Cysylltu â ni

Newid yn yr hinsawdd

Newid yn yr hinsawdd: Codi uchelgeisiau byd-eang i sicrhau canlyniad cryf yn COP26

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Pwyllgor yr Amgylchedd yn galw ar bob gwlad i weithredu adferiad gwyrdd a chynyddu eu targedau hinsawdd 2030 yn unol â Chytundeb Paris.

Cyn Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig COP26 yn Glasgow rhwng 31 Hydref a 12 Tachwedd 2021, ddydd Mawrth mae Pwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd wedi mabwysiadu ei fewnbwn i'r COP26, gyda 60 pleidlais o blaid, 15 pleidlais yn erbyn a thri yn ymatal.

Yn eu penderfyniad, mae ASEau yn mynegi pryder y byddai'r targedau a gyhoeddwyd ym Mharis yn 2015 yn arwain at gynhesu ymhell uwchlaw tair gradd erbyn 2100 o'i gymharu â lefelau cyn-ddiwydiannol. Maen nhw'n dweud bod yn rhaid i'r UE barhau i arwain y byd yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd ac y bydd ASEau yn gweithio i sicrhau bod pecyn hinsawdd “Fit for 55 in 2030” yr UE yn unol yn llwyr â Chytundeb Paris.

Er mwyn cyflymu gweithredu yn yr hinsawdd, mae ASEau eisiau i'r UE gefnogi amserlen pum mlynedd ar gyfer pob gwlad yn lle'r cynllun deng mlynedd cyfredol. Maen nhw hefyd yn dweud y dylid diddymu'r holl gymorthdaliadau tanwydd ffosil uniongyrchol ac anuniongyrchol yn yr UE erbyn 2025 a galw ar bob gwlad arall i gymryd mesurau tebyg.

hysbyseb

Mae ASEau yn cofio bod bioamrywiaeth yn chwarae rhan hanfodol wrth alluogi bodau dynol i frwydro yn erbyn cynhesu byd-eang ac addasu iddo a phwysleisio bod datrysiadau ar sail natur yn atebion ennill-ennill, rhai sy'n cynnwys amddiffyn, adfer a rheoli ecosystemau yn gynaliadwy.

Rhaid i G20 arwain y ffordd

Mae ASEau yn dweud hynny i gyd Cenhedloedd G20 dylai ddangos arweinyddiaeth fyd-eang ac ymrwymo i gyflawni niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050 fan bellaf. Maent hefyd yn galw ar y Comisiwn i greu clwb hinsawdd rhyngwladol gydag allyrwyr nwyon tŷ gwydr mawr eraill (GHG) gyda'r nod o osod safonau cyffredin a chodi uchelgais ledled y byd trwy gomin mecanwaith addasu ffiniau carbon.

hysbyseb

Maent yn croesawu dychweliad yr UD i Gytundeb Paris ac ymrwymiad yr Arlywydd Biden i dorri allyriadau nwyon tŷ gwydr yr Unol Daleithiau yn ei hanner erbyn 2030 o gymharu â 2005. Mae ASEau yn disgwyl i fesurau polisi cyllido ac ariannu gyflawni'r nod hwn.

Er bod ASEau yn cydnabod parodrwydd Tsieina i fod yn bartner adeiladol mewn trafodaethau hinsawdd byd-eang, mae'n ymwneud â dibyniaeth y wlad ar lo ac yn tanlinellu y dylai targedau hinsawdd Tsieina gwmpasu holl allyriadau nwyon tŷ gwydr ac nid yn unig allyriadau carbon deuocsid.

Mwy o gefnogaeth ariannol i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd

Dywed ASEau bod yn rhaid i wledydd datblygedig gyflawni eu haddewid i godi o leiaf $ 100bn mewn cyllid hinsawdd y flwyddyn ar gyfer gwledydd sy'n datblygu, gan gynyddu'r swm hwnnw o 2025, pan ddylai economïau sy'n dod i'r amlwg hefyd ddechrau cyfrannu. Dylid cytuno ar fap ffordd sy'n amlinellu cyfraniad teg pob gwlad ddatblygedig i'r cynllun cyllido hwn. Maent hefyd eisiau sicrhau y gall pob gwlad sy'n datblygu gymryd rhan yn COP26 er gwaethaf COVID-19.

Y camau nesaf

Bydd yr ASE yn pleidleisio ar y penderfyniad yn ystod y sesiwn lawn 18-21 Hydref.

A dirprwyo o'r Senedd dan arweiniad Pascal Canfin Bydd (Renew, FR) yn Glasgow rhwng 8-13 Tachwedd.

Cefndir

Mae'r Senedd wedi bod yn pwyso am ddeddfwriaeth hinsawdd a bioamrywiaeth fwy uchelgeisiol yr UE ac wedi datgan a argyfwng hinsawdd ar 28 Tachwedd 2019. Ym mis Mehefin 2021, aeth yr Cyfraith Hinsawdd Ewrop ei fabwysiadu gan y Senedd. Mae'n trawsnewid y Bargen Werdd Ewropymrwymiad gwleidyddol i niwtraliaeth hinsawdd yr UE erbyn 2050 i rwymedigaeth rwymol i'r UE ac aelod-wladwriaethau. Mae hefyd yn cynyddu targed yr UE ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr erbyn 2030 o 40% i 55% o leiaf, o'i gymharu â lefel 1990. Ym mis Gorffennaf 2021, cyflwynodd y Comisiwn y Pecyn “Ffit i 55 yn 2030” er mwyn galluogi'r UE i gyrraedd y targed 2030 mwy uchelgeisiol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Newid yn yr hinsawdd

Ymfudo yn yr hinsawdd: Mae adroddiad y Ganolfan Ymchwil ar y Cyd yn tynnu sylw at bwysigrwydd canolbwyntio ar atebion addasu lleol

cyhoeddwyd

on

Mae Canolfan Ymchwil ar y Cyd y Comisiwn (JRC) wedi cyhoeddi adroddiad newydd ar ddadleoli a achosir gan newid yn yr hinsawdd yn Affrica ac oddi yno. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at yr angen am ymdrech ar y cyd mewn polisïau ymfudo, addasu hinsawdd a datblygu i amddiffyn y cymunedau yr effeithir arnynt wrth i effeithiau andwyol newid amgylcheddol barhau i danseilio eu bywoliaeth.

Dywedodd y Comisiynydd Mariya Gabriel: “Mae ymchwil sy’n seiliedig ar ddata ac sy’n seiliedig ar dystiolaeth yn sylfaenol ar gyfer deall ac ymateb yn effeithlon i heriau byd-eang fel effaith newid yn yr hinsawdd ar boblogaethau dynol a symudedd. Mae adroddiad JRC yn taflu mwy o oleuni ar y pwnc cymhleth iawn hwn a gall ein helpu i osod blaenoriaethau ar gyfer y blynyddoedd i ddod. ”

Mae'r adroddiad yn meintioli'r poblogaethau a fydd yn agored ac yn agored i effeithiau newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol ac yn nodi'r cysylltiadau rhwng newid yn yr hinsawdd a mudo net yn y gorffennol diweddar. Mae patrymau hinsawdd byd-eang yn newid, gan sbarduno newidiadau araf mewn ecosystemau a chynhyrchedd amaethyddol neu drychinebau cychwyn sydyn, gan gynnwys corwyntoedd, tonnau gwres a sychder. Bydd newid yn yr hinsawdd yn cael effaith ddwys ar ddeinameg y boblogaeth, ond mae ymchwil yn dangos bod y realiti yn gymhleth. Mewn ymdrech i ddeall i ba raddau y gall ymfudo gynrychioli strategaeth ymdopi ar gyfer y cymunedau sy'n cael eu taro gan effeithiau newid yn yr hinsawdd, dadansoddodd gwyddonwyr JRC dueddiadau'r gorffennol a rhagamcanion poblogaeth yn y dyfodol trwy lensys gwahanol senarios hinsawdd.

Mae'r UE yn weithgar yn darparu cefnogaeth a rhyddhad wedi'i dargedu i atal effeithiau negyddol newid yn yr hinsawdd ac i feithrin strategaethau addasu yn y rhanbarthau yr effeithir arnynt fwyaf. Heblaw am ei gamau uchelgeisiol ar liniaru hinsawdd, mae addasu hinsawdd yn flaenoriaeth lwyr i'r UE. Ym mis Chwefror, mabwysiadodd y Comisiwn raglen newydd Strategaeth ar Addasu i Newid Hinsawdd, gan nodi'r llwybr i baratoi ar gyfer effeithiau anochel newid yn yr hinsawdd a dod yn gallu gwrthsefyll yr hinsawdd erbyn 2050 yn yr UE ac o amgylch y byd. Yn 2020, roedd bron i 50% o'r cyllid ar gyfer gwledydd sy'n datblygu wedi'i neilltuo i naill ai addasu yn yr hinsawdd neu weithredu trawsbynciol (mentrau lliniaru ac addasu newid yn yr hinsawdd). Yn gynharach yr wythnos hon, cyhoeddodd y Comisiwn a addewid newydd o € 100 miliwn ar gyfer y Gronfa Addasu. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth yn y adrodd a eitem newyddion.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Mae Kazakhstan yn gwneud ymrwymiad COP26 i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae COP26 yn Glasgow yn gasgliad o brif economïau'r byd a'r hyn y maen nhw'n bwriadu ei wneud i fynd i'r afael ag argyfwng y mae rhai yn dweud ei fod hyd yn oed yn waeth na'r pandemig coronafirws. Bydd yr hyn sy'n digwydd yn Glasgow i fynd i'r afael â'r materion pwysicaf hyn yn effeithio ar bob rhan o'r byd, gan gynnwys Kazakhstan, gwlad dan ddaear fwyaf y byd a'r nawfed fwyaf yn gyffredinol.

Wedi'i leoli yng nghanol cyfandir Ewrasia, mae Kazakhstan yn cysylltu marchnadoedd De Ddwyrain Asia a Gorllewin Ewrop yn strategol.

Mae patrymau glawiad cyfnewidiol yn cynyddu dwyster ac amlder sychder. Gyda mwyafrif topograffi'r wlad wedi'i ddosbarthu fel paith, anialwch neu led-anialwch, mae newid yn yr hinsawdd yn rhoi baich ychwanegol ar reoli adnoddau dŵr y wlad a bywoliaethau bron i 13 y cant o'r boblogaeth sy'n byw mewn ardaloedd sy'n dueddol o sychder uchel.

Mae Kazakhstan wedi ymrwymo i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, ac ynghyd â’r Deyrnas Unedig rhyddhaodd ddatganiad ar y cyd ar Bartneriaeth Strategol ac Ymdrechion ar y Cyd i Ymateb i Newid Hinsawdd.

hysbyseb

Cymerodd AU Askar Mamin, Prif Weinidog Gweriniaeth Kazakhstan (canol y llun), ran yn Uwchgynhadledd Arweinwyr y Byd o Gonfensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd (UNFCCC) yn Glasgow yr wythnos hon (1 -2 Tachwedd).

Wrth siarad yng Nghynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig COP26 yn Glasgow, y Deyrnas Unedig, dywedodd y Prif Weinidog Askar Mamin “Wrth ddod at ein gilydd yn COP26, rydym yn cydnabod mai newid yn yr hinsawdd yw’r bygythiad allweddol i ddiogelwch a ffyniant byd-eang yn yr 21ain ganrif.

“Rydym wedi ymrwymo i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd trwy weithredu domestig uchelgeisiol, yn ogystal â chydweithrediad agos ar y lefelau dwyochrog ac amlochrog. Bydd Strategaeth Sero Net y DU yn cyflymu ei phontio ynni gwyrdd, gan ddatgarboneiddio cynhyrchu pŵer erbyn 2035 a chyflawni allyriadau sero net erbyn 2050. Mae Kazakhstan wedi ymrwymo i gyrraedd sero net erbyn 2060 yn ei strategaeth niwtraliaeth carbon sydd ar ddod a fydd yn cynnwys diwygiadau mawr ym mhob sector o'r economi, gyda ffocws arbennig ar ynni, gweithgynhyrchu, amaethyddiaeth, coedwigaeth, trafnidiaeth, cyfleustodau, a rheoli gwastraff.

hysbyseb

 “Mae Llywodraeth Kazakhstan hefyd yn gosod targedau tymor canolig allweddol o fewn ei Chyfraniad a Benderfynir yn Genedlaethol a ddiweddarwyd: cynyddu cyfran yr ynni adnewyddadwy i 15% erbyn 2030 gyda photensial pellach i dyfu a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn ddiamod 15% erbyn 2030 (o’i gymharu â’r flwyddyn sylfaen. ) gyda tharged amodol o 25% (yn amodol ar gefnogaeth a chymorth rhyngwladol). Mae Kazakhstan, y nawfed wlad fwyaf yn y byd a gwarcheidwad yr ecosystem paith, hefyd yn cefnogi datganiad Llywyddiaeth COP yn llawn ar goedwigoedd a defnydd tir cynaliadwy, gan ymrwymo i blannu 2 biliwn o goed erbyn 2025.

Wrth i ni ddatblygu a gwella ein cynlluniau cenedlaethol, rydym yn cydnabod mai Cynhadledd y Partïon i'r UNFCCC yw'r cyfrwng amlochrog allweddol i gyflawni'r uchelgais a'r gweithredu sydd eu hangen arnom ar frys. Rydym yn bwriadu cymryd camau cynyddol feiddgar i gyrraedd a chyrraedd y targedau a osodir yn ein Cyfraniadau a Benderfynir yn Genedlaethol (NDCs) a Strategaethau Tymor Hir Cytundeb Paris. Byddwn hefyd yn gyrru ymlaen i weithredu'r newidiadau polisi sydd eu hangen i gyflawni ein priod addewidion i gyrraedd niwtraliaeth carbon.

Yn y cyd-destun hwn, rydym hefyd yn croesawu datganiad diweddar C5 + 1 Canolbarth Asia / UD a danlinellodd y rheidrwydd i gyflwyno NDCs uchelgeisiol ar gyfer Uwchgynhadledd Hinsawdd COP26 Glasgow. Addawodd y byddai NDCs gwledydd Canol Asia yn cynnwys targedau penodol i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a chamau gweithredu pendant i gyrraedd y targedau hynny; ac y byddai'r targedau a'r gweithredoedd hynny yn unol â'r nod o gadw Celsius 1.5 gradd yn uwch na therfyn tymheredd lefelau cyn-ddiwydiannol o fewn cyrraedd. Bydd y DU a Kazakhstan yn parhau i weithio gyda'i gilydd i wireddu'r ymrwymiad pwysig hwn ac i helpu i godi uchelgais hinsawdd ar draws Canolbarth Asia a'r rhanbarth ehangach.

Yn ogystal, byddwn yn ceisio cryfhau ein cydweithrediad ar faterion amgylcheddol, yn ogystal ag archwilio'r cyfleoedd sy'n bodoli wrth drawsnewid i economi werdd a allai fod o fudd i'n dwy wlad. Byddwn yn sicrhau bod ein strwythurau rhynglywodraethol Gweinidogol presennol - y Deialog Strategol a'r Comisiwn Rhynglywodraethol ar Fasnach a Buddsoddi - yn blaenoriaethu cydweithredu yn y meysydd hyn. Bydd buddsoddi mewn adferiad cynaliadwy a glân o bandemig Covid 19 yn creu cyflogaeth yn niwydiannau'r dyfodol, gan sicrhau ar yr un pryd ein bod yn mynd i'r afael â heriau cysylltiedig iechyd y cyhoedd, newid yn yr hinsawdd a bioamrywiaeth. Bydd cydweithredu o'r fath yn blaenoriaethu effeithlonrwydd ynni, arallgyfeirio economaidd i ffwrdd o danwydd ffosil, ac yn benodol y rheidrwydd i drosglwyddo o'r defnydd o lo i gynhyrchu pŵer, yn ogystal â datblygu potensial adnewyddadwy sylweddol Kazakhstan. Bydd hefyd yn ceisio datblygu cynigion cyllid gwyrdd ein gwledydd i gefnogi'r trawsnewid hwn.

Byddwn hefyd yn ceisio gwella cydweithredu ar draws agweddau allweddol eraill ar liniaru newid yn yr hinsawdd, addasu a diogelu'r amgylchedd gan gynnwys cyfnewid arfer gorau ym maes dad-garoneiddio'r economi ehangach, rheoli gwastraff, coedwig gynaliadwy a defnydd tir, gwella aer. ansawdd, bioamrywiaeth, cyllid cynaliadwy a gwyrdd, ymchwil amgylcheddol ac adeiladu ymwybyddiaeth y cyhoedd.

Rydym yn tynnu sylw at ein hymrwymiad i sicrhau canlyniad uchelgeisiol a chytbwys wedi'i negodi yn COP26. Rydym hefyd yn cytuno i barhau i weithio'n agos y tu hwnt i COP26, gan gynnwys trafodaethau polisi ar faterion newid hinsawdd ehangach a chyfnewid gwybodaeth am dargedau lleihau allyriadau ym mhob deialog lefel uchel briodol yn y dyfodol.

Yn ystod y deng mlynedd ar hugain ers annibyniaeth Kazakhstan a sefydlu ein cysylltiadau diplomyddol, mae'r berthynas rhwng y DU a Kazakstan wedi dod yn bartneriaeth gref yn seiliedig ar ymddiriedaeth ar y cyd, gwerthoedd a rennir, a chydweithrediad effeithiol - fel yr adlewyrchir yng Nghytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad Strategol y DU-Kazakstan sydd ar ddod. . Wrth i ni ddathlu'r pen-blwydd arwyddocaol hwn, rydym yn benderfynol o adeiladu a dyfnhau ein cydweithrediad ymhellach ar y materion sydd bwysicaf i'n dwy wlad.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Mae'r Comisiwn, Catalydd Ynni Torri Newydd a Banc Buddsoddi Ewrop yn hyrwyddo partneriaeth mewn technolegau hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Yn y Cynhadledd y Partïon Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP26) yn Glasgow, mae Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen a Bill Gates, Sylfaenydd Breakthrough Energy, ynghyd ag Arlywydd Banc Buddsoddi Ewrop, Werner Hoyer, wedi ymrwymo’n swyddogol i bartneriaeth arloesol a fydd yn rhoi hwb i fuddsoddiadau mewn technolegau hinsawdd critigol. Mae llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn dilyn i fyny ar y cychwynnol cyhoeddiad a wnaed ym mis Mehefin eleni yn y Cenhadaeth Arloesi Cynhadledd Weinidogol.  

Y bartneriaeth rhwng y Comisiwn, Banc Buddsoddi Ewrop a Catalydd Ynni Torri Newydd yn symud hyd at € 820 miliwn ($ 1 biliwn) rhwng 2022-2026 i gyflymu'r defnydd a masnacheiddio technolegau arloesol yn gyflym a fydd yn helpu i gyflawni Bargen Werdd Ewrop uchelgeisiau a'r Targedau hinsawdd 2030 yr UE. Disgwylir i bob ewro o arian cyhoeddus drosoli tri ewro o gronfeydd preifat. Cyfeirir buddsoddiadau tuag at bortffolio o brosiectau yn yr UE sydd â photensial uchel mewn pedwar sector:

  • Hydrogen glân;
  • tanwydd hedfan cynaliadwy;
  • dal aer yn uniongyrchol, a;
  • storio ynni hyd hir.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Mae’r amser i weithredu nawr. Mae'r her hinsawdd yn gofyn i ni fuddsoddi mewn arloesiadau risg uchel a dileu'r 'premiwm gwyrdd' sy'n ymwneud â masnacheiddio technolegau newydd. Ni allaf aros i weld y technolegau yn dod i'r farchnad. Mae'r bartneriaeth UE-Catalydd yn gam arall ar y ffordd i wneud Ewrop y cyfandir arloesi hinsawdd ac hinsawdd cyntaf. Edrychaf ar Aelod-wladwriaethau, diwydiant ac eraill i ymuno â'r ras arloesi yn yr hinsawdd. ”

Dywedodd Llywydd Banc Buddsoddi Ewrop, Werner Hoyer: “Er mwyn cwrdd â nodau hinsawdd Paris mae angen chwyldro technolegol byd-eang a buddsoddiadau enfawr mewn arloesiadau newid gemau. Mae gan Fanc Buddsoddi Ewrop hanes cryf o ariannu technolegau cam cynnar, gan helpu i'w graddio i ddod yn fwy fforddiadwy. Heddiw rydym yn defnyddio'r arbenigedd hwn i gyrraedd targedau hinsawdd uchelgeisiol yr UE. Rwy’n falch iawn y gallwn gyhoeddi heddiw bartneriaeth newydd gyda’r Comisiwn Ewropeaidd a Breakthrough Energy Catalyst i gefnogi atebion gwyrdd yfory ac adeiladu dyfodol gwyrdd i bob un ohonom. ”

hysbyseb

Dywedodd Bill Gates, sylfaenydd Breakthrough Energy: “Bydd cyrraedd net-sero yn un o’r pethau anoddaf y mae dynoliaeth wedi’i wneud erioed. Bydd angen technolegau newydd, polisïau newydd, a phartneriaethau newydd rhwng y sector preifat a chyhoeddus ar raddfa na welsom erioed o'r blaen. Bydd y bartneriaeth hon gyda’r Comisiwn Ewropeaidd a Banc Buddsoddi Ewrop yn helpu i gyflymu’r broses o fabwysiadu atebion hinsawdd yn eang, a fydd yn adeiladu diwydiannau glân, ac yn creu cyfleoedd gwaith ledled Ewrop am genedlaethau i ddod. ” 

Bydd y bartneriaeth EU-Catalyst yn targedu technolegau sydd â photensial cydnabyddedig i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, ond sydd ar hyn o bryd yn rhy ddrud i'w cyrraedd a chystadlu â thechnolegau sy'n seiliedig ar danwydd ffosil. Bydd yn dwyn ynghyd y sectorau cyhoeddus a phreifat i fuddsoddi mewn prosiectau arddangos ar raddfa fawr.

Bydd Banc Buddsoddi Ewrop (gan ddefnyddio adnoddau'r Comisiwn) a Breakthrough Energy Catalyst yn darparu symiau cyfatebol o grantiau a buddsoddiadau ariannol yn y prosiectau. Fel rhan o'i gyfraniad, bydd Breakthrough Energy Catalyst yn symud partneriaid buddsoddi mewn prosiectau a / neu brynu'r cynhyrchion gwyrdd sy'n deillio o hynny.  

hysbyseb

Trwy gefnogi'r technolegau hyn yn y cam hwn o'r broses arddangos a chreu marchnad ar gyfer y cynhyrchion gwyrdd hynny, bydd y bartneriaeth EU-Catalyst yn gostwng eu 'premiwm gwyrdd', hy lleihau eu costau i lefel sydd yn y pen draw yn gystadleuol â thanwydd ffosil. opsiynau. Bydd hyn yn helpu i gyflymu eu mabwysiadu byd-eang ac arwain at annibyniaeth ar gynlluniau cymorth cyhoeddus. 

Tynnir cyllid yr UE ar gyfer y bartneriaeth Horizon Ewrop a'r Cronfa Arloesi, a bydd yn cael ei reoli o dan InvestEU yn unol â gweithdrefnau llywodraethu sefydledig. Bydd Breakthrough Energy Catalyst yn trosoli cyfalaf preifat preifat a chronfeydd dyngarol cyfatebol i gefnogi technolegau hinsawdd-glyfar allweddol i gyflymu'r trawsnewidiad tuag at ecosystemau diwydiannol cynaliadwy yn Ewrop. Bydd y bartneriaeth EU-Catalyst yn agored i fuddsoddiadau cenedlaethol gan Aelod-wladwriaethau'r UE trwy InvestEU neu ar lefel prosiect. Disgwylir i'r prosiectau cyntaf gael eu dewis yn 2022.

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae gan y Comisiwn Ewropeaidd ystod o bolisïau a rhaglenni i gyflawni ei uchelgeisiau hinsawdd. O dan Fargen Werdd Ewrop, mabwysiadwyd y pecyn 'Fit for 55' ym mis Gorffennaf 2021 gyda'r nod o dorri allyriadau nwyon tŷ gwydr o leiaf 55% erbyn 2030.

Bydd cyllid yr UE ar gyfer prosiectau a gefnogir o dan bartneriaeth y Comisiwn-Catalydd yn cael ei sianelu trwy'r rhaglen InvestEU a'i weithredu gan Fanc Buddsoddi Ewrop a sefydliadau ariannol eraill sydd â diddordeb.

At ddibenion y bartneriaeth hon, mae cyllid InvestEU yn cael ei warantu gan y Gronfa Arloesi a Horizon Europe, rhaglen fframwaith ymchwil ac arloesi Ewrop sy'n werth € 95.5 biliwn (2021-2027). Mae Horizon Europe yn cysegru 35% o'i gyllideb i weithredu yn yr hinsawdd, tra bod y rhaglen hefyd yn cefnogi ystod o bartneriaethau sy'n ysgogi cyllid preifat i gyflawni heriau byd-eang dybryd a moderneiddio diwydiant trwy ymchwil ac arloesi.

Mae'r Gronfa Arloesi yn offeryn cyllido newydd ar gyfer cyflawni ymrwymiadau'r UE ledled yr economi o dan Gytundeb Paris a'i amcanion hinsawdd, trwy gefnogi arddangos technolegau carbon isel arloesol.

Mae'r Comisiwn yn cefnogi ail gam ynghyd â Breakthrough Energy Catalyst Cenhadaeth Arloesi i ddod â degawd o weithredu a buddsoddiad mewn ymchwil, datblygu ac arddangos i wneud ynni glân yn fforddiadwy, yn ddeniadol ac yn hygyrch i bawb.

Banc Buddsoddi Ewrop

Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yw sefydliad benthyca tymor hir yr Undeb Ewropeaidd ac mae'n eiddo i Aelod-wladwriaethau'r UE. Mae'n sicrhau bod cyllid tymor hir ar gael ar gyfer buddsoddiad cadarn er mwyn cyfrannu at nodau polisi'r UE yn Ewrop a thu hwnt. Mae Banc Buddsoddi Ewrop yn weithredol mewn tua 160 o wledydd a hwn yw benthyciwr amlochrog mwyaf y byd ar gyfer prosiectau gweithredu yn yr hinsawdd.

Yn ddiweddar, mae Grŵp EIB wedi mabwysiadu ei Fap Ffordd Banc Hinsawdd i gyflawni ar ei agenda uchelgeisiol i gefnogi € 1 triliwn o fuddsoddiadau yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd amgylcheddol yn y degawd hyd at 2030 ac i gyflawni mwy na 50% o gyllid EIB ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd amgylcheddol erbyn 2025. Hefyd, fel rhan o'r Map Ffordd, o ddechrau 2021, bydd holl weithrediadau newydd Grŵp EIB yn cyd-fynd â nodau ac egwyddorion Cytundeb Paris.

Ynni Torri Newydd

Sefydlwyd gan Bill Gates, Ynni Torri Newydd yn ymroddedig i helpu dynoliaeth i osgoi trychineb hinsawdd. Trwy gerbydau buddsoddi, rhaglenni dyngarol, eiriolaeth polisi, a gweithgareddau eraill, mae Breakthrough Energy wedi ymrwymo i raddio'r technolegau sydd eu hangen ar y byd i gyrraedd allyriadau net-sero erbyn 2050.

Catalydd Ynni Torri Newydd yn fodel cyntaf o'i fath sydd wedi'i gynllunio i gyflymu'r technolegau hinsawdd critigol a fydd yn sail i economi di-garbon. Mae Catalyst yn ceisio dod â'r sectorau cyhoeddus a phreifat ynghyd i ariannu prosiectau arddangos cam masnachol ar gyfer datrysiadau datgarboneiddio beirniadol. Bydd Catalyst yn mynd i’r afael â’r bwlch cyllido lleoli cynnar ar gyfer y technolegau hyn ac yn darparu strwythur i gyflymu eu masnacheiddio. Bydd Catalyst yn cychwyn trwy ariannu prosiectau ar draws pedair technoleg: hydrogen gwyrdd, tanwydd hedfan cynaliadwy, dal aer yn uniongyrchol, a storio ynni hirhoedlog. Yn y dyfodol, mae Catalyst yn bwriadu ehangu'r un fframwaith i ddatblygiadau angenrheidiol eraill, fel dur carbon isel a sment.

Mwy o wybodaeth

Araith gan y Llywydd ar arloesi technoleg lân (europa.eu)

Cwestiynau ac Atebion: Partneriaeth Catalydd yr UE

Taflen Ffeithiau: Partneriaeth Catalydd yr UE

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth

COP26

Ynni Torri Newydd

Bargen Werdd Ewropeaidd | Comisiwn Ewropeaidd (europa.eu)

Clwstwr 5: Hinsawdd, Ynni a Symudedd | Comisiwn Ewropeaidd (europa.eu)

Cronfa Arloesi | Gweithredu Hinsawdd (europa.eu)

UE i sefydlu Partneriaethau Ewropeaidd newydd (europa.eu)

Cynghrair Hydrogen Glân Ewropeaidd | Marchnad Fewnol, Diwydiant, Entrepreneuriaeth a busnesau bach a chanolig (europa.eu)

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd