Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Ewrop Gymdeithasol: Amodau gwaith mwy tryloyw a rhagweladwy i weithwyr yn yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

1 Awst oedd y dyddiad cau i aelod-wladwriaethau'r UE drosi'r Cyfarwyddeb ar amodau gwaith tryloyw a rhagweladwy i gyfraith gwladol. Mae'r Gyfarwyddeb yn darparu hawliau llafur ehangach a mwy diweddar ac amddiffyniad i'r 182 miliwn o weithwyr yn yr UE.

Gyda'r rheolau newydd, bydd gan weithwyr yr hawl i fwy o ragweladwyedd yn eu hamodau gwaith, er enghraifft o ran aseiniadau ac amser gwaith. Bydd ganddynt hefyd yr hawl i dderbyn gwybodaeth amserol a mwy cyflawn am agweddau hanfodol eu swydd, megis gweithle a thâl. Mae hyn yn nodi cam pwysig ar gyfer Ewrop gymdeithasol gref ac yn cyfrannu at droi'r Colofn Ewropeaidd ar Hawliau Cymdeithasol yn realiti diriaethol i bobl ledled yr UE.

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol Nicolas Schmit: “Mae’r Gyfarwyddeb ar amodau gwaith tryloyw a rhagweladwy yn ymateb uniongyrchol i realiti cyfnewidiol ein marchnadoedd llafur. Mae gan bobl yr hawl i wybodaeth fwy cyflawn am amodau eu cyflogaeth a mwy o ragweladwyedd yn eu bywydau o ddydd i ddydd. Bydd y rheolau newydd yn helpu i warantu swyddi o safon, rhoi sefydlogrwydd i weithwyr, a chaniatáu iddyn nhw gynllunio eu bywydau.”

Mae hawliau ac amddiffyniad llafur yn cael eu hehangu a'u diweddaru i'r byd gwaith newydd

Gyda’r Gyfarwyddeb ar amodau gwaith tryloyw a rhagweladwy, bydd gan weithwyr yn yr UE yr hawl i:

  • Gwybodaeth fwy cyflawn ar agweddau hanfodol eu gwaith, i'w derbyn yn gynnar ac yn ysgrifenedig;
  • terfyn ar hyd cyfnodau prawf ar ddechrau'r swydd i chwe mis;
  • cymryd swydd arall gyda chyflogwr arall; mae angen cyfiawnhau unrhyw gyfyngiadau ar yr hawl hon ar seiliau gwrthrychol;
  • cael gwybod o fewn cyfnod rhesymol ymlaen llaw pryd y bydd angen gwneud gwaith – yn enwedig ar gyfer gweithwyr ag amserlenni gwaith anrhagweladwy a gwaith ar-alw;
  • mesurau effeithiol i atal cam-drin gwaith contract dim oriau;
  • derbyn ymateb ysgrifenedig i gais i drosglwyddo i swydd arall mwy sicr, a;
  • derbyn hyfforddiant gorfodol rhad ac am ddim yn ymwneud â’r swydd lle mae gan y cyflogwr ddyletswydd i ddarparu hyn.

Amcangyfrifir y bydd rhwng 2 a 3 miliwn o weithwyr ychwanegol mewn ffurfiau cyflogaeth ansicr ac ansafonol, gan gynnwys gwaith rhan-amser, dros dro ac ar-alwad, bellach yn mwynhau hawliau i wybodaeth am eu hamodau cyflogaeth a diogelwch newydd, megis yr hawl i mwy o ragweladwyedd yn eu hamser gwaith. Ar yr un pryd, mae'r Gyfarwyddeb yn parchu hyblygrwydd cyflogaeth ansafonol, gan gadw ei buddion i weithwyr a chyflogwyr.

Bydd y Gyfarwyddeb hefyd o fudd i gyflogwyr drwy sicrhau bod amddiffyn gweithwyr yn parhau i fod yn unol â’r datblygiadau diweddaraf yn y marchnadoedd llafur, drwy leihau rhwystrau gweinyddol i gyflogwyr, er enghraifft ei gwneud yn bosibl darparu gwybodaeth yn electronig, a thrwy greu chwarae teg ymhlith cyflogwyr yn y UE, gan ganiatáu ar gyfer cystadleuaeth deg ar sail yr un lefel leiaf o hawliau llafur.

hysbyseb

Y camau nesaf

Mae'n ofynnol i Aelod-wladwriaethau drosi'r Gyfarwyddeb yn gyfraith genedlaethol erbyn heddiw. Fel cam nesaf, bydd y Comisiwn yn asesu cyflawnrwydd a chydymffurfiaeth y mesurau cenedlaethol a hysbyswyd gan bob Aelod-wladwriaeth, ac yn cymryd camau os a lle bo angen.

Cefndir

Mae Colofn Ewropeaidd ar Hawliau Cymdeithasol yn rhestru 'cyflogaeth ddiogel ac addasadwy' a 'gwybodaeth am amodau cyflogaeth a diogelwch rhag ofn y bydd diswyddiadau' fel egwyddorion hanfodol ar gyfer amodau gwaith teg. Mae’n nodi bod gan weithwyr yr hawl i gael gwybod yn ysgrifenedig ar ddechrau cyflogaeth am eu hawliau a’u rhwymedigaethau o ganlyniad i’r berthynas gyflogaeth, gan gynnwys ar gyfnod prawf.

Newydd Cyfarwyddeb ar amodau gwaith tryloyw a rhagweladwy (EU/2019/1152) yn disodli'r Cyfarwyddeb Datganiad Ysgrifenedig (91/533/EEC), a oedd wedi bod yn ei le ers 1991 ac a roddodd yr hawl i weithwyr a oedd yn dechrau swydd newydd gael eu hysbysu'n ysgrifenedig o agweddau hanfodol eu perthynas gyflogaeth.

Bydd carreg filltir heddiw yn cael ei dilyn gan gyflawniad mawr arall o dan Golofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop yfory. Mae'r Rheolau UE-gyfan i wella cydbwysedd bywyd a gwaith i rieni a gofalwyr a fabwysiadwyd yn 2019 gan aelod-wladwriaethau erbyn 2 Awst 2022.  

Mwy o wybodaeth

Cyfarwyddeb ar Amodau Gwaith Tryloyw a Rhagweladwy yn yr UE

Gwefan gyda chwestiynau ac atebion ar amodau gwaith tryloyw a rhagweladwy

Gwefan Colofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop

Gwybodaeth ddiweddaraf am Gynllun Gweithredu Colofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd