Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Benthyciadau nad ydynt yn perfformio: Tarodd y fargen ar reolau'r UE ar gyfer gwerthu NPLs i drydydd partïon

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Cytunodd trafodwyr Senedd Ewrop â'r Cyngor ar safonau cyffredin yr UE sy'n rheoleiddio trosglwyddo benthyciadau gwael o fanciau i brynwyr eilaidd wrth amddiffyn hawliau benthycwyr.

Cytunodd y trafodwyr ar ddarpariaethau rhwymo wedi'u cysoni ar gyfer pob aelod-wladwriaeth. Fe wnaethant sicrhau nad yw benthycwyr yn waeth eu byd yn dilyn trosglwyddo eu cytundeb credyd a bydd aelod-wladwriaethau’n gallu cynnal neu gyflwyno rheolau llymach er mwyn amddiffyn defnyddwyr.

Marchnadoedd eilaidd ar gyfer NPLs

hysbyseb

Mae'r mesurau y cytunwyd arnynt yn meithrin datblygiad marchnadoedd eilaidd proffesiynol ar gyfer cytundebau credyd a gyhoeddwyd yn wreiddiol gan fanciau ac a gymhwysodd fel rhai nad ydynt yn perfformio. Byddai trydydd partïon (prynwyr credyd) yn gallu prynu NPLs o'r fath ledled yr UE. Nid yw prynwyr credyd (er enghraifft cronfeydd buddsoddi) yn creu credyd newydd, ond yn prynu NPLs presennol ar eu risg eu hunain. Felly, nid oes angen awdurdodiad arbennig arnynt ond bydd yn rhaid iddynt gydymffurfio â rheolau amddiffyn benthycwyr.

Casglu dyled dan oruchwyliaeth

Mae gwasanaethwyr credyd yn bersonau cyfreithiol sy'n gweithredu ar ran prynwyr credyd ac yn rheoli hawliau a rhwymedigaethau o dan gytundeb credyd nad yw'n perfformio fel casglu taliadau neu aildrafod telerau'r cytundeb. Gwnaeth trafodwyr yr EP yn siŵr y byddai'n rhaid iddynt gael awdurdodiad a bod yn destun goruchwyliaeth gan awdurdodau cymwys yr aelod-wladwriaethau. Dylai aelod-wladwriaethau hefyd sicrhau bod rhestr gyfoes hygyrch i'r cyhoedd neu gofrestr genedlaethol o'r holl wasanaethwyr credyd. Er mwyn amddiffyn defnyddwyr, bydd rhwymedigaeth ar bob prynwr credyd i gael gwasanaethydd credyd wedi'i benodi gan wlad letyol ar gyfer portffolios defnyddwyr. Yn ogystal, bydd yn rhaid i brynwyr credyd trydydd gwlad benodi gwasanaeth credyd ar gyfer portffolios busnesau bach a chanolig i amddiffyn entrepreneuriaid.

hysbyseb

Amddiffyn benthycwyr

Mae'r lefel unffurf o ddiogelwch i fenthycwyr na allant dalu eu dyledion, y cytunwyd arnynt yn ystod y trafodaethau, yn ei gwneud yn ofynnol i brynwyr credyd a gwasanaethwyr credyd ddarparu gwybodaeth gywir, parchu ac amddiffyn gwybodaeth bersonol a phreifatrwydd benthycwyr ac ymatal rhag unrhyw aflonyddu, gorfodaeth neu ddylanwad gormodol.

Cyn y casgliad dyled cyntaf, bydd gan fenthyciwr hefyd yr hawl i gael ei hysbysu mewn modd clir a dealladwy ar bapur neu gyfrwng gwydn arall ynghylch unrhyw drosglwyddo hawliau credydwr. Dylai'r wybodaeth gynnwys dyddiad trosglwyddo, adnabod, manylion cyswllt ac awdurdodi gwasanaethwr credyd newydd neu ddarparwr gwasanaeth credyd, ynghyd â gwybodaeth fanwl am y symiau sy'n ddyledus gan y benthyciwr. Yn ychwanegol, dylid hysbysu'r benthyciwr lle y gall gyflwyno cwynion.

Esther de Lange Dywedodd (EPP, NL), y cyd-rapporteur: “Mae'n rhyddhad mawr y gallwn fwrw ymlaen â'r gwaith i ddatrys her benthyciadau nad ydynt yn perfformio a ddelir gan y banciau. Gall y fargen nos Wener ein helpu i atal y dirywiad economaidd yn ystod yr argyfwng corona rhag troi’n argyfwng bancio newydd. Bydd y gyfarwyddeb hon yn creu marchnad eilaidd Ewropeaidd ar gyfer benthyciadau problemus ac ar yr un pryd yn sicrhau bod y bobl sydd wedi cymryd y benthyciadau hyn yn cael eu trin yn deg. ”

Sicrhaodd ASEau na ddylai benthycwyr fod yn waeth eu byd yn dilyn trosglwyddo eu cytundeb credyd. I'r perwyl hwn, ni all ffioedd a chosbau a godir gan wasanaethwyr gan gynnwys costau trosglwyddo newid na gosod unrhyw gostau ychwanegol heblaw'n gysylltiedig â'r cytundeb credyd hwn. At hynny, ni ddylid newid y contract a'r rhwymedigaethau rhwng gwasanaethwr credyd tuag at brynwr credyd trwy gontract allanol i wasanaethu credyd.

Irene Tinagli Dywedodd (S&D, IT), cadeirydd a chyd-rapporteur ECON: “Gyda’r Gyfarwyddeb hon rydym yn ei gwneud yn glir bod yn rhaid i ddatblygiad marchnad eilaidd Ewropeaidd go iawn, effeithlon a rheoledig yn dda ar gyfer NPLs fynd law yn llaw â phob ymdrech bosibl gan credydwyr i wneud credyd yn perfformio eto, a'r lefel uchaf bosibl o ddiogelwch i fenthycwyr. Mae hyn hyd yn oed yn bwysicach nawr pan ydym yn dal i ddwyn canlyniadau'r pandemig COVID-19; ni allwn fentro i’r adferiad gael ei beryglu gan benderfyniadau sy’n cosbi cartrefi a chwmnïau. ”

Yn olaf, cytunodd y trafodwyr i ystyried amgylchiadau unigol benthyciwr fel morgais sy'n gysylltiedig ag eiddo preswyl a'r gallu i ad-dalu benthyciad wrth benderfynu ar fesurau. Gall mesurau o'r fath gynnwys ailgyllido cytundeb credyd yn rhannol, addasu telerau'r cytundeb, ymestyn telerau'r benthyciad, trosi arian cyfred, a ffyrdd eraill o hwyluso ad-daliad. Gall aelod-wladwriaethau gymhwyso mesurau sy'n gweithio orau i fenthycwyr o dan gyfundrefnau cenedlaethol ond dylent fod â set briodol o fesurau ar lefel genedlaethol.

Cefndir

Mae mynd i’r afael ag unrhyw gasgliad posib o Fenthyciadau Anghyflawnol (NPLs) yn y dyfodol yn hanfodol i gryfhau’r Undeb Bancio a sicrhau cystadleuaeth yn y sector bancio, ynghyd â chynnal sefydlogrwydd ariannol ac annog banciau i roi benthyg er mwyn creu swyddi, ysgogi twf, a chefnogi’r adferiad ôl-COVID-19 yn yr UE.

Diffinnir NPLs yn gyffredin fel benthyciadau sydd naill ai mwy na 90 diwrnod ar ôl, neu'n annhebygol o gael eu had-dalu'n llawn.

Y camau nesaf

Mae'r Senedd, y Cyngor a'r Comisiwn bellach yn gweithio ar agweddau technegol y testun. Wedi hynny, rhaid i'r cytundeb gael ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol a'r Senedd gyfan.

Y Comisiwn Ewropeaidd

Ymfudo yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae ymfudo yn cynrychioli heriau a chyfleoedd i Ewrop. Dysgwch sut mae'r UE yn delio â symudiadau ffoaduriaid a lloches, Cymdeithas.

Roedd dyfodiad digynsail ceiswyr lloches ac ymfudwyr afreolaidd i'r UE, a gyrhaeddodd ei uchafbwynt yn 2015, yn gofyn am ymateb yr UE ar nifer o lefelau. Yn gyntaf, polisïau i drin mewnfudo rheolaidd ac afreolaidd, ac yn ail, rheolau cyffredin ledled y UE ar loches. Arweiniodd y mewnlifiad mudol hefyd at angen mesurau a diwygiadau ychwanegol i sicrhau diogelwch ffiniau ynghyd â rhannu cyfrifoldebau ac undod yn decach ymhlith gwledydd yr UE.

Y mater mudo

hysbyseb

Mae Ewrop yn gyrchfan ymfudo am amryw resymau. Mae'r achosion ymfudo yn gymysgedd o ffactorau gwthio a thynnu ac yn amrywio o ddiogelwch, demograffeg a hawliau dynol i dlodi a newid yn yr hinsawdd.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu’n rhaid i Ewrop ymateb i’r her fudol fwyaf difrifol ers yr Ail Ryfel Byd. Yn 2015, cofrestrwyd 1.25 miliwn o ymgeiswyr lloches am y tro cyntaf yn yr UE; erbyn 2019, roedd y ffigur hwn wedi gostwng i Ymgeiswyr 612,700. Yn 2019, mwy na 120,000 bobl cyrraedd Ewrop ar y môr, o'i gymharu â mwy na miliwn yn 2015. Yn 2019, gostyngodd cyfanswm nifer y croesfannau ffin anghyfreithlon i'r UE i 141,700, ei lefel isaf mewn chwe blynedd a 92% yn is nag uchafbwynt yr argyfwng mudol yn 2015.

Er bod llif ymfudo wedi ymsuddo, mae'r argyfwng wedi datgelu diffygion yn system loches Ewrop. Mae'r Senedd wedi ceisio brwydro yn erbyn hyn trwy gynnig diwygiadau i'r Rheolau lloches yr UE yn 2017 yn ogystal â cryfhau rheolaethau ffiniau'r UE.

hysbyseb

Wrth i'r diwygiad o'r polisi lloches cyffredin stopio, ym mis Medi 2020, cynigiodd y Comisiwn un newydd Cytundeb ar Ymfudo a Lloches, sy'n nodi gweithdrefnau cyflymach ledled system lloches a mudo'r UE ac yn darparu opsiynau newydd sut y gall aelod-wladwriaethau ddangos undod. Mae'r cytundeb newydd yn cynnwys adolygiad o reoliad Dulyn, sy'n pennu'r wlad sy'n gyfrifol am brosesu pob cais am loches.

Bydd yn rhaid i'r Senedd a'r aelod-wladwriaethau (Cyngor) ddod i gytundeb ar y cynigion newydd hynny fel cyd-ddeddfwyr.

Darllenwch erthyglau am y argyfwng ymfudol yn Ewrop a Mesurau'r UE i reoli ymfudo.

Polisi mewnfudo Ewropeaidd

Mae'r polisi mewnfudo ar lefel Ewropeaidd yn delio â mewnfudo cyfreithiol ac afreolaidd. O ran mewnfudo rheolaidd, mae'r UE yn penderfynu ar amodau mynediad cyfreithiol a phreswylio. Mae aelod-wladwriaethau'n cadw'r hawl i ddyfarnu ar gyfrolau derbyn i bobl sy'n dod o wledydd y tu allan i'r UE geisio gwaith.

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn mynd i'r afael â mewnfudo afreolaidd hefyd, yn enwedig trwy bolisi dychwelyd sy'n parchu hawliau sylfaenol. O ran integreiddio, nid oes cysoni deddfau cenedlaethol. Fodd bynnag, gall yr UE chwarae rôl gefnogol, yn enwedig yn ariannol.

Mae Senedd Ewrop yn chwarae rhan weithredol yn y broses o fabwysiadu deddfau newydd ar fewnfudo afreolaidd a rheolaidd. Mae'n gyd-ddeddfwr llawn ynghyd â'r Cyngor sy'n cynrychioli aelod-wladwriaethau ar y materion hyn ers i Gytundeb Lisbon ddod i rym yn 2009.

Am fwy o fanylion darllenwch y taflen ffeithiau ar bolisi mewnfudo’r UE.

Polisi Lloches Ewropeaidd

Ers 1999, mae'r UE wedi bod yn gweithio i greu a System Lloches Gyffredin Ewropeaidd (CEAS). Er mwyn i'r system gyffredin weithio, rhaid iddi:

  • rheolau cyson ar gyfer rhoi statws ffoadur ar draws yr holl aelod-wladwriaethau
  • mecanwaith ar gyfer penderfynu pa aelod-wladwriaeth sy'n gyfrifol am ystyried cais am loches
  • safonau cyffredin ar amodau derbyn
  • partneriaethau a chydweithrediad â gwledydd y tu allan i'r UE

Gyda Chytundeb Lisbon, mae Senedd Ewrop yn penderfynu ar sail gyfartal â Chyngor yr UE ar ddeddfwriaeth sy'n gysylltiedig â lloches.

Edrychwch ar ein taflen ffeithiau ar bolisi lloches yr UE i gael rhagor o wybodaeth.

Mwy o wybodaeth 

Mudo 

Ymfudo yn Ewrop 

Mae cynnig Cytundeb Ymfudo newydd yn cael ymatebion cymysg gan ASEau

Mae ASEau yn galw am fesurau i atal argyfwng Covid19 mewn gwersylloedd ffoaduriaid

Archwilio achosion ymfudo - pam mae pobl yn mudo

Ymateb yr UE i'r her ymfudol

Lloches a mudo yn yr UE: ffeithiau a ffigurau

Argyfwng mudo Ewrop

Gwarchodlu Ffiniau a Arfordir Ewrop: Corfflu sefyll cryf 10 000 gan 2027

Rheoli ffiniau'r UE a rheoli ymfudo

Schengen: canllaw i'r parth Ewropeaidd heb ffiniau

Fideo: 10,000 Gwarchodwyr ffiniau'r UE i atgyfnerthu ffiniau allanol

Schengen: ehangu ardal ddi-ffin Ewrop

Rheolau lloches yr UE: diwygio system Dulyn

Gwella'r System Lloches Ewropeaidd Gyffredin

Unrwa: Mae ASEau yn trafod penderfyniad yr Unol Daleithiau i dorri cyllid ar gyfer asiantaeth y Cenhedloedd Unedig

Polisi ymfudo a lloches: “Mae'n sgandal anhygoel”

Integreiddio ffoaduriaid yn Ewrop

Lloches: sut mae asiantaeth yr UE EASO yn helpu i brosesu mwy na cheisiadau 1 mln y flwyddyn

Mae ASEau yn cefnogi system ganolog yr UE ar gyfer hawliadau lloches

Fisâu dyngarol: "Hawl i gael eich clywed heb beryglu'ch bywyd"

Rhaid i holl wledydd yr UE gymryd eu cyfran deg o geiswyr lloches

Wikström: dylai ceiswyr lloches gael eu dosbarthu'n deg yn yr UE

Teg a chynaliadwy: diwygio system loches yr UE

Mae ASEau yn galw am ddad-ddwysáu sefyllfa ymfudo gyda Thwrci

Cysylltiadau rhwng yr UE a Thwrci: rhwng cydweithredu a thensiynau

Dadl: Mae ASEau yn galw am weithredu yn dilyn gweithrediad milwrol Twrci yn Syria

Ffoaduriaid: Mae ASEau yn asesu'r sefyllfa ar lawr gwlad yn Nhwrci

Mae ASEau yn ymweld â Thwrci i asesu ymateb i argyfwng ffoaduriaid o Syria

Parhau Darllen

Trychinebau

Tanau coedwig: Mae'r UE yn helpu'r Eidal, Gwlad Groeg, Albania a Gogledd Macedonia i ymladd tanau dinistriol

cyhoeddwyd

on

Wrth i danau coedwig barhau i effeithio ar wahanol ranbarthau ym Môr y Canoldir a'r Balcanau Gorllewinol, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn symud cefnogaeth yn gyflym i gynorthwyo gwledydd i gyfyngu ar ledaeniad y tanau ac amddiffyn bywydau a bywoliaethau. Roedd dau awyren ymladd tân Canadair o Ffrainc yn cael eu hanfon i ardaloedd yr effeithiwyd arnynt yn yr Eidal i ddechrau gweithrediadau diffodd tân ar 4 Awst.

Mae dwy awyren diffodd tân o Gyprus yn cefnogi Gwlad Groeg, ar ben tîm diffodd tân i gefnogi gweithrediadau ar lawr gwlad. Bydd dau hofrennydd i gefnogi gweithrediadau yn Albania yn cael eu hanfon yn yr un modd o Tsiecia a'r Iseldiroedd. Yn ogystal, mae Slofenia yn anfon tîm o 45 o ddiffoddwyr tân i Ogledd Macedonia. Mae'r holl gymorth yn cael ei ddefnyddio trwy Fecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE, gyda chyd-ariannu gan y Comisiwn o leiaf 75% o gostau trafnidiaeth. Daw'r lleoliadau hyn yn ychwanegol at weithrediadau diffodd tân a gydlynir gan yr UE sy'n mynd rhagddynt ar hyn o bryd yn Nhwrci, yn ogystal ag yn Sardinia, yr Eidal ddiwedd mis Gorffennaf.

Mae mapiau lloeren o loeren Rheoli Argyfyngau Copernicus yr UE yn darparu cefnogaeth bellach i'r gwasanaethau brys i gydlynu'r gweithrediadau. 24/7 yr Undeb Ewropeaidd Canolfan Cydlynu Ymateb Brys mewn cysylltiad cyson ag awdurdodau amddiffyn sifil gwledydd sydd wedi'u heffeithio gan y tanau i fonitro'r sefyllfa'n agos a sianelu cymorth yr UE.

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: "Rydym yn gweithio rownd y cloc i anfon cymorth wrth i danau gynddeiriogi ledled Ewrop. Diolch i Cyprus, Tsiec, Ffrainc, Slofenia a'r Iseldiroedd am ddefnyddio awyrennau diffodd tân, hofrenyddion a thîm o ddiffoddwyr tân yn gyflym i gefnogi gwledydd. Tanau coedwig yn effeithio'n fawr arnynt. Ar yr adeg hon gan fod sawl gwlad Môr y Canoldir yn wynebu tanau, mae Amddiffyn Sifil yr UE yn sicrhau bod ein hoffer diffodd tân ar waith yn cael eu defnyddio i'r eithaf. Mae hon yn enghraifft wych o undod yr UE ar adegau o angen. "

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

Mwy o wybodaeth

hysbyseb

MEMO 'Ymladd tanau coedwig yn Ewrop - sut mae'n gweithio'

Mecanwaith Gwarchod Sifil Ewrop

Ailgynnull

Parhau Darllen

Gwlad Belg

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 770 miliwn mewn cyn-ariannu i Wlad Belg

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 770 miliwn i Wlad Belg mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad. Gwlad Belg yw un o'r gwledydd cyntaf sy'n derbyn taliad cyn-ariannu o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Gwlad Belg.

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Gwlad Belg. Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 5.9 biliwn, sy'n cynnwys grantiau'n llawn, dros oes ei chynllun.

Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i Aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.  

hysbyseb

Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Gwlad Belg yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau.

Cefnogi buddsoddiadau trawsnewidiol a phrosiectau diwygio

Mae'r RRF yng Ngwlad Belg yn cyllido buddsoddiadau a diwygiadau y disgwylir iddynt gael effaith drawsnewidiol iawn ar economi a chymdeithas Gwlad Belg. Dyma rai o'r prosiectau hyn:

hysbyseb
  • Sicrhau'r trawsnewidiad gwyrdd: Mae'r RRF yn buddsoddi € 400m mewn addasu i newid yn yr hinsawdd mewn mesurau i adfer bioamrywiaeth a chynyddu gwytnwch tuag at newid yn yr hinsawdd, i glustogi rhag llifogydd, sychder ac effeithiau gwres. Mae hyn yn cynnwys prosiectau defnyddio dŵr crwn, buddsoddiadau mewn rhwydwaith gydlynol o ardaloedd gwarchodedig ar gyfer coedwigoedd sy'n gallu gwrthsefyll natur a hinsawdd, ar gyfer ail-droelli afonydd a chreu ac adfer natur wlyb a chymoedd.
  • Cefnogi'r trawsnewidiad digidol: Mae gan gynllun Gwlad Belg agenda sgiliau uchelgeisiol. Mae hyn yn cynnwys buddsoddiadau o € 480m mewn system addysg fwy cynhwysol sy'n ddiogel i'r dyfodol ar draws cymunedau iaith gyda gwell sgiliau digidol a STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) disgyblion a myfyrwyr a mynediad at offer a thechnoleg ddigidol.
  • Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol: mae cynllun Gwlad Belg yn cynnwys mesurau gwerth € 450m i wella ac ehangu hyfforddiant i hwyluso integreiddio grwpiau agored i niwed - gan gynnwys pobl â chefndir ymfudol, y bobl â sgiliau isel, pobl ag anableddau - ac i wella mynediad i'r farchnad lafur i geiswyr gwaith.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen: “Mae’r taliad cyntaf hwn yn newyddion gwych i Wlad Belg a phobl Gwlad Belg. Mae Gwlad Belg eisoes yn rhedwr blaen arloesi, ond bydd NextGenerationEU yn rhoi’r adnoddau sydd eu hangen ar y wlad i fynd yn gwbl wyrdd a digidol. Rwy’n gobeithio gweld llawer o brosiectau digidol gwych eraill fel yr un yr ymwelais ag ef ym Mrwsel fis yn ôl. Straeon llwyddiant a wnaed yng Ngwlad Belg, gyda chefnogaeth yr UE. ”

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Ar ôl tri chyhoeddiad bond llwyddiannus iawn o dan NextGenerationEU dros yr wythnosau diwethaf, a’r taliadau cyntaf ar gyfer rhaglenni eraill NGEU, rwy’n falch ein bod bellach wedi cyrraedd y cam talu ar gyfer y RRF. Caniataodd cydweithrediad dwys â Gwlad Belg a pharatoi cadarn o fewn y Comisiwn i ni dalu'r arian yn yr amser record. Mae hyn yn dangos, gyda'r adnoddau a godir, y byddwn yn gallu cyflawni anghenion cyn-ariannu'r holl aelod-wladwriaethau yn gyflym, gan roi'r hwb cychwynnol iddynt wrth weithredu'r nifer o brosiectau gwyrdd a digidol sydd wedi'u cynnwys yn eu cynlluniau cenedlaethol. "

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Bydd yr arian cyntaf i ni ei dalu heddiw yn helpu Gwlad Belg i ddod yn gryfach o’r argyfwng. Bydd dwy ran o dair o gynllun Gwlad Belg yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Bydd buddsoddiadau mewn adnewyddu ynni a rheoli coedwigoedd yn helpu i amddiffyn yr hinsawdd. Bydd ysgolion ac ardaloedd gwledig yn mwynhau gwell cysylltedd tra bydd y systemau cyfiawnder, iechyd a nawdd cymdeithasol yn gweld gwelliannau mawr mewn effeithlonrwydd trwy ddigideiddio. Bydd y rhaglen sgiliau uchelgeisiol yn galluogi llawer o Wlad Belg i gaffael sgiliau newydd. Mae hyn i gyd yn ganlyniad i Ewrop weithio gyda'i gilydd. ”

Mwy o wybodaeth
Cwestiynau ac Atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch € 5.9 biliwn Gwlad Belg

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac Atebion

Taflen ffeithiau ar gynllun adfer a gwytnwch Gwlad Belg

Cyngor yn Gweithredu Penderfyniad ar gynllun adfer a gwytnwch Gwlad Belg

Dogfen Gweithio Staff y Comisiwn: Dadansoddiad o gynllun adfer a gwytnwch Gwlad Belg

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Datganiad i'r wasg: trydydd bond NextGenerationEU

Datganiad i'r wasg: Cynllun cyllido cyntaf y Comisiwn

UE fel gwefan benthyciwr

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd