Cysylltu â ni

Etholiadau Ewropeaidd 2024

Datgelwyd: Sut sgoriodd eich hoff blaid yn yr UE ar faterion hollbwysig  

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Wrth i filiynau o bleidleiswyr baratoi ar gyfer etholiadau seneddol yr Undeb Ewropeaidd (UE) ym mis Mehefin, mae ActionAid wedi lansio cerdyn sgorio, sy'n tynnu sylw at y materion hollbwysig y mae angen i bleidleiswyr eu holi yn seiliedig ar faniffestos y prif bleidiau. 

Yn ei cerdyn sgorio, Mae ActionAid wedi dadansoddi maniffestos chwe phlaid yr UE a gymerodd ran yn etholiad mis Mehefin: Y Chwith, Y Gwyrddion, Sosialwyr a Democratiaid (S&D), Cynghrair Rhyddfrydwyr a Democratiaid Ewrop (ALDE), Plaid Pobl Ewropeaidd (EPP), a Cheidwadwyr Ewropeaidd a Diwygwyr (ECR).

Mae’r maniffestos wedi’u sgorio yn erbyn pum mater a fydd ar y balot – hawliau menywod, cyfiawnder hinsawdd, anghydraddoldebau byd-eang, mudo, ac argyfwng Gaza. Er i'r Gwyrddion sgorio'n dda ar faterion fel anghydraddoldebau byd-eang, cyfiawnder hinsawdd a hawliau menywod, sgoriodd yr EPP yn wael ar yr un peth. Dangosodd y papur briffio hefyd nad oedd gan yr holl bleidiau gynllun gweithredu cynhwysfawr i fynd i'r afael ag achosion sylfaenol argyfwng Gaza. 

Mae sut mae’r UE yn pleidleisio nid yn unig yn hollbwysig i’w ddinasyddion ond hefyd yn benderfynydd o faterion allweddol yn y byd-eang.  

Dywedodd Javier Garcia, Pennaeth Ymgysylltu a Thrawsnewid Gwlad ActionAid: 

“Mae anghydraddoldebau a gwrthdaro byd-eang yn tyfu, ac mae buddiannau geopolitical ychydig yn drech na’r mwyafrif. Yn anffodus, mae ymdrechion yr UE i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau byd-eang fel clytio argae sy'n gollwng gyda chymorth band. Mae'r heriau presennol sy'n wynebu'r byd yn galw am weithredu pendant gan wledydd Ewropeaidd. Bydd y bleidlais ym mis Mehefin yn penderfynu a all yr UE gymryd ei le fel arweinydd byd-eang.” 

hysbyseb

O ran cyfiawnder hinsawdd, mae'r cerdyn sgorio yn cwestiynu cynlluniau'r pleidiau ar gyfer ariannu trosglwyddiad cyfiawn o danwydd ffosil ac amaethyddiaeth ddiwydiannol. Er mai’r UE yw’r ail gyfrannwr mwyaf at lygredd byd-eang, mae’r ymchwil yn dangos nad yw’r mwyafrif o gynlluniau’r pleidiau gwleidyddol yn agos at gyflawni amcanion Cytundeb Paris.  

Dywedodd Hamdi Benslama, Cynghorydd Eiriolaeth UE ActionAid: 

“Mae’r UE wedi troi at rethreg wag ar weithredu hinsawdd, gan fethu ag arwain lle y dylai fod. Mae ei nodau hinsawdd yn cael eu tanseilio gan y cyllid parhaus ar gyfer prosiectau tanwydd ffosil yn y De Byd-eang. Mae'r buddsoddiadau hyn yn cloi gwledydd sy'n datblygu i mewn i gylchred o drychinebau a achosir gan newid yn yr hinsawdd sy'n peryglu eu gallu i addasu i argyfwng hinsawdd nad oes ganddynt fawr o gyfrifoldeb amdano. 

Mae’r gwrth-ddweud dwfn hwn yn destun craffu yn yr etholiad sydd i ddod, a rhaid i’r pleidiau sy’n cystadlu gwestiynu eu polisïau ac alinio â Chytundeb Paris.” 

Yn ei asesiad o'r rhyfel ar Gaza, mae ActionAid yn sgorio pedwar o'r pleidiau sy'n cystadlu, sef EPP, S&D, ALDE ac ECR, yn wael. Maent yn methu â mynd i'r afael â materion hollbwysig fel galw am gadoediad ar unwaith, rhoi diwedd ar droseddau rhyfel, parch at hawliau sylfaenol Palestiniaid, a mynd i'r afael â gwraidd y rhyfel. 

“Tra bod yr UE yn mynnu cynnal safonau dwbl, mae dioddefaint annirnadwy yn parhau i sifiliaid yn Gaza yn enwedig menywod a phlant. Mae’n bryd i’r UE gamu i fyny a defnyddio ei drosoledd byd-eang i roi terfyn ar y creulondeb yn Gaza. Rhaid i bleidleiswyr ofyn i'w hunain a yw eu pleidiau dewisol yn blaenoriaethu cadoediad ac yn ymrwymo i sicrhau bod Palestiniaid yn cael mynediad at gymorth dyngarol a'u bod yn sicr o'u hawliau. Gallai dewis y pleidleiswyr fod y gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth i Balesteiniaid yn Gaza - yn enwedig menywod a phlant sydd wedi dioddef dioddefaint di-baid yr wyth mis diwethaf,” meddai Cristina Munoz, Cyfarwyddwr ActionAid Alianza - Sbaen. 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd