Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn yn croesawu cymeradwyaeth y Cyngor i gynlluniau adfer a gwytnwch

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r Cymeradwyaeth y Cyngor i'w asesiadau o gynlluniau adfer a gwytnwch y 12 aelod-wladwriaeth gyntaf: Gwlad Belg, Denmarc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Sbaen, Portiwgal, Ffrainc, yr Eidal, Latfia, Lwcsembwrg, Awstria a Slofacia. Mae'r cynlluniau hyn yn nodi'r mesurau a fydd yn cael eu cefnogi gan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU, a fydd yn darparu € 800 biliwn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE.

Mae cymeradwyaeth y Cyngor yn paratoi'r ffordd ar gyfer talu hyd at 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer pob un o'r aelod-wladwriaethau hyn cyn eu hariannu. Nod y Comisiwn yw talu'r cyn-ariannu cyntaf cyn gynted â phosibl, ar ôl llofnodi'r cytundebau cyllido dwyochrog a, lle bo hynny'n berthnasol, cytundebau benthyciad. Yna bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym mhob un o Benderfyniadau Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a gwmpesir yn y cynlluniau.

Yr amgylchedd

Mae'r UE yn buddsoddi € 122 miliwn mewn prosiectau arloesol i ddatgarboneiddio'r economi

cyhoeddwyd

on

Am y tro cyntaf ers creu'r Cronfa Arloesi, mae'r Undeb Ewropeaidd yn buddsoddi € 118 miliwn mewn 32 o brosiectau arloesol bach wedi'u lleoli mewn 14 aelod-wladwriaeth o'r UE, Gwlad yr Iâ a Norwy. Bydd y grantiau'n cefnogi prosiectau sy'n anelu at ddod â thechnolegau carbon isel i'r farchnad mewn diwydiannau ynni-ddwys, hydrogen, storio ynni ac ynni adnewyddadwy. Yn ogystal â'r grantiau hyn, bydd 15 prosiect sydd wedi'u lleoli mewn 10 aelod-wladwriaeth o'r UE a Norwy yn elwa o gymorth datblygu prosiect gwerth hyd at € 4.4 miliwn, gyda'r nod o ddatblygu eu haeddfedrwydd.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Timmermans: “Gyda buddsoddiad heddiw, mae’r UE yn rhoi cefnogaeth bendant i brosiectau technoleg lân ledled Ewrop i gynyddu atebion technolegol a all helpu i gyrraedd niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050. Cynnydd y Gronfa Arloesi a gynigiwyd yn y Fit for 55 Bydd pecyn yn galluogi'r UE i gefnogi hyd yn oed mwy o brosiectau yn y dyfodol, eu cyflymu, a dod â nhw i'r farchnad cyn gynted â phosibl. ”

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

coronafirws

Sut mae'r amrywiad Delta yn defnyddio rhagdybiaethau am y coronafirws

cyhoeddwyd

on

By

Mae llanc yn derbyn brechiad yn erbyn y clefyd coronafirws (COVID-19) mewn canolfan frechu symudol, wrth i Israel barhau i ymladd yn erbyn lledaeniad yr amrywiad Delta, yn Tel Aviv, Israel Gorffennaf 6, 2021. REUTERS / Ammar Awad / File Photo
Mae staff yr ysbyty yn gwneud pelydr-X o ysgyfaint claf sy'n dioddef o'r clefyd coronafirws (COVID-19) yn Hospital del Mar, lle mae ward ychwanegol wedi'i hagor i ddelio â chynnydd mewn cleifion coronafirws yn Barcelona, ​​Sbaen Gorffennaf 15, 2021. REUTERS / Nacho Doce / Llun Ffeil

Yr amrywiad Delta yw'r fersiwn gyflymaf, fwyaf ffit a mwyaf arswydus o'r coronafirws sy'n achosi COVID-19 y mae'r byd wedi dod ar ei draws, ac mae'n rhagdybiaethau sy'n aros am y clefyd hyd yn oed wrth i genhedloedd lacio cyfyngiadau ac agor eu heconomïau, yn ôl firolegwyr ac epidemiolegwyr, ysgrifennu Julie Steenhuysen, Alistair Smout a Ari Rabinovitch.

Mae amddiffyniad brechlyn yn parhau i fod yn gryf iawn yn erbyn heintiau difrifol ac ysbytai a achosir gan unrhyw fersiwn o'r coronafirws, a'r rhai sydd fwyaf mewn perygl yw'r rhai sydd heb eu brechu o hyd, yn ôl cyfweliadau â 10 o arbenigwyr blaenllaw COVID-19.

Y prif bryder am yr amrywiad Delta, a nodwyd gyntaf yn India, yw nad yw'n gwneud pobl yn sâl, ond ei fod yn lledaenu'n llawer haws o berson i berson, gan gynyddu heintiau ac ysbytai ymhlith y rhai sydd heb eu brechu.

Mae tystiolaeth hefyd yn cynyddu ei fod yn gallu heintio pobl sydd wedi'u brechu'n llawn ar gyfradd uwch na fersiynau blaenorol, a chodwyd pryderon y gallent hyd yn oed ledaenu'r firws, meddai'r arbenigwyr hyn.

"Y risg fwyaf i'r byd ar hyn o bryd yn syml yw Delta," meddai'r microbiolegydd Sharon Peacock, sy'n rhedeg ymdrechion Prydain i roi genomau amrywiadau coronafirws mewn trefn, gan ei alw'n "amrywiad mwyaf ffit a chyflymaf eto."

Mae firysau yn esblygu'n gyson trwy dreiglo, gydag amrywiadau newydd yn codi. Weithiau mae'r rhain yn fwy peryglus na'r gwreiddiol.

Hyd nes y bydd mwy o ddata ar drosglwyddo amrywiadau Delta, dywed arbenigwyr afiechyd y gallai fod angen masgiau, pellhau cymdeithasol a mesurau eraill a neilltuwyd mewn gwledydd sydd ag ymgyrchoedd brechu eang eto.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Lloegr ddydd Gwener, allan o gyfanswm o 3,692 o bobl yn yr ysbyty ym Mhrydain gyda’r amrywiad Delta, roedd 58.3% heb eu brechu a 22.8% wedi’u brechu’n llawn.

Yn Singapore, lle Delta yw'r amrywiad mwyaf cyffredin, adroddodd swyddogion y llywodraeth ddydd Gwener (23 Gorffennaf) bod tri chwarter ei achosion coronafirws wedi digwydd ymhlith unigolion wedi'u brechu, er nad oedd yr un ohonynt yn ddifrifol wael.

Mae swyddogion iechyd Israel wedi dweud bod 60% o achosion COVID cyfredol yn yr ysbyty mewn pobl sydd wedi'u brechu. Mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n 60 oed neu'n hŷn ac yn aml mae ganddyn nhw broblemau iechyd sylfaenol.

Yn yr Unol Daleithiau, sydd wedi profi mwy o achosion a marwolaethau COVID-19 nag unrhyw wlad arall, mae'r amrywiad Delta yn cynrychioli tua 83% o heintiau newydd. Hyd yn hyn, mae pobl sydd heb eu brechu yn cynrychioli bron i 97% o achosion difrifol.

"Mae'r rhith bob amser bod bwled hud a fydd yn datrys ein holl broblemau. Mae'r coronafirws yn dysgu gwers inni," meddai Nadav Davidovitch, cyfarwyddwr ysgol iechyd cyhoeddus Prifysgol Ben Gurion yn Israel.

Mae'r Pfizer Inc. (PFE.N)Ymddangosodd brechlyn BioNTech, un o'r rhai mwyaf effeithiol yn erbyn COVID-19 hyd yma, dim ond 41% yn effeithiol wrth atal heintiau symptomatig yn Israel dros y mis diwethaf wrth i'r amrywiad Delta ledu, yn ôl data llywodraeth Israel. Dywedodd arbenigwyr Israel fod angen mwy o ddadansoddiad ar y wybodaeth hon cyn y gellir dod i gasgliadau.

"Mae'r amddiffyniad i'r unigolyn yn gryf iawn; mae'r amddiffyniad rhag heintio eraill yn sylweddol is," meddai Davidovitch.

Canfu astudiaeth yn Tsieina fod pobl sydd wedi’u heintio â’r amrywiad Delta yn cario 1,000 gwaith yn fwy o firws yn eu trwynau o gymharu â’r straen Wuhan hynafol a nodwyd gyntaf yn y ddinas Tsieineaidd honno yn 2019.

"Efallai y byddwch chi mewn gwirionedd yn ysgarthu mwy o firws a dyna pam ei fod yn fwy trosglwyddadwy. Mae hynny'n dal i gael ei ymchwilio," meddai Peacock.

Nododd y firolegydd Shane Crotty o Sefydliad Imiwnoleg La Jolla yn San Diego fod Delta 50% yn fwy heintus na'r amrywiad Alpha a ganfuwyd gyntaf yn y DU.

"Mae'n fwy na phob firws arall oherwydd ei fod yn lledaenu cymaint yn fwy effeithlon," ychwanegodd Crotty.

Nododd yr arbenigwr genomeg Eric Topol, cyfarwyddwr Sefydliad Cyfieithu Ymchwil Scripps yn La Jolla, California, fod gan heintiau Delta gyfnod deori byrrach a swm llawer uwch o ronynnau firaol.

"Dyna pam mae'r brechlynnau'n mynd i gael eu herio. Mae'n rhaid i'r bobl sy'n cael eu brechu fod yn arbennig o ofalus. Mae hwn yn un anodd," meddai Topol.

Yn yr Unol Daleithiau, mae'r amrywiad Delta wedi cyrraedd bod cymaint o Americanwyr - wedi'u brechu a pheidio - wedi rhoi'r gorau i wisgo masgiau dan do.

"Mae'n whammy dwbl," meddai Topol. "Y peth olaf rydych chi ei eisiau yw llacio cyfyngiadau pan rydych chi'n wynebu'r fersiwn fwyaf arswydus o'r firws eto."

Efallai bod datblygu brechlynnau hynod effeithiol wedi arwain llawer o bobl i gredu nad oedd COVID-19 wedi rhoi fawr o fygythiad iddynt ar ôl eu brechu.

"Pan ddatblygwyd y brechlynnau gyntaf, nid oedd neb yn meddwl eu bod yn mynd i atal haint," meddai Carlos del Rio, athro meddygaeth ac epidemioleg clefyd heintus ym Mhrifysgol Emory yn Atlanta. Y nod bob amser oedd atal afiechyd a marwolaeth ddifrifol, ychwanegodd del Rio.

Roedd y brechlynnau mor effeithiol, fodd bynnag, fel bod arwyddion bod y brechlynnau hefyd yn atal trosglwyddo yn erbyn amrywiadau coronafirws blaenorol.

"Fe gawson ni ein difetha," meddai del Rio.

Dywedodd Dr. Monica Gandhi, meddyg clefydau heintus ym Mhrifysgol California, San Francisco, "Mae pobl mor siomedig ar hyn o bryd nad ydyn nhw 100% yn cael eu hamddiffyn rhag datblygiadau ysgafn" - yn cael eu heintio er eu bod wedi cael eu brechu.

Ond, ychwanegodd Gandhi, mae'r ffaith bod bron pob Americanwr sydd yn yr ysbyty â COVID-19 ar hyn o bryd heb eu brechu "yn effeithiolrwydd eithaf syfrdanol".

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn yn annog Google i fod yn fwy tryloyw yn eu canlyniadau peiriannau chwilio

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn a Awdurdodau Cydweithrediad Diogelu Defnyddwyr, o dan arweiniad Awdurdod Defnyddwyr a Marchnadoedd yr Iseldiroedd a Chyfarwyddiaeth Gyffredinol Arolygu Economaidd Gwlad Belg, wedi anfon llythyr at Google yn gofyn iddynt fod yn fwy tryloyw a chydymffurfio â chyfraith yr UE. Mae angen i ddefnyddwyr wybod sut mae canlyniadau eu chwiliad ym mheiriant chwilio ar-lein Google yn cael eu rhestru ac a all taliadau ddylanwadu ar y safle. Dylai prisiau hediadau a gwestai a arddangosir ar Google fod yn derfynol a chynnwys ffioedd neu drethi y gellir yn rhesymol eu cyfrif ymlaen llaw.

Yn ogystal, dylai Google adolygu telerau safonol Google Store, oherwydd canfu'r rhwydwaith Cydweithrediad Diogelu Defnyddwyr fod anghydbwysedd sylweddol mewn hawliau rhwng y masnachwr a'r defnyddiwr, er anfantais i'r olaf. At hynny, pan fydd yr Awdurdodau Defnyddwyr yn riportio cynnwys yn torri rheolau amddiffyn defnyddwyr, dylai Google ddileu neu analluogi mynediad at gynnwys o'r fath yn gyflymach.

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: “Ni ellir camarwain defnyddwyr yr UE wrth ddefnyddio peiriannau chwilio i gynllunio eu gwyliau. Mae angen i ni rymuso defnyddwyr i wneud eu dewisiadau ar sail gwybodaeth dryloyw a diduedd. ”

Disgwylir i Google ddilyn i fyny a chyfleu newidiadau yn ei arferion i'r Comisiwn ac awdurdodau'r CPC o fewn y ddau fis nesaf. Bydd y Comisiwn yn cefnogi awdurdodau defnyddwyr cenedlaethol i werthuso ymateb Google, gan ystyried unrhyw ymrwymiadau i addasu eu gwefannau a'u gwasanaethau. Os na fernir bod yr ymrwymiadau a wnaed gan Google yn ddigonol, cynhelir deialog ddilynol. Efallai y bydd awdurdodau cenedlaethol yn y pen draw yn penderfynu gosod sancsiynau. Fe welwch ragor o wybodaeth yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd