Cysylltu â ni

rheolau treth gorfforaethol

Polisi treth: Datrysiadau'r UE i atal twyll ac osgoi treth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae trethiant teg yn flaenoriaeth i Senedd Ewrop. Darganfyddwch sut mae am fynd i'r afael â materion fel osgoi treth, twyll treth a mwy, Economi.

Infograffig yn dangos cyfanswm y refeniw treth
Cyfanswm y refeniw treth yn ôl gwlad yr UE  

Mae polisi treth, gan gynnwys y frwydr yn erbyn twyll treth, wedi dod yn bwnc llosg dros y degawd diwethaf oherwydd ymchwiliadau newyddiadurol fel LuxLeaks, Papurau Panama, Gollyngiadau Pêl-droed, Gollyngiadau Bahamas a Phapurau Paradise, a ddatgelodd ollyngiadau treth a threth hafanau. Fe wnaethant arwain at gynyddu anhapusrwydd ynghylch niweidio arferion treth, yn enwedig ar ôl y dirwasgiad a'r cyfyngiadau cyllidebol sy'n deillio o hynny. Mae trethi di-dâl yn arwain at gyllidebau llai yn genedlaethol ac ar lefel yr UE.

Mae polisi treth wedi parhau i fod yn gyfrifoldeb gwledydd yr UE ei hun ers dechrau'r UE, ond mae'r frwydr yn erbyn twyll treth yn cael ei rhannu gan wledydd yr UE a'r UE.

hysbyseb

Mae trethiant yn flaenoriaeth i Senedd Ewrop

Er mis Medi 2020, mae'r Senedd wedi cael a is-bwyllgor parhaol ar faterion treth. Sefydlwyd y pwyllgor i gynorthwyo'r pwyllgor materion economaidd ac ariannol gyda materion trethiant ac yn delio â'r frwydr yn erbyn twyll treth, osgoi talu treth ac osgoi treth, yn ogystal â thryloywder ariannol mewn trethiant.

Yn ystod tymor seneddol 2014-19, sefydlodd y Senedd bwyllgorau arbennig dros dro, gan gynnwys felpwyllgor ariannol ar droseddau ariannol, osgoi talu treth ac osgoi treth a pwyllgor ymchwilio Ymchwiliad i ymchwilio i droseddau honedig a chamweinyddu wrth gymhwyso cyfraith yr UE mewn perthynas â gwyngalchu arian, osgoi treth ac osgoi talu treth. Nododd y pwyllgorau hyn nifer o ddiffygion yn y darpariaethau treth.

Mesurau treth yr UE

Mae rhai o'r prif gynigion deddfwriaethol yn ystod y blynyddoedd diwethaf ynghylch treth yn ymwneud â'r cyfnewid gwybodaeth trwy'r Gyfarwyddeb ar Gydweithrediad Gweinyddol, a ddiwygiwyd lawer gwaith i ddarparu:

hysbyseb

Mae cynigion eraill yn ymwneud â trethiant corfforaethol ac osgoi treth er enghraifft:

Infograffig am gynnyrch mewnwladol crynswth ar gyfer pob gwlad yn yr UE yn ogystal â threthi uniongyrchol ac anuniongyrchol
Infograffig yn dangos ar gyfer pob gwlad yn yr UE y cynnyrch mewnwladol crynswth yn ogystal â threthi uniongyrchol ac anuniongyrchol  

Yn ogystal, bu llawer o gynigion i diweddaru'r fframwaith TAW. Ar hyn o bryd mae'r is-bwyllgor materion treth yn gweithio ar a adrodd ar sut i greu sylfaen newydd ar gyfer trethu elw cwmnïau digidol mewn gwledydd lle maent yn gweithredu, hyd yn oed pan nad oes ganddynt bresenoldeb corfforol.

Bydd yr adroddiad yn nodi barn y Senedd cyn y trafodaethau byd-eang terfynol yn yr OECD, y disgwylir iddynt gael eu cwblhau erbyn canol 2021. Erbyn mis Mehefin fan bellaf, mae disgwyl i'r Comisiwn hefyd gyflwyno cynnig ar ardoll ddigidol fel rhan o ddiwygio system adnoddau'r UE ei hun ac ariannu'r adferiad economaidd ar ôl pandemig Covid-19.

Am y ffeithluniau


Mae ein ffeithlun ar y brig yn dangos yr incwm o drethi uniongyrchol ac anuniongyrchol ar gyfer pob gwlad yn yr UE ynghyd â chyfanswm y refeniw treth fel canran o'r cynnyrch mewnwladol crynswth. Rhennir yr olaf rhwng trethi ar gyfalaf, defnydd a llafur. Yn ogystal, mae ein map yn dangos pa mor gyfoethog yw gwledydd.

Infograffig yn dangos y cyfraddau TAW ar gyfer gwledydd yr UE
Cyfradd TAW safonol ar gyfer gwahanol wledydd yr UE  

Dysgwch fwy 

rheolau treth gorfforaethol

Gwrthodwyd ymgais Nike i rwystro ymchwiliad yr UE i gymorth gwladwriaethol anghyfreithlon

cyhoeddwyd

on

Heddiw (14 Gorffennaf) gwrthododd Llys Cyffredinol yr UE achos a ddygwyd yn erbyn penderfyniad y Comisiwn i gychwyn yr ymchwiliad ffurfiol i ddyfarniadau treth yr Iseldiroedd a allai fod yn gymorth gwladwriaeth anghyfreithlon, yn ysgrifennu Catherine Feore. 

Mae ymchwiliad yr UE yn ymwneud â dyfarniadau treth a gyhoeddwyd gan weinyddiaeth dreth yr Iseldiroedd i Nike European Operations Netherlands ('Nike') yn 2006, 2010 a 2015, ac i Converse Netherlands ('Converse') yn 2010 a 2015.

Mae Nike a Converse yn is-gwmnïau i gwmni daliannol o'r Iseldiroedd, sy'n eiddo i Nike Inc. Roedd y dyfarniadau treth yn ymwneud â breindaliadau nad oeddent yn cyfateb i'r swm a fyddai wedi'i drafod o dan amodau'r farchnad ar gyfer trafodiad tebyg rhwng cwmnïau annibynnol. Disgwylir i gwmnïau gymhwyso 'egwyddor hyd braich' fel pe na baent yn rhan o'r un grŵp. 

hysbyseb

Yn ôl y Llys, mae'r penderfyniad a ymleddir yn cynnwys datganiad clir a diamwys o resymau gan y Comisiwn na ellir ei ddisgrifio fel 'anghyflawn'.

Dadleuodd Nike fod gweithredoedd y Comisiwn wedi eu hysgogi gan gyhoeddi ymchwiliad gan gonsortiwm rhyngwladol o newyddiadurwyr ym mis Tachwedd 2017 a’r pwysau gwleidyddol a ddilynodd i’r Comisiwn anfon sawl cais pellach am wybodaeth. Roeddent yn honni bod y “targedu” hwn yn annheg gan eu bod yn honni bod yr Iseldiroedd wedi cyhoeddi 98 o ddyfarniadau treth tebyg i rai Nike.

Atebodd y Llys mai'r nod o gychwyn y weithdrefn ymchwilio ffurfiol oedd galluogi'r Comisiwn i gael yr holl farn sydd ei hangen arno er mwyn gallu mabwysiadu penderfyniad diffiniol ac nid oedd yn rhwym ymlaen llaw i sefydlu hyn. 

hysbyseb

Parhau Darllen

rheolau treth gorfforaethol

Mae'r UE yn gohirio ardoll ddigidol i ganolbwyntio ar isafswm cytundeb treth byd-eang

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE wedi penderfynu gohirio ei ardoll ddigidol tan yr hydref ar ôl cyfarfod deuddydd o weinidogion cyllid yr G20 yn Fenis, lle daethpwyd i gytundeb hanesyddol ar adeiladu pensaernïaeth dreth ryngwladol fwy sefydlog a thecach, yn ysgrifennu Catherine Feore. 

Mae llawer o'r ysgogiad newydd ar gyfer cynnydd yn y maes hwn wedi dod o weinyddiaeth newydd Biden. Heddiw (12 Gorffennaf) Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau dros Drysorlys Janet Yellen (llun) cwrdd â llywydd ac is-lywydd gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer yr economi, yn ogystal â Chomisiynydd yr Economi Paolo Gentiloni ac Arlywydd Banc Canolog Ewrop, Christine Lagarde, cyn cymryd rhan yng nghyfarfod Eurogroup heddiw o weinidogion cyllid. 

Bydd y cynnig newydd yn adeiladu ar waith 'erydiad sylfaenol a symud elw' (BEPS) yr OECD ac yn mynd i'r afael â dwy gydran y gwaith hwn, sef dyrannu elw cwmnïau rhyngwladol (MNEs) ac isafswm cyfradd treth gorfforaethol fyd-eang effeithiol. Awgrymodd yr Unol Daleithiau i ddechrau y dylid gosod isafswm cyfradd treth gorfforaethol ar 21%, ond ei symud yn gyflym i 15%. 

hysbyseb

Wrth fynd i mewn i gyfarfod yr Ewro-grŵp heddiw, dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni, ei fod wedi cael cyfarfod rhagorol gydag Ysgrifennydd Trysorlys yr UD Janet Yellen. Dywedodd Gentiloni y byddai prif gyflawniad y penwythnos - y cytundeb byd-eang ar drethiant - yn rhoi diwedd ar y “ras i’r gwaelod” i adleoli trethi. Meddai: “Yn y fframwaith hwn, rhoddais wybod i’r Ysgrifennydd Yellen am ein penderfyniad i ohirio’r cynnig o ardoll ddigidol yr UE er mwyn caniatáu inni ganolbwyntio ar filltir olaf y cytundeb hanesyddol hwn.”

Dywedodd llefarydd y Comisiwn Ewropeaidd, Daniel Ferrie, y byddai’n rhaid i’r Comisiwn fynd i’r afael yn gyflym â’r materion sydd heb eu datrys a chwblhau “amrywiol elfennau dylunio”, ynghyd â chynllun gweithredu manwl erbyn mis Hydref. Y syniad yw y byddai hyn yn cael ei gymeradwyo gan benaethiaid llywodraeth G20 mewn uwchgynhadledd yn Rhufain. Dywedodd Ferrie: “Am y rheswm hwn rydym wedi penderfynu gohirio ein gwaith ar gynnig am ardoll ddigidol fel‘ adnodd ein hunain ’newydd yn ystod y cyfnod hwn.”

Roedd y Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno cyhoeddiad ar ardoll ddigidol newydd yr UE ar gyfer 14 Gorffennaf, yna ei ohirio tan 22 Gorffennaf, mae bellach wedi’i ohirio tan ar ôl y cytundeb hwn. Rhagwelwyd yr ardoll ddigidol fel adnodd newydd ei hun a fyddai'n helpu'r UE i ad-dalu benthyciad NextGenerationEU. Mae angen rhoi adnoddau newydd eu hunain ar waith erbyn 1 Ionawr 2023.

hysbyseb

Parhau Darllen

rheolau treth gorfforaethol

Bydd cwmnïau technoleg fawr yn cael newidiadau hanesyddol i'w cytundebau treth rhyngwladol

cyhoeddwyd

on

Yn ddiweddar, mae rhai o dirnodau a gwledydd cyfoethocaf y byd, wedi dod i gytundeb ynghylch cau bylchau treth rhyngwladol sydd wedi'u cymeradwyo gan y corfforaethau rhyngwladol mwyaf. Mae gan rai o'r cwmnïau technoleg hyn y prisiau cyfranddaliadau mwyaf yn y farchnad stoc, fel Apple, Amazon, Google ac ati.

Er bod trethiant technoleg wedi bod yn fater y mae llywodraethau rhyngwladol wedi gorfod cytuno arno rhyngddynt ers amser maith, mae betio hefyd yn rhannu problemau tebyg, yn enwedig oherwydd ei gynnydd mewn poblogrwydd ac wedi caniatáu cyfreithloni yn fyd-eang. Yma rydym wedi darparu a cymhariaeth o safleoedd betio newydd sy'n dilyn ymlaen y deddfau trethiant cywir a'r cyfreithlondebau sy'n angenrheidiol ar gyfer defnydd rhyngwladol.

Yn ystod uwchgynhadledd G7 - y siaradodd ein hadroddiadau diwethaf am bwnc Brexit a bargeinion masnach, daeth cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau, Ffrainc, yr Almaen, y Deyrnas Unedig, Canada, yr Eidal a Japan, i gytundeb unedig i gefnogi cyfraddau treth gorfforaeth fyd-eang o 15% o leiaf. Cytunwyd y dylai hyn ddigwydd gan y dylai'r corfforaethau hyn dalu trethi lle mae eu busnesau ar waith, ac i'r tir y maent yn gweithredu ynddo. Mae osgoi talu treth wedi'i luosogi ers amser maith gan ddefnyddio mentrau a bylchau a ganfuwyd gan endidau corfforaeth, bydd y penderfyniad unfrydol hwn yn rhoi a stopio i ddal cwmnïau technoleg yn gyfrifol.

hysbyseb

Credir bod y penderfyniad hwn yn flynyddoedd o gael ei wneud, ac mae uwchgynadleddau G7 wedi bod eisiau dod i gytundeb i lunio hanes a diwygio'r system drethiant fyd-eang ar gyfer yr arloesi a'r oes ddigidol sy'n cynyddu ar y gorwel. Gwneud cwmnïau fel AfalBydd Amazon a Google yn cymryd atebolrwydd, yn cadw trethiant i wirio am yr hyn yr amcangyfrifir ei fod yn ymchwydd yn eu datblygiadau a'u cyfranogiad dramor. Mae Rishi Sunak, Canghellor Trysorlys y Deyrnas Unedig, wedi sôn ein bod yn argyfwng economaidd y pandemig, mae angen i gwmnïau ddal eu pwysau a chyfrannu at ddiwygiad yr economi fyd-eang. Mae trethiant diwygiedig yn gam ymlaen i gyflawni hynny. Mae cwmnïau technoleg byd-eang fel Amazon ac Apple wedi cynyddu'n aruthrol ym mhrisiau cyfranddalwyr am bob chwarter ar ôl y cwymp mawr y llynedd, gan wneud technoleg yn un o'r sectorau mwyaf cynaliadwy i gael trethi ganddo. Wrth gwrs, ni fyddai pawb yn cytuno ar sylwadau o'r fath, sef bod bylchau trethiant wedi bod yn beth ac yn fater o'r gorffennol ers amser maith.

Bydd y fargen y cytunwyd arni yn rhoi pwysau enfawr ar wledydd eraill yn ystod cyfarfod yr G20 sydd i ddigwydd ym mis Gorffennaf. Mae cael sylfaen cytundeb gan bleidiau G7 yn ei gwneud hi'n debygol iawn y bydd gwledydd eraill yn dod i gytundeb, gyda chenhedloedd fel Awstralia, Brasil, China, Mecsico ac ati a fydd yn bresennol. Bydd gwledydd hafan treth is fel Iwerddon yn disgwyl cyfraddau is gydag isafswm o 12.5% ​​lle gallai eraill fod yn uwch yn dibynnu. Disgwylid y byddai'r gyfradd dreth o 15 y cant yn uwch ar y lefel o 21% o leiaf, ac mae gwledydd sy'n cytuno â hyn yn credu y dylid gosod lefel sylfaenol o 15% gyda phosibiliadau o gyfraddau mwy uchelgeisiol yn dibynnu ar gyrchfan a rhanbarth hynny mae cwmnïau rhyngwladol yn gweithredu ac yn talu trethi o.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd