Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Deunyddiau Crai Hanfodol: Sicrhau cadwyni cyflenwi diogel a chynaliadwy ar gyfer dyfodol gwyrdd a digidol yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar 20 Mawrth, cynigiodd y Comisiwn gyfres gynhwysfawr o gamau gweithredu i sicrhau mynediad yr UE at gyflenwad diogel, amrywiol, fforddiadwy a chynaliadwy o ddeunyddiau crai hanfodol. Mae deunyddiau crai hanfodol yn anhepgor ar gyfer set eang o sectorau strategol gan gynnwys y diwydiant sero net, y diwydiant digidol, y sectorau awyrofod ac amddiffyn.

Er y rhagwelir y bydd y galw am ddeunyddiau crai hanfodol yn cynyddu'n sylweddol, mae Ewrop yn dibynnu'n helaeth ar fewnforion, yn aml gan gyflenwyr trydydd gwlad lled-fonopolaidd. Mae angen i'r UE liniaru'r risgiau i gadwyni cyflenwi sy'n gysylltiedig â dibyniaethau strategol o'r fath i wella ei wydnwch economaidd, fel yr amlygwyd gan brinder yn dilyn y Covid-19 a'r argyfwng ynni yn dilyn goresgyniad Rwsia ar yr Wcrain. Gall hyn beryglu ymdrechion yr UE i gyflawni ei amcanion hinsawdd a digidol.

Mae'r Rheoleiddio a Chyfathrebu ar ddeunyddiau crai hanfodol a fabwysiadwyd heddiw yn trosoli cryfderau a chyfleoedd y Farchnad Sengl a phartneriaethau allanol yr UE i arallgyfeirio a gwella gwytnwch cadwyni cyflenwi deunydd crai hanfodol yr UE. Mae'r Ddeddf Deunyddiau Crai Critigol hefyd yn gwella gallu'r UE i fonitro a lliniaru risgiau amhariadau ac yn gwella cylchrededd a chynaliadwyedd.

Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula o'r Leyen Dywedodd: “Bydd y Ddeddf hon yn dod â ni’n agosach at ein huchelgeisiau hinsawdd. Bydd yn gwella'n sylweddol y broses o fireinio, prosesu ac ailgylchu deunyddiau crai hanfodol yma yn Ewrop. Mae deunyddiau crai yn hanfodol ar gyfer gweithgynhyrchu technolegau allweddol ar gyfer ein trawsnewidiad deuol – fel cynhyrchu ynni gwynt, storio hydrogen neu fatris. Ac rydym yn cryfhau ein cydweithrediad â phartneriaid masnachu dibynadwy yn fyd-eang i leihau dibyniaethau presennol yr UE ar un neu ychydig o wledydd yn unig. Mae er ein budd cilyddol i gynyddu cynhyrchiant mewn modd cynaliadwy ac ar yr un pryd sicrhau’r lefel uchaf o arallgyfeirio cadwyni cyflenwi ar gyfer ein busnesau Ewropeaidd.”

Ynghyd â'r diwygio cynllun y farchnad drydan a Deddf Diwydiant Sero Net, mae mesurau heddiw ar ddeunyddiau crai hanfodol yn creu amgylchedd rheoleiddio ffafriol ar gyfer y diwydiannau sero-net a chystadleurwydd diwydiant Ewropeaidd, fel y cyhoeddwyd yn y Cynllun Diwydiannol y Fargen Werdd.

Gweithrediadau Mewnol

Bydd y Ddeddf Deunyddiau Crai Critigol yn arfogi'r UE â'r offer i sicrhau mynediad yr UE at gyflenwad diogel a chynaliadwy o ddeunyddiau crai hanfodol, yn bennaf trwy:

hysbyseb

Gosod blaenoriaethau clir ar gyfer gweithredu: Yn ogystal â rhestr wedi'i diweddaru o ddeunyddiau crai hanfodol, mae'r Ddeddf yn nodi rhestr o deunyddiau crai strategol, sy'n hanfodol i dechnolegau sy'n bwysig i uchelgeisiau gwyrdd a digidol Ewrop ac ar gyfer cymwysiadau amddiffyn a gofod, tra'n wynebu risgiau cyflenwad posibl yn y dyfodol. Mae'r Rheoliad yn ymgorffori'r rhestrau deunyddiau crai hanfodol a strategol yng nghyfraith yr UE. Mae’r Rheoliad yn gosod meincnodau clir ar gyfer capasiti domestig ar hyd y gadwyn gyflenwi deunydd crai strategol ac i arallgyfeirio cyflenwad yr UE erbyn 2030: 

  • O leiaf 10% o ddefnydd blynyddol yr UE ar gyfer echdynnu,
  • O leiaf 40% o ddefnydd blynyddol yr UE ar gyfer prosesu,
  • O leiaf 15% o ddefnydd blynyddol yr UE ar gyfer ailgylchu
  • Dim mwy na 65% o ddefnydd blynyddol yr Undeb o pob deunydd crai strategol ar unrhyw gam perthnasol o'r prosesu o drydedd wlad unigol.

Creu cadwyni cyflenwi deunyddiau crai hanfodol diogel a chadarn yr UE: Bydd y Ddeddf yn lleihau'r baich gweinyddol ac yn symleiddio gweithdrefnau caniatáu ar gyfer prosiectau deunyddiau crai hanfodol yn yr UE. Yn ogystal, bydd Prosiectau Strategol dethol yn elwa o gefnogaeth ar gyfer mynediad at gyllid ac amserlenni caniatáu byrrach (24 mis ar gyfer trwyddedau echdynnu a 12 mis ar gyfer trwyddedau prosesu ac ailgylchu). Bydd yn rhaid i Aelod-wladwriaethau hefyd ddatblygu rhaglenni cenedlaethol ar gyfer archwilio adnoddau daearegol.

Sicrhau y gall yr UE liniaru risgiau cyflenwad: Er mwyn sicrhau gwydnwch y cadwyni cyflenwi, mae'r Ddeddf yn darparu ar gyfer monitro cadwyni cyflenwi deunyddiau crai hanfodol, a chydgysylltu stociau deunyddiau crai strategol ymhlith Aelod-wladwriaethau. Bydd yn rhaid i rai cwmnïau mawr gynnal archwiliad o'u cadwyni cyflenwi deunyddiau crai strategol, gan gynnwys prawf straen ar lefel cwmni.

Buddsoddi mewn ymchwil, arloesi a sgiliau:  Bydd y Comisiwn yn cryfhau'r defnydd o dechnolegau arloesol mewn deunyddiau crai hanfodol a'r defnydd ohonynt. At hynny, bydd sefydlu partneriaeth sgiliau ar raddfa fawr ar ddeunyddiau crai hanfodol ac Academi Deunyddiau Crai yn hybu sgiliau sy'n berthnasol i'r gweithlu mewn cadwyni cyflenwi deunyddiau crai hanfodol. Yn allanol, bydd y Porth Byd-eang yn cael ei ddefnyddio fel cyfrwng i gynorthwyo gwledydd partner i ddatblygu eu galluoedd echdynnu a phrosesu eu hunain, gan gynnwys datblygu sgiliau.

Diogelu'r amgylchedd trwy wella cylchredeg a chynaliadwyedd deunyddiau crai hanfodol: Rhaid i well diogelwch a fforddiadwyedd cyflenwadau deunyddiau crai hanfodol fynd law yn llaw ag ymdrechion cynyddol i liniaru unrhyw effeithiau andwyol, o fewn yr UE ac mewn trydydd gwledydd o ran hawliau llafur, hawliau dynol a diogelu'r amgylchedd. Bydd ymdrechion i wella datblygiad cynaliadwy cadwyni gwerth deunyddiau crai hanfodol hefyd yn helpu i hyrwyddo datblygiad economaidd mewn trydydd gwledydd a hefyd llywodraethu cynaliadwyedd, hawliau dynol, datrys gwrthdaro a sefydlogrwydd rhanbarthol.

Bydd angen i Aelod-wladwriaethau fabwysiadu a gweithredu mesurau cenedlaethol i wella'r broses o gasglu gwastraff llawn deunyddiau crai hanfodol a sicrhau ei fod yn cael ei ailgylchu'n ddeunyddiau crai hanfodol eilaidd. Bydd yn rhaid i Aelod-wladwriaethau a gweithredwyr preifat ymchwilio i'r posibilrwydd o adennill deunyddiau crai hanfodol o wastraff echdynnol mewn gweithgareddau mwyngloddio presennol ond hefyd o safleoedd gwastraff mwyngloddio hanesyddol. Cynhyrchion sy'n cynnwys magnetau parhaol bydd angen cwrdd gofynion cylchredeg a darparu gwybodaeth ar y ailgylchadwyedd a chynnwys wedi'i ailgylchu.

Ymgysylltu Rhyngwladol

Arallgyfeirio mewnforion yr Undeb o ddeunyddiau crai hanfodol: Ni fydd yr UE byth yn hunangynhaliol wrth gyflenwi deunyddiau crai o’r fath a bydd yn parhau i ddibynnu ar fewnforion am y rhan fwyaf o’i ddefnydd. Mae masnach ryngwladol felly yn hanfodol i gefnogi cynhyrchu byd-eang a sicrhau arallgyfeirio cyflenwad. Bydd angen i’r UE wneud hynny cryfhau ei ymgysylltiad byd-eang â phartneriaid dibynadwy datblygu ac arallgyfeirio buddsoddiad a hyrwyddo sefydlogrwydd mewn masnach ryngwladol a chryfhau sicrwydd cyfreithiol i fuddsoddwyr. Yn benodol, bydd yr UE yn ceisio bod o fudd i'r ddwy ochr partneriaethau â marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg ac economïau sy'n datblygu, yn arbennig yn fframwaith ei strategaeth Porth Byd-eang.

Bydd yr UE yn cynyddu camau masnachu, gan gynnwys sefydlu Clwb Deunyddiau Crai Critigol ar gyfer pob gwlad o’r un anian sy’n barod i gryfhau cadwyni cyflenwi byd-eang, cryfhau Sefydliad Masnach y Byd (WTO), ehangu ei rwydwaith o Gytundebau Hwyluso Buddsoddiadau Cynaliadwy a Chytundebau Masnach Rydd a gwthio’n galetach ar orfodi i frwydro yn erbyn annhegwch. arferion masnach.

Bydd yn datblygu partneriaethau strategol ymhellach: Bydd yr UE yn gweithio gyda phartneriaid dibynadwy i hyrwyddo eu datblygiad economaidd eu hunain mewn modd cynaliadwy trwy greu cadwyn werth yn eu gwledydd eu hunain, tra hefyd yn hyrwyddo cadwyni gwerth diogel, gwydn, fforddiadwy ac amrywiol ddigon amrywiol ar gyfer yr UE.

Camau Nesaf

Bydd y Rheoliad arfaethedig yn cael ei drafod a’i gytuno gan Senedd Ewrop a Chyngor yr Undeb Ewropeaidd cyn ei fabwysiadu a dod i rym.

Cefndir

Mae'r fenter hon yn cynnwys a Rheoliad a Cyfathrebu. Mae'r Rheoliad yn gosod fframwaith rheoleiddio i gefnogi datblygiad galluoedd domestig a chryfhau cynaliadwyedd a chylchrededd cadwyni cyflenwi deunydd crai hanfodol yr UE. Mae'r Cyfathrebiad yn cynnig mesurau i gefnogi arallgyfeirio cadwyni cyflenwi trwy bartneriaethau rhyngwladol newydd sy'n cefnogi ei gilydd. Mae’r ffocws hefyd ar wneud y mwyaf o gyfraniad cytundebau masnach yr UE, i gyd-fynd yn llawn â strategaeth Global Gateway.

Cyhoeddwyd y Ddeddf Deunyddiau Crai Critigol gan y Llywydd o'r Leyen yn ystod ei Cyflwr yr Undeb 2022 araith, lle galwodd i fynd i'r afael â dibyniaeth yr UE ar ddeunyddiau crai hanfodol wedi'u mewnforio trwy arallgyfeirio a sicrhau cyflenwad domestig a chynaliadwy o ddeunyddiau crai hanfodol. Mae'n ymateb i'r 2022 Datganiad Versailles a fabwysiadwyd gan y Cyngor Ewropeaidd a amlinellodd bwysigrwydd strategol deunyddiau crai hanfodol i warantu ymreolaeth strategol yr Undeb a sofraniaeth Ewropeaidd. Mae hefyd yn ymateb i gasgliadau'r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop ac i benderfyniad Tachwedd 2021 Senedd Ewrop ar gyfer strategaeth deunyddiau crai hanfodol yr UE.

Mae'r mesurau'n adeiladu ar asesiad critigol 2023, yr adroddiad rhagwelediad sy'n canolbwyntio ar dechnolegau strategol, a'r camau gweithredu a gychwynnwyd o dan Gynllun Gweithredu 2020 ar ddeunyddiau crai hanfodol. Ategir cynnig heddiw gan waith gwyddonol Cyd-ganolfan Ymchwil y Comisiwn (JRC). Ynghyd ag astudiaeth Foresight JRC, ailwampiodd y JRC hefyd y System Gwybodaeth Deunyddiau Crai sy'n darparu gwybodaeth am ddeunyddiau crai, yn rhai cynradd (echdynnu/cynaeafu) ac eilaidd, er enghraifft o ailgylchu. Mae'r offeryn yn darparu gwybodaeth am ddeunyddiau, gwledydd penodol, yn ogystal ag ar gyfer gwahanol sectorau a thechnolegau ac mae'n cynnwys dadansoddiadau ar gyfer cyflenwad a galw, y presennol a'r dyfodol. 

Cyflwynir y Ddeddf Deunydd Crai Critigol ochr yn ochr â Deddf Diwydiant Sero Net yr UE, sydd â’r nod o gynyddu gweithgynhyrchu technolegau carbon niwtral neu “sero-net” allweddol yr UE i sicrhau cadwyni cyflenwi diogel, cynaliadwy a chystadleuol ar gyfer ynni glân. o gyrraedd uchelgeisiau hinsawdd ac ynni yr UE.

Am fwy o wybodaeth

Rheoliad Ewropeaidd Deunyddiau Crai Hanfodol

Cyfathrebu

Cwestiynau ac Atebion

Taflen Ffeithiau

Deunyddiau Crai Hanfodol a Masnach - Infograffeg

Camau Gweithredu ar Bedwar Deunydd Crai Critigol - Infograffeg

System Gwybodaeth Deunyddiau Crai

Adroddiad Foresight JRC

Deddf Deunyddiau Crai Critigol - animeiddiad fideo

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd