Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Y Comisiwn Ewropeaidd yn gwario €1.23bn i ddiwygio iechyd meddwl yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd (CE) strategaeth iechyd meddwl nodedig i fynd i’r afael â’r hyn a elwir yn “epidemig tawel”, gyda chefnogaeth cyllid o € 1.23 biliwn.

Gan gydnabod iechyd meddwl fel piler sylfaenol o iechyd cyffredinol, mae’r Comisiwn wedi cynnig menter eang, traws-sector sy’n ceisio trawsnewid y ffordd yr eir i’r afael ag iechyd meddwl yn yr Undeb Ewropeaidd.

Mae iechyd meddwl yn fwy na mater unigol neu deuluol; mae'n effeithio'n sylweddol ar ein heconomïau a'n cymdeithasau. Yn ôl y Comisiwn, mae materion iechyd meddwl wedi cyffwrdd ag oddeutu 84 miliwn o bobl yn yr UE cyn y pandemig COVID-19, ar gost syfrdanol o tua € 600 biliwn yn flynyddol - dros 4% o’r CMC. Nid yw'r gweithle wedi'i arbed ychwaith, gyda 27% o weithwyr yn dweud eu bod yn profi straen, iselder neu bryder sy'n gysylltiedig â gwaith.

Fodd bynnag, nid yw iechyd meddwl yn bodoli mewn gwactod; mae'n cael ei siapio gan amrywiol ffactorau personol ac allanol. Mae argyfyngau diweddar fel y pandemig COVID-19, ymddygiad ymosodol Rwsia yn erbyn yr Wcrain, a'r argyfwng planedol triphlyg cynyddol o newid yn yr hinsawdd, colli bioamrywiaeth, a llygredd, i gyd wedi gwaethygu'r heriau hyn. Tynnodd y Comisiwn sylw at sut yr effeithiodd y pandemig yn arbennig ar bobl ifanc a’r rhai â chyflyrau iechyd meddwl a oedd yn bodoli eisoes. Er enghraifft, hunanladdiad yw’r ail brif achos marwolaeth ymhlith pobl ifanc yn yr UE, 15-19 oed. At hynny, mae mwy o ddigideiddio, newidiadau demograffig, a newidiadau yn y farchnad lafur wedi cyflwyno gwe gymhleth o heriau a chyfleoedd.

Y tu ôl i’r ffigurau hyn mae miliynau o “straeon personol”, gan gynnwys rhai plant a phobl ifanc yn dod yn or-ddibynnol ar ddyfeisiadau digidol, unigolion sydd wedi’u hallgáu’n gymdeithasol, henoed sy’n profi unigrwydd, gweithwyr yn brwydro yn llu, ac unigolion yn teimlo’n ynysig oherwydd eu hunaniaeth neu leoliad. Mae’r cyhoeddiad yn pwysleisio’n arbennig bwysigrwydd ymyrraeth gynnar, mesurau ataliol, gofal iechyd meddwl fforddiadwy o ansawdd uchel, ac ailintegreiddio cymdeithasol ar ôl adferiad.

Mewn ymateb i'r alwad frys hon am weithredu, a chan gydnabod hawliau sylfaenol holl ddinasyddion yr UE i gael mynediad at ofal iechyd ataliol a thriniaeth o ansawdd uchel, cyhoeddodd y Llywydd von der Leyen nod newydd y Comisiwn - 'Hyrwyddo ein ffordd Ewropeaidd o fyw'. Mae’r strategaeth newydd yn canolbwyntio ar dair egwyddor arweiniol: yr hawl i gael mynediad at ataliad digonol ac effeithiol, yr hawl i gael gofal iechyd meddwl fforddiadwy o ansawdd uchel, a’r gallu i ailintegreiddio i gymdeithas ar ôl adferiad.

Mae'r fenter yn gynhwysfawr, gan alw am gydweithio rhwng actorion cenedlaethol a rhanbarthol, sectorau iechyd a pholisi nad ydynt yn ymwneud ag iechyd, a rhanddeiliaid amrywiol yn amrywio o sefydliadau cleifion a chymdeithas sifil i'r byd academaidd a diwydiant. Yr amcan a rennir yw “rhoi'r offer angenrheidiol i'r endidau hyn ysgogi newid a hybu strwythurau presennol ar lefel fyd-eang”.

hysbyseb

Yn bwysig, bydd strategaeth newydd y Comisiwn yn cefnogi Aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i gyrraedd targedau Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer clefydau anhrosglwyddadwy erbyn 2025 a'r Nodau Datblygu Cynaliadwy erbyn 2030.

Mae ymgyrchwyr, gan gynnwys Mental Health Europe (MHE) wedi dadlau dros union y math hwn o ddatblygiad – mynd i’r afael ag iechyd meddwl o fewn cyd-destun cymdeithasol ac economaidd ehangach. Drwy alw am ddull cydgysylltiedig, traws-sectoraidd a gosod llwybr clir tuag at welliant, mae ganddo’r potensial i sicrhau newid patrwm mewn gofal iechyd meddwl ar draws yr Undeb Ewropeaidd. Mae rhai rhanddeiliaid, fodd bynnag, wedi galw am fesurau pellach, gan gynnwys amcanion pendant, meincnodau, dangosyddion, a mecanweithiau monitro cynnydd ar gyfer aelod-wladwriaethau.

Fel rhan o'r ymdrech newydd, mae'r UE yn bwriadu sianelu €10 miliwn i hybu iechyd meddwl mewn cymunedau, gan ganolbwyntio ar boblogaethau bregus fel plant, oedolion ifanc, a phoblogaethau mudol neu ffoaduriaid. Rhaid peidio ag esgeuluso datblygiad iechyd meddwl personol ychwaith a dylai gynnwys lledaenu technegau lleddfu straen fel therapi ymddygiad gwybyddol (CBT), neu arferion fel newyddiadura, cysgu’n dda a defnyddio dulliau lleddfu straen fel peli straen neu gnoi gwm di-siwgr , gan fod ymchwilwyr yn credu bod y weithred o gnoi yn cynyddu ffocws trwy leihau straen a phryder.

Yn arwyddocaol, mae’r strategaeth hefyd yn ceisio chwalu’r stigma treiddiol ynghylch iechyd meddwl. Pwysleisiodd y Comisiynydd Kyriakides yr angen am fwy o dderbyniad a dealltwriaeth, gan nodi, "Mae'n iawn peidio â bod yn iawn."

Rhybuddiodd Is-lywydd y CE Margaritis Schinas yn erbyn disgwyl atebion cyflym fel y'u gelwir, gan nodi, "Nid oes botwm hapusrwydd i'w wthio." Y nod cyffredinol yw integreiddio iechyd meddwl ar draws pob maes polisi, o addysg a’r amgylchedd i gyflogaeth a’r byd digidol, gan nodi nad mater iechyd yn unig yw iechyd meddwl, ond mater cymdeithasol. Mae'r strategaeth yn adlewyrchu symudiad tuag at gydnabod iechyd meddwl yr un mor bwysig ag iechyd corfforol, symudiad angenrheidiol i fynd i'r afael yn well â'r 'epidemig tawel' sy'n cystuddio miliynau ledled yr UE.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd