Cysylltu â ni

Newid yn yr hinsawdd

Newid yn yr hinsawdd: Rheolau newydd i gwmnïau i helpu i gyfyngu ar ddatgoedwigo byd-eang  

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Er mwyn brwydro yn erbyn newid hinsawdd byd-eang a cholli bioamrywiaeth, mae’r Senedd yn mynnu bod cwmnïau’n sicrhau nad yw cynhyrchion a werthir yn yr UE yn dod o dir sydd wedi’i ddatgoedwigo neu wedi’i ddiraddio, sesiwn lawn.

Heddiw mabwysiadodd y Cyfarfod Llawn ei safbwynt ar y Comisiwn cynnig am reoliad ar gynhyrchion heb ddatgoedwigo gyda 453 o bleidleisiau i 57 a 123 yn ymatal.

Byddai’r gyfraith newydd yn ei gwneud hi’n orfodol i gwmnïau wirio (yr hyn a elwir yn “ddiwydrwydd dyladwy”) nad yw nwyddau a werthwyd yn yr UE wedi’u cynhyrchu ar dir datgoedwigo neu ddiraddiedig unrhyw le yn y byd. Byddai hyn yn gwarantu defnyddwyr nad yw'r cynhyrchion y maent yn eu prynu yn cyfrannu at ddinistrio coedwigoedd, gan gynnwys coedwigoedd trofannol na ellir eu hadnewyddu, ac felly'n lleihau cyfraniad yr UE at newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth.

Mae ASEau hefyd am i gwmnïau wirio bod nwyddau'n cael eu cynhyrchu yn unol â darpariaethau hawliau dynol mewn cyfraith ryngwladol a pharchu hawliau pobl frodorol.

Ehangu'r cwmpas

Mae cynnig y Comisiwn yn ymwneud â gwartheg, coco, coffi, olew palmwydd, soia a phren, gan gynnwys cynhyrchion sy'n cynnwys y nwyddau hyn, sydd wedi'u bwydo â neu sydd wedi'u gwneud gan ddefnyddio'r nwyddau hyn (fel lledr, siocled a dodrefn). Mae'r Senedd hefyd am gynnwys cig moch, defaid a geifr, dofednod, indrawn a rwber, yn ogystal â siarcol a chynhyrchion papur printiedig. Mae ASEau hefyd yn mynnu na ddylai cynhyrchion fod wedi cael eu cynhyrchu ar dir a ddatgoedwigwyd ar ôl 31 Rhagfyr 2019 - flwyddyn yn gynharach na'r hyn a gynigiodd y Comisiwn.

Mae'r Senedd hefyd am i sefydliadau ariannol fod yn destun gofynion ychwanegol i sicrhau nad yw eu gweithgareddau yn cyfrannu at ddatgoedwigo.

hysbyseb

Diwydrwydd dyladwy a rheolaeth

Er na fydd unrhyw wlad neu nwydd yn cael eu gwahardd, byddai’n ofynnol i gwmnïau sy’n gosod cynhyrchion ar farchnad yr UE arfer diwydrwydd dyladwy i werthuso risgiau yn eu cadwyn gyflenwi. Er enghraifft, gallant ddefnyddio offer monitro lloeren, archwiliadau maes, meithrin gallu cyflenwyr neu brofion isotop i wirio o ble y daw cynhyrchion. Byddai gan awdurdodau'r UE fynediad at wybodaeth berthnasol, megis cyfesurynnau daearyddol. Byddai data dienw ar gael i'r cyhoedd.

Yn seiliedig ar asesiad tryloyw, byddai'n rhaid i'r Comisiwn ddosbarthu gwledydd, neu ran o wledydd, yn risg isel, safonol neu uchel o fewn chwe mis i'r rheoliad hwn ddod i rym. Bydd llai o rwymedigaethau ar gynhyrchion o wledydd risg isel.

Ar ôl y bleidlais, rapporteur Christophe Hansen (EPP, LU): “Rydym o ddifrif ynglŷn â brwydro yn erbyn newid hinsawdd a cholli bioamrywiaeth. Gan gydnabod bod yr UE yn gyfrifol am tua 10% o ddatgoedwigo byd-eang, nid oes gennym unrhyw ddewis ond cynyddu ein hymdrechion i atal datgoedwigo byd-eang. Os cawn ni’r cydbwysedd yn iawn rhwng uchelgais, cymhwysedd a chydnawsedd Sefydliad Masnach y Byd, mae gan yr offeryn newydd hwn y potensial i baratoi’r ffordd i gadwyni cyflenwi heb ddatgoedwigo.”

Y camau nesaf

Mae'r Senedd nawr yn barod i ddechrau trafodaethau ar y gyfraith derfynol gydag aelod-wladwriaethau'r UE.

Cefndir

Sefydliad Bwyd ac Amaethyddiaeth y Cenhedloedd Unedig (FAO) amcangyfrifon bod 420 miliwn hectar o goedwig—ardal sy’n fwy na’r UE—wedi’u colli i ddatgoedwigo rhwng 1990 a 2020. Mae defnydd yr UE yn cynrychioli tua 10% o ddatgoedwigo byd-eang. Mae olew palmwydd a soia yn cyfrif am fwy na dwy ran o dair o hyn.

Ym mis Hydref 2020, defnyddiodd y Senedd ei uchelfraint yn y Cytundeb i ofyn i’r Comisiwn wneud hynny cyflwyno deddfwriaeth i atal datgoedwigo byd-eang a yrrir gan yr UE.

Gwybodaeth Bellach 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd