Cysylltu â ni

Cudd-wybodaeth artiffisial

Rhaid i dechnolegau AI atal gwahaniaethu a gwarchod amrywiaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae lleihau gogwydd rhyw, cymdeithasol neu ddiwylliannol mewn technolegau AI yn allweddol, meddai’r Pwyllgor Diwylliant ac Addysg mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ddydd Mawrth (16 Mawrth). DIWYLLIANT 

Gallai defnyddio technolegau deallusrwydd artiffisial (AI) mewn addysg, diwylliant a’r sector clyweledol gael effaith ar “asgwrn cefn hawliau a gwerthoedd sylfaenol ein cymdeithas”, meddai’r Pwyllgor Diwylliant ac Addysg mewn penderfyniad a fabwysiadwyd gan 25 pleidlais o blaid , dim yn erbyn a phedwar yn ymatal. Mae'n galw am reoleiddio a hyfforddi pob technoleg AI er mwyn amddiffyn di-wahaniaethu, cydraddoldeb rhywiol, plwraliaeth, yn ogystal ag amrywiaeth ddiwylliannol ac ieithyddol.

Rheoleiddio algorithmau cyfryngau i amddiffyn amrywiaeth

hysbyseb

Er mwyn atal argymhellion cynnwys sy'n seiliedig ar algorithm, yn enwedig mewn gwasanaethau ffrydio fideo a cherddoriaeth, rhag effeithio'n negyddol ar amrywiaeth ddiwylliannol ac ieithyddol yr UE, mae ASEau yn gofyn am ddatblygu dangosyddion penodol i fesur amrywiaeth a sicrhau bod gweithiau Ewropeaidd yn cael eu hyrwyddo.

Rhaid i'r Comisiwn sefydlu fframwaith moesegol clir ar gyfer sut mae technolegau AI yn cael eu defnyddio yng nghyfryngau'r UE i sicrhau bod gan bobl fynediad at gynnwys sy'n ddiwylliannol ac yn ieithyddol amrywiol. Dylai fframwaith o'r fath hefyd fynd i'r afael â chamddefnyddio AI i ledaenu newyddion ffug a dadffurfiad, maent yn ychwanegu.

Addysgu gwerthoedd yr UE i Ddeallusrwydd Artiffisial

hysbyseb

Dylid atal defnyddio data rhagfarnllyd sy'n adlewyrchu anghydraddoldeb neu wahaniaethu rhyw sydd eisoes yn bodoli wrth hyfforddi AI, ASEau yn annog. Yn lle hynny, rhaid datblygu setiau data cynhwysol a moesegol, gyda chymorth rhanddeiliaid a chymdeithas sifil, i'w defnyddio yn ystod y broses “dysgu dwfn”.

“Rydyn ni wedi brwydro ers degawdau i sefydlu ein gwerthoedd cynhwysiant, di-wahaniaethu, amlieithrwydd ac amrywiaeth ddiwylliannol, y mae ein dinasyddion yn eu hystyried yn rhan hanfodol o hunaniaeth Ewropeaidd. Mae angen adlewyrchu'r gwerthoedd hyn hefyd yn y byd ar-lein, lle mae algorithmau a chymwysiadau AI yn cael eu defnyddio fwy a mwy. Mae datblygu systemau data cynhwysol o ansawdd i’w defnyddio mewn dysgu dwfn yn hanfodol, ynghyd â fframwaith moesegol clir i sicrhau mynediad at gynnwys amrywiol yn ddiwylliannol ac yn ieithyddol, ”meddai’r rapporteur Sabine Verheyen (EPP, DE) ar ôl y bleidlais.

Mae ASEau o'r diwedd yn pwysleisio bod yn rhaid i athrawon bob amser allu cywiro penderfyniadau a wneir gan AI, fel gwerthusiad terfynol myfyrwyr. Ar yr un pryd, maent yn tynnu sylw at yr angen i hyfforddi athrawon ac yn rhybuddio na ddylid byth eu disodli gan dechnolegau AI, yn enwedig mewn addysg plentyndod cynnar.

Y camau nesaf

Mae'r Tŷ llawn i bleidleisio ar y penderfyniad ym mis Ebrill (tbc).

Disgwylir i'r Comisiwn gynnig fframwaith deddfwriaethol ar gyfer AI dibynadwy ym mis Ebrill 2021, fel dilyniant i'w Papur Gwyn ar Ddeallusrwydd Artiffisial.

gwybodaeth bellach 

Cudd-wybodaeth artiffisial

Addysg: Y Comisiwn yn lansio grŵp arbenigol i ddatblygu canllawiau moesegol ar ddeallusrwydd artiffisial a data ar gyfer addysgwyr

cyhoeddwyd

on

Ar 8 Gorffennaf, cynhaliodd y Comisiwn gyfarfod cyntaf y grŵp arbenigol ar Ddeallusrwydd Artiffisial (AI) a data mewn addysg a hyfforddiant. Mae'r grŵp arbenigol yn rhan o'r Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol (2021-2027), a fydd yn hyrwyddo dealltwriaeth ymhellach o'r defnydd o dechnolegau sy'n dod i'r amlwg ac yn codi ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd a'r risgiau o ddefnyddio AI a data mewn addysg a hyfforddiant. Bydd y 25 arbenigwr, a ddewisir trwy alwad agored, i baratoi canllawiau moesegol ar AI a data sy'n targedu'r sector addysg a hyfforddiant yn benodol. Gan gydnabod potensial a risgiau technolegau a data AI, bydd y grŵp yn mynd i'r afael â heriau sy'n ymwneud â pheidio â gwahaniaethu yn ogystal â phryderon moesegol, diogelwch a phreifatrwydd.

Bydd hefyd yn mynd i'r afael â'r angen dybryd i addysgwyr a myfyrwyr feddu ar ddealltwriaeth sylfaenol o AI a defnyddio data i ymgysylltu'n gadarnhaol, yn feirniadol ac yn foesegol â'r dechnoleg hon. Dywedodd Mariya Gabriel, Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid: “Mae deallusrwydd artiffisial a dadansoddeg dysgu yn dechnolegau sy’n newid gemau. Maent yn chwyldroi'r ffordd y mae myfyrwyr yn dysgu. Ar yr un pryd, mae llawer o addysgwyr, rhieni a myfyrwyr yn poeni'n ddealladwy pwy sy'n casglu, rheoli, a dehongli'r data a gynhyrchir amdanynt. Dyma lle mae ein grŵp arbenigol newydd yn dod i mewn: bydd eu gwaith yn allweddol i baratoi canllawiau moesegol ymarferol ar gyfer addysgwyr, gan fynd i'r afael â thueddiadau wrth wneud penderfyniadau, er enghraifft.

"Roedd y cyfarfod yn gam pwysig tuag at weithredu ein Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol - gyda'n gilydd byddwn yn sicrhau bod AI yn diwallu anghenion addysgol go iawn ac yn cael ei ddefnyddio'n ddiogel ac yn foesegol gan ddysgwyr ac addysgwyr ledled Ewrop."

hysbyseb

Y cyfarfod oedd y cyntaf o bedwar i gael ei gynnal dros y 12 mis nesaf. Ynghyd â'r canllawiau, a gyflwynir ym mis Medi 2022, bydd rhaglen hyfforddi ar gyfer ymchwilwyr a myfyrwyr ar agweddau moesegol AI, ac maent yn cynnwys targed o 45% o gyfranogiad menywod mewn gweithgareddau. Bydd y grŵp hefyd yn sicrhau bod y canllawiau'n ystyried Ebrill 2021 y Comisiwn cynnig ar gyfer fframwaith cyfreithiol AI a Chynllun Cydlynol newydd gydag aelod-wladwriaethau. Mae gwybodaeth am lansiad a rhaglen waith y grŵp arbenigol ar gael ar-lein, mae mwy o wybodaeth am AI ac addysg ar gael yma.

hysbyseb
Parhau Darllen

Cudd-wybodaeth artiffisial

Dywed EIT Health fod AI yn hanfodol i amddiffyn systemau iechyd yr UE

cyhoeddwyd

on

Ddydd Mercher (23 Ebrill) cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd reolau a chamau gweithredu newydd gyda'r nod o droi Ewrop yn ganolbwynt byd-eang ar gyfer Deallusrwydd Artiffisial dibynadwy (AI). Nod y fframwaith cyfreithiol cyntaf erioed ar AI yw gwarantu diogelwch a hawliau sylfaenol pobl a busnesau, wrth gryfhau defnydd AI, buddsoddiad ac arloesedd ledled yr UE. 

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Margrethe Vestager: “O ran deallusrwydd artiffisial, mae ymddiriedaeth yn hanfodol, mae’r UE yn arwain datblygiad normau byd-eang newydd i sicrhau y gellir ymddiried yn AI. Trwy osod y safonau, gallwn baratoi'r ffordd i dechnoleg foesegol ledled y byd a sicrhau bod yr UE yn parhau i fod yn gystadleuol ar hyd y ffordd. Yn ddiogel i'r dyfodol ac yn gyfeillgar i arloesi, bydd ein rheolau yn ymyrryd lle bo angen yn llwyr: pan fydd diogelwch a hawliau sylfaenol dinasyddion yr UE yn y fantol. "

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae AI yn fodd, nid yn ddiwedd. Mae wedi bod o gwmpas ers degawdau ond mae wedi cyrraedd galluoedd newydd sy'n cael eu hysgogi gan bŵer cyfrifiadurol. Nod cynigion heddiw yw cryfhau safle Ewrop fel canolbwynt rhagoriaeth byd-eang mewn AI o'r labordy i'r farchnad, sicrhau bod AI yn Ewrop yn parchu ein gwerthoedd a'n rheolau, a harneisio potensial AI at ddefnydd diwydiannol. ” 

hysbyseb

Gwnaethom siarad â Jan-Philipp Beck, Prif Swyddog Gweithredol EIT Health, 'cymuned wybodaeth ac arloesi' (KIC) y Sefydliad Arloesi a Thechnoleg Ewropeaidd (EIT). Mae EIT Health wedi annog darparwyr gofal iechyd Ewropeaidd i gofleidio AI a thechnoleg ar ôl i'r pandemig dynnu sylw at freuder systemau gofal iechyd.

Mae pandemig COVID-19 wedi cyflymu mabwysiadu AI mewn rhai ardaloedd, ond mae'r effaith eang yn parhau i fod yn brin. Dadleua EIT Health y gall datblygiadau mewn AI a thechnoleg fod o fudd aruthrol i systemau gofal iechyd cyfredol a chaniatáu i weithwyr rheng flaen dreulio mwy o amser ar ofal cleifion. EIT Health ar y cyd a McKinsey adrodd yn dadlau y gallai awtomeiddio AI helpu i leddfu prinder gweithlu, cyflymu ymchwil a datblygiadau triniaethau achub bywyd, a helpu i leihau’r amser a dreulir ar dasgau gweinyddol. Gellid symleiddio neu hyd yn oed ddileu gweithgareddau sy'n defnyddio rhwng 20-80% o amser meddyg a nyrs trwy ddefnyddio AI.

Mae EIT Health wedi lansio adroddiad AI newydd, yn amlinellu'r angen dybryd am chwyldro technolegol ôl-bandemig i atal systemau iechyd yr UE rhag ei ​​chael hi'n anodd dros y degawd nesaf.

hysbyseb

Dywedodd Jan-Philipp Beck: “Mae canlyniadau adroddiad melin drafod AI wedi rhoi negeseuon clir a chyson inni ar sut i yrru AI a thechnoleg ymlaen o fewn systemau gofal iechyd Ewropeaidd. Rydym eisoes yn gwybod bod gan AI y potensial i drawsnewid gofal iechyd, ond mae angen i ni weithio'n gyflym ac ar y cyd i'w ymgorffori yn strwythurau gofal iechyd Ewropeaidd cyfredol.

“Heb os, mae her y pandemig wedi helpu i gyflymu twf, mabwysiadu a graddio AI, gan fod rhanddeiliaid wedi brwydro i ddarparu gofal yn gyflym ac o bell. Fodd bynnag, mae angen cynnal y momentwm hwn i sicrhau bod buddion i systemau gofal iechyd yn cael eu hymgorffori yn y tymor hir a'u helpu i baratoi ar gyfer y dyfodol - rhywbeth a fydd o fudd i bob un ohonom. "

Parhau Darllen

Cudd-wybodaeth artiffisial

Ewrop sy'n addas ar gyfer yr Oes Ddigidol: Mae'r Comisiwn yn cynnig rheolau a chamau gweithredu newydd ar gyfer rhagoriaeth ac ymddiriedaeth mewn Deallusrwydd Artiffisial

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn cynnig rheolau a chamau gweithredu newydd gyda'r nod o droi Ewrop yn ganolbwynt byd-eang ar gyfer Deallusrwydd Artiffisial dibynadwy (AI). Y cyfuniad o'r cyntaf erioed fframwaith cyfreithiol ar AI ac mae newydd Cynllun Cydlynol gyda'r Aelod-wladwriaethau bydd yn gwarantu diogelwch a hawliau sylfaenol pobl a busnesau, gan gryfhau defnydd AI, buddsoddiad ac arloesedd ledled yr UE. Rheolau newydd ar Peiriannau yn ategu'r dull hwn trwy addasu rheolau diogelwch i gynyddu ymddiriedaeth defnyddwyr yn y genhedlaeth newydd, amlbwrpas o gynhyrchion. Ewrop sy'n addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Is-lywydd Gweithredol Dywedodd Margrethe Vestager: “O ran Deallusrwydd Artiffisial, mae ymddiriedaeth yn hanfodol, nid yn braf ei chael. Gyda'r rheolau pwysig hyn, mae'r UE yn arwain datblygiad normau byd-eang newydd i sicrhau y gellir ymddiried yn AI. Trwy osod y safonau, gallwn baratoi'r ffordd i dechnoleg foesegol ledled y byd a sicrhau bod yr UE yn parhau i fod yn gystadleuol ar hyd y ffordd. Yn ddiogel i'r dyfodol ac yn gyfeillgar i arloesi, bydd ein rheolau yn ymyrryd lle bo angen yn llwyr: pan fydd diogelwch a hawliau sylfaenol dinasyddion yr UE yn y fantol. " Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae AI yn fodd, nid yn ddiwedd. Mae wedi bod o gwmpas ers degawdau ond mae wedi cyrraedd galluoedd newydd sy'n cael eu hysgogi gan bŵer cyfrifiadurol. Mae hyn yn cynnig potensial aruthrol mewn meysydd mor amrywiol ag iechyd, trafnidiaeth, ynni, amaethyddiaeth, twristiaeth neu seiberddiogelwch. Mae hefyd yn cyflwyno nifer o risgiau. Nod cynigion heddiw yw cryfhau safle Ewrop fel canolbwynt rhagoriaeth byd-eang mewn AI o'r labordy i'r farchnad, sicrhau bod AI yn Ewrop yn parchu ein gwerthoedd a'n rheolau, a harneisio potensial AI at ddefnydd diwydiannol. ” Am flynyddoedd, mae'r Comisiwn wedi bod yn hwyluso ac yn gwella cydweithredu ar AI ledled yr UE i hybu ei gystadleurwydd a sicrhau ymddiriedaeth yn seiliedig ar werthoedd yr UE. Bydd y rheoliad AI newydd yn sicrhau y gall Ewropeaid ymddiried yn yr hyn sydd gan AI i'w gynnig. Bydd rheolau cymesur a hyblyg yn mynd i'r afael â'r risgiau penodol a berir gan systemau AI ac yn gosod y safon uchaf ledled y byd. Mae'r Cynllun Cydgysylltiedig yn amlinellu'r newidiadau polisi a'r buddsoddiad angenrheidiol ar lefel aelod-wladwriaethau i gryfhau safle blaenllaw Ewrop yn natblygiad AI dynol-ganolog, cynaliadwy, diogel, cynhwysol a dibynadwy. Fe welwch ragor o wybodaeth am y Datganiad i'r wasg, Dogfen Holi ac Ateb a tudalen ffeithiau, Neu drwy gofyn i'r chatbot.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd