Cysylltu â ni

Y Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC)

Mae EESC yn cefnogi polisi masnach agored, cynaliadwy a phendant yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r strategaeth fasnach newydd a lansiwyd gan y Comisiwn ym mis Chwefror yn dod ag egwyddorion atyniadol i'r bwrdd a fydd yn cefnogi'r UE i gyflawni ei amcanion polisi domestig ac allanol. Mae Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) yn croesawu’r strategaeth fasnach hon fel ffordd o wella mynediad i’r farchnad a lefelu’r cae chwarae. Ochr yn ochr â hyn, moderneiddio Sefydliad Masnach y Byd (WTO) fydd yr allwedd i gyflawni ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Mae masnach wedi bod yn rym ar gyfer twf a'r economi. Mae ei rôl wedi dod yn bwysicach fyth ers dechrau'r pandemig fel ffordd o sicrhau adferiad Ewrop. Eto i gyd, yn gyntaf mae angen i'r UE ddadansoddi a meintioli newidiadau masnach, gan wahaniaethu rhwng newidiadau cysylltiedig dros dro a COVID-19, ar y naill law, a newidiadau parhaol, ar y llaw arall.

"Mae angen i ni gael dull penodol, i fod yn agored ac yn bendant, i wella ymgysylltiad y rhanddeiliaid â pholisi masnach oherwydd bod naratif masnach ryngwladol yn newid," meddai Timo Vuori, rapporteur yr EESC barn ar yr adolygiad polisi masnach.

Mae'r farn, a fabwysiadwyd yn sesiwn lawn mis Gorffennaf, yn gam ymlaen i'r strategaeth hon, a fydd yn creu cyfleoedd newydd i leihau risgiau sy'n ymwneud â masnach y byd ac economi'r UE.

Mae'n bryd i Ewrop roi naïfrwydd o'r neilltu a mabwysiadu proffil mwy pendant wrth amddiffyn gwerthoedd yr UE ac ymrwymiadau masnach yn unochrog. Lle na all Sefydliad Masnach y Byd weithredu na chyflawni'n llawn, dylai'r UE allu cyfrif ar ystod eang o Gytundebau Masnach Rydd (FTAs) sy'n adlewyrchu egwyddorion Ewropeaidd a'r safonau rhyngwladol a rennir ag economïau blaenllaw a datblygol mewn masnach ryngwladol.

Fel y dywedodd Christophe Quarez, cyd-rapporteur y farn: "Mae angen rhoi'r holl waith yng nghyd-destun amlochrogiaeth a diwygio'r WTO."

Mae'r EESC yn cytuno bod moderneiddio'r WTO yn brif flaenoriaeth o ystyried ei rôl ganolog wrth ddarparu matrics amlochrog effeithiol ar gyfer agenda masnach fodern. Felly, rhaid i'r UE arwain diwygiadau uchelgeisiol y WTO trwy dorri tabŵs ar agweddau cymdeithasol a hinsawdd ar fasnach a mynd i'r afael â heriau cyfredol a rhai sydd ar ddod yn gynaliadwy. I gyflawni hynny, mae'n rhaid i aelod-wladwriaethau gymryd rhan mewn cydweithrediad strategol â phartneriaid masnach allweddol ar faterion amlochrog â blaenoriaeth.

Polisi masnach sy'n cyflawni ar gyfer pobl

Mae'r EESC yn croesawu'r agenda fasnach sy'n ymateb i rai o'r pryderon rhanddeiliaid a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus. Fodd bynnag, nid oes ganddo fyfyrdodau ar sut i wella cyfranogiad cymdeithas sifil. Mae'r Pwyllgor yn tanlinellu'r angen am gydweithrediad parhaus â chymdeithas sifil ar lefel genedlaethol ac UE, er mwyn sicrhau bod polisi masnach yn ychwanegu gwerth at ein bywydau beunyddiol.

Rhaid i gymdeithas sifil ddod yn bartner gweithredol mewn polisi masnach, o siapio i fonitro offer a chytundebau masnach. Er mwyn sicrhau rôl sefydliadau cymdeithas sifil yn y broses, mae'r EESC yn galw am adfer y grŵp arbenigol ar FTAs ​​a oedd yn darparu ymgysylltiad dwfn a rheolaidd digymar a mawr ei angen ar faterion masnach penodol. Byddai ymgysylltiad ystyrlon â Senedd Ewrop yn benodol trwy'r EESC, gyda'r bwriad o fynd i'r afael â phryderon yn fwy effeithiol, yn helpu i sicrhau cadarnhad llyfnach.

At hynny, dylid atgyfnerthu Grwpiau Cynghori Domestig (DAGs) sy'n bileri monitro sefydliadol hanfodol o FTAs ​​modern.

Mae'r pandemig wedi tynnu sylw at wendidau'r system fasnachu fyd-eang a rhai gweithwyr mewn cadwyni cyflenwi. Mae cryfhau cynaliadwyedd a gwytnwch mewn cadwyni gwerth byd-eang (GVCs) o'r pwys mwyaf i lefelu'r cae chwarae.

Mae angen offerynnau ar yr UE i fynd i’r afael â llygredd a thorri amodau amgylcheddol, llafur, cymdeithasol a hawliau dynol, megis diwydrwydd dyladwy gorfodol, cytundeb newydd y Cenhedloedd Unedig ar fusnes a hawliau dynol, a chonfensiwn ILO ar waith gweddus.

Ar ôl dysgu gwersi argyfwng COVID-19, mae'r UE yn galw am ddealltwriaeth ddyfnach o effaith cadwyni gwerth byd-eang ar bobl a busnesau yn ogystal â'u diffygion. Offeryn ar gyfer mwy o wytnwch yw arallgyfeirio, gyda mecanweithiau monitro priodol a phrosesau caffael cyhoeddus digonol.

Mae'r EESC yn cefnogi rôl weithredol yr UE yn gryf wrth lunio rheolau byd-eang ar gyfer masnach fwy cynaliadwy a thecach a fyddai'n dod â ffyniant a diogelwch nid yn unig i bartneriaid busnes ond hefyd i wledydd a'u pobl.

Anableddau

Mae EESC yn croesawu Strategaeth Hawliau Anabledd yr UE ond yn nodi gwendidau y dylid mynd i'r afael â nhw

cyhoeddwyd

on

Mae Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) yn canmol Strategaeth Hawliau Anabledd newydd yr UE fel cam ymlaen wrth weithredu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau (UNCRPD). Mae'r Strategaeth wedi ystyried llawer o'r awgrymiadau a gynigiwyd gan yr EESC, y mudiad anabledd Ewropeaidd a'r gymdeithas sifil. Mae'r cynigion yn cynnwys cysoni'r agenda newydd yn llawn a chryfhau goruchwyliaeth ar lefel yr UE o'i chymhwyso. Mae'r EESC, fodd bynnag, yn poeni am ddyfrhau'r mesurau rhwymo a chyfraith galed sy'n gweithredu'r Strategaeth.

Yn ei sesiwn lawn a gynhaliwyd ar 7 Gorffennaf, mabwysiadodd yr EESC y farn Strategaeth ar hawliau pobl ag anableddau, lle rhoddodd ei afael ar strategaeth newydd y Comisiwn Ewropeaidd, a oedd i wella bywydau rhyw 100 miliwn o Ewropeaid ag anableddau dros y degawd nesaf.

Er gwaethaf disgrifio'r strategaeth newydd fel un ganmoladwy ac yn fwy uchelgeisiol na'i rhagflaenydd, roedd yr EESC yn poeni am ragolygon ei gweithredu'n gadarn. Roedd hefyd yn gresynu nad oedd unrhyw fesurau pendant a phenodol i roi diwedd ar wahaniaethu yn erbyn menywod a merched ag anableddau.

"Gall y Strategaeth Hawliau Anabledd hyrwyddo hawliau pobl ag anableddau yn yr UE ac mae ganddi botensial i gyflawni newid go iawn, ond mae hyn yn dibynnu'n llwyr ar ba mor dda y mae'n cael ei gweithredu a pha mor uchelgeisiol yw'r camau unigol. Mae wedi derbyn cynigion o'r EESC a'r mudiad anabledd. Fodd bynnag, nid oes ganddo uchelgais mewn deddfwriaeth rwymol, "meddai'r rapporteur am y farn," Ioannis Vardakastanis.

"Mae angen i ni droi geiriau yn weithredoedd. Os nad yw'r Comisiwn Ewropeaidd a'r Aelod-wladwriaethau yn uchelgeisiol wrth wthio am gamau sy'n herio'r status quo, mae'n ddigon posib y gallai'r Strategaeth fethu â disgwyliadau oddeutu 100 miliwn o bobl ag anableddau yn yr UE, "rhybuddiodd.

Dylai Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yr UE (RRF) fod â chysylltiad cryf â Strategaeth Hawliau Anabledd yr UE a helpu pobl ag anableddau i wella o effeithiau'r pandemig, gan eu bod ymhlith y rhai a gafodd eu taro waethaf. Dylai'r cysylltiad â gweithredu a monitro'r Cynllun Gweithredu ar gyfer Colofn Hawliau Cymdeithasol yr UE hefyd gael ei sicrhau a'i gynyddu i'r eithaf, meddai'r EESC yn y farn.

Dylid darparu digon o adnoddau dynol ac ariannol ar gyfer y system fonitro gyfredol ar gyfer gweithredoedd yr UE sy'n ymwneud â'r UNCRPD. Argymhellodd yr EESC yn gryf y dylai'r Comisiwn Ewropeaidd edrych ar sut y gall sefydliadau ac Aelod-wladwriaethau'r UE gydweithredu i gynnwys pobl ag anableddau yn well trwy adolygu'r Datganiad Cymwyseddau presennol a chadarnhau'r Protocol Dewisol i'r UNCRPD. Bydd y camau hyn yn rhoi llais mwy pendant i'r UE yng nghydymffurfiad yr Aelod-wladwriaethau â darpariaethau UNCRPD. Rhaid i'r Comisiwn hefyd fod yn gadarn wrth wrthwynebu cynlluniau ar gyfer buddsoddiadau sy'n mynd yn groes i'r UNCRPD, megis buddsoddiadau mewn lleoliadau gofal sefydliadol.

Galwodd yr EESC am gamau penodol sy’n mynd i’r afael ag anghenion menywod a merched ag anableddau trwy fenter flaenllaw yn ail hanner cyfnod Strategaeth Hawliau Anabledd yr UE er mwyn sicrhau bod y dimensiwn rhyw yn cael ei gynnwys. Dylai'r ffocws ar fenywod gynnwys dimensiwn o drais ar sail rhyw a menywod fel gofalwyr anffurfiol perthnasau ag anableddau.

Roedd yr EESC yn falch o weld y cynnig am ganolfan adnoddau o'r enw AccessibleEU, un o fentrau blaenllaw'r strategaeth newydd, er ei fod yn is na chais yr EESC am Fwrdd Mynediad yr UE â chymwyseddau ehangach. Amcan AccessibleEU fyddai dwyn ynghyd awdurdodau cenedlaethol sy'n gyfrifol am weithredu a gorfodi rheolau hygyrchedd ac arbenigwyr a gweithwyr proffesiynol hygyrchedd, a monitro gweithrediad deddfau'r UE sy'n darparu ar gyfer hygyrchedd. Mae angen i'r Comisiwn fod yn glir ac yn dryloyw ynghylch sut mae'n bwriadu ariannu a staffio'r asiantaeth hon, a sut y bydd yn sicrhau bod pobl ag anableddau yn cael eu cynrychioli, pwysleisiodd yr EESC.

Mae'r EESC yn cymeradwyo'r fenter flaenllaw ar Gerdyn Anabledd yr UE yn gryf ac yn credu bod ganddo'r potensial i feithrin newid mawr. Fodd bynnag, mae'n gresynu nad oes unrhyw ymrwymiad hyd yma ar sut i sicrhau ei fod yn cael ei gydnabod gan yr Aelod-wladwriaethau. Mae'r Pwyllgor yn pwysleisio'r angen i'r Cerdyn Anabledd gael ei weithredu trwy reoliad, a fyddai'n ei wneud yn uniongyrchol berthnasol ac yn orfodadwy ledled yr UE.

Dylai pobl ag anableddau gael y posibilrwydd i chwarae rhan lawn ym mywyd gwleidyddol eu cymunedau. Mae'r EESC yn cefnogi'r cynllun ar gyfer canllaw ar arfer etholiadol da sy'n mynd i'r afael â chyfranogiad pobl ag anableddau yn y broses etholiadol er mwyn gwarantu eu gwleidyddol. hawliau.

Mae'n hanfodol canolbwyntio ar swyddi o ansawdd da i bobl ag anableddau, yn enwedig yng ngoleuni'r pandemig COVID-19. Mae'r EESC yn pwysleisio nad cyfraddau cyflogaeth uwch yn unig yw'r prif nod, ond hefyd cyflogaeth o safon sy'n caniatáu i bobl ag anableddau wella eu hamgylchiadau cymdeithasol trwy waith. Mae'r EESC yn awgrymu cynnwys dangosyddion ar ansawdd cyflogaeth pobl ag anableddau.

Mae'r EESC hefyd yn galw ar y mudiad anabledd i fod yn rhagweithiol ac i wthio i bob gweithred o'r Strategaeth hon gyflawni'r hyn y mae'n ei addo. Dylai partneriaid cymdeithasol a sefydliadau cymdeithas sifil gefnogi gweithrediad y Strategaeth newydd yn llawn. Nid y Strategaeth ei hun a fydd yn sicrhau newid gwirioneddol i bobl ag anableddau, ond yn hytrach cryfder pob un o'i gydrannau dros y degawd i ddod, daeth yr EESC i'r casgliad.

Parhau Darllen

Blog

Crwydro: Mae EESC yn galw am un parth tariff ledled yr UE

cyhoeddwyd

on

Dylai pobl fwynhau’r gyfradd leol wrth ddefnyddio eu ffonau symudol lle bynnag y bônt yn yr UE, meddai Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) mewn barn a fabwysiadwyd yn ddiweddar ar ailwampio arfaethedig rheolau crwydro’r UE.

A parth tariff sengl, cynnig galwadau a defnyddio data ar gyfraddau lleol i bawb sydd â thanysgrifiad ffôn yn Ewrop, gyda'r un cyflymder a mynediad at seilwaith, pa bynnag wlad y gwneir yr alwad iddi neu ohoni: dyma, ym marn yr EESC, yw'r nod dylai'r UE fynd ar drywydd rheoleiddio gwasanaethau crwydro.

Er ei fod yn croesawu adolygiad arfaethedig y Comisiwn Ewropeaidd o'r rheoliad crwydro a'i nodau fel cam cadarnhaol i'r cyfeiriad cywir, mae'r EESC o'r farn y dylid gosod amcan mwy grymus.

"Y syniad y tu ôl i gynnig y Comisiwn yw y dylid darparu gwasanaethau crwydro ar yr un amodau ag y maen nhw gartref, heb unrhyw gyfyngiadau ar fynediad. Mae hwn yn gynnig da," meddai Christophe Lefèvre, rapporteur o'r farn EESC a fabwysiadwyd yn sesiwn lawn mis Gorffennaf. "Fodd bynnag, credwn y dylem fynd y tu hwnt i amodau a sicrhau nad oes raid i bobl yn Ewrop dalu mwy am eu cyfathrebiadau symudol pan fyddant yn mynd dramor."

Mae'r EESC hefyd yn pwysleisio nad yw'n ddigon nodi, pan fydd ansawdd neu gyflymder tebyg ar gael yn rhwydwaith aelod-wladwriaeth arall, na ddylai'r gweithredwr domestig ddarparu gwasanaeth crwydro o ansawdd is yn fwriadol. Mae hyn yn golygu, er enghraifft, os oes gan ddefnyddiwr gysylltedd 4G gartref, ni ddylent gael 3G wrth grwydro os oes 4G ar gael yn y wlad y mae'n teithio iddi.

Rhan o'r broblem yw seilwaith lleol gwael. Er mwyn gwarantu mynediad diderfyn i'r cenedlaethau diweddaraf a thechnolegau rhwydwaith, dylai'r UE hefyd fod yn barod i wneud hynny buddsoddi mewn seilwaith i lenwi'r bylchau presennol a sicrhau nad oes "smotiau gwyn", hy rhanbarthau sydd â sylw annigonol ar fand eang ar y rhyngrwyd, y gwyddys bod llawer ohonynt wedi'u lleoli mewn ardaloedd gwledig ac i yrru darpar breswylwyr a busnesau i ffwrdd. Dylai'r UE hefyd gyflwyno gofynion sylfaenol y dylai gweithredwyr gwrdd yn raddol fel y gall defnyddwyr wneud defnydd llawn o'r gwasanaethau hyn.

Yn ogystal, mae'r EESC yn mynnu bod angen rhybuddion lluosog i'w hanfon at ddefnyddwyr i'w hamddiffyn rhag siociau biliau pan fyddant yn uwch na therfynau eu tanysgrifiadau. Wrth agosáu at y nenfwd, dylai'r gweithredwr ddal i rybuddio'r defnyddiwr pryd bynnag y mae'r cyfaint a osodwyd ar gyfer y rhybudd blaenorol wedi'i yfed eto, yn enwedig yn ystod yr un sesiwn galw neu ddefnyddio data.

Yn olaf, mae'r EESC yn tynnu sylw at fater defnydd teg fel pwynt glynu. Er bod pob contract cyfathrebu symudol yn sôn am ddefnydd teg mewn cysylltiad â chrwydro, mae'r EESC yn gresynu bod y rheoliad yn methu â'i ddiffinio. Ond gyda'r pandemig COVID mae pobl wedi dod i ddibynnu'n aruthrol ar weithgareddau ar-lein ac mae defnydd teg wedi cymryd ystyr hollol newydd. Meddyliwch, dadleua'r EESC, beth mae hynny'n ei olygu i fyfyriwr Erasmus sy'n mynychu prifysgol dramor, yn dilyn dosbarthiadau ar Dimau, Zoom neu ryw blatfform arall. Mae hynny'n defnyddio llawer o ddata, a byddant yn cyrraedd eu nenfwd misol yn gyflym. Tegwch fyddai i bobl mewn sefyllfa o'r fath gael yr un nenfwd yn y wlad y maen nhw'n ymweld â hi ag sydd ganddyn nhw yn eu mamwlad.

Cefndir

Diddymwyd gordaliadau crwydro yn yr UE ar 15 Mehefin 2017. Mae'r cynnydd cyflym ac enfawr mewn traffig ers hynny wedi cadarnhau bod y newid hwn wedi rhyddhau galw digyffwrdd am ddefnydd symudol, fel y dangosir gan yr adolygiad llawn cyntaf o'r farchnad grwydro a gyhoeddwyd gan yr Ewropeaidd. Comisiwn ym mis Tachwedd 2019.

Bydd y rheoliad crwydro cyfredol yn dod i ben ym mis Mehefin 2022 ac mae'r Comisiwn wedi cychwyn camau i sicrhau ei fod yn estynedig am 10 mlynedd ychwanegol tra hefyd yn ei wneud yn ddiogel i'r dyfodol ac yn fwy unol â chanlyniadau ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos. Nod yr adolygiad arfaethedig yw:

· Y prisiau uchaf is y mae gweithredwyr domestig yn eu talu i weithredwyr dramor sy'n darparu gwasanaethau crwydro, gyda'r bwriad o yrru gostyngiadau mewn prisiau manwerthu;

· Rhoi gwell gwybodaeth i ddefnyddwyr am daliadau ychwanegol wrth ffonio rhifau gwasanaeth arbennig, megis rhifau gofal cwsmer;

· Sicrhau'r un ansawdd a chyflymder rhwydwaith symudol dramor ag yn y cartref, a;

· Gwella mynediad i wasanaethau brys wrth grwydro.

Darllenwch farn EESC

Darllenwch adolygiad arfaethedig y Comisiwn Ewropeaidd o'r rheoliad crwydro

Parhau Darllen

coronafirws

Rhaid i'r economi, yr amgylchedd a lles pobl fynd law yn llaw yn yr UE ôl-COVID

cyhoeddwyd

on

Yn sesiwn lawn mis Gorffennaf Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC), cyfarfu’r arlywydd, Christa Schweng, a’r aelodau â siaradwyr amlwg i drafod economi Ewropeaidd y dyfodol ar ôl y pandemig.

Gall ffyniant economaidd, gofalu am yr amgylchedd a lles pobl fynd law yn llaw. Dyma oedd y neges allweddol a gyflwynwyd gan lywydd EESC, Christa Schweng, yn y ddadl ar Economi ôl-COVID sy'n gweithio i bawb - Tuag at economi llesiant? a gynhaliwyd yn sesiwn lawn EESC ar 7 Gorffennaf 2021.

Dadleuodd Schweng ei bod yn amlwg yn y dyfodol bod angen i ni fonitro a gwerthfawrogi agweddau ehangach na'r rhai a adlewyrchir mewn CMC yn fwy effeithiol: "Mae agweddau fel ein hiechyd, ein natur, ein haddysg, ein gallu i arloesi a'n cymunedau yn bwysig," meddai.

Gan gyfeirio at "gyfuno'r syniad o ffyniant â'r posibilrwydd o gynnydd cymdeithasol ar raddfa fyd-eang", gyda Nodau Datblygu Cynaliadwy 2030 fel sylfaen, ychwanegodd: "Mae'r amser wedi dod i'r UE weithio ar strategaeth gynhwysfawr: yr EESC yn barod i gefnogi'r myfyrdod ar y sylfeini ar gyfer economi ôl-COVID sy'n gweithio i bawb ac sy'n cynnwys dangosyddion newydd ar gyfer perfformiad economaidd a chynnydd cymdeithasol a all ddarparu darlun cynhwysfawr o les pobl. "

Y tu hwnt i CMC: tuag at economi llesiant

Cymerodd pedwar siaradwr amlwg ran yn y ddadl lawn.

Tim Jackson, o’r Ganolfan Deall Ffyniant Cynaliadwy, yn glir mai iechyd - ac nid cyfoeth - oedd y sylfaen ar gyfer ffyniant a’r sylfaen ar gyfer meddwl pa fath o economi yr oeddem ei eisiau ar ôl y pandemig. Tynnodd sylw at y ffaith bod gan GDP lawer o gyfyngiadau a'i bod yn bwysig torri'r "ddibyniaeth ar dwf CMC" a dechrau myfyrio ar sut y gellid cynnal systemau lles mewn economïau nad oes ganddynt y lefel twf disgwyliedig.

Fabrice Murtin, gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), a gynhaliodd y lles hwnnw fel y cyfryw yn system gymhleth iawn ac nad oedd un economi llesiant ond llawer o economïau. Pwysleisiodd ei bod yn hanfodol dechrau llunio polisïau sy'n canolbwyntio ar bobl a bod anghydraddoldeb cymdeithasol yn wendid systemig ac yn gostwng effeithlonrwydd.

Yn ôl Sandrine Dixson-Declève, gan gynrychioli Clwb Rhufain, roedd yn hanfodol canolbwyntio ar bobl iach o fewn Ewrop iach a symud o dwf ar sail CMC i les a diogelwch. Gellid defnyddio'r gwersi a ddysgwyd o bandemig COVID-19 i ddeall yr hyn a oedd yn hanfodol a sicrhau newid.

Yn olaf, James Watson, o Business Europe, dywedodd fod CMC wedi'i genhedlu'n wreiddiol fel mesur ar gyfer gweithgaredd masnachol ond ei fod yn dal i wneud synnwyr i'w ddefnyddio er gwaethaf ei gyfyngiadau. Y ffordd ymlaen fyddai ei ategu â cherdyn sgorio ehangach a chytbwys sy'n cynnwys dangosyddion eraill fel dangosyddion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.

Economi sy'n canolbwyntio ar bobl

Gan gymryd y llawr yn ystod y ddadl, Séamus Boland, pwysleisiodd llywydd y Grŵp Amrywiaeth Ewrop, mai dim ond trwy drosglwyddo i fodel datblygu amgen sydd wedi'i wreiddio'n gadarn yn y SDGs y gellir sicrhau cynnydd cymdeithasol ac economi sy'n gweithio i bawb ac mai argyfwng COVID-19 oedd y cyfle i'w gael. iawn.

Stefano Mallia, llywydd y Grŵp Cyflogwyr, gyda blaenoriaethau newydd fel Bargen Werdd yr UE, NextGenerationEU, Pontio Cyfiawn a niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050 byddai gennym set gyfan o ddangosyddion newydd i ymgynghori â nhw. Er mwyn cyflawni swyddi o ansawdd uchel a thwf cynaliadwy, roedd angen dwy biler arnom: sylfaen ddiwydiannol gref a gwydn er mwyn aros ar flaen y gad ym maes technoleg ac arloesi byd-eang, yn ogystal â marchnadoedd agored a system amlochrog yn seiliedig ar reolau sy'n cadw buddiannau'r UE. a gwerthoedd.

Oliver Röpke, dywedodd llywydd y Grŵp Gweithwyr, yn dilyn yr ymrwymiad cryf i dargedau’r piler cymdeithasol yn uwchgynhadledd Porto, y dylai’r economi llesiant hefyd ddarparu ar gyfer pobl sy’n gweithio a’u teuluoedd, gan sicrhau cyflogau gweddus, cyd-fargeinio cryf a chryf. cyfranogiad gweithwyr i reoli'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Ychwanegodd y dylai adferiad economaidd fynd law yn llaw â lles cymdeithasol os oedd am fod yn gynaliadwy.

Yn olaf, Peter Schmidt, llywydd yr Adran Amaethyddiaeth, Datblygu Gwledig a'r Amgylchedd (NAT) a rapporteur am farn EESC ar Yr economi gynaliadwy sydd ei hangen arnom, i ben trwy ddweud bod economi llesiant yn seiliedig ar wasanaethu pobl a bod yn rhaid i'r UE achub ar y cyfle a roddir gan y pandemig i fyfyrio ar ein gwendidau a llunio cynigion.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd