Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

Rhwydweithiau gwasgarog Mukhtar Ablyazov yn Senedd Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Wedi'i gornelu yn farnwrol gan sawl gwlad, gan gynnwys y Deyrnas Unedig, yr Unol Daleithiau, yr Wcrain a Rwsia, mae Moukhtar Abliazov yn dal i fwynhau statws ffoadur gwleidyddol yn Ffrainc. Mae hefyd yn mwynhau llawer o gefnogaeth yn Senedd Ewrop a gall ddibynnu ar y lobïo dwys a wnaed gan gyrff anllywodraethol dadleuol, y Open Dialogue Foundation (ODF) yn Senedd Ewrop, lle mae'n cefnogi ei achos. Ymchwiliad i rwydweithiau gwasgarog Mukhtar Abliazov, yn ysgrifennu SECRETdefense.org.

Mae'n cael ei ystyried yn "gam y ganrif" gan lywodraeth Kazakh, sy'n ei gyhuddo o fod wedi embezzled € 6 biliwn o goffrau banc BTA, un o brif sefydliadau ariannol y wlad, yr oedd yn llywydd arno. y Bwrdd Cyfarwyddwyr rhwng 2005 a 2009. Dedfrydu - ar sawl cyfrif - am droseddau ariannol yn Kazakhstan, Rwsia, y Deyrnas Unedig, yr Wcrain, Ffrainc a yr Unol Daleithiau.

Fodd bynnag, mae Moukhtar Ablyazov yn mwynhau llawer o gefnogaeth yn Senedd Ewrop.

hysbyseb

Mukhtar Abliyazov yn gysylltiedig â nifer o achosion troseddau ariannol

Beth sydd gan Isabel Santos, Ignazio Corrao, Nieklas Nienaß neu Anna Fotyga yn gyffredin? Pob aelod o Senedd Ewrop, ar 8 Chwefror, 2021, fe wnaethant gyflwyno cynnig am benderfyniad yn condemnio’r cam-drin hawliau dynol honedig yn Kazakhstan, gwlad wreiddiol Moukhtar Abliazov. Mabwysiadir y penderfyniad o'r diwedd ar 11 Chwefror, 2021 yn Senedd Ewrop ac ar ffurf condemniad symbolaidd o'r wlad. Buddugoliaeth fach i Moukhtar Abliazov, mewn rhyfel agored, am fwy na deng mlynedd, gyda'r gallu yn ei le. Y cyfle iddo gryfhau ei osgo fel ffoadur gwleidyddol a ferthyrwyd gan bŵer Kazakh, y mae'n honni yn rheolaidd yn y wasg Ewropeaidd.

Yn y papur newydd Le Monde, ar 6 Mai, gwadodd “ddyblygrwydd Paris â chyfundrefn Kazakhstan ac mae’n ystyried ei hun yn ddioddefwr aflonyddu ar ran asiantau Kazakh”, a fyddai’n ei fonitro’n barhaol. Os yw'n gwadu neu'n parhau i osgoi'r holl ffeithiau y mae'n cael eu cyhuddo ohonynt, mae'r condemniadau'n pentyrru mewn gwahanol wledydd, ond ychydig iawn yr amheuir bod ganddo fuddiannau strategol cyffredin rhyngddynt neu â Kazakhstan.

hysbyseb

Yn Rwsia, mae’n cael ei gyhuddo o ymrwymo $ 5 biliwn mewn ysbeilio ariannol. Yn yr Wcráin, lle mae'r taliadau'n ymwneud â "benthyciadau ffug, ysbeilio, diffyg cyfochrog a chreu cwmnïau alltraeth", dim ond "$ 400 miliwn" oedd yr ysbeiliad ariannol honedig ar gyfer ffeithiau a gyflawnwyd ar ddiwedd y 2000au. Ym Mhrydain Fawr, cafodd orchymyn nodedig ym mis Tachwedd 2012 i dalu $ 4.5bn mewn iawndal i fanc BTA. Yn Ffrainc, os yw wedi cael ei ddiorseddu ers 7 Hydref, 2020, mae'n dal i fwynhau statws ffoadur gwleidyddol ers 29 Medi 2020 a phenderfyniad y Llys Lloches Cenedlaethol (CNDA).

Senedd Ewrop a'i chysylltiadau â'r Open Dialogue Foundation

Atebolrwydd cyfreithiol trwm nad yw’n ei atal rhag cyfrif cefnogaeth yn Senedd Ewrop, drwy’r Open Dialogue Foundation (ODF), sy’n arwain lobïo gweithredol o’i blaid yn nirgelion y gymuned. Weithiau mae Moukhtar Ablyazov hyd yn oed yn ymddangos mewn teulu gyda rhai ASEau. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae o leiaf naw seneddwr, llofnodwyr y penderfyniad, wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau a drefnwyd gan yr ODF neu wedi cwrdd â Mukhtar Ablyazov.

Mae penderfyniad a basiwyd gan Senedd Ewrop, yn elyniaethus i Kazakhstan, yn datgelu dylanwad lobïau pro-Ablyazov yn Senedd Ewrop. Mae'r penderfyniad yn ganlyniad cynnull ASEau, yn gwrthwynebu grwpiau gwleidyddol, yn amrywio o'r hawl geidwadol i'r chwith radical: ceidwadwyr o Blaid y Bobl Ewropeaidd, democratiaid cymdeithasol, amgylcheddwyr o'r Gwyrddion / EFA neu hyd yn oed ryddfrydwr. o'r Grŵp Adnewyddullofnodi'r penderfyniad hwn. Mae sawl llinell o dystiolaeth yn awgrymu iddo gael ei eni o ddylanwad llechwraidd sawl perthynas i Moukhtar Ablyazov, yn enwedig wedi ei grwpio o fewn y Open Dialogue Foundation, corff anllywodraethol yr oedd anghydfod yn ei gylch, wrth wraidd sawl amheuaeth o gyllid gan y gwasanaethau cudd-wybodaeth. Rwseg, o gysylltiadau â mecanweithiau gwyngalchu arian a gyda sawl personoliaeth sylffwrog. Trwy ddigwyddiadau, a drefnir yn aml yn adeilad Senedd Ewrop, mae'r ODF yn plethu ei we ac yn ehangu ei rwydwaith o seneddwyr.

Ddydd Sul 21 Ebrill 2019, a Amseroedd erthygl Awgrymodd fod £ 1.5 miliwn wedi diflannu o gyfrifon cwmnïau a gofrestrwyd yn Glasgow a Chaeredin i'w cludo i'r rheini ym mhencadlys y Open Dialogue Foundation, sydd â'i bencadlys yn Warsaw. Ym mis Tachwedd 2018, amlygodd ymchwiliad seneddol Moldofaaidd y posibilrwydd o gysylltiadau agos rhwng yr ODF a gwasanaethau cudd-wybodaeth Rwseg ynghylch gweithgareddau i ansefydlogi cyfundrefn Moldofaidd. Cyhuddiad sy'n adleisio adroddiad arall, cyhoeddwyd gan Siambr Fasnach Gwlad Pwyl , dyddiedig Gorffennaf 2017, yn tynnu sylw at gyflenwi offer milwrol i wrthryfelwyr secessionist yn Donbass (golygfeydd is-goch ar gyfer cipwyr a festiau bulletproof).

Yn ogystal, mae'r rhan fwyaf o'r personoliaethau sydd wrth wraidd pledion y Sefydliad Deialog Agored wedi'u cael yn euog o droseddau ariannol yn eu gwlad. Yn eu plith, Veaceslav Platon, dyn busnes o Moldavian-Rwsiaidd, pensaer tybiedig mudiad mawr o daliadau y tu allan i Rwsia drwy gwyngalchu arian, neu Aslan Gagiyev, sylfaenydd The Family, grŵp maffia. yn ymwneud â llofruddiaethau contract, fel un maer Vladikavkaz.

ASEau llofnodol o wahanol grwpiau gwleidyddol yn Senedd Ewrop

Mae sawl un o’r seneddwyr a ddrafftiodd y cynnig am benderfyniad, ar un adeg neu’i gilydd, wedi tybio eu cysylltiadau ag uwch aelodau’r Sefydliad Deialog Agored, Mukthar Ablyazov ei hun neu aelodau o’i deulu, a hyd yn oed eraill. Personiaethau Kazakh sy'n ymwneud ag achosion troseddau ariannol. Clymiadau rhyngbersonol a gofnodir amlaf gan yr ODF ei hun, arwydd ei fod yn hawlio ei ddylanwad yn llawn yn Senedd Ewrop.

Ymhlith llofnodwyr y cynnig hwn mae Isabel Santos, AS Sosialaidd Portiwgal, aelod o’r grŵp Sosialaidd a Democratiaid yn Senedd Ewrop, yn y llun gyda Lyudmyla Kozlovska, Llywydd y Open Dialogue Foundation. Hi, ar gyfer Grŵp y Democratiaid Cymdeithasol, yw tarddiad y penderfyniad hwn, ynghyd â dau ddirprwy arall, Kati Piri ac Andris Ameriks.

Cymerodd Isabel Santos ran mewn cynhadledd o’r Open Dialogue Foundation, a gynhaliwyd ar Hydref 9, 2014, ar y thema “camddefnyddio Interpol” (llun isod), un o ymladd mawr yr ODF, oherwydd mae nifer o'r unigolion y mae'n eu hamddiffyn yn destun "rhybudd coch", a gynhyrchwyd gan un o aelod-wladwriaethau Interpol.

Credyd - Sefydliad Deialog Agored

Mae cysylltiadau tebyg wedi'u nodi ar gyfer sawl ASE o grŵp Les Verts / Cynghrair Rydd Ewrop. Viola von Cramon-Tauhadel (dde, isod) tynnwyd llun gyda Lyudmyla Kozlovska, yn ystod digwyddiad a drefnwyd ar 26 Tachwedd, 2019 gan y Open Dialogue Foundation a'r Ganolfan Rhyddid Sifil (CCL). Mae hi'n eistedd wrth ei ymyl mewn digwyddiad sy'n dathlu Oleg Sentsov (chwith, isod), cyn-garcharor gwleidyddol yn Rwseg a derbynnydd Gwobr Sakharov.

Credyd - Sefydliad Deialog Agored

Roedd y digwyddiad, fel yr honnwyd gan y Open Dialogue Foundation, hefyd wedi'i gynnwys yn ei rengoedd Petras Auštrevičius, AS o Lithwania o'r grŵp rhyddfrydol Renew Europe (chwith yn y llun isod). Hefyd yn agos at Lyudmyla Kozlovska, tynnwyd llun ohono gyda hi ac mae'n un o lofnodwyr y cynnig am benderfyniad.

Credyd - Sefydliad Deialog Agored

Yn agos at y grŵp Gwyrddion - ALE, tynnwyd llun y dirprwy o Wlad Groeg, Niklas Nienaß, gyda Lyudmyla Kozlovska a Bota Jardemalie, a oedd hefyd yn destun pryder gan lysoedd Kazakhstan. Unwaith eto, trefnwyd y digwyddiad gan yr ODF. Roedd Bota Jardemalie (trydydd o'r dde, llun isod) hefyd yn aelod o fwrdd cyfarwyddwyr banc BTA, lle cyfarfu â Moukhtar Ablyazov rhwng 2005 a 2009, gan wasanaethu fel rheolwr gyfarwyddwr. Erthygl ym mhapur newydd Gwlad Belg Le Fellyir, dyddiedig 12 Awst 2020, yn datgelu ei fod wedi osgoi rhewi ei asedau gan gyfiawnder Lloegr trwy ddefnyddio cyfrifon cwmni alltraeth.

Credyd - Sefydliad Deialog Agored

Yn y llun gwelwyd Ignazio Carrao, AS yr Eidal, aelod o grŵp y Gwyrddion gyda gwraig Moukhtar Ablyazov, Alma Shalabayeva (llun isod, chwith isaf).

Weithiau bydd y dirprwyon a lofnododd y cynnig yn elyniaethus i Kazakhstan yn arddangos eu cysylltiadau â Mukhtar Ablyazov yn uniongyrchol, megis Anna Fotyga, ASE ceidwadol ac Ewrosgeptig, aelod o blaid Cyfraith a Chyfiawnder Gwlad Pwyl. Yn y llun mae merch Mukhtar Ablyazov hefyd, i'r dde i'w thad. Yma eto, mae Anna Fotyga yn un o lofnodwyr y penderfyniad.

Ymryson, mae'r Open Dialog Foundation yn honni ei weithgareddau lobïo yng nghofrestr tryloywder yr Undeb Ewropeaidd. Yn ôl y Comisiwn Ewropeaidd, ei raison d'être yw "trefnu cenadaethau arsylwi, gan gynnwys arsylwi etholiadau a monitro'r sefyllfa hawliau dynol mewn gwledydd ôl-Sofietaidd". Ond ymddengys hefyd ei fod yn ymarfer lledaenu penderfyniadau “un contractwr” i rai seneddwyr, dull sy'n cwestiynu dylanwad rhai cyrff anllywodraethol, weithiau'n ddadleuol, o fewn sefydliadau Ewropeaidd.

Celfyddydau

Mae ASEau yn galw am safonau cymdeithasol gofynnol cyffredin ar gyfer artistiaid a gweithwyr diwylliannol

cyhoeddwyd

on

Galwodd Pwyllgor Diwylliant ac Addysg y Senedd am greu fframwaith ledled yr UE ar amodau gwaith a safonau gofynnol i bob artist, DIWYLLIANT.

Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ddydd Llun (27 Medi) gan 26 pleidlais o blaid, dim un yn erbyn a thri yn ymatal, mae’r Pwyllgor Diwylliant ac Addysg yn galw ar y Comisiwn i gynnig “Statws Ewropeaidd yr Artist”, gan nodi fframwaith cyffredin ar gyfer amodau gwaith a safonau gofynnol ar gyfer holl wledydd yr UE, gan barchu cymwyseddau aelod-wladwriaethau yn llawn ar eu marchnad lafur a'u polisi diwylliannol.

Symudedd trawsffiniol

hysbyseb

Mae'r gwahaniaethau mewn deddfwriaeth genedlaethol ar statws cyfreithiol artist a'i gydnabyddiaeth drawsffiniol yn rhwystro cydweithredu a symudedd. Yn y testun cymeradwy, mae ASEau yn galw ar aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn i gael gwared ar yr holl rwystrau i symudedd trawsffiniol, gan ddiwygio, os oes angen, ofynion gweinyddol ar fisâu, trethiant a nawdd cymdeithasol, yn ogystal ag ar gydnabod addysg yn y celfyddydau. graddau.

Mae ASEau hefyd yn galw am raglenni penodol ar gyfer symudedd crewyr ac arloeswyr ifanc.

"Gyda'r adroddiad hwn, rydym wedi anfon neges gref i wella symudedd trawsffiniol i artistiaid, awduron, crewyr diwylliannol a gweithwyr diwylliannol. Bydd yn helpu i roi bywoliaeth well a mwy diogel i artistiaid trwy egluro eu statws a symleiddio mynediad at nawdd cymdeithasol. . A byddwn yn ymladd i ddatrys y problemau y mae artistiaid yn eu hwynebu heddiw, boed hynny ar wahaniaethu ar sail rhyw, hil, tarddiad neu gyfeiriadedd rhywiol neu boed yn ormes gwleidyddol, yr ydym i gyd yn gwybod ei fod yn llawer rhy amlwg yn yr UE y dyddiau hyn, "meddai'r rapporteur Monica Semedo (Adnewyddu, LU).

hysbyseb

Llwyfan incwm a ffrydio hawlfraint

Mae artistiaid yn agored i arferion annheg gan lwyfannau ffrydio digidol dominyddol, megis cymalau prynu allan sy'n amddifadu awduron neu eu breindaliadau. I unioni hynny, mae ASEau eisiau i'r Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau sicrhau bod artistiaid a gweithwyr diwylliannol yn gallu cyd-fargeinio ac i orfodi amddiffyniad ar gyfer gweithiau a'u crewyr yn gryf mewn deddfwriaeth hawlfraint genedlaethol.

Amddiffyn rhyddid artistig

Mae ASEau yn annog Aelod-wladwriaethau i feithrin ac amddiffyn rhyddid artistig er mwyn cynnal yr hawl i ryddid mynegiant a sicrhau y gall dinasyddion yr UE fwynhau creadigaethau artistig yn rhydd. Maent yn annog y Comisiwn i gosbi gwledydd yr UE sy'n methu â chynnal y rhyddid hyn.

Y camau nesaf

Dylai'r Senedd bleidleisio ar y penderfyniad yn ail sesiwn lawn mis Hydref.

Cefndir

Mae'r pandemig wedi datgelu gwendidau llafur artistiaid a gweithwyr diwylliannol sydd eisoes yn bodoli: mae'r celfyddydau yn faes cyflogaeth a nodweddir gan ysbeidioldeb, bywoliaethau bregus, nawdd cymdeithasol gwan neu absennol, dywed ASEau. Mae gwahaniaethau enfawr yn parhau rhwng Aelod-wladwriaethau o ran cefnogaeth, buddion cymdeithasol a diffiniadau artist.

Yn 2020, profodd y sector diwylliannol a chreadigol yn yr UE golledion mewn trosiant o dros 30%, colled gronnus o EUR 199 biliwn - gyda'r sectorau cerddoriaeth a'r celfyddydau perfformio yn profi colledion o 75% a 90% yn y drefn honno.

gwybodaeth bellach 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

etholiadau Ewropeaidd

Plaid chwith bellaf yr Almaen yn awyddus i ymuno â'r glymblaid tra bod eraill yn llywio'n glir

cyhoeddwyd

on

Mae cyd-arweinydd y Blaid Chwith Susanne Hennig-Wellsow yn siarad mewn cynhadledd i'r wasg yn ystod lleiandy o blaid chwith yr Almaen 'Die Linke' ym Merlin. Hawlfraint  Credyd: AP

Tra bod Angela Merkel (Yn y llun) osgoi ymgyrchu gwleidyddol dros lawer o’r etholiad, wrth iddi ddod yn fwyfwy amlwg bod ei phlaid yn llusgo yn yr arolygon barn, fe aeth ar ôl i’w dirprwy ganol-chwith gyda hen linell ymosod, yn ysgrifennu Lauren Chadwick

“Gyda mi fel Canghellor, ni fyddai clymblaid byth y mae’r Chwith yn rhan ohoni. Ac mae p'un a yw hyn yn cael ei rannu gan Olaf Scholz ai peidio i'w weld o hyd, ”meddai Merkel ddiwedd mis Awst.

Roedd gan Scholz feirniadaeth hefyd am Die Linke - y Blaid Chwith - ond rhoddodd y gorau i wrthod yn llwyr y posibilrwydd o glymblaid gyda nhw. Dywedodd wrth Tagesspiegel dyddiol yr Almaen y byddai gofyn i'r blaid bellaf chwith ymrwymo i NATO ac mae'r bartneriaeth drawsatlantig bellach wedi bod yn llinell ymosod gyson gan y Democratiaid Cristnogol yn yr hyn y mae rhai yn ei ddweud sy'n ymdrech ffos olaf i fachu cymedrolwyr ar y ffens rhwng canol Merkel plaid-iawn a'r Democratiaid Cymdeithasol chwith-canol, sy'n arwain yn yr arolygon barn.

Mae pleidleiswyr yn gweld “y tu ôl” i’r llinell ymosod o’r CDU, meddai Dr Rüdiger Schmitt-Beck ym Mhrifysgol Mannheim, gan ei bod “het mor hen” .about: gwag

hysbyseb

Ychwanegodd Schmitt-Beck ei fod yn “arwydd o anobaith” yr oedd yr CDU yn troi at y llinell ymosod hon unwaith eto wrth i’r ymgeisydd Armin Laschet fethu â galfaneiddio pleidleiswyr, dengys arolygon barn.

Clymblaid lywodraethol bosibl?

Er bod arbenigwyr yn dweud nad clymblaid sy’n cynnwys y Die Linke pellaf ar y chwith yw beth mae arweinydd y Democratiaid Cymdeithasol Scholz eisiau, nid yw’n debygol o ddiystyru’r posibilrwydd yn llwyr.

Mae hynny oherwydd os yw'r pleidleisio cyfredol yn gywir, bydd angen ffurfio clymblaid y llywodraeth yn yr Almaen yn y dyfodol gyda thair plaid wleidyddol am y tro cyntaf, sy'n golygu nad yw'r Blaid Chwith erioed wedi bod yn agosach at dderbyn man posib mewn clymblaid.

hysbyseb

Ar hyn o bryd mae'r blaid yn pleidleisio ar oddeutu 6% yn genedlaethol, gan eu gwneud y chweched blaid wleidyddol fwyaf poblogaidd yn y wlad.

Dywedodd cyd-arweinydd plaid Die Linke, Susanne Hennig-Wellsow hyd yn oed wrth bapur newydd yr Almaen Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ddechrau mis Medi: “Roedd y ffenestr mor agored ag erioed o’r blaen. Pryd os nad nawr? ” o ran clymblaid bosibl gyda'r Democratiaid Cymdeithasol a'r Gwyrddion.

Roedd llawer o'r farn bod ei geiriau'n dangos gobeithion a pharatoadau uchel y blaid ar gyfer dod i mewn i'r llywodraeth.

Ond er bod y Blaid Chwith bresennol wedi dod yn fwy prif ffrwd ers iddi gael ei ffurfio’n swyddogol yn 2007 - gallai ei chysylltiadau hanesyddol uniongyrchol â chomiwnyddiaeth a pholisi tramor chwith caled ei chadw allan o’r llywodraeth am byth.

Hanes comiwnyddol a golygfeydd llinell galed

Ffurfiwyd Die Linke fel uniad dwy blaid: Plaid Sosialaeth Ddemocrataidd (PDS) a phlaid Llafur a Chyfiawnder Cymdeithasol mwy newydd. Y PDS yw olynydd uniongyrchol Plaid Undod Sosialaidd yr Almaen, y blaid gomiwnyddol a fu'n llywodraethu yn Nwyrain yr Almaen rhwng 1946 a 1989.

“Mae yna lawer o bobl yn yr Almaen sy’n gweld yr etifeddiaeth hon yn broblem fawr,” meddai Dr Thorsten Holzhauser, cyswllt ymchwil yn Sefydliad Theodor Heuss House yn Stuttgart.

"Ar y llaw arall, mae'r blaid wedi bod yn dad-radicaleiddio ers cwpl o flynyddoedd neu hyd yn oed ddegawdau bellach. Mae wedi symud tuag at broffil democrataidd cymdeithasol mwy adain chwith yn ystod y blynyddoedd diwethaf, sydd hefyd yn rhywbeth y mae llawer o bobl wedi'i gydnabod."

Ond mae Die Linke yn eithaf polareiddio yn fewnol gyda gwleidyddiaeth fwy cymedrol yn Nwyrain yr Almaen a lleisiau mwy radical mewn rhai rhanbarthau yng Ngorllewin yr Almaen.

Tra bod cenhedlaeth iau o bleidleiswyr yn fwy cysylltiedig â materion cyfiawnder cymdeithasol a phynciau gwleidyddol poeth fel yr hinsawdd, ffeministiaeth, gwrth-hiliaeth ac ymfudo, mae rhannau eraill o'r blaid yn apelio mwy at boblyddiaeth ac yn cystadlu â'r Dewis Amgen pellaf ar gyfer yr Almaen. (AfD), dywed arbenigwyr.

Ar hyn o bryd mae gan y blaid un gweinidog-wladwriaeth: Bodo Ramelow yn Thuringia.

Ond mae rhai o safbwyntiau polisi tramor llinell galed y blaid yn ei gwneud yn ddewis annhebygol i bartner llywodraethu.

“Dywedodd y blaid bob amser ei bod am gael gwared ar NATO, ac mae’n blaid sy’n deillio o Ddwyrain yr Almaen, o ddiwylliant gwleidyddol pro-Rwsiaidd iawn, diwylliant gwleidyddol gwrth-Orllewinol iawn, felly mae hyn yn DNA yr plaid, ”meddai Holzhauser.

Mae Die Linke eisiau i'r Almaen ddod allan o NATO a dim defnydd milwrol o fyddin yr Almaen, y Bundeswehr.

“Ni fyddwn yn cymryd rhan mewn llywodraeth sy’n talu rhyfeloedd ac yn caniatáu cenadaethau ymladd gan y Bundeswehr dramor, sy’n hyrwyddo arfogi a militaroli. Yn y tymor hir, rydyn ni'n glynu wrth weledigaeth byd heb fyddinoedd, ”mae'r platfform yn darllen.

Mae Die Linke hefyd yn gwrthod trin Rwsia a China fel “gelynion” ac mae eisiau cysylltiadau agosach gyda’r ddwy wlad.

'Annhebygol' i ymuno â chlymblaid

“Mae siawns. Nid yw’n gyfle mawr iawn, ond mae siawns (gallai Die Linke ymuno â chlymblaid), ”meddai Holzhauser, ond yn draddodiadol mae’r“ tactegau dychryn gan y Ceidwadwyr wedi bod yn gryf iawn wrth symud yn erbyn cynghrair asgell chwith ”.

Fe allai Die Linke, a arferai bleidleisio cyn y Gwyrddion ac Amgen i’r Almaen (AfD) gael problem yn casglu cefnogaeth yn y dyfodol, meddai, wrth iddi ddod yn llai o blaid boblogaidd a mwy o sefydliad.

“Tra yn y gorffennol, mae Die Linke wedi bod yn eithaf llwyddiannus fel grym eithaf poblogaidd a ymgysylltodd yn erbyn sefydliad gwleidyddol Gorllewin yr Almaen, y dyddiau hyn, mae’r blaid yn fwy a mwy yn rhan o’r sefydliad,” meddai Holzhauser.https: //www.euronews .com / gwreiddio / 1660084

“I lawer o bleidleiswyr, yn enwedig yn Nwyrain yr Almaen, mae wedi integreiddio’n llwyddiannus i system plaid yr Almaen. Felly dyma ochr fflip y geiniog yn ei lwyddiant ei hun, ei bod yn dod yn fwy integredig a sefydledig ond ar yr un pryd mae'n colli atyniad fel grym poblogaidd. ”

O ran materion cymdeithasol, mae'n fwy tebygol o fod â galwadau tebyg i'r Gwyrddion a'r Democratiaid Cymdeithasol, fodd bynnag, gan gynnwys treth cyfoeth ac isafswm cyflog uwch. Syniadau platfform ydyn nhw nad ydyn nhw wedi dwyn ffrwyth yn y glymblaid SPD / CDU gyfredol.

Ond mae p'un a yw hynny'n golygu y byddant yn mynd i mewn i'r llywodraeth i'w gweld o hyd, er gwaethaf gobeithion uchel canfyddedig arweinwyr y blaid.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd