyso egwyddor y bartneriaeth yn y rhaglenni newydd; effaith mesurau cysylltiedig Covid-19 a'r canlyniadau o’u cau i lawr - pwnc yr aethom i’r afael ag ef mewn cyfnewid ffrwythlon, cyfnewid llythyrau gyda’r Arlywydd Von der Leyen; dimensiynau gwledig a threfol polisi cydlyniant; a’r synergeddau rhwng cydlyniant a’r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch. "

Dywedodd Ilaria Bugetti, llefarydd ar ran datblygiad tiriogaethol Cyngor Bwrdeistrefi a Rhanbarthau Ewropeaidd (CEMR) ar Gydlyniant a Chynghorydd Rhanbarth Tuscany (TG): "Yng nghyfnod rhaglennu cronfeydd cydlyniant yr UE, gallem weld achosion lle maent yn lleol ac yn lleol. nid oedd llywodraethau rhanbarthol yn cymryd rhan yn iawn, naill ai oherwydd amser annigonol i ymgynghori neu gyswllt annigonol ar lefel weinidogol. Rhaid i ni oresgyn y rhwystrau sy'n weddill yn y blynyddoedd i ddod ar gyfer gweithredu a monitro'r cronfeydd. Gwaith y Gynghrair Cydlyniant yw hynny. ymhell o fod drosodd! "

Dywedodd Cees Loggen, llywydd Cynhadledd y Rhanbarthau Morwrol Ymylol (CPMR) a Gweinidog Rhanbarthol y Dalaith Noord-Holland (NL): "Gallai oedi digynsail ddigwydd o dan bolisi cydlyniant yn y dyfodol oherwydd mabwysiadu deddfwriaeth yn hwyr. Bydd rhanbarthau yn teimlo'r blys. . Fe'u hatalir i ddechrau gwario tra bo economïau rhanbarthol yn ysu am fuddsoddiadau i gefnogi'r adferiad. Rydym yn annog y Comisiwn i hwyluso gweithrediad llyfn rhaglenni cydlyniant a chyfranogiad rhanbarthau mewn cynlluniau adfer, wrth i synergeddau rhwng cronfeydd ddod â chanlyniadau yn nes. "

Dywedodd Karl-Heinz Lambertz, llywydd Cymdeithas Rhanbarthau Ffiniau Ewrop (AEBR) ac Aelod o Senedd y Gymuned Almaeneg ei hiaith yng Ngwlad Belg: "Mae cydweithredu trawsffiniol yn elfen hanfodol o bolisi cydlyniant yr UE. Beth sy'n digwydd o gwmpas mae ffiniau mewnol yr Undeb yn cael effaith fawr ar allu'r Undeb i ymateb i heriau mawr ein hamser. Byddai gallu'r UE i weithredu yn cael ei gryfhau'n sylweddol pe bai'r mecanwaith cydweithredu trawsffiniol a gynigiwyd gan y Comisiwn yn cael ei fabwysiadu'n derfynol gan y Cyngor. "

Dywedodd Kata Tüttő, aelod o Eurocities a Dirprwy Faer Dinas Budapest (HU): "Bydd y buddsoddiadau sydd ar ddod trwy bolisi cydlyniant yr UE yn bwysicach nag erioed. Bydd yn hanfodol ariannu'r prosiectau a'r diwygiadau a all ddod â holl Ewrop. dinasoedd a rhanbarthau ar y llwybr ar gyfer adferiad gwyrdd a chyfiawn. Fel arweinwyr lleol, mae gennym rôl ganolog wrth sicrhau bod yr arian hwn yn cael ei dargedu lle mae ei angen fwyaf a lle mae o fudd mwyaf i bobl. Gallwn fod yn bartneriaid amhrisiadwy i'r UE pan gweithredir egwyddor y bartneriaeth yn llawn ym mhob rhan o'r UE. Bydd buddsoddi yn ardaloedd trefol Ewrop yn cefnogi gwytnwch tymor hwy Ewrop ac yn helpu pob un ohonom i sefyll yn gryfach yn wyneb argyfwng yn y dyfodol. " Dywedodd Jean-Claude Marcourt, Cadeirydd Gweithgor Cynhadledd Cynulliadau Deddfwriaethol Rhanbarthol Ewropeaidd (CALRE) 'deddfwriaeth Ewropeaidd a buddsoddiadau cyhoeddus' ac Arlywydd Senedd Wallonia (BE): "Rhaid i ddinasoedd a rhanbarthau fod â'r uchelgais i gryfhau'r cydlyniant eu tiriogaethau, i leihau gwahaniaethau ac anghydraddoldebau wrth godi safonau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol yn unol â'r gwerthoedd a'r egwyddorion democrataidd sy'n sylfaenwyr Undeb Ewropeaidd llewyrchus a chynaliadwy. "

Cyhoeddodd Magnus Berntsson, llywydd Cynulliad y Rhanbarthau Ewropeaidd (AER) ac Is-lywydd y Rhanbarth Västra Götaland (SE), ar gyrion y gynhadledd: "Gall y Polisi Cydlyniant newydd fod yn wirioneddol drawsnewidiol i gymunedau gwledig ledled Ewrop. AER wedi ymrwymo'n llwyr i weithio ar y cyd â llywodraethau cenedlaethol a'r Comisiwn Ewropeaidd i gyflawni Polisi Cydlyniant sy'n adeiladu'n ôl yn well ar gyfer rhanbarthau gwledig; gan sicrhau eu bod wedi'u cysylltu'n well, yn fwy gwydn, yn fywiog ac yn llewyrchus erbyn 2040. "

Polisi Cydlyniant yr UE

Polisi Cydlyniant yr UE: Cyhoeddwyd 25 o gystadleuwyr yn y rownd derfynol ar gyfer cystadleuaeth RegioStars 2021

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r 25 rownd derfynol o wobrau RegioStars 2021 am y prosiectau polisi Cydlyniant gorau mewn pum categori: 'Ewrop Glyfar: Cynyddu cystadleurwydd busnesau lleol mewn byd digidol', 'Ewrop Werdd: Cymunedau gwyrdd a gwydn mewn lleoliad trefol a gwledig', 'Ewrop Deg: Meithrin cynhwysiant a gwrth-wahaniaethu ',' Ewrop Drefol: Hyrwyddo systemau bwyd gwyrdd, cynaliadwy a chylchol mewn ardaloedd trefol swyddogaethol ', a Phwnc penodol y Flwyddyn' Gwella symudedd gwyrdd yn y rhanbarthau: Blwyddyn Rheilffordd Ewrop '.

Dywedodd y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira: “Eleni gwnaethom dorri’r record unwaith eto o ran cymryd rhan yn y gystadleuaeth flaenllaw hon ar Bolisi Cydlyniant, gyda 214 o geisiadau wedi eu derbyn o bob rhan o Ewrop. Nod gwobrau RegioStars yw dod o hyd i brosiectau sy'n oleudai o ansawdd ac a all fod yn ysbrydoledig i eraill eu dilyn. Gan fod polisi Cydlyniant wedi ymrwymo i adael neb ar ôl, rwy'n falch o weld enghreifftiau rhagorol o'r dull cynhwysol hwn ymhlith Regio 2021sCyrhaeddodd rownd derfynol y sêr. ”

Mae rheithgor annibynnol wedi dewis pum rownd derfynol ym mhob categori ymhlith y ceisiadau o ansawdd uchel a dderbyniwyd. Yn benodol, mae'r rheithgor wedi dewis prosiectau wedi'u lleoli yn Fflandrys a Wallonia yng Ngwlad Belg, yn rhanbarth Kaunas yn Lithwania, yn rhanbarth Gogledd Denmarc, yn Sir Krapina Zagorje yng Nghroatia, yn Silesia Isaf yng Ngwlad Pwyl, yn Emilia Romagna yn yr Eidal, yn Rhanbarth Centro ym Mhortiwgal yn ogystal â phrosiectau a ariennir gan wahanol Raglenni Interreg: 'Môr y Gogledd', 'Ffrainc-Sbaen-Andorra', 'Iwerddon-Gogledd Iwerddon-Yr Alban', 'Yr Eidal-Awstria', 'Gofod Alpaidd', 'Nord', ' EMR ',' Gogledd-orllewin Ewrop ',' Croatia-Bosnia Herzegovina-Montenegro ',' Môr y Canoldir y Balcanau '. Cyhoeddir enillwyr 2021 categori RegioStars 5 ac enillydd y Wobr Dewis Cyhoeddus ar 2 Rhagfyr 2021 yn ystod y Seremoni Wobrwyo yn Dubrovnik, Croatia.

hysbyseb

Gellir dod o hyd i'r rhestr lawn o'r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yma. Hyd yn hyn, anogir y cyhoedd i bleidleisio dros ei hoff brosiect tan 15 Tachwedd yma.

hysbyseb
Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd