Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Rhaid i wyrddio trafnidiaeth 'ddarparu dewisiadau amgen realistig'

cyhoeddwyd

on

Mewn barn a fabwysiadwyd yn ei sesiwn lawn ym mis Mehefin, dywed Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) fod yn rhaid i'r trawsnewid ynni - heb wadu ei amcanion - ystyried nodweddion economaidd a chymdeithasol pob rhan o Ewrop a bod yn agored i ddeialog barhaus â sefydliadau cymdeithas sifil.

Mae'r EESC yn cefnogi gwyrddu trafnidiaeth, ond mae'n pwysleisio bod yn rhaid i'r trawsnewid ynni fod yn deg a darparu dewisiadau amgen hyfyw a realistig sy'n ystyried nodweddion ac anghenion tiriogaethol economaidd a chymdeithasol penodol pob rhan o Ewrop, gan gynnwys ardaloedd gwledig.

Dyma brif neges y farn a ddrafftiwyd gan Pierre Jean Coulon a Lidija Pavić-Rogošić ac a fabwysiadwyd yn sesiwn lawn y Pwyllgor ym mis Mehefin. Yn ei asesiad o Bapur Gwyn 2011 ar Drafnidiaeth, sy'n ceisio torri dibyniaeth y system drafnidiaeth ar olew heb aberthu ei effeithlonrwydd a chyfaddawdu symudedd, mae'r EESC yn sefyll yn gadarn.

Nid yw cyfyngu ar ddulliau cludo yn opsiwn: dylai'r nod fod yn gyd-foddoldeb, nid yn newid moddol. Yn ogystal, rhaid i'r trawsnewidiad ecolegol fod yn deg yn gymdeithasol a chadw cystadleurwydd trafnidiaeth Ewropeaidd, gan weithredu'r Ardal Drafnidiaeth Ewropeaidd yn llawn, fel rhan o weithrediad llawn y Farchnad Sengl. Mae'n anffodus bod oedi yn hyn o beth.

Wrth sôn am fabwysiadu’r farn ar ymylon y cyfarfod llawn, dywedodd Coulon: "Nid yw ffrwyno symudedd yn ddewis arall. Rydym yn cefnogi unrhyw fesurau sydd â’r nod o wneud trafnidiaeth yn fwy ynni effeithlon a lleihau allyriadau. Mae Ewrop yn mynd trwy gyfnod o benwallt, ond ni ddylai hyn arwain at newidiadau wrth gwrs o ran disgwyliadau cymdeithasol ac amgylcheddol yr amrywiol fentrau Ewropeaidd. "

Ymgynghoriad parhaus â sefydliadau cymdeithas sifil

Mae'r EESC yn annog cyfnewid barn agored, barhaus a thryloyw ar weithredu'r Papur Gwyn rhwng cymdeithas sifil, y Comisiwn a chwaraewyr perthnasol eraill fel awdurdodau cenedlaethol ar wahanol lefelau, gan bwysleisio y bydd hyn yn gwella cyfranogiad a dealltwriaeth cymdeithas sifil, ynghyd ag adborth defnyddiol i lunwyr polisi a'r rhai sy'n gweithredu.

"Mae'r Pwyllgor yn tynnu sylw at bwysigrwydd sicrhau cefnogaeth cymdeithas sifil a rhanddeiliaid, gan gynnwys trwy ddeialog gyfranogol, fel yr awgrymwyd yn ein barn flaenorol ar y mater hwn", ychwanegodd Pavić-Rogošić. "Bydd dealltwriaeth dda a derbyn nodau strategol yn eang yn ddefnyddiol iawn wrth sicrhau canlyniadau."

Mae'r EESC hefyd yn tynnu sylw at yr angen am werthusiad cymdeithasol mwy cadarn ac yn ailadrodd y datganiad a wnaed yn ei farn yn 2011 ar y Agweddau cymdeithasol ar bolisi trafnidiaeth yr UE, gan annog y Comisiwn Ewropeaidd i roi'r mesurau angenrheidiol ar waith i sicrhau cysoni safonau cymdeithasol ar gyfer traffig o fewn yr UE, gan gofio bod angen cae chwarae ar lefel ryngwladol yn hyn o beth hefyd. Mae sefydlu Arsyllfa Gymdeithasol, Cyflogaeth a Hyfforddiant yr UE yn y sector trafnidiaeth yn flaenoriaeth.

Monitro cynnydd mewn modd amserol ac effeithiol

Gan gyfeirio at y broses werthuso ar gyfer Papur Gwyn 2011, mae'r EESC yn tynnu sylw at y ffaith bod y weithdrefn wedi'i lansio'n hwyr a bod y Pwyllgor yn cymryd rhan dim ond oherwydd iddo ofyn yn benodol am fod.

Dylai'r Comisiwn fod â chynllun clir ar gyfer monitro ei ddogfennau strategol o'r dechrau a chyhoeddi adroddiadau cynnydd ar eu gweithrediad yn rheolaidd, fel ei bod yn bosibl asesu mewn modd amserol yr hyn a gyflawnwyd a'r hyn sydd heb ei wneud a pham, a i weithredu yn unol â hynny.

Yn y dyfodol, mae'r EESC yn dymuno parhau i elwa o adroddiadau cynnydd rheolaidd ar weithredu strategaethau'r Comisiwn a chyfrannu'n effeithiol at bolisi trafnidiaeth.

Cefndir

Papur Gwyn 2011 Map ffordd i Ardal Drafnidiaeth Ewropeaidd Sengl - Tuag at system drafnidiaeth gystadleuol ac effeithlon o ran adnoddau gosod prif amcan polisi trafnidiaeth Ewropeaidd: sefydlu system drafnidiaeth sy'n sail i gynnydd economaidd Ewropeaidd, yn gwella cystadleurwydd ac yn cynnig gwasanaethau symudedd o ansawdd uchel wrth ddefnyddio adnoddau'n fwy effeithlon.

Mae'r Comisiwn wedi gweithredu ar bron pob un o'r mentrau polisi a gynlluniwyd yn y Papur Gwyn. Fodd bynnag, mae dibyniaeth olew sector trafnidiaeth yr UE, er ei fod yn amlwg yn gostwng, yn dal yn uchel. Mae'r cynnydd hefyd wedi bod yn gyfyngedig o ran mynd i'r afael â phroblem tagfeydd ffyrdd, sy'n parhau yn Ewrop.

Mae sawl menter yng nghyd-destun y Papur Gwyn wedi gwella amddiffyniad cymdeithasol gweithwyr trafnidiaeth, ond mae cymdeithas sifil a sefydliadau ymchwil yn dal i ofni y gallai datblygiadau fel awtomeiddio a digideiddio effeithio'n negyddol ar amodau gwaith trafnidiaeth yn y dyfodol.

Felly mae anghenion polisi trafnidiaeth yr UE yn dal i fod yn berthnasol heddiw, yn enwedig o ran cynyddu perfformiad amgylcheddol a chystadleurwydd y sector, ei foderneiddio, gwella ei ddiogelwch a dyfnhau'r farchnad sengl.

Yr amgylchedd

Rheoli dŵr: Mae'r Comisiwn yn ymgynghori i ddiweddaru rhestrau llygryddion sy'n effeithio ar ddŵr wyneb a dŵr daear

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar-lein ceisio barn ar yr adolygiad sydd ar ddod o'r rhestrau llygryddion sy'n digwydd mewn dyfroedd wyneb a daear, yn ogystal ag ar safonau rheoleiddio cyfatebol. Mae'r fenter hon yn arbennig o bwysig ar gyfer gweithredu'r rhai a fabwysiadwyd yn ddiweddar Cynllun Gweithredu Dim Llygredd fel rhan o'r Bargen Werdd Ewrop, ac ymdrechion ehangach i sicrhau'r defnydd mwy effeithlon a mwy diogel o ddŵr.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Dylai pob Ewropeaidd elwa o ddŵr glân. Mae sicrhau dŵr wyneb a dŵr daear o ansawdd da yn Ewrop o'r pwys mwyaf i iechyd pobl a'r amgylchedd. Rhaid osgoi llygredd a achosir gan blaladdwyr, cemegau artiffisial neu weddillion fferyllol gymaint â phosibl. Rydyn ni eisiau clywed eich barn ar y ffordd orau o gyflawni hyn. "

Canfuwyd gwerthusiad diweddar ('gwiriad ffitrwydd') ym mis Rhagfyr 2019 Deddfwriaeth dŵr yr UE i fod yn weddol addas at y diben. Fodd bynnag, mae angen gwella agweddau ar fuddsoddi, gweithredu rheolau, integreiddio amcanion dŵr i bolisïau eraill, symleiddio gweinyddol a digideiddio. Nod yr adolygiad hwn yw mynd i'r afael â rhai o'r diffygion mewn perthynas â llygredd cemegol a'r rhwymedigaeth gyfreithiol i adolygu'r rhestrau llygryddion yn rheolaidd, yn ogystal â helpu i gyflymu'r broses o weithredu. Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar agor i gael adborth tan 1 Tachwedd 2021. Mae mwy o wybodaeth yn hyn datganiad newyddion.

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Mae'r UE yn buddsoddi € 122 miliwn mewn prosiectau arloesol i ddatgarboneiddio'r economi

cyhoeddwyd

on

Am y tro cyntaf ers creu'r Cronfa Arloesi, mae'r Undeb Ewropeaidd yn buddsoddi € 118 miliwn mewn 32 o brosiectau arloesol bach wedi'u lleoli mewn 14 aelod-wladwriaeth o'r UE, Gwlad yr Iâ a Norwy. Bydd y grantiau'n cefnogi prosiectau sy'n anelu at ddod â thechnolegau carbon isel i'r farchnad mewn diwydiannau ynni-ddwys, hydrogen, storio ynni ac ynni adnewyddadwy. Yn ogystal â'r grantiau hyn, bydd 15 prosiect sydd wedi'u lleoli mewn 10 aelod-wladwriaeth o'r UE a Norwy yn elwa o gymorth datblygu prosiect gwerth hyd at € 4.4 miliwn, gyda'r nod o ddatblygu eu haeddfedrwydd.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Timmermans: “Gyda buddsoddiad heddiw, mae’r UE yn rhoi cefnogaeth bendant i brosiectau technoleg lân ledled Ewrop i gynyddu atebion technolegol a all helpu i gyrraedd niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050. Cynnydd y Gronfa Arloesi a gynigiwyd yn y Fit for 55 Bydd pecyn yn galluogi'r UE i gefnogi hyd yn oed mwy o brosiectau yn y dyfodol, eu cyflymu, a dod â nhw i'r farchnad cyn gynted â phosibl. ”

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Golchodd ceir a phalmentydd i ffwrdd wrth i dref Gwlad Belg gael ei tharo gan y llifogydd gwaethaf mewn degawdau

cyhoeddwyd

on

By

Cafodd tref ddeheuol Gwlad Belg, Dinant, ei tharo gan y llifogydd trymaf mewn degawdau ddydd Sadwrn (24 Gorffennaf) ar ôl i storm fellt a tharanau dwy awr droi strydoedd yn nentydd cenllif a olchodd geir a phalmentydd ond na laddodd neb, yn ysgrifennu Jan Strupczewski, Reuters.

Cafodd Dinant ei arbed rhag y llifogydd marwol 10 diwrnod yn ôl a laddodd 37 o bobl yn ne-ddwyrain Gwlad Belg a llawer mwy yn yr Almaen, ond fe wnaeth trais storm dydd Sadwrn synnu llawer.

"Rwyf wedi bod yn byw yn Dinant ers 57 mlynedd, ac nid wyf erioed wedi gweld unrhyw beth felly," meddai Richard Fournaux, cyn-faer y dref ar afon Meuse a man geni'r dyfeisiwr y sacsoffon, Adolphe Sax o'r 19eg ganrif. ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae menyw yn gweithio i adfer ei heiddo yn dilyn glawiad trwm yn Dinant, Gwlad Belg Gorffennaf 25, 2021. REUTERS / Johanna Geron
Mae menyw yn cerdded mewn ardal yr effeithiwyd arni gan lawiad trwm yn Dinant, Gwlad Belg Gorffennaf 25, 2021. REUTERS / Johanna Geron

Fe wnaeth dŵr glaw yn llifo i lawr strydoedd serth ysgubo dwsinau o geir i ffwrdd, eu pentyrru mewn tomen wrth groesfan, a golchi cerrig coblau, palmantau a darnau cyfan o darmac wrth i drigolion wylio mewn arswyd o ffenestri.

Nid oedd unrhyw amcangyfrif manwl gywir o’r difrod, gydag awdurdodau tref yn rhagweld yn unig y byddai’n “sylweddol”, yn ôl teledu RTL Gwlad Belg.

Fe wnaeth y storm ddryllio hafoc tebyg, hefyd heb golli bywyd, yn nhref fach Anhee ychydig gilometrau i'r gogledd o Dinant.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd