Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

Y Gronfa Hinsawdd Gymdeithasol: Syniadau'r Senedd ar gyfer trawsnewid ynni cyfiawn  

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r UE eisiau trawsnewid ynni cyfiawn. Darganfyddwch sut mae'r Gronfa Hinsawdd Gymdeithasol yn ceisio helpu'r rhai sydd fwyaf agored i dlodi ynni, Economi.

Fel rhan o'i hymdrechion i cyflawni niwtraliaeth carbon erbyn 2050, mae'r UE yn bwriadu cyflwyno gofynion pellach ar gyfer lleihau allyriadau ym maes adeiladu a thrafnidiaeth. Bydd y rheolau newydd yn ysgogi Ewropeaid a busnesau i fuddsoddi mewn ffynonellau ynni amgen, ynysu gwell a thrafnidiaeth lân.

Er mwyn cefnogi cartrefi bregus a busnesau bach yn hyn o beth trawsnewid ynni, cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd greu a Cronfa Hinsawdd Gymdeithasol gyda chyllideb o €72 biliwn ar gyfer 2025-2032. Mae sefydlu'r gronfa yn rhan o becyn deddfwriaethol Fit for 55, sy'n anelu at gyflawni amcanion y Bargen Werdd Ewrop.

Disgwylir i'r Senedd fabwysiadu ei safbwynt yn ystod y cyfarfod llawn ar ddechrau mis Mehefin, a fyddai'n caniatáu iddi ddechrau trafod y testun terfynol gyda'r Cyngor.

Edrychwch ar beth mae’r UE yn ei wneud i leihau allyriadau carbon.#

Mynd i'r afael â thlodi ynni

Mae cynnig, a ddrafftiwyd ar y cyd gan bwyllgorau amgylchedd a chyflogaeth a materion cymdeithasol y Senedd, yn anelu at sefydlu diffiniadau cyffredin ledled yr UE ar gyfer tlodi ynni a thlodi symudedd.

Mae tlodi ynni yn cyfeirio at gartrefi bregus, micro-fentrau, mentrau bach a chanolig eu maint a defnyddwyr trafnidiaeth yn cael anhawster i gael mynediad at ddewisiadau amgen i danwydd ffosil. Mae tlodi symudedd yn cyfeirio at aelwydydd sydd â chostau trafnidiaeth uchel neu fynediad cyfyngedig i ddulliau teithio fforddiadwy.

Mae'r Senedd yn ceisio ffocws penodol ar yr heriau a wynebir gan ynysoedd, rhanbarthau mynyddig ac ardaloedd llai datblygedig ac anghysbell. Bydd hefyd yn gofyn am rwystro mynediad i'r gronfa ar gyfer gwledydd nad ydynt yn parchu hawliau sylfaenol na rheolaeth y gyfraith.

hysbyseb

Sut gall y Gronfa Hinsawdd Gymdeithasol eich helpu chi?

Dylai’r Gronfa Hinsawdd Gymdeithasol ariannu mesurau pendant i fynd i’r afael â thlodi ynni a symudedd, yn y tymor byr ac yn y tymor hwy, gan gynnwys:

  • Gostyngiad mewn trethi a ffioedd ynni neu ddarpariaeth o fathau eraill o gymhorthdal ​​incwm uniongyrchol i fynd i'r afael â phrisiau cynyddol trafnidiaeth ffordd a thanwydd gwresogi. Byddai hyn yn cael ei ddirwyn i ben erbyn diwedd 2032
  • Cymhellion ar gyfer adnewyddu adeiladau a newid i ffynonellau ynni adnewyddadwy mewn adeiladau
  • Cymhellion i symud o drafnidiaeth breifat i drafnidiaeth gyhoeddus, rhannu ceir neu feicio
  • Cefnogaeth i ddatblygu marchnad ail-law ar gyfer cerbydau trydan

Darganfod mwy am ariannu'r trawsnewid gwyrdd

Dysgwch fwy 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd