Cysylltu â ni

Etholiadau Ewropeaidd 2024

​Etholiad Senedd Ewrop Annhebygol o Ateb Cwestiwn Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Senedd Ewrop yn 45 eleni. Ym 1979 cynhaliwyd yr etholiad uniongyrchol cyntaf o ASEau. Ym mis Mehefin 2024 bydd mwy na 400 miliwn o ddinasyddion Ewropeaidd yn ethol 705 ASE. Mae propagandwyr yr UE yn dyfynnu’r etholiadau bob pum mlynedd fel prawf o fodolaeth demos Ewropeaidd – ymdeimlad bod yr holl bleidleisiau hyn a fwriwyd yn rhan o ddiflaniad araf y genedl-wladwriaeth o fewn Ewrop ac ymddangosiad araf endid gwleidyddol o’r enw’r UE . Os felly, mae’r enedigaeth yn cymryd amser hir iawn, meddai cyn Weinidog Ewrop y DU ​Denis MacShane​.

I’r rhan fwyaf o bleidleiswyr cenedlaethol y penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau bob dydd – pa mor uchel neu isel yw trethi, faint o nwyddau cymdeithasol fel gofal iechyd, darpariaeth henaint, ysgolion, ffioedd myfyrwyr prifysgol sydd ar gael, neu’r cyfreithiau sy’n datgan beth yw trosedd neu ddileu. deddf a oedd unwaith, er enghraifft, wedi gwneud bod yn gyfunrywiol neu gael erthyliad yn drosedd - yn cael eu penderfynu gan wneuthurwyr deddfau cenedlaethol.

Mae gan yr UE weinidogaeth dramor wedi'i staffio gan arbenigwyr polisi rhyngwladol ond mae'r penderfyniadau allweddol sy'n gysylltiedig â pholisi tramor fel gwneud rhyfel, ymyrryd yn Bosnia neu Kosovo, gwrthwynebu ymosodiad Putin ar yr Wcrain, neu osod sancsiynau yn cael eu gwneud gan lywodraethau cenedlaethol.

Mae 25 mlynedd ers i arweinwyr yr UE a gafodd eu trefnu gan Tony Blair gytuno ar ymosodiad milwrol ar raddfa lawn ar filwyr Serbaidd yn cyflawni cyflafanau cosbol a diarddeliadau o Kosovars am fynnu eu hawl i fod yn wladwriaeth Ewropeaidd ddemocrataidd annibynnol. Heddiw ychydig o ddylanwad sydd gan yr UE yn y Balcanau Gorllewinol wrth i aelod-wladwriaethau unigol yr UE, am resymau gwleidyddiaeth fewnol genedlaetholgar, wrthod cytuno, heb sôn am orfodi, ar bolisi Balcanau UE cyffredin.

​Mae arweinwyr Ewropeaidd yn hoffi cymharu eu hunain mewn cyfoeth, dylanwad economaidd a statws byd-eang â'r Unol Daleithiau.

Ond gyda 27 o wahanol bolisïau economaidd, ynni, trethu, cymhorthdal, ynni, mewnfudo, yr amgylchedd ac amddiffyn mae’n anodd i’r pleidleisiwr Ewropeaidd fwrw ei bleidlais i ethol ac ASE mewn ffordd a fydd yn newid ei fywyd ei hun yn uniongyrchol. yn yr un modd uniongyrchol ag y gall pleidlais wladol esgor ar ddeddf newydd, treth newydd, neu hawliau newydd a deimlir ar unwaith.

hysbyseb

​Pan gynhaliwyd yr etholiadau uniongyrchol cyntaf i Senedd Ewrop ym 1979 aeth 62% o ddinasyddion Ewrop i fwrw eu pleidleisiau. Yn yr etholiad diwethaf yn 2019 dim ond hanner y pleidleiswyr allai fod yn trafferthu i bleidleisio ac mae'r gyfradd cyfranogiad wedi bod yn llawer is.

​Heddiw mae academyddion ac arsylwyr Senedd Ewrop yn credu y bydd ymchwydd o hunaniaeth genedlaethol asgell dde pleidleiswyr gwrth-mewnfudo senoffobig. Mewn gwirionedd, mae pleidiau gwleidyddol gwrth-Ewropeaidd, senoffobig yn aml wedi gwneud yn dda yn etholiadau Senedd Ewrop.

​Mae’n etholiad pleidlais brotest hawdd lle mae’r pleidleiswyr y mae elites Davos yr UE yn eu hanwybyddu – y tlawd, y chwith, rhanbarthau amaethyddol neu ddiwydiannol hanesyddol sy’n teimlo eu bod yn cael eu cosbi gan bolisïau newid hinsawdd sero-net neu fasnach agored mewn cynhyrchion bwyd llawer rhatach o dramor – yn gallu gweiddi ar yr elites sydd wedyn yn eu hanwybyddu am bum mlynedd arall.

​ Daeth cenedlaetholwr y Ffrynt Jean-Marie Le Pen i’r brig yn etholiadau Senedd Ewrop yn 2014. Protest ydoedd yn erbyn arlywyddiaeth sosialaidd François Hollande a oedd yn cael ei thanseilio gan sosialwyr asgell chwith yn Ffrainc a oedd yn syml wedi agor y drws i arlywydd technocrat elitaidd rhyddfrydol Davos , Emanuel Macron.

​Yn etholiad Senedd Ewrop 2019, enillodd Marine, merch Le Pen, 18 o seddi ASE, gyda'r Gwyrddion yn ail ar 10 sedd a phlaid wleidyddol Macron a grëwyd yn ddiweddar yn ennill 2 sedd yn unig.

Ac eto, yn yr etholiadau arlywyddol yn 2017 a 2022, llwyddodd Macron i drechu Le Pen yn hawdd tra bod y sosialwyr bron â diflannu. Yn yr un modd, Nigel Farage, y Donald Trump sy'n edmygu Europhobe Prydain, poblogaidd gwrth-mewnfudwyr ddaeth i'r brig yn etholiad Senedd Ewrop 2014. Bymtheg mlynedd yn ôl enillodd plaid Farage yn UKIP fwy o seddi ASE na'r blaid Lafur oedd yn rheoli yn 2009. Ym mis Mehefin 2019, cafodd ei hymgeiswyr 5.2 miliwn o bleidleisiau o gymharu â 1.5 miliwn. 

Ac eto ym mis Rhagfyr 2019 enillodd y Torïaid dirlithriad cenedlaethol ac ni ddaeth unrhyw ymgeiswyr a gymeradwywyd gan Farage i Dŷ’r Cyffredin. Wrth i Brexit ddod i rym a chael ei weld yn fethiant economaidd, masnach, cymdeithasol a diplomyddol mawr, gwrthododd y pleidleiswyr Farage a’r Torïaid gwrth-Ewropeaidd ac maent wedi troi yn lle hynny at Lafur sy’n ymddangos ar y trywydd iawn ar gyfer buddugoliaeth fawr yn etholiad Tŷ’r Cyffredin sydd ar ddod i ffurfio. llywodraeth. 

​Er gwaethaf y buddugoliaethau hyn gan Senedd Ewrop, cafodd Farage ei wrthod saith gwaith pan geisiodd ddod yn AS mewn unrhyw etholiad Prydeinig i Dŷ’r Cyffredin. Mae'n ymddangos bod pleidleiswyr Prydain hyd at Brexit a phleidleiswyr Ewropeaidd eraill yn hollti eu pleidleisiau. Maen nhw'n defnyddio etholiad Ewrop i gosbi pleidiau sydd fel arfer yn eu swyddi cenedlaethol ac yna yn yr etholiad dilynol maen nhw'n pleidleisio i lawr y blaid roedden nhw wedi'i chefnogi'n flaenorol.

Felly er ei bod yn rhesymol tybio y bydd gan Senedd Ewrop rai ASEau asgell dde eithafol, nid yw hynny'n golygu bod y dde eithaf yn anelu at reolaeth llywodraethau cenedlaethol ac felly'r UE.

​Mewn dwy wlad bwysig yn yr UE - Gwlad Pwyl a Sbaen yn 2023 - cafodd y dde eithaf naill ai eu cicio allan o'r llywodraeth neu yn achos Sbaen methodd â thorri trwodd. Yn 2014, arweiniodd Matteo Renzi Partido Democratica yr Eidal o blaid yr UE - cyfuniad o sosialwyr, comiwnyddion, a phleidiau rhyddfrydol ar y chwith - i fuddugoliaeth syfrdanol yn Senedd Ewrop. Bum mlynedd yn ddiweddarach roedd Renzi allan o wleidyddiaeth ac roedd ASEau gwrth-Ewropeaidd yn yr Eidal yn fwy na dau i un yn fwy nag ASEau pro-Ewropeaidd.

​Yn yr Eidal yn etholiad EP 2019 yr enillydd mawr oedd plaid Lega Matteo Salvini gyda 34.3 y cant. Enillodd ei wrthwynebydd parti Brawd yr Eidal Giorgia Meloni a sefydlwyd gan gefnogwyr ffasgaidd Mussolini yn y 1950au 6.4 y cant yn unig.

Ac eto mae Meloni bellach yn Brif Weinidog yr Eidal ac wedi’i chloi mewn cystadleuaeth barhaol o gasineb a dirmyg gyda’i chyd-dde pellaf, Salvini.

Mae Matteo Salvini yn edmygydd o Vladimir Putin. Dywedodd ymgeisydd asgell dde Ffrainc yn etholiad arlywyddol 2022, Eric Zemmour “Rwy’n freuddwyd am Putin o Ffrainc.” Yn ddiweddar trefnodd Viktor Orbán, prif weinidog pro-Putin Hwngari, gynulliad o ddewyr pellaf ym Mrwsel gyda Zemmour fel ei brif siaradwr er ei fod yn gwrthwynebu Marine Le Pen. Hefyd yn bresennol oedd cyn Ysgrifennydd Cartref Prydain, Suella Braverman, sy’n beirniadu Prif Weinidog Prydain Ewro, Rishi Sunak, yn ogystal â newyddiadurwyr cywirol eraill o Loegr, a hyd yn oed cardinal Almaenig sy’n gwadu’r Pab Ffransis.

Fodd bynnag, mae Ms Braverman yn cyflwyno cyfyng-gyngor i Orbán ac i'w chyd-wleidyddion mewnfudwyr o hunaniaeth genedlaethol diawn ac ag obsesiwn. Mae hi'n dadlau y dylai'r DU adael y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol a'r Llys Hawliau Dynol Ewropeaidd. Mae'n disgrifio'r olaf fel “llys tramor” er iddo gael ei sefydlu dan nawdd Cyngor Ewrop gan Winston Churchill yn y 1950au.

Mae prif weinidog yr Eidal, Giorgia Meloni, wedi rhoi ei hun ar ben pob un o bum rhestr plaid Brodyr yr Eidal (Fratelli) yn etholiadau Senedd Ewrop. Fydd hi ddim yn cymryd sedd ASE ond mae hi eisiau defnyddio etholiad mis Mehefin i brofi ei phoblogrwydd.

​Fel Marine Le Pen mae hi wedi gollwng ei holl elyniaeth gynharach i’r UE, yr arian Ewro sengl, ac yn wahanol i’w chystadleuydd cas Matteo Salvini a oedd yn falch o wisgo crys-t gyda Vladimir Putin arno, mae Meloni yn sefyll yn sgwâr gyda llywodraethau prif ffrwd yr UE a’r Unol Daleithiau yn galw am ddiarddel byddin goresgynnol Rwsia o diriogaeth Wcráin.

​Mewn gwirionedd mae'r dde boblogaidd yr un mor holltog a diffygiol mewn rhaglenni neu weledigaeth gyffredin â'r chwith neu'r pleidiau democrataidd neu ryddfrydol Cristnogol sy'n pylu yn Ewrop. Ers yr etholiadau uniongyrchol cyntaf ym 1979, ni fu dim llai nag 16 o wahanol grwpiau gwleidyddol asgell dde eithafol gyda blaenoriaethau gwahanol yn aml yn cystadlu â'i gilydd ar yr hyn y dylai'r UE ei wneud.

​Dim ond unfryd yw eu bod yn awyddus i dderbyn taflenni a chymorth yr UE. Mae Viktor Orbán neu Jarosław Kaczynski o Wlad Pwyl yn parhau i ymosod ar gynigion o Frwsel i gefnogi menywod, neu hoywon, neu fynd i’r afael â newid hinsawdd neu blaladdwyr gwenwynig a ddefnyddir mewn ffermio ond nid ydynt am eiliad yn breuddwydio am ddilyn esiampl Prydain o Brexit a gadael yr UE

Nid yw etholiadau eleni yn anodd eu rhagweld. Bydd y Muslimphobe, hawl hunaniaeth genedlaethol yn ennill rhai seddi. Nid yw'r ddemocrataidd cymdeithasol chwith fel yr oedd yn enwedig yn Ffrainc a'r Almaen. Mae'r Rhyddfrydwyr yn parhau i bylu. 

​Mae un enghraifft ddisglair o lwyddiant democrataidd cymdeithasol a dyna’r Blaid Lafur ar ei newydd wedd o dan Syr Keir Starmer sydd wedi ysgwyd dylanwad chwith ddemagogaidd Prydain gyda’i dirmyg tuag at werthoedd a gwleidyddiaeth Ewroatlantig a chasineb obsesiynol tuag at Israel yn ffinio ar gwrth-semitaidd.

Ym Mhrydain, mae’r holl arolygon barn wedi bod yn dweud ers mwy na blwyddyn bod buddugoliaeth etholiadol fawr i’r Blaid Lafur ar ôl Jeremy Corbyn, o dan ei harweinydd cyfreithiwr gofalus, gofalus, canol y ffordd, Syr Keir Starmer, yn anelu am a buddugoliaeth fawr.

​Mae Ceidwadwyr oes Brexit yn wynebu difa. Mae Boris Johnson a fu’n ymgyrchu yn erbyn yr UE ers dyddiau cynnar y 1990au fel propagandydd y Daily Telegraph yn erbyn Ewrop – ysgrifennodd unwaith am “UE Natsïaidd a reolir gan Gestapo” - wedi troi buddugoliaeth plebiscite ym Mhrydain o Ewroffobia 2016 yn lludw yn y geg. a llygaid gwrth-Ewropeaidd ym Mhrydain a thu hwnt. 

Ni feiddia Llafur gynnau tân a chynddaredd Brexit eto felly am y tro dywedwch cyn lleied â phosibl am Ewrop. Mae pleidiau gwleidyddol Prydain, y BBC, a’r wasg yn gwrthod cymryd etholiad Senedd Ewrop o ddifrif.

Felly peidiwch â disgwyl unrhyw ddatblygiadau dramatig yn yr etholiad hwn i Senedd Ewrop. 

Mae'r mosaig o wleidyddiaeth Ewropeaidd yn cynnwys mwy o liwiau a darnau. 

​Dylai llywodraethau cenhedloedd mawr a’r dde-ganol fawr (EPP), canol-chwith (Sosialwyr a Democratiaid) a Rhyddfrydol (ALDE) ddal eu gafael ar eu mwyafrif cyfun. Os bydd y cenedlaetholwyr dde-dde, pellaf, y Gwyrddion a phleidiau bach annibynnol amrywiol yn cyfuno grymoedd ac yn pleidleisio’n dactegol fe allant rwystro ail-enwebiad Ursula von der Leyen yn Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd 2024-2029. 

Ond mae hynny'n gymharol ddibwys. Nid ers i Jacques Delors ymddeol 20 mlynedd yn ôl y mae gan yr UE arlywydd pwerus. Ers hynny mae penaethiaid llywodraeth prif wledydd Ewrop wedi gwneud yn siŵr mai nhw sydd wrth y llyw a dim ond yr hyn maen nhw'n ei gymeradwyo y gall llywydd y Comisiwn ei wneud.

​Mae gan ASEau bŵer enwol i gyd-benderfynu â Chyngor Gweinidogion Ewrop (penaethiaid llywodraeth) ond mewn gwirionedd yr un pŵer â Senedd yr Unol Daleithiau yw gallu cynghori a chydsynio ond heb osod rhaglen lawn o bolisïau fel seneddau cenedlaethol yn bodoli i wneud.

Erys gwleidyddiaeth ôl-genedlaethol neu uwch-genedlaethol neu system lywodraethu ar gyfer Ewrop i’w chreu. Ac nid yw pleidleiswyr Ewropeaidd yn cymryd Senedd Ewrop â dim byd tebyg i'r difrifoldeb a'r pwysigrwydd y maent yn ei roi ar eu seneddau cenedlaethol.

  • Bu Denis MacShane yn AS Llafur am 18 mlynedd ac yn Weinidog Ewrop dros Brydain o dan Tony Blair. Mae wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar wleidyddiaeth Ewropeaidd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd