Cysylltu â ni

EU

Mae'r Senedd yn pleidleisio i fynd â'r Comisiwn i'r llys dros ddiffyg gweithredu ar dorri rheol y gyfraith

cyhoeddwyd

on

Heddiw (10 Mehefin), mae Senedd Ewrop wedi pleidleisio (506 o blaid, 150 yn erbyn, 28 yn ymatal) ar benderfyniad yn paratoi'r ffordd i ddod â'r Comisiwn Ewropeaidd i Lys Cyfiawnder Ewrop am beidio â gweithredu dros reolaeth y gyfraith, fel y gofynnwyd amdano gan y Gwyrddion / Grŵp EFA. Nid yw Mecanwaith Rheol y Gyfraith yr UE, sydd wedi bod ar waith ers 1 Ionawr eleni, wedi cael ei sbarduno eto gan y Comisiwn dros dorri rheol y gyfraith sy'n effeithio ar gyllideb yr UE. Pleidleisiodd y Senedd ym mis Mawrth a rhoi dyddiad cau i'r Comisiwn o 1 Mehefin ar gyfer mabwysiadu canllawiau a chymhwyso'r mecanwaith. Mae'r Comisiwn wedi colli'r dyddiad cau hwn ac nid yw eto wedi cyhoeddi ei 'ganllawiau' ar sut y dylid sbarduno'r mecanwaith.

Mae'r penderfyniad yn tynnu sylw at y ffaith mai 'methiant i weithredu' gan Gomisiwn yr UE o dan Erthygl 265 o'r TFEU yw hwn a dyma'r cam cyntaf wrth fynd â'r Comisiwn i'r llys. Terry Reintke ASE (llun), Dywedodd trafodwr Gwyrddion / EFA a rapporteur LIBE ar Fecanwaith Rheol y Gyfraith: "Mae angen sylfaen gref ar yr UE y gallwn ni i gyd sefyll arni, sy'n cael ei nodi yn y cytuniadau: democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a hawliau sylfaenol. yn destun ymosodiad ac yn cael ei ddatgymalu wrth i ni siarad. Yn lle amddiffyn gwerthoedd Ewropeaidd, mae'r Comisiwn yn gwylio, yn ysgrifennu adroddiadau ac yn eistedd ar ei ddwylo. Mae angen gweithredu ar reol y gyfraith nawr. Yn anffodus, mae'n amlwg o'r ddadl ddoe yn y Senedd nad yw'r Comisiwn yn gwneud hynny mae'n ymddangos eu bod yn teimlo'r un ymdeimlad o frys i weithredu.

"Mae angen i bobl yng Ngwlad Pwyl, Hwngari ac mewn mannau eraill wybod bod y Comisiwn ar eu hochr ac y byddant yn ymladd am eu hawliau fel dinasyddion yr UE. Ni ddylai'r Comisiwn fod angen pwysau i weithredu ar amddiffyn y cytuniadau, ond os ydyn nhw'n parhau i wrthod gweithredu, pwysau yw'r hyn y byddant yn ei gael. Rydym yn cymryd camau yn erbyn y Comisiwn i wneud iddynt wneud eu gwaith ac amddiffyn hawliau dinasyddion Ewropeaidd. Ni fyddwn ni, fel y Senedd, yn caniatáu i'r Comisiwn eistedd yn segur gan fod llywodraethau poblogaidd asgell dde eithafol yn rhwygo ar wahân. rheolaeth y gyfraith yn Ewrop. "

Dywedodd Daniel Freund ASE, trafodwr y Gwyrddion / EFA ar Fecanwaith Rheol y Gyfraith: "Nid cofrodd sgleiniog yn unig yw Mecanwaith Rheol y Gyfraith o frwydr galed yn y Cyngor y gaeaf diwethaf; mae'n offeryn go iawn gyda chymwysiadau yn y byd go iawn. a sancsiynau go iawn. Yn gyntaf honnodd y Comisiwn nad oedd ganddyn nhw'r offer i frwydro yn erbyn rheolaeth y gyfraith, ond nawr bod gennym yr offeryn, mae'n bryd ei ddefnyddio. Mae yna enghreifftiau clir o dorri rheol y gyfraith sy'n cymryd lle rydyn ni'n siarad, heb unrhyw angen am 'ganllawiau' i gychwyn achos.Mae ymosodiadau yn erbyn cyrff anllywodraethol, rhyddid y cyfryngau a 'sylfeini' a sefydlwyd i osgoi craffu ar ddefnyddio cronfeydd yr UE, i gyd yn achos lansio gweithredu yn Hwngari yn unig. ymosodiadau gan Viktor Orbán ar ein hawliau, ein gwerthoedd a'n harian fel dinasyddion yr UE.

"Byddai diffyg gweithredu ar reolaeth y gyfraith gyfystyr â derbyn y frwydr dros ddemocratiaeth eisoes wedi'i cholli mewn sawl aelod-wladwriaeth. Mewn chwe mis, bydd dinasyddion Hwngari yn mynd i'r polau ac mae angen iddynt allu pleidleisio o dan safonau democrataidd go iawn. Rhaid i ni. gwnewch yn siŵr nad yw Orbán yn defnyddio arian yr UE i ddwyn yr etholiad, i reoli sylw yn y cyfryngau a sicrhau na all yr wrthblaid ymladd yr etholiad yn deg. Nid oes gennym amser i aros. "

Brexit

Barnier cyn-drafodwr Brexit Barnier: Enw da'r DU yn y fantol yn rhes Brexit

cyhoeddwyd

on

By

Mae Pennaeth y Tasglu ar gyfer Cysylltiadau â'r DU, Michel Barnier yn mynychu'r ddadl ar gytundeb masnach a chydweithrediad yr UE-DU yn ystod ail ddiwrnod sesiwn lawn yn Senedd Ewrop ym Mrwsel, Gwlad Belg Ebrill 27, 2021. Olivier Hoslet / Pool trwy REUTERS

Dywedodd Michel Barnier, cyn-drafodwr Brexit yr Undeb Ewropeaidd, ddydd Llun (14 Mehefin) fod enw da’r Deyrnas Unedig yn y fantol ynglŷn â thensiynau dros Brexit.

Mae gwleidyddion yr UE wedi cyhuddo Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, o beidio â pharchu ymrwymiadau a wnaed ynglŷn â Brexit. Roedd y tensiynau cynyddol rhwng Prydain a’r UE wedi bygwth cysgodi uwchgynhadledd y Grŵp Saith ddydd Sul, gyda Llundain yn cyhuddo Ffrainc o sylwadau “sarhaus” nad oedd Gogledd Iwerddon yn rhan o’r DU. Darllen mwy

"Mae angen i'r Deyrnas Unedig roi sylw i'w henw da," meddai Barnier wrth France Info radio. "Rwyf am i Mr Johnson barchu ei lofnod," ychwanegodd.

Parhau Darllen

coronafirws

Llywydd y Senedd yn galw am Genhadaeth Chwilio ac Achub Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Llywydd Senedd Ewrop, David Sassoli (Yn y llun) wedi agor cynhadledd ryng-seneddol lefel uchel ar reoli ymfudo a lloches yn Ewrop. Canolbwyntiodd y gynhadledd yn arbennig ar agweddau allanol ymfudo. Dywedodd yr arlywydd: “Rydyn ni wedi dewis trafod dimensiwn allanol polisïau ymfudo a lloches heddiw oherwydd rydyn ni'n gwybod mai dim ond trwy fynd i'r afael â'r ansefydlogrwydd, argyfyngau, tlodi, troseddau hawliau dynol sy'n digwydd y tu hwnt i'n ffiniau, y byddwn ni'n gallu mynd i'r afael â'r gwreiddyn. achosion sy'n gwthio miliynau o bobl i adael. Mae angen i ni reoli'r ffenomen fyd-eang hon mewn ffordd ddynol, er mwyn croesawu'r bobl sy'n curo ar ein drysau bob dydd gydag urddas a pharch.
 
“Mae pandemig COVID-19 yn cael effaith ddwys ar batrymau ymfudo yn lleol a ledled y byd ac mae wedi cael effaith lluosydd ar symudiad gorfodol pobl ledled y byd, yn enwedig lle nad yw mynediad at driniaeth a gofal iechyd yn cael ei warantu. Mae'r pandemig wedi tarfu ar lwybrau ymfudo, wedi rhwystro mewnfudo, wedi dinistrio swyddi ac incwm, wedi lleihau taliadau, ac wedi gwthio miliynau o ymfudwyr a phoblogaethau bregus i dlodi.
 
“Mae ymfudo a lloches eisoes yn rhan annatod o weithred allanol yr Undeb Ewropeaidd. Ond mae'n rhaid iddyn nhw ddod yn rhan o bolisi tramor cryfach a mwy cydlynol yn y dyfodol.
 
“Rwy’n credu mai ein dyletswydd yn gyntaf oll yw achub bywydau. Nid yw bellach yn dderbyniol gadael y cyfrifoldeb hwn i gyrff anllywodraethol yn unig, sy'n cyflawni swyddogaeth arall ym Môr y Canoldir. Rhaid inni fynd yn ôl i feddwl am weithredu ar y cyd gan yr Undeb Ewropeaidd ym Môr y Canoldir sy'n achub bywydau ac yn taclo masnachwyr. Mae arnom angen mecanwaith chwilio ac achub Ewropeaidd ar y môr, sy'n defnyddio arbenigedd yr holl actorion dan sylw, o'r Aelod-wladwriaethau i'r gymdeithas sifil i asiantaethau Ewropeaidd.
 
“Yn ail, rhaid i ni sicrhau bod pobl sydd angen amddiffyniad yn gallu cyrraedd yr Undeb Ewropeaidd yn ddiogel a heb beryglu eu bywydau. Mae arnom angen diffinio sianeli dyngarol ynghyd ag Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid. Rhaid inni weithio gyda'n gilydd ar system ailsefydlu Ewropeaidd yn seiliedig ar gyfrifoldeb cyffredin. Rydym yn siarad am bobl a all hefyd wneud cyfraniad pwysig at adferiad ein cymdeithasau y mae'r dirywiad pandemig a demograffig yn effeithio arnynt, diolch i'w gwaith a'u sgiliau.
 
“Mae angen i ni hefyd roi polisi derbyn mudo Ewropeaidd ar waith. Gyda'n gilydd dylem ddiffinio'r meini prawf ar gyfer un drwydded mynediad a phreswylio, gan asesu anghenion ein marchnadoedd llafur ar lefel genedlaethol. Yn ystod y pandemig, daeth y sectorau economaidd cyfan i ben oherwydd absenoldeb gweithwyr mewnfudwyr. Mae angen mewnfudo rheoledig arnom i adfer ein cymdeithasau ac i gynnal ein systemau amddiffyn cymdeithasol. ”

Parhau Darllen

EU

Comisiynwyr Schmit a Dalli i gymryd rhan mewn cyfarfod o weinidogion cyflogaeth a materion cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol Nicolas Schmit a'r Comisiynydd Cydraddoldeb Helena Dalli (Yn y llun) yn cymryd rhan yng nghyfarfod gweinidogion cyflogaeth a pholisi cymdeithasol heddiw (14 Mehefin) yn Lwcsembwrg. Bydd y gweinidogion yn trafod ystod eang o faterion, gan gynnwys y camau dilynol i'r Uwchgynhadledd Gymdeithasol yn Porto a'r camau nesaf i weithredu'r Colofn Ewropeaidd ar Hawliau Cymdeithasol. Yn benodol, mae disgwyl i weinidogion gyfnewid barn ar osod targedau cyflogaeth a chymdeithasol cenedlaethol a monitro cynnydd o fewn y broses Semester Ewropeaidd. Disgwylir i'r Cyngor fabwysiadu casgliadau ar y Strategaeth ar gyfer Hawliau Pobl ag Anableddau 2021-2030. Offeryn ar y cyd yw'r Strategaeth i wella bywydau pobl ag anableddau, gan gwmpasu pob agwedd ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl ag anableddau. Disgwylir i'r Cyngor hefyd fabwysiadu Argymhelliad yn sefydlu a Gwarant Plant Ewropeaidd, sy'n ceisio mynd i'r afael â thlodi plant ac allgáu cymdeithasol. Mae'n argymell camau pendant i Aelod-wladwriaethau i warantu mynediad at set o wasanaethau allweddol i blant mewn angen ac i hyrwyddo cyfle cyfartal. Bydd Gweinidogion hefyd yn trafod cynnydd y Cynnig y Comisiwn am isafswm cyflog digonol yn yr UE.

Mae eitemau pellach ar yr agenda yn cynnwys cydgysylltu polisi economaidd a chymdeithasol, gofal tymor hir, digonolrwydd pensiwn, teleweithio, deialog gymdeithasol, iechyd a diogelwch yn y gwaith, a chydlynu nawdd cymdeithasol. Bydd Llywyddiaeth Portiwgaleg Cyngor yr UE hefyd yn tynnu sylw at y Gynhadledd Lefel Uchel sydd ar ddod ar 21 Mehefin yn Lisbon i lansio'r Llwyfan Ewropeaidd ar Brwydro yn erbyn Digartrefedd. Bydd y Comisiynydd Dalli yn ymuno â'r cyfarfod i adrodd i'r Gweinidogion am ddathliadau'r Mis Amrywiaeth Ewropeaidd ym mis Mai a'r ffordd ymlaen ynglŷn â'r Strategaeth Cydraddoldeb LGBTIQ. Pwyntiau trafod eraill fydd y Cyfarwyddeb ar fesurau tryloywder tâl rhwymol ac effaith economaidd-gymdeithasol COVID-19 ar gydraddoldeb rhywiol. Bydd sesiynau'r bore a'r prynhawn yn cael eu ffrydio'n fyw ar y Gwefan y cyngor. Yn dilyn y cyfarfod bydd cynhadledd i'r wasg gyda'r Comisiynwyr Schmit a Dalli, a fydd yn cael ei darlledu ar EbS.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd