Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

Mae rheolau'r UE yn gorfodi mwy o dryloywder treth ar gwmnïau rhyngwladol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ym mis Hydref 2021, mae Panama ar restr yr UE o awdurdodaethau anweithredol at ddibenion treth.

Bydd yn rhaid i gwmnïau rhyngwladol ddatgelu’n gyhoeddus faint o dreth y maent yn ei thalu ym mhob gwlad yn yr UE, a fydd yn cynyddu craffu ar eu harferion treth, Cymdeithas.

Ar 11 Tachwedd bydd ASEau yn pleidleisio ar gytundeb dros dro gyda'r Cyngor a fyddai'n gorfodi cwmnïau â refeniw blynyddol o fwy na € 750 miliwn a gyda gweithrediadau mewn mwy nag un wlad i ddatgan yr elw y maent wedi'i wneud, y dreth incwm gorfforaethol a dalwyd a'r nifer y gweithwyr ym mhob gwlad yn yr UE ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol.

Bydd yn rhaid i'r cwmnïau hefyd gyhoeddi manylion am eu helw, staff a threthi mewn rhai gwledydd y tu allan i'r UE, gan gynnwys gwledydd nad ydynt yn cydweithredu â'r UE ar faterion treth a'r rhai nad ydynt yn cwrdd â'r holl safonau ond sydd wedi ymrwymo i ddiwygio. Mae'r UE yn cadw rhestrau o'r awdurdodaethau yn y ddau gategori, y mae'n ei adolygu'n rheolaidd.

hysbyseb

Nod y rheolau newydd yw taflu mwy o olau ar ble mae cwmnïau rhyngwladol yn talu trethi a'i gwneud hi'n anoddach iddyn nhw osgoi talu eu cyfran deg.

Pam mae tryloywder treth yn bwysig

Mae ASEau wedi bod yn galw am gyflwyno adroddiadau cyhoeddus gwlad wrth wlad gan gwmnïau ers i nifer o sgandalau yng nghanol 2010au ddatgelu bod llawer o gwmnïau rhyngwladol yn symud elw i wledydd lle nad oes ganddyn nhw lawer o weithwyr a gweithrediadau o bosib, ond lle maen nhw'n mwynhau treth ffafriol. triniaeth.

Yn ymarferol, mae hyn yn golygu bod cwmnïau rhyngwladol yn talu llai o dreth ar draul gwledydd sy'n ei chael hi'n anodd ariannu buddsoddiad neu fuddion cymdeithasol.

hysbyseb

Dylai gwell tryloywder arwain at gwmnïau mawr yn wynebu mwy o gwestiynau ar eu dull o dalu trethi.

Amser hir wrth wneud

Mae Senedd Ewrop gwneud argymhellion yn 2015 am reolau i orfodi cwmnïau i ddatgelu elw a threthi fesul gwlad. Cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd ddeddfwriaeth yn 2016, ond er ei fod yn Senedd mabwysiadu ei swydd ym mis Gorffennaf 2017, araf fu'r cynnydd ar y ffeil yng Nghyngor y gweinidogion a dim ond yn 2021 y cychwynnodd y trafodaethau rhwng y cyd-ddeddfwyr. Daethpwyd i gytundeb dros dro ym mis Mehefin 2021.

“Mae’r canlyniad hwn yn llwyddiant mawr i Senedd Ewrop, gan mai Senedd Ewrop a fynnodd hyn a’i ddwyn at y bwrdd,” meddai aelod S&D Awstria Evelyn Regner (S&D, Awstria), un o'r ASEau sy'n negodi ar ran y Senedd yn Aberystwyth sylwadau ar y fargen dros dro. Dywedodd fod y rheolau yn bwysig i ddinasyddion gan y gallent ddod â mwy o gyfiawnder treth o ran lle mae trethi'n cael eu talu.

Ni fydd y rheolau newydd yn gorfodi cwmnïau rhyngwladol i ddatgelu eu helw a’u trethi ym mhob gwlad ledled y byd: bydd y cwmnïau’n dal i gael datgelu ffigurau cyfanredol ar gyfer gwledydd nad ydynt yn aelodau o’r UE ac nid ar restrau’r UE o wledydd anweithredol ac o gwledydd sydd wedi ymrwymo i ddiwygio treth. Fodd bynnag, dywed trafodwyr y Senedd y gellir cryfhau'r rheolau ymhellach ar ôl i'r Comisiwn gynnal adolygiad o effaith y ddeddfwriaeth o leiaf bedair blynedd ar ôl ei gweithredu.

“Dim ond dechrau taith ydyw, nid y diwedd ... Mae hon yn garreg filltir, o’r tir gorchfygedig hwn y gallwn ddal ati,” meddai aelod S&D o Sbaen Iban García del Blanco, yr ASE arall a negododd ar ran y Senedd.

Dysgwch fwy 

Rhannwch yr erthygl hon:

Cudd-wybodaeth artiffisial

AI: 'Mae angen i ni weithredu'n gyflym i wireddu potensial yr UE'

cyhoeddwyd

on

Gallai’r UE osod safonau byd-eang ar Ddeallusrwydd Artiffisial (AI), ond er mwyn medi ei fuddion rhaid i’r rheolau ddod yn gyflym a bod yn hyblyg, meddai Axel Voss (Yn y llun), yr ASE sy'n gyfrifol am adroddiad ar AI, Cymdeithas.

"Rhaid i ni fod yn ymwybodol bod AI o berthnasedd strategol dros ben," meddai Axel Voss (EPP, yr Almaen) yn hyn o Cyfweliad byw Facebook. Mae'r ASE yn arwain yr adroddiad o'r pwyllgor arbennig ar ddeallusrwydd artiffisial mewn oes ddigidol trwy Senedd Ewrop.

Gan gydnabod pwysigrwydd y dechnoleg, sefydlodd y Senedd y pwyllgor i ganolbwyntio ar AI, dysgu sut y gallai ddylanwadu ar economi'r UE, darganfod am ddulliau gwahanol wledydd a llunio awgrymiadau ar gyfer deddfwriaeth yn y dyfodol.

Yr adroddiad drafft, a gyflwynwyd i'r pwyllgor ar 9 Tachwedd 2021, meddai, dylai'r UE ganolbwyntio ar botensial enfawr AI. Dywedodd awdur yr adroddiad, Voss, y gallai'r dechnoleg hon chwarae rhan allweddol mewn meysydd fel newid yn yr hinsawdd, y sector iechyd a chystadleurwydd yr UE.

hysbyseb

Dysgwch fwy am beth yw AI a sut mae'n cael ei ddefnyddio.

A all yr UE ddod yn chwaraewr AI mwy?

Mae'r UE ar ei hôl hi yn y ras dechnoleg fyd-eang ac os yw am aros yn bŵer economaidd a byd-eang, dywed yr adroddiad, dylai ddod yn bŵer byd-eang yn AI. Os na fydd yr UE yn gweithredu'n gyflym ac yn ddewr, bydd yn dod yn "drefedigaeth ddigidol" yn Tsieina, yr UD a gwladwriaethau eraill ac yn peryglu colli ei sefydlogrwydd gwleidyddol, nawdd cymdeithasol a rhyddid unigol, meddai'r adroddiad. Yn ogystal, gallai technolegau sy'n dod i'r amlwg arwain at newid pŵer byd-eang i ffwrdd o'r byd Gorllewinol.

hysbyseb

Mae methiant yr UE i fasnacheiddio arloesiadau technolegol yn golygu bod "ein syniadau, ein talent a'n cwmnïau gorau" yn mynd i rywle arall, yn ôl yr adroddiad. Rhybuddiodd Voss fod y ffenestr cyfle yn cau, gan ddweud bod angen i’r UE “ganolbwyntio, blaenoriaethu, buddsoddi”.

Dylai Ewrop ganolbwyntio mwy ar fodelau busnes a fyddai’n galluogi trawsnewid ymchwil i gynhyrchion, sicrhau amgylchedd cystadleuol i gwmnïau ac atal draen ymennydd. Dim ond 8 o'r 200 cwmni digidol gorau sydd wedi'u lleoli yn yr UE.

Pwysigrwydd data

Mae data yn hanfodol ar gyfer datblygu AI. "Os ydyn ni'n credu y gallwn ni gystadlu yn y byd heb ddarparu data, yna rydyn ni allan," meddai Voss. "Fe ddylen ni fod yn canolbwyntio mwy ar sut gallwn ni ddarparu data, gan gynnwys data personol."

"Mae gormod o bobl yn meddwl na allwn agor GDPR ar hyn o bryd," sy'n golygu diffyg data ar gyfer diwydiant yr UE, meddai. Mae GDPR yn gosod safon fyd-eang, meddai Voss, "ond nid gyda'r meddylfryd, os ydym wedi cyrraedd safon euraidd ni allwn ei newid mwyach: dim ond os ydych chi bob amser yn gwella y byddwch chi'n aros yn y lle cyntaf."

"Mae'r casglwyr mawr o ddata yn Tsieina neu'r UD. Os ydym am wneud rhywbeth am hyn, mae'n rhaid i ni wneud rhywbeth yn gyflym iawn oherwydd mae cyflymder yn gwestiwn o gystadleuaeth yn y maes hwn."

Pryderon democratiaeth a hawliau dynol

Mae'r UE "wedi arfer gosod safonau a'u cyfuno â hawliau sylfaenol, gyda gwerthoedd Ewropeaidd craidd. Dyma'r hyn y gallwn ei gyflawni a byddwn hefyd yn dweud bod hyn yn rhywbeth sydd ei angen ar y byd hefyd," meddai.

Mae Voss yn credu y gall yr UE liniaru'r risgiau y gall AI eu peri i hawliau dynol a democratiaeth wrth gael ei gamddefnyddio, fel mewn rhai taleithiau awdurdodaidd, "os gwnawn hyn yn bragmataidd".

Mae'n rhybuddio yn erbyn dull ideolegol. “Os ydym yn canolbwyntio ar gyfuno’r dechnoleg hon â’n gwerthoedd Ewropeaidd craidd a pheidio â gorlwytho ein diwydiant a’n cwmnïau, mae gennym siawns dda o lwyddo."

Dysgwch fwy am beth mae'r Senedd ei eisiau ynglŷn â rheolau AI.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Senedd Ewrop

Dyfodol Ewrop: Mae paneli dinasyddion yn cymryd y llawr

cyhoeddwyd

on

Bydd paneli dinasyddion yn cwrdd dros y misoedd nesaf i drafod dyfodol yr UE a gwneud argymhellion. Darganfyddwch fwy, materion yr UE.

Mae'r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop yn rhoi pobl yng nghanol y drafodaeth ar sut y dylai'r UE esblygu i wynebu heriau yn y dyfodol. Mae gan baneli dinasyddion ran bwysig i'w chwarae: byddant yn trafod syniadau o digwyddiadau ledled yr UE a chynigion a gyflwynwyd trwy'r Llwyfan cynhadledd a bydd yn gwneud argymhellion i'w trafod gyda sefydliadau'r UE a rhanddeiliaid eraill.

Pwy sy'n cymryd rhan?

Mae pedwar panel dinasyddion Ewropeaidd, pob un yn cynnwys 200 o ddinasyddion. Dewiswyd aelodau’r panel ar hap, ond mewn ffordd sy’n adlewyrchu amrywiaeth yr UE. Er enghraifft, bydd nifer cyfartal o ddynion a menywod ym mhob panel yn ogystal â chynrychiolaeth gyfrannol o Ewropeaid o ardaloedd trefol a gwledig. Bydd pobl ifanc rhwng 16 a 25 yn ffurfio traean o'r aelodau.

hysbyseb

Beth fydd yn cael ei drafod?

Bydd pob panel yn delio â rhai o'r pynciau y gwahoddwyd pobl i gynnig syniadau arnynt:

  • Economi gryfach, cyfiawnder cymdeithasol a swyddi / addysg, diwylliant, ieuenctid, chwaraeon / trawsnewid digidol;
  • Democratiaeth / gwerthoedd a hawliau Ewropeaidd, rheolaeth y gyfraith, diogelwch;
  • newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd / iechyd, a;
  • yr UE yn y byd / ymfudo.


Bydd aelodau'r panel yn gallu codi materion ychwanegol. Bydd arbenigwyr annibynnol ar gael yn y cyfarfodydd i roi cyngor.

hysbyseb

Pryd fydd paneli dinasyddion yn cwrdd?

Bydd pob un o'r paneli yn cwrdd dair gwaith. Cynhaliwyd y sesiynau cyntaf dros bedwar penwythnos rhwng 17 Medi a 17 Hydref yn adeilad y Senedd yn Strasbwrg. Bydd yr ail sesiynau yn cael eu cynnal ar-lein ym mis Tachwedd a chynhelir y drydedd sesiwn ym mis Rhagfyr a mis Ionawr mewn dinasoedd ledled yr UE, os bydd y sefyllfa iechyd yn caniatáu.

Yr amserlen ar gyfer y pedwar panel dinasyddion

PanelPynciauSesiwn gyntafAil sesiwnTrydydd sesiwn
1Economi gryfach, cyfiawnder cymdeithasol a swyddi / addysg, diwylliant, ieuenctid, chwaraeon / trawsnewid digidol17 19-Medi5-7 Tachwedd3-5 Rhagfyr (Dulyn)
2Democratiaeth / gwerthoedd a hawliau Ewropeaidd, rheolaeth y gyfraith, diogelwch24 26-Medi12-14 Tachwedd10-12 Rhagfyr (Fflorens)
3Newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd / iechyd1 3-Hydref19-21 Tachwedd7-9 Ionawr (Warsaw)
4Yr UE yn y byd / ymfudo15 17-Hydref26-28 Tachwedd14-16 Ionawr (Maastricht)

Beth fydd y canlyniad?

Bydd paneli yn llunio argymhellion, a fydd yn cael eu trafod yng Nghyfarfod Llawn y Gynhadledd sy'n dwyn ynghyd ddinasyddion, cynrychiolwyr sefydliadau'r UE a seneddau cenedlaethol yn ogystal â rhanddeiliaid eraill. Bydd ugain o gynrychiolwyr o bob panel yn cymryd rhan yn y Cyfarfod Llawn Cynhadledd ac yn cyflwyno canlyniad gwaith paneli.

Bydd argymhellion y paneli yn bwydo i mewn i adroddiad terfynol y Gynhadledd, a fydd yn cael ei baratoi yng ngwanwyn 2022 gan fwrdd gweithredol y Gynhadledd. Mae'r bwrdd yn cynnwys cynrychiolwyr Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn - y sefydliadau a fydd yn gorfod dilyn i fyny ar y casgliadau - yn ogystal ag arsylwyr o holl randdeiliaid y Gynhadledd. Bydd yr adroddiad yn cael ei lunio mewn cydweithrediad llawn â Chyfarfod Llawn y Gynhadledd a bydd yn rhaid iddo dderbyn ei gymeradwyaeth.

Sut i ddilyn gwaith paneli?

Bydd sesiynau panel lle bydd yr holl aelodau'n cwrdd yn cael eu ffrydio ar-lein. Byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o fanylion amdanynt ar blatfform y Gynhadledd. 

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrope

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop: beth ydyw a sut mae'n gweithio?

Dyfodol Ewrop: Cyfarfod Llawn y Gynhadledd yn dechrau gyda disgwyliadau ar gyfer newid

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop: deunyddiau ymgyrchu

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop: amser ar gyfer eich syniadau

Dyfodol Ewrop: syniadau pobl yng Nghyfarfod Llawn y Gynhadledd

Dyfodol Ewrop: mae paneli dinasyddion yn cymryd y llawr 

Dyfodol Ewrop: dinasyddion yn trafod polisi tramor a mudo

Mae Ewropeaid yn dadlau sut i gryfhau democratiaeth a rheolaeth y gyfraith

Dyfodol Ewrop: Mae Ewropeaid yn trafod economi, swyddi, addysg yn Strasbwrg

Dyfodol Ewrop: newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd, health

“Amser i agor i ddinasyddion”: Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop: sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop: lansio'r platfform digidol amlieithog

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop: paratoadau'n parhau

Diwrnod Ewrop: darganfyddwch yr Undeb Ewropeaidd ar 9 Mai 2021

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop: lansiad platfform y dinasyddion ar 19 Ebrill

Adeiladu Ewrop yfory: Yr UE yn paratoi'r ffordd ar gyfer Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

ehangu'r

Sut y gall gwledydd ymuno â'r UE

cyhoeddwyd

on

Mae gan yr Undeb Ewropeaidd eisoes 27 aelod ac mae gwledydd eraill eisiau ymuno, ond sut mae gwlad yn ymuno â'r UE, materion yr UE?

Rhaid iddo fodloni nifer o feini prawf, a'r cyntaf ohonynt yw bod yn rhaid iddo fod yn Ewrop. Yn ogystal, rhaid iddo fod yn ddemocratiaeth, bod ag economi marchnad rydd a pharch gwerthoedd yr UE.

Fel amod o ymuno, rhaid i wlad fabwysiadu'r cyfan Deddfau'r UE a chytuno i gyfnewid ei arian cyfred ar gyfer yr ewro yn y dyfodol.

Ar hyn o bryd mae pum gwlad mewn trafodaethau i ymuno â'r UE: Albania, Montenegro, Gogledd Macedonia, Serbia a Thwrci.

hysbyseb

Cael gwybod mwy am Ehangu'r UE.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd