Cysylltu gyda ni

Senedd Ewrop

I ddod: Adferiad yr UE, brechlynnau, twristiaeth gynaliadwy

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Bydd ASEau yn trafod argyfwng ac adferiad COVID-19 gydag aelodau parïau cenedlaethol, yn trafod cynhyrchu brechlyn ac yn pleidleisio ar strategaeth ar gyfer twristiaeth.

Brechlynnau

Bydd y pwyllgorau iechyd ac ymchwil yn edrych i mewn i ffyrdd o hybu Brechlyn COVID-19 cynhyrchu a gwella darpariaeth gyda chynrychiolwyr y diwydiant ddydd Iau (25 Chwefror).

Ddydd Mercher, bydd y pwyllgor masnach yn trafod mesurau'r UE o ran tryloywder ac awdurdodi allforion brechlynnau COVID-19.

Edrychwch ar ein llinell amser i ddarganfod sut mae'r UE yn mynd i'r afael â'r pandemig coronafirws yn 2021.

Cydweithrediad rhwng seneddau

Bydd ASEau a'u cymheiriaid cenedlaethol o wledydd yr UE, aelod-wladwriaethau ymgeisydd a gwledydd arsylwi yn siarad am yr heriau economaidd, cyllidebol a chymdeithasol wrth wella o'r pandemig coronafirws heddiw (22 Chwefror).

Twristiaeth gynaliadwy a chludiant morwrol

Mae twristiaeth yn un o sectorau y pandemig yn effeithio fwyaf arno. Bydd y pwyllgor trafnidiaeth a thwristiaeth yn pleidleisio ar a adrodd ddydd Mercher (24 Chwefror) yn galw am fesurau i gefnogi'r sector yn ystod yr argyfwng a gwneud twristiaeth yn fwy cynaliadwy yn y tymor hir.

Ddydd Iau, bydd y pwyllgor yn pleidleisio ar adroddiad yn cynnig mesurau i'w greu cludiant morwrol mwy effeithlon a glanach.

Dadffurfiad a chyfryngau cymdeithasol

Heddiw, bydd y pwyllgor ymyrraeth dramor dadl mesurau i wrthsefyll ymyrraeth dramor a dadffurfiad, gan gynnwys rheoleiddio posibl ffraethineb cyfryngau cymdeithasol Thierry Breton, y comisiynydd sy'n gyfrifol am y farchnad fewnol; a chynrychiolwyr Nato. Galwodd ASEau ar yr UE i gynyddu ei ymdrechion i rheoleiddio cyfryngau cymdeithasol wrth amddiffyn rhyddid mynegiant yn ystod sesiwn lawn mis Chwefror.

Digidol

Ddydd Mawrth (23 Chwefror), bydd pwyllgor y diwydiant, ymchwil ac ynni yn pleidleisio ar a adrodd galw am ddeddfwriaeth yr UE ar data cefnogi arloesedd Ewropeaidd wrth sicrhau diogelu data. Y diwrnod canlynol, bydd y pwyllgor addysg yn pleidleisio ar gynigion ar llunio polisi addysg ddigidol i sicrhau bod addysg yr UE yn cael ei haddasu i'r pandemig, adferiad a digidol a trawsnewidiadau gwyrdd.

Hawliau erthylu a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl

Ddydd Mercher, bydd y pwyllgorau rhyddid sifil a hawliau menywod yn cynnal gwrandawiad ar y effaith ymosodiadau ar iechyd a hawliau rhywiol ac atgenhedlu menywod yng Ngwlad Pwyl, ac archwilio'r cysylltiad â'r sefyllfa sy'n dirywio yn rheolaeth y gyfraith yn y wlad. Dywedodd y Senedd ym mis Tachwedd fod y gwaharddiad erthyliad de facto yng Ngwlad Pwyl yn peryglu bywydau menywod.

Dysgwch fwy 

EU

InvestEU: Rhaglen yr UE i annog buddsoddiad

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae InvestEU yn parhau ag ymdrechion yr UE i hybu buddsoddiad yn Ewrop, cefnogi'r adferiad a pharatoi'r economi ar gyfer y dyfodol. Bydd ASEau yn dadlau ac yn pleidleisio ar raglen InvestEU ar gyfer 2021-2027 yn ystod y sesiwn lawn a gynhelir ar 8-11 Mawrth. Mae'r rhaglen yn olynu Cronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol, a sefydlwyd yn 2015 fel craidd y Cynllun Juncker cynyddu buddsoddiad cyhoeddus a phreifat yn Ewrop. Mae'r rhaglen newydd yn dwyn ynghyd offerynnau ariannol gyda'r nod o gefnogi buddsoddiadau sy'n hanfodol ar gyfer twf economaidd.

Adeiladu ar lwyddiant buddsoddi

Pan etholwyd Jean-Claude Juncker yn llywydd y Comisiwn Ewropeaidd yn 2014, cyhoeddodd gynlluniau i gau'r bwlch mewn buddsoddiadau sydd eu hangen er mwyn i'r UE oresgyn effeithiau'r argyfwng ariannol ac economaidd a ddechreuodd yn 2008.

Y syniad y tu ôl i'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol oedd defnyddio adnoddau cyfyngedig o gyllideb yr UE i gynnig gwarantau i Fanc Buddsoddi Ewrop fel y gallai'r banc ymgymryd â phrosiectau mwy peryglus na'r arfer a thrwy hynny annog buddsoddwyr eraill i gymryd rhan.

Y cynllun wedi rhagori ar ei darged o ddenu € 500 biliwn mewn buddsoddiad cyhoeddus a phreifat ar gyfer prosiectau ledled yr UE erbyn diwedd 2020. Ond mae argyfwng Covid-19 a nodau tymor hir yr UE o ddyfodol gwyrdd a digidol wedi creu heriau newydd.

Sut y bydd InvestEU yn gweithio

Bydd y rhaglen newydd yn sefydlu gwarant UE o tua € 26.2bn a fydd yn caniatáu i bartneriaid buddsoddi ymgymryd â risgiau uwch a chefnogi prosiectau y gallent fod wedi'u hanwybyddu fel arall. Y prif bartner buddsoddi fydd Banc Buddsoddi Ewrop o hyd, ond bydd gan fanciau hyrwyddo cenedlaethol yng ngwledydd yr UE a sefydliadau ariannol rhyngwladol fynediad uniongyrchol at warant yr UE hefyd.

Trwy gefnogi prosiectau a fydd yn denu llawer o fuddsoddwyr eraill, dylai'r rhaglen InvestEU ddenu mwy na € 372 biliwn mewn buddsoddiad ledled yr UE, gan gyfrannu at yr adferiad ac at flaenoriaethau tymor hir yr UE.

Bydd gwledydd yr UE hefyd yn gallu dyrannu adnoddau i InvestEU o'r cronfeydd strwythurol y maen nhw'n eu derbyn neu o'r arian maen nhw'n ei gael o'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch sy'n anelu at gefnogi adferiad o'r pandemig.

Canolbwyntiwch ar gynaliadwyedd, cwmnïau bach ac arloesi


Bydd gwarant yr UE yn cael ei dyrannu i bedwar amcan:

  • Seilwaith cynaliadwy: € 9.9bn
  • Ymchwil, arloesi a digideiddio: € 6.6bn
  • Mentrau bach a chanolig: € 6.9bn
  • Buddsoddiad cymdeithasol a sgiliau: € 2.8bn

Dylai o leiaf 30% o'r buddsoddiadau o dan InvestEU fynd tuag at gyflawni amcanion hinsawdd yr UE. Bydd pob un o'r pedwar maes polisi yn cynnwys prosiectau i gefnogi'r trawsnewid cyfiawn tuag ato niwtraliaeth hinsawdd yn yr UE. Bydd prosiectau buddsoddi sy'n derbyn cefnogaeth yr UE yn cael eu sgrinio i benderfynu nad ydyn nhw'n gwneud unrhyw niwed sylweddol i'r amgylchedd.

Mae cefnogaeth i arloesi a busnesau bach yn agweddau pwysig ar raglen InvestEU. Edrychwch ar y fideo i weld sut y cefnogodd ei ragflaenydd y cwmni biotechnoleg Almaeneg BioNTech, a aeth ymlaen i ddatblygu, ynghyd â Pfizer anferth fferyllol yr Unol Daleithiau, y brechlyn Covid-19 cyntaf a gymeradwywyd gan yr UE.

In trafodaethau gyda'r Cyngor, Sicrhaodd ASEau o’r cyllidebau a’r pwyllgorau materion economaidd ac ariannol y bydd cymorth cyfalaf yn mynd i fentrau bach a chanolig eu taro gan argyfwng Covid-19.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

EU

Mae'r Senedd yn honni ei bod yn llais dinasyddion yn y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Heddiw (4 Mawrth), cymeradwyodd Cynhadledd Llywyddion y Senedd y datganiad ar y cyd, sef sylfaen Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop a fydd yn ymgysylltu â phryderon dinasyddion.

Ar ôl cymeradwyo’r datganiad ar y cyd, cyhoeddodd Cynhadledd yr Arlywyddion y datganiad a ganlyn: “Mae Senedd Ewrop yn cymeradwyo’r cyd-ddatganiad oherwydd ein bod am i’r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop ddechrau ar ei gwaith cyn gynted â phosibl. Bydd y Gynhadledd yn cyfrannu'n sylweddol at adeiladu Undeb Dinasyddion.

"Fel cynrychiolwyr uniongyrchol dinasyddion Ewropeaidd, fel y nodwyd yng Nghytundeb yr UE, bydd Senedd Ewrop yn chwarae rhan flaenllaw yn y Gynhadledd.

"Fel arweinwyr grŵp sy'n cynrychioli amrywiaeth eang dinasyddion yr UE, hyderwn y bydd rôl amlwg Senedd Ewrop yn cael ei hadlewyrchu yn y gwaith ac yn nhrefniadaeth ymarferol y Gynhadledd ei hun."

gwybodaeth bellach

Parhau Darllen

coronafirws

Deall effaith COVID-19 ar fenywod

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Darganfyddwch sut mae pandemig COVID-19 wedi cynyddu gwahaniaethau rhwng y rhywiau yn yr UE yn ein ffeithluniau.

Flwyddyn ar ôl yr achosion o coronafirws, gallai'r canlyniad cymdeithasol ac economaidd gael effaith hirdymor ar gydraddoldeb rhywiol, gan fygwth y cynnydd a wnaed ac o bosibl wthio ychwanegol 47 miliwn o ferched a merched islaw'r llinell dlodi ledled y byd.

Y llynedd wedi'i nodi 25 mlynedd ers mabwysiadu Datganiad Beijing y Cenhedloedd Unedig wedi'i anelu at hyrwyddo menywod ledled y byd, ond mae cryn dipyn i'w wneud eto cyn sicrhau cydraddoldeb rhywiol. Yn ôl Mynegai 2020 y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Cydraddoldeb Rhyw (yn seiliedig ar ddata o 2018), mae'r UE yn sgorio 67.9% ar gydraddoldeb rhywiol ac mae'n o leiaf 60 mlynedd i ffwrdd o gyrraedd cydraddoldeb llwyr ar y cyflymder presennol.

Darganfyddwch sut mae'r Senedd Ewrop yn ymladd dros gydraddoldeb rhywiol.

Mwy o ferched ar reng flaen COVID-19

O'r 49 miliwn o weithwyr gofal yn yr UE, sydd wedi bod fwyaf agored i'r firws, o gwmpas Mae 76% yn fenywod.

Roedd yr anghydbwysedd mwyaf yn yr UE yn Latfia - gyda menywod yn 88% o'r gweithlu gofal iechyd, o'i gymharu â 53% ym Malta).

Yn ogystal, mae menywod yn cael eu gorgynrychioli mewn gwasanaethau hanfodol yn amrywio o werthiannau i leoedd gofal plant, a arhosodd ar agor yn ystod y pandemig. Yn yr UE, mae menywod yn cyfrif am 82% o'r holl arianwyr ac yn cynrychioli 95% o weithwyr mewn meysydd glanhau domestig a chymorth cartref.

Infograffig ar weithwyr rheng flaen: y sector gofal a'r sector gwerthu yn yr UE
Mae infograffig sy'n dangos mwyafrif y gweithwyr yn y sector gofal a gwerthu yn yr UE yn fenywod  

Mwy o ansicrwydd swydd i fenywod

Mae tua 84% o'r menywod sy'n gweithio 15-64 oed yn cael eu cyflogi mewn gwasanaethau, gan gynnwys yn y prif sectorau sy'n cael eu taro gan y Covid sy'n wynebu colli swyddi. Mae cwarantin hefyd sectorau o'r economi yr effeithiwyd arnynt lle yn draddodiadol mae mwy o fenywod wedi'u cyflogi, gan gynnwys gwaith meithrin, ysgrifenyddol a domestig.

Mae mwy na 30% o fenywod yn yr UE yn gweithio'n rhan-amser ac yn meddiannu cyfran fawr o swyddi yn yr economi anffurfiol, sy'n tueddu i fod â llai o hawliau llafur yn ogystal â llai o ddiogelwch iechyd a buddion sylfaenol eraill. Maent hefyd yn llawer mwy tebygol o gymryd amser o'r gwaith gofalu am blant a pherthnasau ac yn ystod cloeon yn aml roedd yn rhaid cyfuno teleweithio a gofal plant.

Dysgwch fwy am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn yr UE ac yr hyn y mae'r Senedd yn ei wneud i'w gulhau.

Infograffig ar swyddi ansicr yn yr UE
Mae ffeithlun sy'n dangos y risg o ddiweithdra a ansicrwydd swydd yn uwch i fenywod oherwydd y pandemig coronafirws 

Cynyddu trais yn erbyn menywod

Mae tua 50 o ferched yn colli eu bywydau i trais yn y cartref bob wythnos yn yr UE ac mae hyn wedi cynyddu yn ystod y broses gloi. Mae'r cyfyngiadau hefyd wedi'i gwneud hi'n anoddach i ddioddefwyr gael help.

Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd o'r rhyngrwyd yn ystod y pandemig wedi cynyddu trais ar-lein ar sail rhywedd a'r cam-drin plant ar-lein yn rhywiol ac yn enwedig merched.

Mae rhai o wledydd yr UE yn gosod mesurau ychwanegol i wrthsefyll trais ar sail rhywedd yn ystod y pandemig.

Yn y Senedd

Eleni bydd Senedd Ewrop yn nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn ystod ei sesiwn lawn ar 8 Mawrth, tra bydd y pwyllgor hawliau menywod yn nodi'r diwrnod gyda'i Rydyn ni'n gryf: Merched yn arwain y frwydr yn erbyn COVID-19 digwyddiad ar 4 Mawrth.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd