Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

Uchafbwyntiau llawn: Cyflwr yr UE, Affghanistan, iechyd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Trafododd ASEau gyflwr yr UE a’r sefyllfa yn Afghanistan a chymeradwyo diwygio Cerdyn Glas yr UE a chronfa i helpu gydag effaith Brexit yn ystod sesiwn lawn mis Medi, materion yr UE.

Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd

Ddydd Mercher (15 Medi), fe wnaeth y Senedd ddwyn y Comisiwn Ewropeaidd i gyfrif a mynd i’r afael â phryderon Ewropeaid yn ystod y blynyddol Dadl Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd yn Strasbwrg. Yn ei haraith, amlinellodd Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen y llwybr at adferiad o’r argyfwng iechyd byd-eang mwyaf ers canrif, yr argyfwng economaidd byd-eang dyfnaf ers degawdau a’r argyfwng planedol carreg fedd erioed.

hysbyseb

Afghanistan

Ddydd Mawrth (14 Medi) gwelwyd dadl animeiddiedig ar y Ymateb yr UE i'r argyfwng yn Afghanistan. Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ddydd Iau (16 Medi), galwodd ASEau am mwy o gymorth dyngarol a rhaglen fisa arbennig i ferched o Afghanistan sy'n ceisio amddiffyniad rhag y Taliban.

Atal afiechydon trwy well cydweithredu

hysbyseb

Fel rhan o'r Undeb Iechyd Ewropeaidd ehangach, Mabwysiadodd ASEau gynigion i gryfhau'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau a gwella cydgysylltiad yr UE yn erbyn bygythiadau iechyd.

Cerdyn Las Ewropeaidd

cymeradwyo Aelodau Seneddol Ewropeaidd y diwygio system Cerdyn Glas yr UE i'w gwneud hi'n haws denu gweithwyr cymwys iawn o'r tu allan i Ewrop ddydd Mercher. Mae meini prawf mwy hyblyg yn cynnwys trothwy cyflog is a gofyniad contract byrrach. Nod y rheolau newydd hefyd yw ei gwneud hi'n haws i fuddiolwyr symud o fewn yr UE ac ailuno â'u teulu.

Cronfa Addasu Brexit

Hefyd ddydd Mercher, cymeradwyodd y Senedd y € 5 biliwn Cronfa Addasu Brexit, i fod i liniaru effaith ymadawiad y DU â'r UE ar bobl, cwmnïau a gwledydd.

Rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl

Aelodau Senedd Ewrop beirniadodd ddeddfwriaeth ddarlledu newydd arfaethedig yng Ngwlad Pwyl, a allai fygwth plwraliaeth y cyfryngau, yn ogystal â her gyfreithiol ddiweddaraf Gwlad Pwyl i reolau a gwerthoedd yr UE yn y wlad. 

LGBTIQ

Ddydd Mawrth (14 Medi) galwodd y Senedd am priodasau a phartneriaethau o'r un rhyw i'w cydnabod ledled yr UE. Dywedodd ASEau y dylai hawliau sylfaenol fel rhyddid i symud a hawliau teuluoedd fod yn berthnasol yn llawn i bob dinesydd ym mhobman yn yr UE.

Rwsia

Gwrthododd y Senedd bolisïau Rwseg ymosodol mewn a penderfyniad a fabwysiadwyd ddydd Iau, ond galwodd am strategaeth newydd yr UE i hyrwyddo tueddiadau pro-ddemocrataidd yn y wlad.

Tsieina

A adroddiad ar gysylltiadau UE-China dywed a fabwysiadwyd ddydd Iau y dylai'r UE barhau i siarad â China am heriau byd-eang fel newid yn yr hinsawdd ac argyfyngau iechyd, wrth gondemnio troseddau systematig a dadffurfiad hawliau dynol.

profion ar anifeiliaid

Er bod y Senedd yn cydnabod bod profion anifeiliaid wedi cyfrannu at ymchwil a datblygiadau meddygol, yn ogystal â brechlynnau, mae galw am gynllun gweithredu ledled yr UE i gael gwared ar y defnydd o anifeiliaid yn raddol wrth ymchwilio a phrofi.

Trais ar sail rhyw fel maes trosedd newydd

Mae'r aelodau'n galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i cynnwys trais ar sail rhywedd fel maes trosedd newydd o dan gyfraith yr UE, er mwyn mynd i’r afael yn well â phob math o drais a gwahaniaethu ar sail rhyw.

Mwy am y sesiwn lawn 

Darganfod y Senedd ar y cyfryngau cymdeithasol a mwy 

Senedd Ewrop

Mae ASEau eisiau amddiffyniad i'r cyfryngau, cyrff anllywodraethol a chymdeithas sifil rhag achosion cyfreithiol ymosodol

cyhoeddwyd

on

Mae angen rheolau ar yr UE yn erbyn gweithredoedd cyfreithiol blinderus sydd â’r bwriad o dawelu lleisiau beirniadol, yn ôl pwyllgorau Rhyddid Sifil a Materion Cyfreithiol y Senedd, JURI  LIBE.

Mewn adroddiad drafft a gymeradwywyd ddydd Iau (14 Hydref) gyda 63 pleidlais o blaid, naw yn erbyn, a 10 yn ymatal, mae ASEau yn cynnig mesurau i wrthweithio’r bygythiad y mae Deddfau Cyfreithiol Strategol yn Erbyn Cyfranogiad Cyhoeddus (SLAPPs) yn ei beri i newyddiadurwyr, cyrff anllywodraethol a chymdeithas sifil.

Mae ASEau yn gresynu nad oes unrhyw aelod-wladwriaeth wedi deddfu deddfwriaeth wedi'i thargedu yn erbyn SLAPPau eto, ac maent yn poeni am effaith y achosion cyfreithiol hyn ar werthoedd yr UE a'r farchnad fewnol. Yn yr adroddiad, maent yn tynnu sylw at yr anghydbwysedd pŵer ac adnoddau aml rhwng hawlwyr a diffynyddion, sy'n tanseilio'r hawl i dreial teg. Mae ASEau yn arbennig o bryderus ynghylch SLAPPs yn cael eu hariannu o gyllidebau'r wladwriaeth, a'u defnyddio mewn cyfuniad â mesurau eraill y wladwriaeth yn erbyn allfeydd cyfryngau annibynnol, newyddiaduraeth a chymdeithas sifil.

hysbyseb

Mesurau i amddiffyn dioddefwyr a chamdrinwyr cosbau

Mae'r adroddiad drafft a fabwysiadwyd gan y Pwyllgorau yn galw ar y Comisiwn i ddadansoddi arferion gorau a gymhwysir y tu allan i'r UE ar hyn o bryd i SLAPPs, a chyflwyno pecyn o fesurau, gan gynnwys deddfwriaeth. Dylai'r rhain, yn ôl ASEau, gynnwys:

  • An fframwaith cyfreithiol uchelgeisiol yn y Ddeddf Rhyddid Cyfryngau sydd ar ddod;
  • y atal 'twristiaeth enllib' neu 'siopa fforwm' trwy reolau difenwi unffurf a rhagweladwy, a thrwy sefydlu y dylai achosion gael eu penderfynu gan lysoedd (ac yn ôl y deddfau) man preswylio arferol y diffynnydd;
  • rheolau ar ddiswyddo cynnar gan y llysoedd fel y gellir atal SLAPPau yn gyflym ar sail meini prawf gwrthrychol, megis nifer a natur achosion cyfreithiol neu gamau a gymerir gan yr hawlydd, y dewis o awdurdodaeth a'r gyfraith, neu fodolaeth anghydbwysedd pŵer clir a beichus;
  • sancsiynau i'r hawlydd os ydynt yn methu â chyfiawnhau pam nad yw eu gweithred yn ymosodol, rheolau i sicrhau bod cymhellion camdriniol yn cael eu hystyried hyd yn oed os na chaniateir diswyddo cynnar, a thalu costau ac iawndal y mae'r dioddefwr yn eu dioddef;
  • mesurau diogelwch rhag SLAPPau cyfun, hy y rhai sy'n cyfuno cyhuddiadau atebolrwydd troseddol a sifil, a mesurau i sicrhau bod difenwi (sy'n drosedd yn y mwyafrif o aelod-wladwriaethau, er gwaethaf galwadau am ei ddadgriminaleiddio gan y Cyngor Ewrop ac ni ellir defnyddio'r Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop) ar gyfer SLAPPs;
  • cyfarwyddeb yr UE sy'n sefydlu safonau gofynnol, a ddylai amddiffyn dioddefwyr tra atal a chosbi camddefnyddio mesurau gwrth-SLAPP, ee gan lywodraethau awdurdodaidd yn eu harfogi i amddiffyn eu cyrff anllywodraethol a drefnir gan y llywodraeth, a;
  • cymorth ariannol ar gyfer cymorth cyfreithiol a seicolegol ar gyfer dioddefwyr SLAPPs a sefydliadau sy'n eu cynorthwyo, a hyfforddiant digonol i farnwyr a chyfreithwyr.

dyfyniadau

hysbyseb

Cyd-rapporteur Roberta Metsola (EPP, MT) meddai “Mae’r gefnogaeth gref i’n hadroddiad yn anfon neges bwerus y bydd y Senedd yn diogelu pedwerydd piler ein democratiaeth. Rydym yn galw am fecanweithiau i ganiatáu diswyddo achosion cyfreithiol blinderus yn gyflym ac i helpu'r rhai yr effeithir arnynt i hawlio iawndal. Rydym eisiau Cronfa UE a rhwydweithiau gwybodaeth i gefnogi dioddefwyr. Y mater allweddol yw cydbwysedd: rydym yn targedu’r rhai sy’n cam-drin ein systemau cyfreithiol i dawelu neu ddychryn, wrth amddiffyn y rhai sy’n cael eu dal yn y groes-dân, nad oes gan lawer ohonynt unrhyw le arall i droi ”.

Cyd-rapporteur Tiemo Wölken (S&D, DE) Meddai: “Hyd yn oed cyn iddynt ddod i’r fei, mae SLAPPau yn tanseilio rheolaeth y gyfraith, y farchnad fewnol, a hawliau mynegiant, gwybodaeth a chysylltiad. Rydym yn galw ar y Comisiwn i gyflwyno cynigion deddfwriaethol pendant a dichonadwy, er enghraifft ar 'dwristiaeth enllib' a 'siopa fforwm'. Rydym hefyd yn cynnig mesurau an-ddeddfwriaethol allweddol, megis cymorth ariannol a chyfreithiol effeithiol, yn ogystal â chefnogaeth seicolegol a chyngor ymarferol, i'w darparu gan siop un stop 'cymorth cyntaf' i ddioddefwyr ".

Dywedodd Łukasz Kohut, rapporteur S&D ar gyfer rhyddid sifil, cyfiawnder a materion cartref: “Mae gan y cyfoethog a’r pwerus, gan gynnwys ffigurau’r llywodraeth, adnoddau diddiwedd i wanhau newyddiaduraeth a thawelu unrhyw feirniaid trwy achosion cyfreithiol ymosodol. Mae gormod o newyddiadurwyr, sefydliadau cyfryngau a chyrff anllywodraethol yn wynebu ymgyrchoedd ceg y groth yn rheolaidd trwy ddefnyddio'r achosion cyfreithiol wedi'u targedu hyn. Ond ni ddylai unrhyw un ofni canlyniadau cyfreithiol am siarad y gwir. Dyna pam mae Senedd Ewrop wedi bod yn gweithio ar frys i gryfhau llais y rhai sy'n gweithio i fynd ar drywydd y gwir a rhoi diwedd ar achosion cyfreithiol ymosodol. Nid oes unrhyw ymdrech i amddiffyn newyddiadurwyr na chymdeithas sifil yn ormod. Gyda rhyddid y cyfryngau eisoes dan straen difrifol yn yr UE, mae angen i'r Comisiwn roi cynigion ar y bwrdd sy'n cynnwys mesurau diogelwch rhwymol ar gyfer dioddefwyr SLAPPau. Ar draws yr UE, rhaid i lywodraethau cenedlaethol hefyd weithredu argymhellion Cyngor Ewrop ar amddiffyn a diogelwch newyddiadurwyr yn llawn. Rhaid i ni weithredu i wrthweithio unrhyw ymdrech beryglus i danseilio rhyddid y cyfryngau a democratiaeth yn yr UE. ”

Y camau nesaf

Disgwylir i'r adroddiad drafft gael ei gyflwyno ar gyfer pleidlais lawn ym mis Tachwedd.

gwybodaeth bellach 

Parhau Darllen

Senedd Ewrop

Crwydro ffôn symudol: ASE yn ôl estyn estyniad crwydro am ddim yn yr UE

cyhoeddwyd

on

Pleidleisiodd Pwyllgor Diwydiant y Senedd o blaid ymestyn y cynllun 'Crwydro fel yn y Cartref' am ddeng mlynedd arall, ITRE.

Mae'r ddeddfwriaeth wedi'i diweddaru, dilyniant i ddileu ffioedd crwydro 2017, hefyd yn gwneud addasiadau sy'n anelu at well gwasanaethau crwydro i deithwyr.

Yn ôl y testun a fabwysiadwyd gan ASEau, byddai defnyddwyr yn parhau i fwynhau’r gallu i ddefnyddio eu ffonau symudol wrth deithio dramor yn yr UE heb unrhyw ffioedd ychwanegol ar ben yr hyn maen nhw eisoes yn ei dalu gartref.

hysbyseb

Yn ogystal, byddai ganddyn nhw hawl i'r un ansawdd a chyflymder cysylltiad symudol dramor ag yn y cartref. Byddai'n ofynnol i ddarparwyr crwydro gynnig amodau crwydro sy'n hafal i'r rhai a gynigir yn ddomestig, os yw'r un technolegau ac amodau ar gael ar y rhwydwaith yn y wlad y mae pobl yn ymweld â hi. Mae ASEau am wahardd arferion masnachol rhag lleihau ansawdd gwasanaethau gwasanaethau crwydro manwerthu rheoledig (ee trwy newid y cysylltiad o 4G i 3G).

Mynediad am ddim i wasanaethau brys

Byddai mynediad i wasanaethau brys yn cael ei ddarparu i deithwyr heb unrhyw dâl ychwanegol - p'un ai trwy alwad neu SMS, gan gynnwys trosglwyddo gwybodaeth am leoliad galwyr. Byddai'n rhaid i weithredwyr hefyd ddarparu gwybodaeth i ddefnyddwyr crwydro am rif argyfwng Ewropeaidd 112, cytunodd ASEau. Mae ASEau hefyd eisiau i bobl ag anableddau allu cyrchu gwasanaethau brys heb daliadau ychwanegol.

hysbyseb

Dod â gordaliadau i ben ar gyfer galwadau o fewn yr UE

Mae ASEau hefyd yn cynnig dod â gordaliadau i ben ar gyfer galwadau o fewn yr UE (ee wrth alw o Wlad Belg i'r Eidal), sydd ar hyn o bryd yn cael ei gapio ar 19 sent y funud. Dim ond y costau ychwanegol y byddai'r darparwr yn eu cyfiawnhau'n wrthrychol y byddai defnyddwyr yn eu talu.

ASE arweiniol Angelika Winzig Dywedodd (EPP, AT): “Mae tebyg i grwydro gartref yn stori lwyddiant Ewropeaidd ddigynsail. Mae'n dangos sut rydyn ni i gyd yn elwa'n uniongyrchol o farchnad sengl yr UE. Rydym am dorri costau ymhellach a gwella ansawdd y gwasanaeth i holl ddinasyddion Ewrop. Dyma gyfle i ni ychwanegu rhai gwelliannau nodedig, a fydd o fudd i ddinasyddion a busnesau heb darfu ar weithredwyr rhwydwaith symudol. Gyda'r rheoliad hwn, rydym yn cymryd cam pwysig arall tuag at wir farchnad sengl ddigidol Ewropeaidd, ar gyfer Undeb Ewropeaidd llwyddiannus, cryf ac effeithiol y dyfodol ”.

Y camau nesaf

Bydd angen i'r Senedd a'r Cyngor gytuno ar y rheolau newydd, cyn y gallant ddod i rym. Mabwysiadwyd yr adroddiad gyda 67 pleidlais i 0, gyda 7 yn ymatal. Pleidleisiodd ASEau i agor trafodaethau gyda'r Cyngor gyda 67 pleidlais i 0 a 7 yn ymatal. Cyhoeddir y mandad yn ystod sesiwn lawn 18-21 Hydref. Cyngor cytunwyd ar ei fandad negodi ar 16 Mehefin 2021. Byddai'r trilog cyntaf yn digwydd ar y 26ain o Hydref.

Cefndir

Sefydlodd y Rheoliad Crwydro 'Crwydro-Fel-Gartref' (RLAH) rheol a oedd yn gorfodi diwedd taliadau crwydro manwerthu ar 15 Mehefin 2017 yn yr UE. Mae'r rheoliad yn rhan o gyflawniadau marchnad sengl ddigidol yr UE ac ar hyn o bryd mae mewn grym tan 30 Mehefin 2022.

Bum mlynedd ar ôl mabwysiadu'r rheoliad yn 2015, adolygodd y Comisiwn y cynllun i asesu ei effeithiau a'r angen am estyniad. Yn ei asesiad effaith, nododd y Comisiwn nad yw'n ymddangos bod amodau'r farchnad yn gwarantu y gall crwydro am ddim barhau heb ymyrraeth reoleiddiol, a chynigiodd ymestyn y rheolau y tu hwnt i'w dyddiad dod i ben cyfredol, sef 30 Mehefin 2022.

Parhau Darllen

Gwobrau

Dyfarnodd Prosiect Pegasus Wobr Newyddiaduraeth Daphne Caruana Galizia 2021

cyhoeddwyd

on

Ar 14 Hydref, dyfarnwyd Gwobr Newyddiaduraeth Daphne Caruana i newyddiadurwyr o Brosiect Pegasus a gydlynwyd gan y Consortiwm Straeon Toirmistaidd.

Agorwyd y seremoni wobrwyo a gynhaliwyd yng Nghanolfan Wasg Senedd Ewrop gan Arlywydd Senedd Ewrop, David Sassoli.

Rhwng 22 Mehefin a 1 Medi 2021, cyflwynodd mwy na 200 o newyddiadurwyr o 27 gwlad yr UE eu straeon cyfryngau i banel o feirniaid.

hysbyseb

Gan gynrychioli 29 aelod y rheithgor Ewropeaidd, cyflwynodd Ysgrifennydd Cyffredinol Ffederasiwn Rhyngwladol y Newyddiadurwyr, Anthony Bellanger, wobr ariannol 20.000 EUR i gynrychiolwyr y consortiwm, Sandrine Rigaud a Laurent Richard.

Am yr enillydd

Consortiwm o newyddiadurwyr yw Forbidden Stories a'u cenhadaeth yw parhau ag ymchwiliadau newyddiadurwyr a lofruddiwyd, a garcharwyd neu a fygythiwyd.

hysbyseb

Ers ei sefydlu yn 2017, mae Forbidden Stories a’i bartneriaid wedi mynd ar drywydd gwaith Daphne Caruana Galizia, ond hefyd o newyddiadurwyr a lofruddiwyd am eu hymchwiliadau i droseddau amgylcheddol neu garteli Mecsicanaidd.

Gyda mwy na 30 o sefydliadau newyddion partner ledled y byd a bron i 100 o newyddiadurwyr, mae Forbidden Stories yn dibynnu ar rwydwaith sy'n credu'n gryf mewn newyddiaduraeth gydweithredol. Am ei waith, mae Forbidden Stories wedi ennill gwobrau o fri ledled y byd, gan gynnwys Gwobr y Wasg Ewropeaidd a Gwobr Georges Polk.

Am y stori fuddugol

Pegasus: Yr arf byd-eang newydd ar gyfer distewi newyddiadurwyr • Straeon Forbidden

Crynodeb byr o'r stori fuddugol:

Mae gollyngiad digynsail o fwy na 50,000 o rifau ffôn a ddewiswyd ar gyfer gwyliadwriaeth gan gwsmeriaid y cwmni Israel NSO Group yn dangos sut mae'r dechnoleg hon wedi'i cham-drin yn systematig ers blynyddoedd. Roedd gan gonsortiwm Forbidden Stories ac Amnest Rhyngwladol fynediad at gofnodion o rifau ffôn a ddewiswyd gan gleientiaid NSO mewn mwy na 50 o wledydd er 2016.

Newyddiadurwyr o Brosiect Pegasus - mwy na 80 o ohebwyr o 17 sefydliad cyfryngau mewn 10 gwlad a gydlynwyd gan Forbidden Stories gyda chefnogaeth dechnegol Lab Diogelwch Amnest Rhyngwladol - a symudodd trwy'r cofnodion hyn o rifau ffôn ac roeddent yn gallu cymryd uchafbwynt y tu ôl i len hyn arf gwyliadwriaeth, na fu erioed yn bosibl i'r graddau hyn o'r blaen.

Darganfu consortiwm Forbidden Stories, yn groes i'r hyn y mae NSO Group wedi'i honni ers blynyddoedd lawer, gan gynnwys mewn adroddiad tryloywder diweddar, fod yr ysbïwedd hon wedi'i chamddefnyddio'n helaeth. Dangosodd y data a ddatgelwyd bod o leiaf 180 o newyddiadurwyr wedi’u dewis fel targedau mewn gwledydd fel India, Mecsico, Hwngari, Moroco a Ffrainc, ymhlith eraill. Mae targedau posib hefyd yn cynnwys amddiffynwyr hawliau dynol, academyddion, pobl fusnes, cyfreithwyr, meddygon, arweinwyr undebau, diplomyddion, gwleidyddion a sawl pennaeth gwladwriaeth.

I gael mwy o wybodaeth am brosiect Pegasus:

Pegasus: Yr arf byd-eang newydd ar gyfer distewi newyddiadurwyr • Straeon Forbidden

Am y Wobr

Cychwynnwyd Gwobr Daphne Caruana gan benderfyniad Swyddfa Senedd Ewrop ym mis Rhagfyr 2019 fel teyrnged i Daphne Caruana Galizia, newyddiadurwr a blogiwr ymchwiliol gwrth-lygredd o Falta a laddwyd mewn ymosodiad bom car yn 2017.

Mae'r Wobr yn cael ei gwobrwyo bob blwyddyn (ar 16 Hydref, y dyddiad y llofruddiwyd Daphne Caruana Galizia) i newyddiaduraeth ragorol sy'n hyrwyddo neu'n amddiffyn egwyddorion a gwerthoedd craidd yr Undeb Ewropeaidd megis urddas dynol, rhyddid, democratiaeth, cydraddoldeb, rheol y gyfraith, a hawliau dynol. Dyma'r flwyddyn gyntaf i'r wobr gael ei dyfarnu.

Agorwyd y Wobr i newyddiadurwyr proffesiynol a thimau o newyddiadurwyr proffesiynol o unrhyw genedligrwydd gyflwyno darnau manwl sydd wedi'u cyhoeddi neu eu darlledu gan gyfryngau wedi'u lleoli yn un o 27 aelod-wladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd. Y nod yw cefnogi ac amlygu pwysigrwydd newyddiaduraeth broffesiynol wrth ddiogelu rhyddid, cydraddoldeb a chyfle.

Roedd y rheithgor annibynnol yn cynnwys cynrychiolwyr y wasg a chymdeithas sifil o'r 27 aelod-wladwriaeth Ewropeaidd a chynrychiolwyr prif Gymdeithasau Newyddiaduraeth Ewrop.

Mae'r wobr a'r wobr ariannol o € 20 000 yn dangos cefnogaeth gref Senedd Ewrop i newyddiaduraeth ymchwiliol a phwysigrwydd y wasg rydd.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd