Cysylltu â ni

Cyngor Ewropeaidd

Cyngor Ewropeaidd yn cyrraedd pwynt tipio ar reolaeth y gyfraith?

cyhoeddwyd

on

Roedd dau bwnc yn dominyddu'r Cyngor Ewropeaidd (24 - 25 Mehefin): Rwsia a chynnig Franco-Almaeneg ar gyfer uwchgynhadledd UE-Rwsia - a adawyd - a rheolaeth y gyfraith.

Er bod y ddadl ar reolaeth y gyfraith yn Ewrop wedi bod yn mudferwi ers cryn amser, roedd yn ymddangos bod cynigion gwrth-LGBTIQ diweddar llywodraeth Hwngari yn cyflwyno pwynt tipio. Hyd yn oed yn ysgogi, o leiaf un arweinydd, Prif Weinidog yr Iseldiroedd Marc Rutte i gwestiynu a oedd Hwngari Orban yn perthyn yn yr UE. 

hysbyseb

Wrth ofyn am hyn, dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: "Mae deg miliwn o bobl yn Hwngari ac mae deg miliwn o resymau pam y dylai Hwngari aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd."

Cyfeiriodd Prif Weinidog Portiwgal, António Costa, deiliad presennol Llywyddiaeth gylchdroi’r Cyngor, at frwydr ei wlad ei hun dros ddemocratiaeth a phwysigrwydd aelodaeth o’r UE fel gwarantwr democratiaeth.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

Afghanistan

Gweinidogion tramor yr UE i gwrdd trwy fideo i roi 'asesiad cyntaf' ar sefyllfa Afghanistan

cyhoeddwyd

on

Plant ffoaduriaid o Afghanistan a Syria yn dod i mewn i'r awyren a fydd yn dod â nhw o Wlad Groeg i'r Almaen fel rhan o raglen adleoli'r UE, Ebrill 2020

Mae Uchel Gynrychiolydd Materion Allanol yr UE, Josep Borrell wedi cyhoeddi cynhadledd fideo anhygoel o weinidogion tramor yr UE ar gyfer prynhawn yfory (17 Awst) ar gyfer “asesiad cyntaf” o’r datblygiadau diweddaraf yn Afghanistan, yn ysgrifennu Catherine Feore.

Ers y datganiad ar y cyd gan yr Uchel Gynrychiolydd a’r Comisiynydd Lenarčič ar 5 Awst yn galw am gadoediad brys, cynhwysfawr a pharhaol “i roi cyfle i heddwch” ac yn condemnio’r gwaethygiad mewn trais, yn enwedig yr ymosodiad arfog ar Genhadaeth Gymorth y Cenhedloedd Unedig yn Afghanistan. (UNAMA) swyddfa, prin fu'r cyfathrebu gan arweinwyr yr UE a'r UE ei hun. 

hysbyseb

Trydarodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel neithiwr (15 Awst): “Mewn cysylltiad agos ag Uchel Gynrychiolydd yr UE ac yn dilyn datblygiadau yn Afghanistan. Mae diogelwch dinasyddion yr UE, staff a'u teuluoedd yn flaenoriaeth yn y tymor byr. Yr un mor eglur y bydd angen tynnu llawer o wersi. "

Cyhoeddodd y Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd ddatganiad ar y cyd heddiw (16 Awst) dan arweiniad yr Unol Daleithiau a’i lofnodi gan y “gymuned ryngwladol” (Albania, Awstralia, Awstria, Bahamas, Gwlad Belg, Burkina Faso, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Gweriniaeth Tsiec, Denmarc, Gweriniaeth Dominicanaidd, El Salvador, Estonia, Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch, Gwladwriaethau Ffederal Micronesia, Ffiji, y Ffindir, Ffrainc, Georgia, yr Almaen, Ghana, Gwlad Groeg, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Gwlad yr Iâ, Iwerddon, yr Eidal, Japan, Kosovo, Latfia, Liberia, Lichtenstein, Lithwania, Lwcsembwrg, Malta, Ynysoedd Marshall, Mauritania, Montenegro, Nauru, yr Iseldiroedd, Seland Newydd, Niger, Gogledd Macedonia , Norwy, Palau, Panama, Paraguay, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Qatar, Gweriniaeth Korea, Gweriniaeth Cyprus, Romania, Sierra Leone, Slofacia, Slofenia, Sbaen, Swrinam, Sweden, Togo, Tonga, Uganda, y Deyrnas Unedig, yr Wcrain, a Yemen).

hysbyseb

Mae'r datganiad yn cydnabod y sefyllfa ddiogelwch sy'n dirywio ac yn nodi bod y llofnodwyr yn gweithio i sicrhau ymadawiad diogel a threfnus gwladolion tramor ac Affghaniaid sy'n dymuno gadael y wlad: “Mae'r rhai sydd mewn swyddi pŵer ac awdurdod ledled Afghanistan yn ysgwyddo cyfrifoldeb - ac atebolrwydd - am amddiffyn bywyd ac eiddo dynol, ac ar gyfer adfer diogelwch a threfn sifil ar unwaith [...] Mae pobl Afghanistan yn haeddu byw mewn diogelwch, diogelwch ac urddas. Rydyn ni yn y gymuned ryngwladol yn barod i'w cynorthwyo. ”

Nid yw dwy wladwriaeth o’r UE, Hwngari a Bwlgaria, wedi llofnodi’r datganiad hwn. 

Sut bydd y 'gymuned ryngwladol' yn gweithio gyda'r Taliban?

Ar 13 Awst, cyhoeddodd NATO ddatganiad y byddai’n cynnal ei bresenoldeb diplomyddol yn Kabul a mynegodd bryder ynghylch y lefelau uchel o drais a achosir gan dramgwyddus y Taliban, gan gynnwys ymosodiadau ar sifiliaid, llofruddiaethau wedi’u targedu, ac adroddiadau o gam-drin hawliau dynol difrifol eraill. Yn y datganiad dywedodd NATO: “Mae angen i’r Taliban ddeall na fyddan nhw’n cael eu cydnabod gan y gymuned ryngwladol os ydyn nhw’n cymryd y wlad trwy rym. Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i gefnogi datrysiad gwleidyddol i'r gwrthdaro. ”

Yn yr un modd mae'r UE wedi condemnio torri cyfraith ddyngarol ryngwladol a hawliau dynol mewn ardaloedd a reolir gan y Taliban, megis lladd sifiliaid yn fympwyol ac yn rhagfarnllyd, twyllo menywod yn gyhoeddus a dinistrio seilwaith. Dywedodd yr UE y gallai rhai o’r gweithredoedd hyn fod yn gyfystyr â throseddau rhyfel ac y bydd yn rhaid ymchwilio iddynt gyda’r diffoddwyr neu’r comandwyr Taliban hynny sy’n gyfrifol yn cael eu dal yn atebol.

Fodd bynnag, wrth i'r Taliban gymryd rheolaeth o Afghanistan mae'n anodd gweld sut y gall heddluoedd a sifiliaid adael y wlad yn ddiogel heb drafod gyda'r Taliban.

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn yn croesawu cymeradwyaeth y Cyngor i gynlluniau adfer a gwytnwch

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r Cymeradwyaeth y Cyngor i'w asesiadau o gynlluniau adfer a gwytnwch y 12 aelod-wladwriaeth gyntaf: Gwlad Belg, Denmarc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Sbaen, Portiwgal, Ffrainc, yr Eidal, Latfia, Lwcsembwrg, Awstria a Slofacia. Mae'r cynlluniau hyn yn nodi'r mesurau a fydd yn cael eu cefnogi gan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU, a fydd yn darparu € 800 biliwn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE.

Mae cymeradwyaeth y Cyngor yn paratoi'r ffordd ar gyfer talu hyd at 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer pob un o'r aelod-wladwriaethau hyn cyn eu hariannu. Nod y Comisiwn yw talu'r cyn-ariannu cyntaf cyn gynted â phosibl, ar ôl llofnodi'r cytundebau cyllido dwyochrog a, lle bo hynny'n berthnasol, cytundebau benthyciad. Yna bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym mhob un o Benderfyniadau Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a gwmpesir yn y cynlluniau.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd