Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Comisiwn yn cynnig cyfleoedd pysgota ar gyfer 2023 ym Môr y Baltig mewn ymdrech i adennill rhywogaethau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar 23 Awst, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd ei gynnig ar gyfer cyfleoedd pysgota ar gyfer 2023 ar gyfer Môr y Baltig. Ar sail y cynnig hwn, bydd gwledydd yr UE yn pennu uchafswm y rhywogaethau pysgod masnachol pwysicaf y gellir eu dal yn y basn môr.

Mae'r Comisiwn yn cynnig cynyddu'r cyfleoedd pysgota ar gyfer penwaig a lledod y lledod canolog, tra'n cynnal y lefelau presennol ar gyfer eogiaid a lefelau sgil-ddaliad penfras gorllewinol a dwyreiniol, yn ogystal â phenwaig gorllewinol. Mae'r Comisiwn yn cynnig lleihau cyfleoedd pysgota ar gyfer y pedwar stoc sy'n weddill a gwmpesir gan y cynnig, er mwyn gwella cynaliadwyedd y stociau hynny a chaniatáu iddynt adennill.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Rwy’n dal i boeni am statws amgylcheddol gwael Môr y Baltig. Er gwaethaf rhai gwelliannau, rydym yn dal i ddioddef effeithiau cyfunol ewtroffeiddio ac ymateb araf i fynd i'r afael â'r her hon. Rhaid inni i gyd gymryd cyfrifoldeb a gweithredu gyda’n gilydd. Dyma’r unig ffordd i sicrhau bod ein stociau pysgod yn dod yn iach eto ac y gallai ein pysgotwyr lleol ddibynnu eto arnynt am eu bywoliaeth. Mae cynnig heddiw yn mynd i’r cyfeiriad hwn.”

Dros y degawd diwethaf, mae pysgotwyr a menywod yr UE, diwydiant ac awdurdodau cyhoeddus wedi gwneud ymdrechion mawr i ailadeiladu stociau pysgod ym Môr y Baltig. Lle'r oedd cyngor gwyddonol cyflawn ar gael, roedd cyfleoedd pysgota eisoes wedi'u pennu yn unol â'r egwyddor o uchafswm cynnyrch cynaliadwy (MSY) ar gyfer saith o bob wyth stoc, gan gwmpasu 95% o laniadau pysgod yn ôl cyfaint. Fodd bynnag, mae stociau masnachol penfras gorllewinol a dwyreiniol, penwaig gorllewinol, a’r stociau eog niferus yn ne Môr y Baltig ac afonydd de Aelod-wladwriaethau’r UE yn y Baltig dan bwysau amgylcheddol difrifol oherwydd colli cynefinoedd, oherwydd diraddio eu bywoliaeth. Amgylchedd.

Mae cyfanswm y dalfeydd a ganiateir (TACs) a gynigir heddiw yn seiliedig ar y cyngor gwyddonol gorau sydd ar gael a adolygwyd gan gymheiriaid gan y Cyngor Rhyngwladol ar Archwilio'r Moroedd (ICES) a dilynwch y Cynllun rheoli aml-flwyddyn Baltig (MAP) a fabwysiadwyd yn 2016 gan Senedd Ewrop a'r Cyngor. Mae tabl manwl ar gael isod.

Penfras

Am penfras dwyreiniol y Baltig, mae’r Comisiwn yn cynnig cynnal y lefel TAC wedi’i chyfyngu i sgil-ddaliadau anochel a’r holl fesurau cysylltiedig o’r 2022 o gyfleoedd pysgota. Er gwaethaf y mesurau a gymerwyd ers 2019, pan gododd gwyddonwyr y larwm gyntaf am statws gwael iawn y stoc, nid yw'r sefyllfa wedi gwella eto.

hysbyseb

Mae cyflwr penfras gorllewin y Baltig yn anffodus wedi gwaethygu a gostyngodd y biomas i'w lefel isaf erioed yn 2021. Mae'r Comisiwn, felly, yn parhau i fod yn wyliadwrus ac yn cynnig cynnal y lefel TAC wedi'i chyfyngu i sgil-ddaliadau anochel, a'r holl fesurau cysylltiedig o gyfleoedd pysgota 2022.

Penwaig

Mae maint stoc o penwaig gorllewin y Baltig yn parhau i fod o dan derfynau biolegol diogel ac mae gwyddonwyr yn cynghori am y bumed flwyddyn yn olynol i atal pysgodfeydd penwaig y gorllewin. Mae’r Comisiwn, felly, yn cynnig caniatáu TAC bach iawn yn unig ar gyfer sgil-ddaliadau anochel a chadw’r holl fesurau cysylltiedig o’r 2022 o gyfleoedd pysgota.

Am penwaig canol y Baltig, mae'r Comisiwn yn parhau i fod yn ofalus, gyda chynnydd arfaethedig o 14%. Mae hyn yn unol â chyngor ICES, oherwydd nid yw maint y stoc wedi cyrraedd lefelau iach o hyd ac mae’n dibynnu ar bysgod newydd-anedig yn unig, sy’n ansicr. Unwaith eto, yn unol â chyngor ICES, mae'r Comisiwn yn cynnig gostwng lefel TAC ar gyfer penwaig yng Ngwlff Bothnia 28%, gan fod y stoc wedi gostwng yn agos iawn at y terfyn nad yw'n gynaliadwy oddi tano. Yn olaf, am penwaig Riga, mae'r Comisiwn yn cynnig lleihau'r TAC 4% yn unol â chyngor ICES.

Lleden

Er y byddai cyngor ICES yn caniatáu ar gyfer cynnydd sylweddol, mae'r Comisiwn yn parhau i fod yn ofalus, yn bennaf i ddiogelu penfras - sy'n sgil-ddaliad anochel wrth bysgota am ledod. Dylai rheolau newydd ddod i rym yn fuan, gan ei gwneud yn ofynnol defnyddio offer pysgota newydd y disgwylir iddo leihau sgil-ddaliadau penfras yn sylweddol. Mae'r Comisiwn felly yn cynnig cyfyngu'r cynnydd TAC i 25%.

Llawr

Mae ICES yn cynghori gostyngiad ar gyfer corbenwair. Mae hyn oherwydd y ffaith bod corbenfras yn rhywogaeth ysglyfaeth ar gyfer penfras, nad yw mewn cyflwr da, felly byddai ei angen ar gyfer adferiad y penfras. Yn ogystal, mae tystiolaeth o gam-adrodd am gorbenwaig, sydd mewn cyflwr bregus. Mae'r Comisiwn, felly, yn parhau i fod yn wyliadwrus ac yn cynnig lleihau'r TAC 20%, er mwyn ei osod i'r amrediad cynnyrch cynaliadwy uchaf (MSY) is.   

Eog

Mae statws y gwahanol boblogaethau o eogiaid afonydd yn y prif fasn yn amrywio'n sylweddol, gyda rhai yn wan iawn ac eraill yn iach. Er mwyn cyflawni'r amcan MSY, cynghorodd ICES y llynedd y dylid cau'r holl bysgodfeydd eog yn y prif fasn. Ar gyfer dyfroedd arfordirol Gwlff Bothnia a Môr Åland, roedd y cyngor yn nodi y byddai'n dderbyniol cynnal y bysgodfa yn ystod yr haf. Nid yw cyngor ICES wedi newid eleni, felly mae'r Comisiwn yn cynnig cynnal lefel TAC a'r holl fesurau cysylltiedig o gyfleoedd pysgota 2022. 

Y camau nesaf

Bydd y Cyngor yn archwilio cynnig y Comisiwn gyda golwg ar ei fabwysiadu yn ystod cyfarfod Gweinidogol ar 17-18 Hydref.

Cefndir

Mae'r cynnig cyfleoedd pysgota yn rhan o ddull yr Undeb Ewropeaidd o addasu lefelau pysgota i dargedau cynaliadwyedd hirdymor, a elwir yn uchafswm cynnyrch cynaliadwy (MSY), erbyn 2020 fel y cytunwyd gan y Cyngor a Senedd Ewrop yn y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin. Mae cynnig y Comisiwn hefyd yn unol â'r bwriadau polisi a fynegwyd yng Nghyfathrebu'r Comisiwn 'Tuag at bysgota mwy cynaliadwy yn yr UE: y sefyllfa a’r cyfeiriad ar gyfer 2023' a chyda'r Cynllun amlflwydd ar gyfer rheoli penfras, penwaig a chorbenwaig ym Môr y Baltig.

Mwy o wybodaeth

Cynnig ar gyfer Rheoliad y Cyngor sy'n pennu'r cyfleoedd pysgota ar gyfer stociau pysgod penodol a grwpiau o stociau pysgod sy'n gymwys ym Môr y Baltig ar gyfer 2023 ac sy'n diwygio Rheoliad (EU) 2022/109 o ran cyfleoedd pysgota penodol mewn dyfroedd eraill - COM/2022/415

Cwestiynau ac Atebion ar gyfleoedd pysgota ym Môr y Baltig yn 2023

Tabl: Trosolwg o newidiadau TAC 2022-2023 (ffigurau mewn arlliwiau ac eithrio eogiaid, sydd mewn nifer o ddarnau)

 20222023
Stoc a
parth pysgota ICES; israniad
Cytundeb y Cyngor (mewn tunelli a newid % o TAC 2020)gynnig y Comisiwn
(mewn tunelli a newid % o TAC 2021)
Penfras y Gorllewin 22-24489 (-88%)489 (0%)
Penfras Dwyreiniol 25-32595 (0%)595 (0%)
Penwaig y Gorllewin 22-24788 (-50%)788 (0%)
Penwaig Bothnian 30-31111 345 (-5%)80 074(-28%)
Penwaig Riga 28.147 697 (+21%)45 643 (-4%)
Penwaig y Canol 25-27, 28.2, 29, 3253 653 (-45%)61 051 (+14%)
Llawr 22-32251 943 (+13%)201 554 (-20%)
Lleden 22-329 050 (+25%)11 313 (+25%)
Eog Prif Fasn 22-3163 811 (-32%)63 811 (0%)
Eog Gwlff y Ffindir 329 455 (+6%)9 455 (0%)

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd