Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Gefeillio’r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol yn y cyd-destun geopolitical newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar 29 Mehefin, mabwysiadodd y Comisiwn y Adroddiad Rhagolwg Strategol 2022 – Gefeillio’r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol yn y cyd-destun geopolitical newydd. Wrth i ni baratoi i gyflymu’r ddau gyfnod pontio, mae’r adroddiad yn nodi deg maes gweithredu allweddol gyda’r nod o wneud y mwyaf o synergeddau a chysondeb rhwng ein huchelgeisiau hinsawdd a digidol. Drwy wneud hynny, bydd yr UE yn cryfhau ei wydnwch traws-sector a’i ymreolaeth strategol agored, ac yn fwy parod i wynebu heriau byd-eang newydd rhwng nawr a 2050.

Maroš Šefčovič (llun): “Er mwyn cyrraedd niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050, mae angen i ni ryddhau pŵer digideiddio. Ar yr un pryd, rhaid i gynaliadwyedd fod wrth wraidd y trawsnewid digidol. Dyna pam mae’r Adroddiad Rhagwelediad Strategol hwn yn edrych yn ddyfnach ar y ffordd orau o alinio ein hamcanion deuol, yn enwedig gan eu bod yn cymryd dimensiwn diogelwch sylweddol oherwydd y newidiadau geopolitical presennol. Er enghraifft, o 2040, gallai ailgylchu fod yn ffynhonnell bwysig o fetelau a mwynau, yn anochel ar gyfer technolegau newydd, os bydd Ewrop yn trwsio ei diffygion ym maes deunyddiau crai. Deall y cydadwaith hwn rhwng y trawsnewidiadau deuol, wrth ymdrechu am ymreolaeth strategol agored, yw’r ffordd gywir ymlaen.”

Mae'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ar frig agenda wleidyddol y Comisiwn a osodwyd gan y Llywydd von der Leyen yn 2019. Yng ngoleuni ymddygiad ymosodol Rwsia yn erbyn Wcráin, Mae Ewrop yn cyflymu ei cofleidiad o hinsawdd ac arweinyddiaeth fyd-eang ddigidol, gyda llygaid cadarn ar heriau allweddol, o ynni a bwyd, i dechnolegau amddiffyn a blaengar. O'r safbwynt hwn, mae Adroddiad Rhagolwg Strategol 2022 yn cyflwyno dadansoddiad cyfannol sy'n canolbwyntio ar y dyfodol o'r rhyngweithio rhwng y trawsnewidiadau deuol, gan ystyried rôl technolegau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg. yn ogystal â ffactorau geopolitical, cymdeithasol, economaidd a rheoleiddiol allweddol sy'n llywio eu gefeillio - hy eu gallu i atgyfnerthu ei gilydd.

Technolegau sy'n hanfodol ar gyfer y gefeillio tuag at 2050

Ar y naill law, mae technolegau digidol yn helpu'r UE i sicrhau niwtraliaeth hinsawdd, lleihau llygredd ac adfer bioamrywiaeth. Ar y llaw arall, mae eu defnydd eang yn cynyddu'r defnydd o ynni, tra hefyd yn arwain at fwy o wastraff electronig ac ôl troed amgylcheddol mwy.

ynni, trafnidiaeth, diwydiant, adeiladu, a amaethyddiaeth – y pum allyriadau nwyon tŷ gwydr mwyaf yn yr UE – sy’n allweddol ar gyfer gefeillio’r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol yn llwyddiannus. Bydd technolegau yn chwarae rhan allweddol wrth leihau ôl troed carbon y sector hwn. Erbyn 2030, bydd y rhan fwyaf o ostyngiadau mewn CO2 bydd allyriadau yn dod o dechnolegau sydd ar gael heddiw. Fodd bynnag, bydd gwireddu niwtraliaeth hinsawdd a chylchrededd erbyn 2050 yn cael ei alluogi gan dechnolegau newydd sydd ar hyn o bryd yn y cyfnod arbrofol, arddangos neu brototeip.

Er enghraifft:

hysbyseb
 • Yn y sector ynni, gallai synwyryddion newydd, data lloeren a blockchain helpu i gryfhau diogelwch ynni'r UE, trwy wella'r rhagolygon o gynhyrchu a galw am ynni, trwy atal aflonyddwch sy'n gysylltiedig â'r tywydd neu drwy hwyluso cyfnewid trawsffiniol.
 • Yn y sector trafnidiaeth, bydd cenhedlaeth newydd o fatris neu dechnolegau digidol, fel deallusrwydd artiffisial a rhyngrwyd pethau, yn galluogi newidiadau mawr tuag at gynaliadwyedd a symudedd amlfodd ar draws gwahanol ddulliau trafnidiaeth, hyd yn oed hedfan pellter byr.
 • Ar draws sectorau diwydiannol, gallai gefeilliaid digidol - rhan rithwir o wrthrych neu broses ffisegol, gan ddefnyddio data amser real a dysgu peiriannau - helpu i wella dylunio, cynhyrchu a chynnal a chadw.
 • Yn y sector adeiladu, gallai modelu gwybodaeth am adeiladau wella effeithlonrwydd ynni a dŵr, gan effeithio ar ddewisiadau dylunio a defnydd adeiladau.
 • Yn olaf, yn y sector amaethyddiaeth, gall cyfrifiadura cwantwm, ar y cyd â biowybodeg, wella dealltwriaeth o'r prosesau biolegol a chemegol sydd eu hangen i leihau plaladdwyr a gwrteithiau.

Ffactorau geopolitical, cymdeithasol, economaidd a rheoleiddiol sy'n effeithio ar y gefeillio

Mae ansefydlogrwydd geopolitical presennol yn cadarnhau’r angen nid yn unig i gyflymu’r trawsnewidiadau deuol ond hefyd i leihau ein dibyniaethau strategol. Yn y tymor byr, bydd hyn yn parhau i effeithio ar brisiau ynni a bwyd, gyda'r canlyniadau cymdeithasol sylweddol. Yn y tymor canolig a hir, er enghraifft, mynediad cynaliadwy i amrwd deunyddiau Bydd hollbwysig ar gyfer y trawsnewidiadau deuol yn parhau i fod yn hollbwysig, gan ychwanegu pwysau i symud i gadwyni cyflenwi byrrach a llai agored i niwed ac i warchod cyfeillion lle bynnag y bo modd.

Bydd angen y gefeillio hefyd yn dibynnu ar fodel economaidd yr UE ar les, cynaliadwyedd a chylcholdeb. Safbwynt yr UE yn llunio safonau byd-eang yn chwarae rhan bwysig, tra'n gymdeithasol tegwch a'r sgiliau bydd yr agenda ymhlith yr amodau ar gyfer llwyddiant, ochr yn ochr â rhoi ar waith buddsoddiad cyhoeddus a phreifat. Disgwylir y bydd angen bron i €650 biliwn mewn buddsoddiad ychwanegol i ddiogelu’r dyfodol bob blwyddyn tan 2030.

Deg maes gweithredu allweddol

Mae’r adroddiad yn nodi meysydd lle mae angen ymateb polisi i wneud y mwyaf o gyfleoedd a lleihau risgiau posibl yn deillio o’r gefeillio:

 1. Cryfhau gwytnwch ac ymreolaeth strategol agored mewn sectorau sy’n hanfodol ar gyfer y trawsnewidiadau deuol trwy, er enghraifft, waith Arsyllfa Technolegau Critigol yr UE, neu’r Polisi Amaethyddol Cyffredin i sicrhau diogelwch bwyd.
 2. Camu i fyny diplomyddiaeth werdd a digidol, trwy drosoli pŵer rheoleiddio a safoni'r UE, tra'n hyrwyddo gwerthoedd yr UE a meithrin partneriaethau.
 3. Rheoli'n strategolcyflenwad o ddeunyddiau a nwyddau hanfodol, trwy fabwysiadu dull systemig hirdymor i osgoi trap dibyniaeth newydd.
 4. Cryfhau cydlyniant economaidd a chymdeithasol, er enghraifft, atgyfnerthu amddiffyniad cymdeithasol a’r wladwriaeth les, gyda strategaethau datblygu rhanbarthol a buddsoddiad hefyd yn chwarae rhan bwysig.
 5. Addasu systemau addysg a hyfforddiant i gyd-fynd â realiti technolegol ac economaidd-gymdeithasol sy'n trawsnewid yn gyflym yn ogystal â chefnogi symudedd llafur ar draws sectorau.
 6. Symud buddsoddiad ychwanegol i ddiogelu'r dyfodol i mewn i dechnolegau a seilweithiau newydd – ac yn arbennig i ymchwil ac arloesi a synergeddau rhwng cyfalaf dynol a thechnoleg – gyda phrosiectau traws gwlad yn allweddol i gyfuno adnoddau’r UE, cenedlaethol a phreifat.
 7. Datblygu fframweithiau monitro ar gyfer mesur llesiant y tu hwnt i GDP ac asesu effeithiau galluogi digideiddio a’i ôl troed carbon, ynni ac amgylcheddol cyffredinol.
 8. Sicrhau a fframwaith rheoleiddio i'r dyfodol ar gyfer y Farchnad Sengl, yn ffafriol i fodelau busnes cynaliadwy a phatrymau defnyddwyr, er enghraifft, drwy leihau beichiau gweinyddol yn gyson, diweddaru ein pecyn cymorth polisi cymorth gwladwriaethol neu drwy gymhwyso deallusrwydd artiffisial i gefnogi llunio polisïau ac ymgysylltu â dinasyddion.
 9. Camu i fyny ymagwedd fyd-eang at osod safonau ac elwa ar fantais symudwr cyntaf yr UE mewn cynaliadwyedd cystadleuol, sy'n canolbwyntio ar egwyddor 'lleihau, atgyweirio, ailddefnyddio ac ailgylchu'.
 10. Hyrwyddo cadarn seiberddiogelwch a fframwaith rhannu data diogel i sicrhau, ymhlith pethau eraill, y gall endidau hanfodol atal, gwrthsefyll ac adfer o amhariadau, ac yn y pen draw, adeiladu ymddiriedaeth mewn technolegau sy'n gysylltiedig â'r trawsnewidiadau deuol.

Y camau nesaf

Bydd y Comisiwn yn parhau i ddatblygu ei Agenda Rhagolwg Strategol, tra'n llywio mentrau Rhaglen Waith y Comisiwn ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Ar 17-18 Tachwedd 2022, bydd y Comisiwn yn cyd-drefnu cynhadledd flynyddol Strategaeth Ewropeaidd a System Dadansoddi Gwleidyddol (ESPAS) i drafod casgliadau Adroddiad Rhagolwg Strategol 2022 a pharatoi’r tir ar gyfer rhifyn 2023.

Cefndir

Mae rhagwelediad strategol yn cefnogi'r Comisiwn ar ei lwybr blaengar ac uchelgeisiol tuag at gyflawni Llywydd von der Leyen's chwe phrif uchelgais. O 2020 ymlaen, yn seiliedig ar gylchoedd rhagwelediad llawn, paratoir Adroddiadau Rhagolwg Strategol blynyddol i lywio blaenoriaethau'r Comisiwn a ddiffinnir yn anerchiad blynyddol Cyflwr yr Undeb, Rhaglen Waith y Comisiwn a rhaglennu amlflwydd.

Mae adroddiad eleni yn adeiladu ar Adroddiadau Rhagolwg Strategol 2020 a 2021, a oedd yn canolbwyntio ar wytnwch fel cwmpawd newydd ar gyfer llunio polisïau’r UE ac ar ymreolaeth strategol agored yr UE, yn y drefn honno.

Roedd y dadansoddiad a gyflwynwyd yn Adroddiad Rhagolwg Strategol 2022 yn seiliedig ar ymarfer rhagwelediad traws-sector a arweiniwyd gan arbenigwyr a gynhaliwyd gan y Ganolfan Ymchwil ar y Cyd, a ategwyd gan ymgynghoriadau eang ag Aelod-wladwriaethau, a sefydliadau eraill yr UE yn fframwaith y Strategaeth a Pholisi Ewropeaidd. System Ddadansoddi (ESPAS), yn ogystal â dinasyddion drwy alwad am dystiolaeth a gyhoeddwyd ar Dweud Eich Dweud. Cyflwynir canlyniadau'r ymarfer rhagwelediad yn y Adroddiad Science for Policy y Ganolfan Ymchwil ar y Cyd: 'Tuag at ddyfodol gwyrdd a digidol. Gofynion allweddol ar gyfer trosglwyddiadau gefeilliaid llwyddiannus yn yr Undeb Ewropeaidd'.

Mwy o wybodaeth

Adroddiad Rhagolwg Strategol 2022: Gefeillio’r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol yn y cyd-destun geopolitical newydd

Tudalen we Adroddiad Rhagolwg Strategol 2022

Cwestiynau ac atebion ar Adroddiad Rhagolwg Strategol 2022

Gwefan ar ragwelediad strategol

Adroddiad JRC Science for Policy: Tuag at ddyfodol gwyrdd a digidol. Gofynion allweddol ar gyfer trosglwyddiadau gefeilliaid llwyddiannus yn yr Undeb Ewropeaidd

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd