Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Y rheolau Pecynnu newydd - hyd yn hyn, nid yw gwyddoniaeth wedi cael llawer o lais ynddo

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Gyda'i fryd ar gyflawni economi gylchol werdd cyn gynted â phosibl, cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd adolygiad cymhleth o ddeddfwriaeth pecynnu a gwastraff pecynnu ddiwedd y llynedd., yn ysgrifennu Matti Rantanen, cyfarwyddwr cyffredinol y Gynghrair Pecynnu Papur Ewropeaidd.

Eto i gyd, mae'r rhagdybiaethau sylfaenol a'r asesiad effaith y mae'r cynnig yn seiliedig arnynt yn gadael llawer i'w ddymuno ac maent wedi'u cwestiynu gan gyd-ddeddfwyr y Comisiwn. Yng nghyfarfod diweddaraf Cyngor yr Undeb Ewropeaidd a gynhaliwyd ar 16 Mawrth 2023, cwestiynodd nifer o gynrychiolwyr o’r 27 Aelod-wladwriaeth yr asesiad effaith ac annog y Comisiwn i gyhoeddi mwy o asesiadau effaith gwyddonol o ystyried canlyniadau pellgyrhaeddol y cynnig.

Cynnig y Rheoliad Pecynnu a Gwastraff Pecynnu (PPWR) yw'r ailwampio mwyaf i reolau pecynnu'r UE ers degawdau. Ymhlith y darpariaethau niferus, mae'r Comisiwn yn fwyaf nodedig yn cynnig targedau lleihau deunydd pacio ar gyfer Aelod-wladwriaethau a thargedau ailddefnyddio ac ail-lenwi llym ar gyfer gwasanaethau bwyta a tecawê yn y siopau. Yn anffodus, mae'r asesiad effaith a gynhaliwyd i gefnogi mesurau o'r fath yn cymysgu dulliau ansoddol nad ydynt yn dryloyw a data meintiol o sectorau pecynnu hollol wahanol sy'n amhosibl eu hagregu, gan anwybyddu astudiaethau sy'n cydymffurfio â ISO ac astudiaethau ardystiedig lle maent yn bodoli, yn enwedig o ran y cyfyngiadau ar ddefnyddio rhai fformatau pecynnu ( Erthygl 22) yn ogystal â'r targedau ailddefnyddio ac ail-lenwi (Erthygl 26).

Mae'r PPWR yn ddiwygiad a allai roi rhai mentrau bach ar draws Ewrop allan o fusnes, newid cadwyni cyflenwi cyfan, symud y defnydd o adnoddau prin yn sylweddol a thrawsnewid ein dull o gyflawni nodau gwyrdd Ewrop yn radical. Gydag effaith mor ddwys, roedd angen dadansoddiad trylwyr a chynhwysfawr.

Yr hyn a gawsom yn lle hynny oedd asesiad effaith nad oedd ychwaith yn cynnwys pennod benodol ar ddiogelwch bwyd, sy'n swyddogaeth hanfodol a hanfodol o becynnu bwyd. O ystyried bod gan fathau penodol o ddeunydd pacio, megis pecynnau y gellir eu hailddefnyddio, y potensial i drosglwyddo clefydau a gludir gan fwyd a halogion eraill, mae'n fwlch sylweddol yn ein dealltwriaeth o fanteision ac anfanteision gwahanol opsiynau pecynnu.

At hynny, mae'r asesiad effaith yn diystyru llawer iawn o ymchwil wyddonol ar ddeunydd pacio papur untro ac ailddefnyddio. Mae dadansoddiadau cylch bywyd annibynnol yn dangos, ar gyfer gwasanaethau bwyta yn y siop a siopau tecawê, mewn amgylcheddau bwytai gwasanaeth cyflym, bod pecynnu papur untro yn fwy amgylcheddol perfformiadol na phecynnu y gellir ei ailddefnyddio. Ar gyfer bwyta yn y siop, mae systemau pecynnu y gellir eu hailddefnyddio yn allyrru 2.8 gwaith yn fwy o CO2, yn defnyddio 3.4 gwaith yn fwy o adnoddau dŵr croyw a ffosil ac yn cynhyrchu 2.2 gwaith yn fwy o ronynnau mân na rhai papur. Ar gyfer gwasanaethau tecawê, mae’r canlyniadau’n dilyn yr un duedd gyda chynnydd o 64% yn y defnydd o ddŵr croyw a chynnydd o 91% mewn allyriadau CO2.

Mae'r asesiad effaith hefyd yn methu ag ystyried y baich enfawr o ddatblygu seilwaith a chadwyn gyflenwi newydd sbon ar gyfer y systemau pecynnu amldro sydd eisoes yn anodd eu hailgylchu. Yn y cyfamser, mae pecynnu papur yn cael ei ailgylchu i bob pwrpas ar y gyfradd uchaf o holl ddeunyddiau pecynnu Ewrop - 82%.

hysbyseb

Mewn mannau lle mae pecynnau y gellir eu hailddefnyddio wedi'u mandadu mewn bwytai gwasanaeth cyflym, fel sy'n wir yn Ffrainc ers mis Ionawr eleni, mae'r canlyniadau wedi bod yn llethol ac wedi dod â ffenomenau newydd aflonydd i'r amlwg: dychweliad enfawr o blastig, cyfradd ailddefnyddio isel a dwyn. pecynnu amldro. Mae nifer o fusnesau wedi datgelu na allant hyd yn oed fodloni 20 i 40 o ailddefnyddio, tra bod y cynwysyddion yn cael eu dwyn ar ôl dim ond ychydig o ddefnyddiau. Mae effaith y system golchi a sychu yn ogystal â chludo pecynnau y gellir eu hailddefnyddio yn ôl wedi’u lleihau yn yr asesiad effaith: fel un enghraifft ymhlith llawer, dim ond 2% o gyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr yw’r effaith “cludo a golchi” ailddefnyddio CO37 (a 27% yn 2040) yn yr asesiad effaith tra ei fod yn cyfrif am 83% yn yr LCA trydydd parti a adolygwyd gan Ramboll yn y siop ac 82% yn y panel arbenigol a adolygodd LCA tecawê Ramboll. Gwahaniaeth mawr yn arwain at reoleiddio na ellir ei gyfiawnhau ac sy'n dangos na all symleiddio a chyfuno gymryd lle dull safonol LCA ISO.

Gyda hyn i gyd mewn golwg, mae’r datgysylltiad rhwng yr hyn y mae’r wyddoniaeth yn ei ddweud a’r hyn y mae’r asesiad effaith a’r cynnig yn ei gyflwyno i’r bwrdd yn peri pryder a dweud y lleiaf. Bydd pawb yn cael eu heffeithio. Bydd cwmnïau'n cael eu brifo gan y costau cynyddol o wneud busnes sydd fel arfer yn tueddu i gael eu trosglwyddo i gyfran fawr i gwsmeriaid. Tra ein bod mewn argyfwng dŵr ac ynni, bydd llawer iawn o'r ddau yn cael eu gwario ar olchi cynwysyddion plastig ar dymheredd uchel iawn. A bydd defnyddwyr yn wynebu prisiau cynyddol mewn cyfnod pan fo costau byw wedi codi'n aruthrol. Oherwydd bod pecynnu amldro yn dod gyda system gymhleth a chostus, ni fydd un enillydd yn yr hafaliad hwn.

Mae testun arfaethedig y PPWR bellach yn nwylo Senedd Ewrop a'r Cyngor, gan fynd drwy broses adolygu fanwl. Felly mae EPPA yn annog llunwyr polisi i sicrhau bod gwyddoniaeth wrth galon y penderfyniadau a wnânt wrth symud ymlaen ar y mater. Dyma'r unig ffordd i sicrhau bod effaith y gyfraith hon er lles.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd