Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

Mae ASEau eisiau amddiffyniad i'r cyfryngau, cyrff anllywodraethol a chymdeithas sifil rhag achosion cyfreithiol ymosodol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae angen rheolau ar yr UE yn erbyn gweithredoedd cyfreithiol blinderus sydd â’r bwriad o dawelu lleisiau beirniadol, yn ôl pwyllgorau Rhyddid Sifil a Materion Cyfreithiol y Senedd, JURI  LIBE.

Mewn adroddiad drafft a gymeradwywyd ddydd Iau (14 Hydref) gyda 63 pleidlais o blaid, naw yn erbyn, a 10 yn ymatal, mae ASEau yn cynnig mesurau i wrthweithio’r bygythiad y mae Deddfau Cyfreithiol Strategol yn Erbyn Cyfranogiad Cyhoeddus (SLAPPs) yn ei beri i newyddiadurwyr, cyrff anllywodraethol a chymdeithas sifil.

Mae ASEau yn gresynu nad oes unrhyw aelod-wladwriaeth wedi deddfu deddfwriaeth wedi'i thargedu yn erbyn SLAPPau eto, ac maent yn poeni am effaith y achosion cyfreithiol hyn ar werthoedd yr UE a'r farchnad fewnol. Yn yr adroddiad, maent yn tynnu sylw at yr anghydbwysedd pŵer ac adnoddau aml rhwng hawlwyr a diffynyddion, sy'n tanseilio'r hawl i dreial teg. Mae ASEau yn arbennig o bryderus ynghylch SLAPPs yn cael eu hariannu o gyllidebau'r wladwriaeth, a'u defnyddio mewn cyfuniad â mesurau eraill y wladwriaeth yn erbyn allfeydd cyfryngau annibynnol, newyddiaduraeth a chymdeithas sifil.

Mesurau i amddiffyn dioddefwyr a chamdrinwyr cosbau

hysbyseb

Mae'r adroddiad drafft a fabwysiadwyd gan y Pwyllgorau yn galw ar y Comisiwn i ddadansoddi arferion gorau a gymhwysir y tu allan i'r UE ar hyn o bryd i SLAPPs, a chyflwyno pecyn o fesurau, gan gynnwys deddfwriaeth. Dylai'r rhain, yn ôl ASEau, gynnwys:

  • An fframwaith cyfreithiol uchelgeisiol yn y Ddeddf Rhyddid Cyfryngau sydd ar ddod;
  • y atal 'twristiaeth enllib' neu 'siopa fforwm' trwy reolau difenwi unffurf a rhagweladwy, a thrwy sefydlu y dylai achosion gael eu penderfynu gan lysoedd (ac yn ôl y deddfau) man preswylio arferol y diffynnydd;
  • rheolau ar ddiswyddo cynnar gan y llysoedd fel y gellir atal SLAPPau yn gyflym ar sail meini prawf gwrthrychol, megis nifer a natur achosion cyfreithiol neu gamau a gymerir gan yr hawlydd, y dewis o awdurdodaeth a'r gyfraith, neu fodolaeth anghydbwysedd pŵer clir a beichus;
  • sancsiynau i'r hawlydd os ydynt yn methu â chyfiawnhau pam nad yw eu gweithred yn ymosodol, rheolau i sicrhau bod cymhellion camdriniol yn cael eu hystyried hyd yn oed os na chaniateir diswyddo cynnar, a thalu costau ac iawndal y mae'r dioddefwr yn eu dioddef;
  • mesurau diogelwch rhag SLAPPau cyfun, hy y rhai sy'n cyfuno cyhuddiadau atebolrwydd troseddol a sifil, a mesurau i sicrhau bod difenwi (sy'n drosedd yn y mwyafrif o aelod-wladwriaethau, er gwaethaf galwadau am ei ddadgriminaleiddio gan y Cyngor Ewrop ac ni ellir defnyddio'r Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop) ar gyfer SLAPPs;
  • cyfarwyddeb yr UE sy'n sefydlu safonau gofynnol, a ddylai amddiffyn dioddefwyr tra atal a chosbi camddefnyddio mesurau gwrth-SLAPP, ee gan lywodraethau awdurdodaidd yn eu harfogi i amddiffyn eu cyrff anllywodraethol a drefnir gan y llywodraeth, a;
  • cymorth ariannol ar gyfer cymorth cyfreithiol a seicolegol ar gyfer dioddefwyr SLAPPs a sefydliadau sy'n eu cynorthwyo, a hyfforddiant digonol i farnwyr a chyfreithwyr.

dyfyniadau

Cyd-rapporteur Roberta Metsola (EPP, MT) meddai “Mae’r gefnogaeth gref i’n hadroddiad yn anfon neges bwerus y bydd y Senedd yn diogelu pedwerydd piler ein democratiaeth. Rydym yn galw am fecanweithiau i ganiatáu diswyddo achosion cyfreithiol blinderus yn gyflym ac i helpu'r rhai yr effeithir arnynt i hawlio iawndal. Rydym eisiau Cronfa UE a rhwydweithiau gwybodaeth i gefnogi dioddefwyr. Y mater allweddol yw cydbwysedd: rydym yn targedu’r rhai sy’n cam-drin ein systemau cyfreithiol i dawelu neu ddychryn, wrth amddiffyn y rhai sy’n cael eu dal yn y groes-dân, nad oes gan lawer ohonynt unrhyw le arall i droi ”.

hysbyseb

Cyd-rapporteur Tiemo Wölken (S&D, DE) Meddai: “Hyd yn oed cyn iddynt ddod i’r fei, mae SLAPPau yn tanseilio rheolaeth y gyfraith, y farchnad fewnol, a hawliau mynegiant, gwybodaeth a chysylltiad. Rydym yn galw ar y Comisiwn i gyflwyno cynigion deddfwriaethol pendant a dichonadwy, er enghraifft ar 'dwristiaeth enllib' a 'siopa fforwm'. Rydym hefyd yn cynnig mesurau an-ddeddfwriaethol allweddol, megis cymorth ariannol a chyfreithiol effeithiol, yn ogystal â chefnogaeth seicolegol a chyngor ymarferol, i'w darparu gan siop un stop 'cymorth cyntaf' i ddioddefwyr ".

Dywedodd Łukasz Kohut, rapporteur S&D ar gyfer rhyddid sifil, cyfiawnder a materion cartref: “Mae gan y cyfoethog a’r pwerus, gan gynnwys ffigurau’r llywodraeth, adnoddau diddiwedd i wanhau newyddiaduraeth a thawelu unrhyw feirniaid trwy achosion cyfreithiol ymosodol. Mae gormod o newyddiadurwyr, sefydliadau cyfryngau a chyrff anllywodraethol yn wynebu ymgyrchoedd ceg y groth yn rheolaidd trwy ddefnyddio'r achosion cyfreithiol wedi'u targedu hyn. Ond ni ddylai unrhyw un ofni canlyniadau cyfreithiol am siarad y gwir. Dyna pam mae Senedd Ewrop wedi bod yn gweithio ar frys i gryfhau llais y rhai sy'n gweithio i fynd ar drywydd y gwir a rhoi diwedd ar achosion cyfreithiol ymosodol. Nid oes unrhyw ymdrech i amddiffyn newyddiadurwyr na chymdeithas sifil yn ormod. Gyda rhyddid y cyfryngau eisoes dan straen difrifol yn yr UE, mae angen i'r Comisiwn roi cynigion ar y bwrdd sy'n cynnwys mesurau diogelwch rhwymol ar gyfer dioddefwyr SLAPPau. Ar draws yr UE, rhaid i lywodraethau cenedlaethol hefyd weithredu argymhellion Cyngor Ewrop ar amddiffyn a diogelwch newyddiadurwyr yn llawn. Rhaid i ni weithredu i wrthweithio unrhyw ymdrech beryglus i danseilio rhyddid y cyfryngau a democratiaeth yn yr UE. ”

Y camau nesaf

Disgwylir i'r adroddiad drafft gael ei gyflwyno ar gyfer pleidlais lawn ym mis Tachwedd.

gwybodaeth bellach 

Rhannwch yr erthygl hon:

Economi

Gweithred y Senedd dros isafswm cyflog teg yn yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Senedd yn barod i ddechrau trafodaethau ar gynnig sy'n ceisio sicrhau bod isafswm cyflog yn darparu ar gyfer byw'n weddus yn yr UE. ASEau croesawwyd y cynnig am gyflogau digonol ledled yr UE a mabwysiadodd fandad negodi ar 25 Tachwedd 2021. Ar ôl i'r Cyngor sefydlu ei safbwynt, gall y trafodaethau rhwng y ddau sefydliad ar ffurf derfynol y gyfraith ddechrau, Cymdeithas

Mwy o wybodaeth am sut mae'r UE yn gwella hawliau gweithwyr ac amodau gwaith.

Yr angen am isafswm cyflog gweddol

Yr isafswm cyflog yw'r gydnabyddiaeth isaf y mae'n rhaid i gyflogwyr ei thalu i'w gweithwyr am eu gwaith. Er bod gan bob gwlad yn yr UE rywfaint o arfer o isafswm cyflog, yn y mwyafrif o aelod-wladwriaethau yn aml nid yw'r gydnabyddiaeth hon yn talu am yr holl gostau byw. Roedd tua saith o bob deg gweithiwr isafswm cyflog yn yr UE yn ei chael yn anodd cael dau ben llinyn ynghyd yn 2018.

Isafswm cyflogau yn yr UE

hysbyseb

Mae isafswm cyflog misol yn amrywio'n fawr ledled yr UE yn 2021, yn amrywio o € 332 ym Mwlgaria i € 2,202 yn Lwcsembwrg. Un o'r prif ffactorau ar gyfer yr ystod eang yw'r gwahaniaeth yng nghostau byw yng ngwledydd yr UE.

Dysgwch fwy ystadegau ar isafswm cyflogau yn yr UE wledydd.

Mae dau fath o isafswm cyflog yng ngwledydd yr UE:

hysbyseb
  • Isafswm cyflog statudol: thei yn cael eu rheoleiddio gan statudau neu gyfreithiau ffurfiol. Mae gan y mwyafrif o aelod-wladwriaethau reolau o'r fath.
  • Isafswm cyflog y cytunwyd arno ar y cyd: mewn chwe gwlad yn yr UE, pennir cyflogau trwy gytundebau ar y cyd rhwng undebau llafur a chyflogwyr, gan gynnwys isafswm cyflog mewn rhai achosion: Awstria, Cyprus, Denmarc, y Ffindir, yr Eidal a Sweden.

Beth mae'r Senedd yn ei wneud ar gyfer isafswm cyflog teg yn yr UE

Cyhoeddodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn y Colofn Ewropeaidd ar Hawliau Cymdeithasol ym mis Tachwedd 2017, gan nodi ymrwymiad yr UE i gyflogau teg.


Ym mis Hydref 2019, y Senedd mabwysiadodd benderfyniad, yn galw ar y Comisiwn i gynnig offeryn cyfreithiol ar gyfer isafswm cyflog teg yn yr UE.

In adroddiad a fabwysiadwyd ym mis Rhagfyr 2020, Senedd tanlinellodd y dylai'r gyfarwyddeb ar gyflogau teg gyfrannu at ddileu tlodi mewn gwaith a hyrwyddo cyd-fargeinio.

Mae gan weithwyr yr hawl i gyflogau teg sy'n darparu ar gyfer safon byw gweddus

Egwyddor 6 Colofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop

Yn 2020, cyhoeddodd y Comisiwn a cynnig am gyfarwyddeb i wella digonolrwydd isafswm cyflog yn yr UE. Y bwriad yw nid yn unig amddiffyn gweithwyr yn yr UE, ond hefyd helpu i gau'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau, cryfhau cymhellion i weithio a chreu chwarae teg yn y Farchnad sengl.

Mae'r cynnig yn ystyried cymwyseddau cenedlaethol a rhyddid cytundebol partneriaid cymdeithasol ac nid yw'n gosod lefel yr isafswm cyflog.

Mae'r gyfarwyddeb eisiau hyrwyddo cyd-fargeinio ar gyflogau yn holl wledydd yr UE. Ar gyfer gwledydd sydd ag isafswm cyflog statudol, ei nod yw sicrhau bod yr isafswm cyflog yn cael ei osod ar lefelau digonol, gan ystyried amodau economaidd-gymdeithasol yn ogystal â gwahaniaethau rhanbarthol a sectoraidd.

Darganfyddwch sut mae ASEau am fynd i'r afael â gwaith tgoddiweddyd yn yr UE.

Pwyllgor cyflogaeth y Senedd wedi croesawu'r gyfraith newydd ar gyfer cyflogau digonol ledled yr UE a mabwysiadu mandad negodi ym mis Tachwedd 2021. Ar ôl i ASEau ei fabwysiadu yn ystod sesiwn lawn, gall y Senedd ddechrau trafodaethau gyda'r Cyngor ar ffurf derfynol y gyfraith.

Darganfyddwch sut mae'r UE yn gweithio i wella hawliau gweithwyr

Dysgwch fwy 

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Senedd Ewrop

Teyrnged Ewropeaidd i Valery Giscard d'Estaing

cyhoeddwyd

on

Flwyddyn ar ôl marwolaeth cyn-Arlywydd Ffrainc ac ASE Valery Giscard d’Estaing, talodd Senedd Ewrop deyrnged iddo mewn seremoni yn Strasbwrg, materion yr UE.

Wrth agor y seremoni ar 2 Rhagfyr, dywedodd yr Arlywydd David Sassoli ei bod yn anrhydedd i Senedd Ewrop ac ef ei hun dalu teyrnged i Valery Giscard d’Estaing, “cyn-aelod a dyn eithriadol y mae gan Ewrop gymaint o ddyled iddo”.

“Roedd Valery Giscard d’Estaing bob amser wedi ymrwymo i adeiladu Ewrop gryfach a thywallt ei holl egni i mewn i hyn,” meddai llywydd y Senedd. “Iddo ef nid oedd Ewrop yn gyfrifiad strategol nac yn ddewis ar hap, iddo ef roedd Ewrop yn her hanesyddol.”

Amlygodd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, lwyddiannau mwyaf Valery Giscard d’Estaing dros ei wlad ac dros Ewrop. Ailadroddodd yr Arlywydd Macron pa mor ddiolchgar oedd Ffrainc am waith Valery Giscard d’Estaing: “Y diwrnod ar ôl ei farwolaeth, cefais gyfle i dalu gwrogaeth i’r hyn a wnaeth dros Ffrainc, trwy ei foderneiddio, trwy ei ddiwygio, trwy ei wasanaethu yn ei gorff ac mewn ysbryd, mewn iwnifform ac mewn siwt, ar bob lefel ac ym mhob agwedd ar ei fywyd. Rydyn ni'n dathlu'r Ewropeaidd wych hon heddiw. ”

hysbyseb

Roedd Anne-Aymone Giscard d'Estaing, gwraig y cyn-lywydd, hefyd yn bresennol yn y siambr lawn. Talodd Arlywydd yr Almaen Frank-Walter Steinmeier, Llywydd y Cyngor Charles Michel, ac Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula Von der Leyen deyrnged i gyn-Arlywydd Ffrainc. Roedd Arlywydd Bwlgaria Rumen Radev, Llywydd Portiwgal Marcelo Rebelo de Sousa, Arlywydd Slofenia Borut Pahor ac Arlywydd Gwlad Groeg Ekateríni Sakellaropoúlou hefyd yn bresennol i anrhydeddu cof Valery Giscard d’Estaing.

Portread o'r Arlywydd Valery Giscard d'Estaing
Cynhaliwyd Teyrnged Ewropeaidd i’r Arlywydd Valery Giscard d’Estaing heddiw yn hemicycle Senedd Ewrop  

Valery Giscard d 'Estaing roedd yn falch o pro-Ewropeaidd ac yn cael ei ystyried yn un o'r grymoedd y tu ôl i System Ariannol Ewrop, a arweiniodd yn y pen draw at greu'r ewro.

Ar ôl cael ei ethol yn arlywydd Ffrainc rhwng 1974 a 1981, gwasanaethodd Valery Giscard d’Estaing fel ASE rhwng 1989 a 1993 lle daeth yn gadeirydd y Grŵp Diwygwyr Rhyddfrydol a Democrataidd yn Senedd Ewrop ym 1989.

hysbyseb

Yn 2001, penodwyd Giscard d’Estaing yn llywydd y Confensiwn ar Ddyfodol Ewrop, a arweiniodd at Gytundeb Lisbon 2007, sy'n nodi'r rheolau sy'n llywodraethu'r UE ar hyn o bryd.

Dysgwch fwy 

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC)

Mae diwygio Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael cymeradwyaeth derfynol gan ASEau

cyhoeddwyd

on

Ddydd Mawrth (23 Tachwedd), rhoddodd y Senedd y golau gwyrdd i Bolisi Fferm newydd yr UE. Nod y fersiwn ddiwygiedig hon yw bod yn wyrddach, yn decach, yn fwy hyblyg a thryloyw. AGRI, sesiwn lawn.

Yn ystod y trafodaethau ar y pecyn diwygio deddfwriaethol, mynnodd ASEau y bydd cryfhau bioamrywiaeth a chadw at gyfreithiau ac ymrwymiadau amgylcheddol a hinsawdd yr UE yn allweddol i weithredu'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP) diwygiedig, gan ddod i rym yn 2023. Tra bydd y Comisiwn yn ewyllysio asesu a yw cynlluniau strategol cenedlaethol CAP yn unol â'r ymrwymiadau hyn, bydd yn rhaid i ffermwyr gydymffurfio ag arferion sy'n gyfeillgar i'r hinsawdd ac sy'n amgylcheddol gyfeillgar. Bydd yn ofynnol i aelod-wladwriaethau sicrhau y bydd o leiaf 35% o'r gyllideb datblygu gwledig ac o leiaf 25% o daliadau uniongyrchol yn cael eu neilltuo i fesurau amgylcheddol a hinsawdd.

Mwy o gefnogaeth i ffermydd bach a ffermwyr ifanc

Sicrhaodd ASEau y bydd o leiaf 10% o daliadau uniongyrchol yn cael eu defnyddio i gefnogi ffermydd bach a chanolig a bydd o leiaf 3% o gyllideb y PAC yn mynd i ffermwyr ifanc. Roeddent hefyd yn mynnu y bydd cronfa argyfwng gyda chyllideb flynyddol o € 450 miliwn (mewn prisiau cyfredol) yn barhaol barod i helpu ffermwyr gyda phris neu ansefydlogrwydd y farchnad.

hysbyseb

Mwy o dryloywder a gwell cydymffurfiad â rheolau llafur

O ganlyniad i bwysau’r Senedd, bydd rheolau llafur yr UE mewn sectorau amaethyddol yn cael eu monitro’n well a chosbi troseddau diolch i’r cydweithrediad rhwng arolygwyr llafur cenedlaethol ac asiantaethau talu CAP.

Bydd gwybodaeth am fuddiolwyr terfynol cefnogaeth yr UE yn fwy tryloyw diolch i offeryn cloddio data UE, y bydd aelod-wladwriaethau yn cael mynediad ato ac sy'n helpu i nodi'r risg o dwyll yn digwydd trwy groeswirio gwybodaeth mewn cronfeydd data cyhoeddus.

hysbyseb

Mabwysiadwyd y “rheoliad cynlluniau strategol” gyda 452 o bleidleisiau o blaid, 178 yn erbyn a 57 yn ymatal, y “Rheoliad Llorweddol” gyda 485 o bleidleisiau o blaid, 142 yn erbyn a 61 yn ymatal a “rheoliad trefniadaeth y farchnad gyffredin” gyda 487 o blaid, 130 yn erbyn a 71 yn ymatal.

Rapporteur ar gyfer y 'Rheoliad cynlluniau strategol' Peter Jahr (EPP, DE) meddai: “Trwy gymeradwyo diwygio’r PAC, rydym yn gwarantu diogelwch cynllunio nid yn unig ar gyfer aelod-wladwriaethau, ond yn anad dim i’n ffermwyr Ewropeaidd. Rydym wedi sicrhau bod y PAC hwn yn fwy cynaliadwy, tryloyw a rhagweladwy. Bydd y model cyflenwi newydd yn lleihau baich biwrocrataidd polisi amaethyddol ar ffermwyr. Mae ein pleidlais heddiw wedi dangos ein bod am amddiffyn a hyrwyddo ffermydd teuluol, y bobl sy'n cynnal ac yn gwarchod ein tirwedd ddiwylliannol. ”

Rapporteur ar gyfer y 'Rheoliad llorweddol' Ulrike Müller (RE, DE) Meddai: “Mae heddiw’n nodi diwrnod hanesyddol i’r PAC newydd, diwrnod pan fyddwn yn symud ymlaen tuag at bolisi amaethyddol sy’n fwy uchelgeisiol yn amgylcheddol, yn gymdeithasol ymwybodol ac yn canolbwyntio ar berfformiad. Bydd y model cyflenwi newydd yn sicrhau y bydd y PAC yn canolbwyntio mwy ar gyflawni ei dargedau ac yn llai ar gydymffurfio â'r rheolau yn unig. Gwnaethom hefyd sicrhau bod taliadau CAP yn fwy tryloyw a bod buddiannau ariannol yr UE yn cael eu diogelu'n well. Bydd y PAC hwn yn llwyddiant mewn gwirionedd. ”

Rapporteur ar gyfer 'Rheoliad trefniadaeth y farchnad gyffredin' Eric Andrieu (S&D, FR) meddai: “Am y tro cyntaf mewn mwy na 30 mlynedd, diolch i ran sefydliad y farchnad gyffredin o ddiwygio’r PAC, bydd y diwygiadau a gymeradwywyd heddiw yn golygu mwy o reoleiddio’r farchnad na dadreoleiddio. Gallwn fod yn falch o ba mor bell yr ydym wedi dod, oherwydd mae'r cynnydd a wnaed yn bwysig i ffermwyr, i'r sector ac i ddefnyddwyr. Mae sefydliad y farchnad gyffredin yn sicr yn gam cyntaf i'r cyfeiriad cywir. ”

Y camau nesaf

Ymestynnwyd rheolau cyfredol y PAC ar ôl 31 Rhagfyr 2020 a'u disodli gan rheolau trosiannol tan ddiwedd 2022. Ar ôl eu cymeradwyo gan y Cyngor, bydd y rheolau newydd yn berthnasol o 1 Ionawr 2023.

Mwy o wybodaeth 

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd