Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn argymell i'r Cyngor gadarnhau safbwynt Wcráin, Moldofa a Georgia i ddod yn aelodau o'r UE ac yn rhoi ei farn ar roi statws ymgeisydd iddynt

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno ei Farn ar y cais am aelodaeth o'r UE a gyflwynwyd gan Wcráin, Georgia a Gweriniaeth Moldofa fel y gwahoddwyd gan y Cyngor. Mae Barn heddiw yn seiliedig ar asesiad y Comisiwn yng ngoleuni’r tair set o feini prawf i ymuno â’r UE a gytunwyd gan y Cyngor Ewropeaidd: meini prawf gwleidyddol, meini prawf economaidd a gallu’r wlad i ysgwyddo rhwymedigaethau aelodaeth o’r UE (acquis o’r UE). Mae'r Barn hefyd yn cymryd i ystyriaeth ymdrechion Wcráin, Moldofa a Georgia i weithredu eu rhwymedigaethau o dan y Cytundebau Cymdeithas (AA), gan gynnwys yr Ardaloedd Masnach Rydd dwfn a Chynhwysfawr (DCFTA), sy'n cwmpasu rhannau sylweddol o acquis yr UE.

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod hynny Wcráin ar y cyfan wedi datblygu'n dda o ran cyrraedd sefydlogrwydd sefydliadau sy'n gwarantu democratiaeth, rheolaeth y gyfraith, hawliau dynol a pharch at leiafrifoedd a'u hamddiffyn; wedi parhau â’i record macro-economaidd gref, gan ddangos gwytnwch nodedig gyda sefydlogrwydd macro-economaidd ac ariannol, tra bod angen parhau â diwygiadau economaidd strwythurol uchelgeisiol; ac wedi brasamcanu yn raddol at elfennau sylweddol o'r UE acquis mewn llawer o feysydd.  

Ar y sail hon, mae'r Comisiwn yn argymell bod Wcráin yn cael y persbectif i ddod yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd. Dylid rhoi statws ymgeisydd iddo ar y ddealltwriaeth bod camau'n cael eu cymryd mewn nifer o feysydd.

Fel mae'n edrych Moldofa, daw'r Comisiwn Ewropeaidd i'r casgliad bod gan y wlad sylfaen gadarn ar waith i gyrraedd sefydlogrwydd sefydliadau sy'n gwarantu democratiaeth, rheolaeth y gyfraith, hawliau dynol a pharch at leiafrifoedd a'u hamddiffyn; mae polisïau macro-economaidd wedi bod yn weddol gadarn ac mae cynnydd wedi’i wneud o ran cryfhau’r sector ariannol a’r amgylchedd busnes ond erys diwygiadau economaidd allweddol i’w cyflawni; mae'r wlad wedi sefydlu sylfaen gadarn i alinio ymhellach â'r UE acquis.

Ar y sail hon, mae'r Comisiwn yn argymell rhoi'r persbectif i Moldofa i ddod yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd. Dylid rhoi statws ymgeisydd iddo ar y ddealltwriaeth bod camau'n cael eu cymryd mewn nifer o feysydd.

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn asesu hynny Georgia â sylfaen yn ei lle i gyrraedd sefydlogrwydd sefydliadau sy'n gwarantu democratiaeth, rheolaeth y gyfraith, hawliau dynol a pharch tuag at leiafrifoedd a'u hamddiffyn, hyd yn oed os yw datblygiadau diweddar wedi tanseilio cynnydd y wlad; mae wedi cyflawni lefel dda o sefydlogrwydd macro-economaidd ac mae ganddo hanes cadarn o bolisi economaidd ac amgylchedd busnes ffafriol, ond mae angen diwygiadau pellach i wella gweithrediad ei economi marchnad; ac yn gyffredinol, mae Georgia wedi sefydlu sylfaen gadarn ar gyfer aliniad pellach â'r UE acquis.

Ar y sail hon, mae'r Comisiwn yn argymell bod Georgia yn cael y persbectif i ddod yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd. Dylid rhoi statws ymgeisydd iddo unwaith y bydd nifer o flaenoriaethau wedi cael sylw.

hysbyseb

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Mae’r Wcráin, Moldofa a Georgia yn rhannu’r dyhead cryf a chyfreithlon o ymuno â’r Undeb Ewropeaidd. Heddiw, rydym yn anfon arwydd clir o gefnogaeth yn eu dyheadau, hyd yn oed wrth iddynt wynebu amgylchiadau heriol. Ac rydym yn gwneud hynny gan sefyll yn gadarn ar ein gwerthoedd a safonau Ewropeaidd, gan nodi'r llwybr y mae angen iddynt ei ddilyn er mwyn ymuno â'r UE. Mae barn y Comisiwn yn bwynt ffurfdro yn ein cysylltiadau. Yn wir, mae hwn yn ddiwrnod hanesyddol i bobl Wcráin, Moldofa a Georgia.Rydym yn cadarnhau eu bod yn perthyn, ymhen amser, yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae’r camau nesaf bellach yn nwylo ein haelod-wladwriaethau.”

Meddai’r Comisiynydd Cymdogaeth ac Ehangu, Olivér Várhelyi: “Rydym wedi gweithio’n gyflym ac yn effeithlon i allu cyflwyno ein barn mewn amser hir nag erioed. Disgwyliwn i aelod-wladwriaethau fwrw ymlaen â phenderfyniadau yn y dyddiau nesaf, ond dylai ein gwledydd partner eisoes ddechrau gweithio ar eu hochr hwy ar y diwygiadau allweddol a amlinellir yn ein hargymhelliad. Mae hyn yn hanfodol er mwyn i’r Wcráin, Moldofa a Georgia symud ymlaen ar eu llwybr UE.”

Y camau nesaf

Yn seiliedig ar Farn y Comisiwn Ewropeaidd, bydd yn rhaid i Aelod-wladwriaethau’r UE yn awr benderfynu’n unfrydol ar y camau nesaf.

Bydd y ceisiadau am aelodaeth o’r UE gan yr Wcrain, Georgia a Moldofa yng ngoleuni Barn y Comisiwn yn cael eu trafod yn y Cyngor Ewropeaidd nesaf ar 23 a 24 Mehefin. Yn y cyfamser, mae'r UE yn parhau i fod yn ymrwymedig i barhau i gryfhau cysylltiadau ymhellach a dyfnhau eu partneriaeth i gefnogi Wcráin, Moldofa a Georgia, yn unol â'n Cytundebau Cymdeithasu ac Ardaloedd Masnach Rydd dwfn a Chynhwysfawr.

Cefndir

On 28 Chwefror 2022, Cyflwynodd Wcráin ei gais am aelodaeth o'r UE.

On 3 2022 Mawrth, Georgia a Gweriniaeth Moldofa cyflwyno eu ceisiadau am aelodaeth o'r UE.

On 7 Mawrth, gwahoddodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd y Comisiwn i gyflwyno ei Farn ar y ceisiadau hyn. Derbyniodd Wcráin y rhan o’r holiadur ar y meini prawf gwleidyddol ac economaidd ar 8 Ebrill 2022 a’r rhan ar yr UE acquis ar 13 Ebrill. Darparodd Wcráin ei hatebion ar 17 Ebrill ac ar 9 Mai yn y drefn honno. Derbyniodd Georgia a Moldofa ran gyntaf yr holiadur ar y meini prawf gwleidyddol ac economaidd ar 11 Ebrill 2022 a'r rhan ar yr UE acquis ar 19 Ebrill. Darparodd Moldova ei hatebion ar 22 Ebrill a 12 Mai. Darparodd Georgia ei hatebion ar 2 a 10 Mai.

Mwy o wybodaeth

Georgia: Barn; Memo;

Moldofa: Barn; Memo;

Wcráin: Barn; Memo;

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd