Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

UE yn UNGA76: Amlapio

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r UE wedi gorffen wythnos o drafodaethau dwys gydag arweinwyr o bob cwr o'r byd ar sut i fynd i'r afael â heriau mwyaf dybryd ein hoes: brwydro yn erbyn y pandemig coronafirws ac adfer ohono, ymladd newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth, datblygu cynaliadwy a'r erydiad. hawliau dynol. Ar 23 Medi, yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell (Yn y llun) cyflwyno datganiad ar ran yr UE yn ystod y gynhadledd weinidogol ar erthygl XIV o'r Cytundeb Gwahardd Prawf Niwclear Cynhwysfawr (CTBT). Gwyliwch y datganiad yma.

Hefyd cyflwynodd neges fideo yn ystod cyfarfod y Gynghrair dros Amlochredd. Cyflwynodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič sylwadau agoriadol yn y digwyddiad lefel uchel ar 'Amddiffyn plant, dioddefwyr anweledig gwrthdaro arfog a COVID-19', a drefnwyd gan yr UE a Gwlad Belg. Cymerodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius ran mewn digwyddiad lefel uchel ar safbwyntiau rhanbarthol ar yr economi gylchol. Hefyd ar 23 Medi, cyflwynodd Is-lywydd Gweithredol Bargen Werdd Ewrop Frans Timmermans a’r Comisiynydd Ynni Kadri Simson dri Chompact Ynni yn Deialog Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig ar Ynni yn Efrog Newydd, mewn partneriaeth â’r Asiantaeth Ynni Rhyngwladol a’r Asiantaeth Ynni Adnewyddadwy Rhyngwladol. Gallwch ddarllen mwy amdano yma. Bydd yr Is-lywydd Gweithredol Frans Timmermans yn cynrychioli’r UE yn Uwchgynhadledd Systemau Bwyd rhithwir y Cenhedloedd Unedig. Bydd ei araith ar gael yma.

Cymerodd ran hefyd yn y ddeialog arweinyddiaeth “Cyflymu gweithredu i sicrhau mynediad at ynni cyffredinol ac allyriadau sero net” fel rhan o Ddeialog Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig ar Ynni. Yn olaf, ddydd Mawrth, 28 Medi, bydd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, Jutta Urpilainen yn cymryd rhan yng nghyfarfod Penaethiaid Gwladol a Llywodraeth ar Swyddi a Diogelu Cymdeithasol ar gyfer Dileu Tlodi, a drefnir gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Bydd yr holl sylw yn y wasg a deunydd clyweledol o'r wythnos ddiwethaf ar gael ar EEASEwrop a Consilium.

hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae'r Adroddiad Cydraddoldeb Rhywedd Cyntaf yn mapio cyflawniadau ac anfanteision menywod yn rhanbarthau'r UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r cyntaf Monitor Cydraddoldeb Rhyw Rhanbarthol o'r UE. Mae'n rhoi darlun cywir o ble mae menywod yn cyflawni'r mwyaf ar lefel ranbarthol yn Ewrop, a lle maen nhw'n wynebu'r anfanteision mwyaf. Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygio Elisa Ferreira (Yn y llun) Meddai: “Rwy’n falch iawn o gyflwyno’r gwaith arloesol hwn ar fapio’r nenfwd gwydr y mae menywod yn ei wynebu ar lefel ranbarthol yn Ewrop. Mae'r adroddiad yn dangos bod llawer i'w wneud o hyd i helpu menywod i gyflawni'r un cyfleoedd â dynion. Bydd y Comisiwn yn parhau i weithio'n galed tuag at Ewrop sy'n gyfartal o ran rhyw. ”

Mae'r papur yn seiliedig ar ddau fynegai a ddatblygwyd yn arbennig: y 'Mynegai Cyflawniad Benywaidd' a'r 'Mynegai Anfantais Benywaidd'. Maent yn datgelu'r rhanbarthau lle mae menywod yn cyflawni mwy a lle maent dan anfantais o gymharu â dynion. Mae'r papur yn dangos bod menywod mewn rhanbarthau mwy datblygedig, ar gyfartaledd, yn gallu cyflawni mwy ac o dan anfantais lai, tra bod y mwyafrif o fenywod mewn rhanbarthau llai datblygedig yn wynebu heriau mawr. Mewn gwledydd, mae menywod mewn prifddinasoedd yn tueddu i gyflawni mwy ac maent dan lai o anfantais. Yn gyffredinol, mae gan ranbarthau sydd â mynegai cyflawniad benywaidd is gynnyrch domestig gros is y pen, tra bod gan ranbarthau sydd â lefel uwch o gyflawniad benywaidd lefel uwch o ddatblygiad dynol. Yn olaf, mae ansawdd y llywodraeth yn uwch mewn rhanbarthau lle mae menywod yn cyflawni mwy.

Yn ychwanegol at y papur gwaith, y data sylfaenol a'r offer rhyngweithiol, mae canlyniadau hefyd ar gael yn y STORI DATA RHYNGWLADOL.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Borrell yn teithio i Washington

cyhoeddwyd

on

Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell (Yn y llun) bydd yn Washington DC hyd at 15 Hydref. Bydd yn cynnal nifer o gyfarfodydd lefel uchel sy'n canolbwyntio ar y berthynas rhwng yr Undeb Ewropeaidd ac Unol Daleithiau America, ar hyrwyddo'r agenda drawsatlantig ac ar ddatblygiadau rhyngwladol dybryd. Dyma fydd ymweliad swyddogol cyntaf yr Uchel Gynrychiolydd Borrell â Washington ers i weinyddiaeth newydd yr UD ddechrau yn ei swydd. Ddydd Iau, 14 Hydref, bydd yr Uchel Gynrychiolydd Borrell yn cwrdd ag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, Antony Blinken, i drafod materion a mentrau polisi tramor cyfredol i ddyfnhau partneriaeth strategol yr UE-UD a hyrwyddo cydweithrediad sydd eisoes yn agos ar bolisi tramor a diogelwch. Bydd hefyd yn cynnal cyfarfod gyda Dirprwy Ysgrifennydd Amddiffyn yr Unol Daleithiau, Kathleen Hicks, i drafod sut i fynd ar drywydd cydweithredu dwyochrog gwell ym maes diogelwch ac amddiffyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Cyfranogiad y Comisiwn yng Nghyfarfodydd Blynyddol Grŵp Banc y Byd a'r Gronfa Ariannol Ryngwladol

cyhoeddwyd

on

Bydd sawl aelod o'r Comisiwn yn cymryd rhan yn y Cyfarfodydd Blynyddol Grŵp Banc y Byd (WBG) a'r Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF) yn digwydd yr wythnos hon yn Washington DC, Unol Daleithiau America. Bydd y cyfarfodydd yn dwyn ynghyd fancwyr canolog, gweinidogion cyllid a datblygu, cynrychiolwyr y sector preifat, cymdeithas sifil, ac academyddion i drafod materion o bryder byd-eang, gan gynnwys rhagolygon economaidd y byd, sefydlogrwydd ariannol byd-eang, dileu tlodi, swyddi a thwf, datblygu economaidd, a chynorthwyo effeithiolrwydd.

Bydd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni, yn mynychu cyfarfod gweinidogion cyllid G20 a llywodraethwyr banc canolog a chyfarfod gweinidogol yr G7. Bydd yr Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis yn cymryd rhan bron yn sesiwn lawn y Pwyllgor Ariannol ac Ariannol Rhyngwladol. Bydd datganiad ysgrifenedig yn cael ei gyfrannu gan Jutta Urpilainen, Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, i sesiwn lawn Cyfarfod y Pwyllgor Datblygu.

Bydd y cyfarfod hwn yn troi o gwmpas dau bwnc: 'Ariannu WBG ar gyfer Datblygiad Gwyrdd, Gwydn a Chynhwysol (GRID) - Tuag at Ddull Ôl-bandemig' yn ogystal ag 'Atal, Parodrwydd ac Ymateb: Rôl WBG mewn Argyfyngau yn y Dyfodol'. Bydd y Comisiynydd Gentiloni hefyd yn ymddangos mewn digwyddiad a drefnir gan y Sefydliad Brookings a bydd yn cynnal cyfnewid barn gyda'r Siambr Fasnach yr UD ar y rhagolygon economaidd a'r blaenoriaethau polisi cyfredol ddydd Iau, 14 Hydref.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd