Cysylltu â ni

Llys Archwilwyr Ewrop

UE 'ddim yn gwneud digon i ysgogi buddsoddiadau cynaliadwy'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bydd angen buddsoddiad preifat a chyhoeddus sylweddol er mwyn trosglwyddo i economi allyriadau net-sero, ond nid yw'r UE yn gwneud digon i sianelu arian i weithgareddau cynaliadwy. Dyna gasgliad adroddiad arbennig gan Lys Archwilwyr Ewrop (ECA) sy'n galw am gamau mwy cyson gan yr UE. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, yn gwbl gywir, wedi canolbwyntio ar gynyddu tryloywder yn y farchnad, ond mae'r archwilwyr yn beirniadu'r diffyg mesurau cysylltiedig i fynd i'r afael â chost amgylcheddol a chymdeithasol gweithgareddau economaidd anghynaliadwy. Yn ôl yr adroddiad, mae angen i'r Comisiwn gymhwyso meini prawf cyson i bennu cynaliadwyedd buddsoddiadau cyllideb yr UE a thargedu ymdrechion gwell i gynhyrchu cyfleoedd buddsoddi cynaliadwy.

“Ni fydd gweithredoedd yr UE ar gyllid cynaliadwy yn gwbl effeithiol oni chymerir mesurau ychwanegol i brisio yng nghostau amgylcheddol a chymdeithasol gweithgareddau anghynaliadwy,” meddai Eva Lindström, aelod o Lys Archwilwyr Ewrop sy’n gyfrifol am yr adroddiad. “Mae busnes anghynaliadwy yn dal i fod yn rhy broffidiol. Mae'r Comisiwn wedi gwneud llawer i wneud yr anghynaliadwyedd hwn yn dryloyw, ond mae angen mynd i'r afael â'r broblem sylfaenol hon o hyd. ”

Y prif faterion yw bod y farchnad yn methu â phrisio effeithiau amgylcheddol a chymdeithasol negyddol gweithgareddau anghynaliadwy, a bod diffyg tryloywder yn gyffredinol ar yr hyn sy'n gynaliadwy. Roedd Cynllun Gweithredu Cyllid Cynaliadwy 2018 y Comisiwn yn mynd i’r afael â’r materion hyn yn rhannol yn unig, meddai’r archwilwyr; dioddefodd llawer o fesurau oedi ac mae angen cymryd camau pellach i ddod yn weithredol. Mae'r archwilwyr yn tynnu sylw at yr angen i weithredu'r cynllun gweithredu yn llawn ac yn tanlinellu pwysigrwydd cwblhau'r system ddosbarthu gyffredin ar gyfer gweithgareddau cynaliadwy (Tacsonomeg yr UE) yn seiliedig ar feini prawf gwyddonol. Maent yn argymell mesurau ychwanegol i sicrhau bod prisio allyriadau nwyon tŷ gwydr yn adlewyrchu eu cost amgylcheddol yn well.

hysbyseb

Mae'r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at y rôl bwysig y mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yn ei chwarae mewn cyllid cynaliadwy. O ran cefnogaeth ariannol yr UE a reolir gan yr EIB, canfu'r archwilwyr nad oedd cefnogaeth a ddarperir gan y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI) yn canolbwyntio ar y lle mae angen buddsoddiad cynaliadwy fwyaf, yn enwedig yng nghanol a dwyrain Ewrop. Yn ogystal, dim ond rhan fach iawn a wariwyd ar addasu i newid yn yr hinsawdd. I newid hyn, maent yn argymell y dylai'r Comisiwn, mewn cydweithrediad ag aelod-wladwriaethau, ddatblygu piblinell prosiect cynaliadwy.

Yn olaf, canfu'r archwilwyr hefyd nad yw cyllideb yr UE wedi dilyn arfer da cyllid cynaliadwy yn llawn ac nad oes ganddo feini prawf cyson yn seiliedig ar wyddoniaeth i osgoi niwed sylweddol i'r amgylchedd. Dim ond yn y rhaglen InvestEU y mae buddsoddiadau yn cael eu hasesu yn erbyn safonau cymdeithasol ac amgylcheddol sy'n debyg i'r rhai a ddefnyddir gan yr EIB. Daw hyn â'r risg na ellir defnyddio meini prawf digon llym neu anghyson i bennu cynaliadwyedd amgylcheddol a chymdeithasol yr un gweithgareddau a ariennir gan wahanol raglenni'r UE, gan gynnwys cronfa adfer yr UE. At hynny, nid yw llawer o'r meini prawf a ddefnyddir ar gyfer olrhain cyfraniad cyllideb yr UE at amcanion hinsawdd mor gaeth ac yn seiliedig ar wyddoniaeth â'r rhai a ddatblygwyd ar gyfer Tacsonomeg yr UE. Felly mae'r archwilwyr yn argymell y dylid cymhwyso'r egwyddor “gwneud dim niwed sylweddol” yn gyson ar draws cyllideb yr UE, fel y dylai meini prawf Tacsonomeg yr UE.

Bydd yr adroddiad archwilio yn bwydo i mewn i weithredu Strategaeth 2021 ar gyfer Ariannu'r Trosglwyddo i Economi Gynaliadwy, a gyhoeddwyd gan y Comisiwn ddechrau mis Gorffennaf.

hysbyseb

Gwybodaeth cefndir

Mae llawer o weithgareddau economaidd yn yr UE yn dal i fod yn ddwys o ran carbon. Er mwyn cyflawni'r targed lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 55% erbyn 2030, bydd angen buddsoddiad blynyddol ychwanegol o oddeutu € 350 biliwn yn y system ynni yn unig, yn ôl y Comisiwn. Mae arbenigwyr wedi amcangyfrif y bydd cyrraedd allyriadau net-sero yn yr UE erbyn 2050 yn gofyn am gyfanswm gwariant cyfalaf o oddeutu € 1 triliwn y flwyddyn yn y cyfnod 2021-2050. O'r swm hwnnw, gallai cymorth ariannol yr UE ar hyn o bryd helpu i ddarparu dros € 200bn y flwyddyn yn y cyfnod 2021-2027. Mae hyn yn dangos pa mor fawr yw'r bwlch buddsoddi, ac yn dangos na fydd arian cyhoeddus yn unig yn ddigon i gyflawni'r nodau uchod. O dan Fframwaith Ariannol Amlflwydd 2021-2027, mae'r UE yn bwriadu cefnogi buddsoddiad cyhoeddus a phreifat trwy ddyrannu o leiaf 30% o gyllideb yr UE i weithredu yn yr hinsawdd. Yn ogystal, bydd yn rhaid i aelod-wladwriaethau ddyrannu o leiaf 37% o'r arian y maent yn ei dderbyn o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (“cronfa adfer yr UE”) i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd. InvestEU, sy'n olynu EFSI, yw mecanwaith cymorth buddsoddi newydd yr EIB i ysgogi buddsoddiad preifat mewn prosiectau o bwysigrwydd strategol i'r UE. Ar hyn o bryd, nid yw'r trefniadau adrodd ar gyfer InvestEU yn cynnwys gwir ganlyniadau hinsawdd ac amgylcheddol y prosiectau sy'n sail i'r gweithrediadau ariannol ac nid ydynt yn datgelu symiau'r cyllid InvestEU sy'n cael ei olrhain yn unol â meini prawf Tacsonomeg yr UE.

Adroddiad arbennig 22/2021: 'Cyllid cynaliadwy: Mae angen cymryd camau mwy cyson gan yr UE i ailgyfeirio cyllid tuag at fuddsoddiad cynaliadwy' ar wefan ECA.

Yr amgylchedd

Strategaeth goedwigaeth yr UE: Canlyniadau cadarnhaol ond cyfyngedig

cyhoeddwyd

on

Er bod gorchudd coedwigoedd yn yr UE wedi tyfu yn ystod y 30 mlynedd diwethaf, mae cyflwr y coedwigoedd hynny yn dirywio. Mae arferion rheoli cynaliadwy yn allweddol i gynnal bioamrywiaeth a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd mewn coedwigoedd. Gan ystyried strategaeth goedwigaeth 2014-2020 yr UE a pholisïau allweddol yr UE yn y maes, mae adroddiad arbennig gan Lys Archwilwyr Ewrop (ECA) yn nodi y gallai'r Comisiwn Ewropeaidd fod wedi cymryd camau cryfach i amddiffyn coedwigoedd yr UE, mewn ardaloedd lle mae'r UE yn gwbl gymwys i weithredu. Er enghraifft, gellid gwneud mwy i frwydro yn erbyn logio anghyfreithlon ac i wella ffocws mesurau coedwigaeth datblygu gwledig ar fioamrywiaeth a newid yn yr hinsawdd. Mae cyllid ar gyfer ardaloedd coediog o gyllideb yr UE yn llawer is na'r cyllid ar gyfer amaethyddiaeth, er bod y darn o dir a gwmpesir gan goedwigoedd a'r ardal a ddefnyddir ar gyfer amaethyddiaeth bron yr un fath.

Mae cyllid yr UE ar gyfer coedwigaeth yn cynrychioli llai nag 1% o gyllideb y PAC; mae'n canolbwyntio ar gefnogaeth ar gyfer mesurau cadwraeth a chefnogaeth ar gyfer plannu ac adfer coetir. Mae 90% o gyllid coedwigaeth yr UE yn cael ei sianelu trwy Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD). “Mae coedwigoedd yn amlswyddogaethol, yn gwasanaethu dibenion amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol, ac mae gosod ffiniau ecolegol, er enghraifft ar ddefnyddio coedwigoedd ar gyfer ynni, yn parhau,” meddai Samo Jereb, aelod Llys Archwilwyr Ewrop sy'n gyfrifol am yr adroddiad.

“Gall coedwigoedd weithredu fel sinciau carbon pwysig a’n helpu i leihau effeithiau newid yn yr hinsawdd, megis tanau coedwig, stormydd, sychder, a lleihau bioamrywiaeth, ond dim ond os ydyn nhw mewn cyflwr da. Cyfrifoldeb y Comisiwn Ewropeaidd a’r Aelod-wladwriaethau yw camu i fyny camau i sicrhau coedwigoedd cydnerth. ”

hysbyseb

Canfu'r archwilwyr fod polisïau allweddol yr UE yn mynd i'r afael â bioamrywiaeth a newid yn yr hinsawdd yng nghoedwigoedd yr UE, ond bod eu heffaith yn gyfyngedig. Er enghraifft, er bod Rheoliad Pren yr UE yn gwahardd marchnata cynhyrchion pren a phren a gynaeafwyd yn anghyfreithlon yn yr UE, mae logio anghyfreithlon yn dal i ddigwydd. Mae gwendidau yn y modd y mae aelod-wladwriaethau'n gorfodi'r Rheoliad, ac mae gwiriadau effeithiol ar goll yn aml, hefyd ar ran y Comisiwn.

Mae synhwyro o bell (data arsylwi'r Ddaear, mapiau a ffotograffau geo-tag) yn cynnig potensial mawr ar gyfer monitro cost-effeithiol dros ardaloedd mawr, ond nid yw'r Comisiwn yn ei ddefnyddio'n gyson. 2 EN Mae'r UE wedi mabwysiadu sawl strategaeth i fynd i'r afael â statws bioamrywiaeth a chadwraeth gwael coedwigoedd yr UE. Fodd bynnag, canfu'r archwilwyr fod ansawdd y mesurau cadwraeth ar gyfer y cynefinoedd coedwig hyn yn parhau i fod yn broblem.

Er bod 85% o'r asesiadau o'r cynefinoedd gwarchodedig yn nodi statws cadwraeth gwael neu wael, nod y mwyafrif o fesurau cadwraeth yn unig yw cynnal statws yn hytrach nag adfer statws. Mewn rhai prosiectau coedwigo, nododd yr archwilwyr glystyrau o monoculture; byddai cymysgu rhywogaethau amrywiol wedi gwella bioamrywiaeth a gwytnwch yn erbyn stormydd, sychder a phlâu. Daw'r archwilwyr i'r casgliad nad yw mesurau datblygu gwledig wedi cael fawr o effaith ar fioamrywiaeth coedwigoedd a gwytnwch newid yn yr hinsawdd, yn rhannol oherwydd y gwariant cymedrol ar goedwigoedd (3% o'r holl wariant ar ddatblygu gwledig yn ymarferol) a gwendidau wrth ddylunio mesurau.

hysbyseb

Nid yw bodolaeth cynllun rheoli coedwig yn unig - amod ar gyfer derbyn cyllid EAFRD - yn rhoi fawr o sicrwydd y bydd cyllid yn cael ei gyfeirio at weithgareddau amgylcheddol gynaliadwy. At hynny, nid yw system fonitro gyffredin yr UE yn mesur effeithiau mesurau coedwigaeth ar fioamrywioldeb neu newid yn yr hinsawdd. Gwybodaeth gefndir Mae'r UE wedi cymeradwyo cytundebau rhyngwladol (Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Amrywiaeth Fiolegol ac Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy gyda'i Nod Datblygu Cynaliadwy 15) ac felly mae angen iddo barchu nifer o dargedau sy'n uniongyrchol gysylltiedig â bioamrywiaeth mewn coedwigoedd.

Yn ogystal, mae cytuniadau’r UE yn galw ar yr UE i weithio dros ddatblygiad cynaliadwy Ewrop. Fodd bynnag, daeth adroddiad Cyflwr Coedwigoedd Ewrop 2020 i’r casgliad bod cyflwr coedwigoedd Ewropeaidd yn dirywio ar y cyfan; mae adroddiadau a data eraill gan Aelod-wladwriaethau yn cadarnhau bod statws cadwraeth coedwigoedd yr UE yn dirywio. Dadorchuddiodd y Comisiwn ei Strategaeth Goedwig newydd yr UE ym mis Gorffennaf 2021.

Adroddiad arbennig 21/2021: Cyllid yr UE ar gyfer bioamrywiaeth a newid yn yr hinsawdd yng nghoedwigoedd yr UE: canlyniadau cadarnhaol ond cyfyngedig

Parhau Darllen

Llys Archwilwyr Ewrop

Ni all polisïau’r UE sicrhau nad yw ffermwyr yn gorddefnyddio dŵr

cyhoeddwyd

on

Nid yw polisïau’r UE yn gallu sicrhau bod ffermwyr yn defnyddio dŵr yn gynaliadwy, yn ôl adroddiad arbennig a gyhoeddwyd heddiw gan Lys Archwilwyr Ewrop (ECA). Mae effaith amaethyddiaeth ar adnoddau dŵr yn fawr ac yn ddiymwad. Ond mae ffermwyr yn elwa o ormod o eithriadau o bolisi dŵr yr UE sy'n rhwystro ymdrechion i sicrhau defnydd cadarn o ddŵr. Yn ogystal, mae polisi amaethyddol yr UE yn hyrwyddo ac yn rhy aml yn cefnogi defnydd dŵr yn hytrach na mwy effeithlon.

Mae ffermwyr yn ddefnyddwyr mawr o ddŵr croyw: mae amaethyddiaeth yn cyfrif am chwarter yr holl dynnu dŵr yn yr UE. Mae gweithgaredd amaethyddol yn effeithio ar ansawdd dŵr (ee llygredd gwrteithwyr neu blaladdwyr) a maint y dŵr. Mae dull presennol yr UE o reoli dŵr yn mynd yn ôl i Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr 2000 (WFD), a gyflwynodd bolisïau yn ymwneud â defnyddio dŵr yn gynaliadwy. Gosododd darged o sicrhau statws meintiol da i bob corff dŵr ledled yr UE. Mae'r polisi amaethyddol cyffredin (CAP) hefyd yn chwarae rhan bwysig mewn cynaliadwyedd dŵr. Mae'n cynnig offer a all helpu i leihau pwysau ar adnoddau dŵr, megis cysylltu taliadau ag arferion mwy gwyrdd ac ariannu seilwaith dyfrhau mwy effeithlon.

“Adnodd cyfyngedig yw dŵr, ac mae dyfodol amaethyddiaeth yr UE yn dibynnu i raddau helaeth ar ba mor effeithlon a chynaliadwy y mae ffermwyr yn ei ddefnyddio,” meddai Joëlle Elvinger, yr aelod o Lys Archwilwyr Ewrop sy’n gyfrifol am yr adroddiad. “Hyd yn hyn, serch hynny, nid yw polisïau’r UE wedi helpu digon i leihau effaith amaethyddiaeth ar adnoddau dŵr.”

hysbyseb

Mae'r WFD yn darparu mesurau diogelwch rhag defnyddio dŵr anghynaliadwy. Ond mae Aelod-wladwriaethau yn caniatáu nifer o eithriadau i amaethyddiaeth, gan ganiatáu tynnu dŵr. Canfu'r archwilwyr fod yr eithriadau hyn yn cael eu rhoi'n hael i ffermwyr, gan gynnwys mewn rhanbarthau dan bwysau dŵr. Ar yr un pryd, anaml y bydd rhai awdurdodau cenedlaethol yn rhoi sancsiynau ar ddefnydd dŵr anghyfreithlon y maent yn ei ganfod. Mae'r WFD hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau gofleidio'r egwyddor sy'n talu llygrwr. Ond mae dŵr yn parhau i fod yn rhatach pan gaiff ei ddefnyddio ar gyfer amaethyddiaeth, ac mae llawer o Aelod-wladwriaethau yn dal i beidio ag adennill y gost am wasanaethau dŵr mewn amaethyddiaeth fel y maent mewn sectorau eraill. Yn aml nid yw ffermwyr yn cael bil am faint o ddŵr maen nhw'n ei ddefnyddio, mae'r archwilwyr yn tynnu sylw.

O dan y PAC, ar y cyfan nid yw cymorth yr UE i ffermwyr yn dibynnu ar gydymffurfio â rhwymedigaethau sy'n annog defnydd effeithlon o ddŵr. Mae rhai taliadau'n cefnogi cnydau dŵr-ddwys, fel reis, cnau, ffrwythau a llysiau, heb gyfyngiad daearyddol, sy'n golygu hefyd mewn ardaloedd dan bwysau dŵr. A phrin y mae mecanwaith traws-gydymffurfio CAP (hy taliadau sy'n amodol ar rai rhwymedigaethau amgylcheddol) yn cael unrhyw effaith, noda'r archwilwyr. Nid yw'r gofynion yn berthnasol i bob ffermwr ac, beth bynnag, nid yw Aelod-wladwriaethau yn cynnal digon o reolaethau a gwiriadau cywir i annog pobl i beidio â defnyddio dŵr yn anghynaliadwy.

Ar wahân i daliadau uniongyrchol, mae'r PAC hefyd yn ariannu buddsoddiadau gan ffermwyr neu arferion amaethyddol fel mesurau cadw dŵr. Gall y rhain gael effaith gadarnhaol ar y defnydd o ddŵr. Ond anaml y mae ffermwyr yn manteisio ar y cyfle hwn ac anaml y mae rhaglenni datblygu gwledig yn cefnogi seilwaith ailddefnyddio dŵr. Nid yw moderneiddio'r systemau dyfrhau presennol hefyd yn golygu arbedion dŵr bob amser, oherwydd gellir ailgyfeirio'r dŵr a arbedir i gnydau mwy dwys o ddŵr neu ddyfrhau ar draws ardal fwy. Yn yr un modd, mae gosod seilwaith newydd sy'n ymestyn yr ardal ddyfrhau yn debygol o gynyddu'r pwysau ar adnoddau dŵr croyw. Ar y cyfan, mae'r UE yn sicr wedi ariannu ffermydd a phrosiectau sy'n tanseilio'r defnydd cynaliadwy o ddŵr, meddai'r archwilwyr.

hysbyseb

Gwybodaeth cefndir

Adroddiad arbennig 20/2021: “Mae defnyddio dŵr yn gynaliadwy mewn amaethyddiaeth: mae cronfeydd PAC yn fwy tebygol o hyrwyddo defnydd dŵr mwy yn hytrach na mwy effeithlon” ar gael ar y Gwefan ECA mewn ieithoedd 23 UE.

Ar bynciau cysylltiedig, cyhoeddodd yr ECA adroddiadau ar amaethyddiaeth a newid hinsawdd, bioamrywiaeth ar dir fferm, defnyddio plaladdwyr a yr egwyddor talu llygrwr. Gan ddechrau mis Hydref, bydd hefyd yn cyhoeddi adroddiad ar fioamrywiaeth yng nghoedwigoedd yr UE.

Mae'r ECA yn cyflwyno ei adroddiadau arbennig i Senedd Ewrop a Chyngor yr UE, yn ogystal ag i bartïon eraill sydd â diddordeb fel seneddau cenedlaethol, rhanddeiliaid y diwydiant a chynrychiolwyr cymdeithas sifil. Mae mwyafrif helaeth yr argymhellion a wneir yn yr adroddiadau yn cael eu rhoi ar waith.

Parhau Darllen

Llys Archwilwyr Ewrop

Gwyliadwriaeth aelod-wladwriaethau ar ôl cael cymorth ariannol yn briodol, ond mae angen ei symleiddio

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn gwirio a yw aelod-wladwriaethau ardal yr ewro sy'n gadael rhaglen addasu macro-economaidd yn parhau i fod ar y trywydd iawn, er budd yr aelod-wladwriaethau eu hunain a budd eu benthycwyr. Mae Llys Archwilwyr Ewrop wedi archwilio dyluniad, gweithrediad ac effeithiolrwydd gwyliadwriaeth ôl-raglen ar gyfer y pum aelod-wladwriaeth (Iwerddon, Portiwgal, Sbaen, Cyprus a Gwlad Groeg) a dderbyniodd gefnogaeth ariannol ar ôl argyfwng ariannol 2008. Daw'r archwilwyr i'r casgliad, er bod gwyliadwriaeth yn offeryn priodol, bod ei effeithlonrwydd yn cael ei rwystro gan amcanion aneglur ac nad oedd yn ddigon symlach ac yn canolbwyntio ar ei weithredu. Felly argymhellir adolygiad o'r prosesau a'r ddeddfwriaeth berthnasol, yn benodol i integreiddio gweithgareddau gwyliadwriaeth i'r Semester Ewropeaidd.  

Dros y cyfnod 2010-2013, derbyniodd Iwerddon, Portiwgal, Sbaen, Cyprus a Gwlad Groeg gyfanswm o € 468.2 biliwn mewn cymorth ariannol. Mae deddfau’r UE yn nodi bod aelod-wladwriaethau sy’n gadael rhaglen addasu macro-economaidd yn destun gwyliadwriaeth ychwanegol. Ar hyn o bryd, mae Cyprus, Iwerddon, Portiwgal a Sbaen yn destun gwyliadwriaeth ar ôl y rhaglen (PPS). Mae Gwlad Groeg yn destun gwyliadwriaeth well, oherwydd ystyrir ei bod yn arbennig o agored i anawsterau ariannol sy'n debygol o gael effeithiau gorlifo niweidiol ar Aelod-wladwriaethau eraill yn ardal yr ewro.

“Roedd y gweithgareddau gwyliadwriaeth ôl-raglen a archwiliwyd gennym yn briodol, ond mae angen eu symleiddio,” meddai Alex Brenninkmeijer, yr aelod o Lys Archwilwyr Ewrop sy’n gyfrifol am yr adroddiad. “Credwn y gallai ein gwaith gyfrannu at yr adolygiad parhaus o drefniadau llywodraethu economaidd yn yr Undeb Economaidd ac Ariannol. Gallai hefyd fwydo i drafodaethau ar ddylunio mecanwaith gwyliadwriaeth posibl ar gyfer ad-dalu'r benthyciadau i'w darparu o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch. "

hysbyseb

Erbyn Mai 2021, roedd pob un o'r pum aelod-wladwriaeth wedi cydymffurfio â'u rhwymedigaethau ad-dalu ac wedi adennill mynediad i'r farchnad ar gyfraddau llog derbyniol. Helpodd gwyliadwriaeth y Comisiwn i dawelu meddwl y marchnadoedd ariannol, er nad oes tystiolaeth bellach ei fod yn meithrin gweithrediad diwygiadau, yn rhannol oherwydd diffyg cymhellion ac offerynnau gorfodi cryf. Canfu'r archwilwyr fod gwyliadwriaeth y Comisiwn yn gorgyffwrdd yn rhannol â monitro'r gallu i ad-dalu a wneir ar yr un aelod-wladwriaethau gan y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd. Roedd gorgyffwrdd hefyd rhwng nifer o weithgareddau'r Comisiwn, sef rhwng PPS a'r gwaith a wnaed yng nghyd-destun y Semester Ewropeaidd.

Er bod dadansoddiadau'r Comisiwn o sefyllfa aelod-wladwriaeth o ansawdd da ar y cyfan, nid oedd yr adroddiadau a gyhoeddwyd yn canolbwyntio'n ddigonol ar allu ad-dalu'r aelod-wladwriaethau. Roedd gwybodaeth am ad-daliadau benthyciad yn aml yn cael ei gwasgaru ar draws yr adroddiadau, ac roedd y dadansoddiadau o'r risgiau i gapasiti ad-dalu yn dangos gwendidau. Nododd yr archwilwyr nad yw'r ddeddfwriaeth yn caniatáu llawer o hyblygrwydd wrth ei gweithredu: hyd yn oed os yw'r Comisiwn yn asesu'r risg i ad-daliad yn isel, ni all atal ei wyliadwriaeth na lleihau amlder adrodd. Hefyd, ar gyfer y pedair aelod-wladwriaeth o dan PPS, ni nododd y Comisiwn yn ffurfiol pa ddiwygiadau strwythurol yr oedd yn bwriadu eu monitro. Roedd yna achosion lle roedd wedi monitro diwygiadau a weithredwyd gan aelod-wladwriaethau heblaw'r rhai y cytunwyd arnynt o dan y rhaglen addasu macro-economaidd.

O dan wyliadwriaeth well, rhaid i aelod-wladwriaethau fabwysiadu mesurau i fynd i'r afael â gwendidau, gan ystyried argymhellion gwlad-benodol (CSRs) a gyhoeddwyd o dan y Semester Ewropeaidd. Yn yr un modd, o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch a gymeradwywyd yn ddiweddar, rhaid i aelod-wladwriaethau egluro sut mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch yn cyfrannu at fynd i'r afael â'r heriau a nodwyd yn eu CSRs. Bwriad gwyliadwriaeth y Comisiwn yw gwirio'r cynnydd a wnaed gan yr aelod-wladwriaeth wrth fynd i'r afael â'r heriau sy'n eu hwynebu, yn unol â'r CSRs. Fodd bynnag, er bod un tasglu'r Comisiwn yn gyfrifol am lywio'r broses o weithredu'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch ac am gydlynu'r Semester Ewropeaidd, nid yw'n gyfrifol am wyliadwriaeth well. Yn ôl yr archwilwyr, dylai'r Comisiwn ystyried ymgorffori PPS a gwell gwyliadwriaeth yn y Semester Ewropeaidd, a chytuno ar restr fanwl o ddiwygiadau i'w dilyn gydag awdurdodau cenedlaethol.

hysbyseb

Gwybodaeth cefndir

Mae'r adroddiad hwn yn ategu gwaith archwilio blaenorol ar gymorth ariannol i aelod-wladwriaethau a llywodraethu economaidd yr UE (y Chwe Phecyn, y Dau Becyn a'r Semester Ewropeaidd). Adroddiad arbennig 18/2021: “Mae gwyliadwriaeth y Comisiwn ar Aelod-wladwriaethau sy’n gadael rhaglen addasu macro-economaidd: offeryn priodol y mae angen ei symleiddio” ar gael ar wefan ECA.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd