Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

Pum ffordd y mae Senedd Ewrop eisiau amddiffyn chwaraewyr ar-lein 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Senedd Ewrop eisiau gwell amddiffyniad i ddefnyddwyr ar gyfer gemau fideo ar-lein tra'n hybu potensial y sector.

Mae'r sector gemau fideo Ewropeaidd yn tyfu'n gyflym - ffigurau'r diwydiant amcangyfrifir mai ei faint marchnad yn 2021 oedd € 23.3 biliwn.

Ar 17 Ionawr, mae ASEau yn dadlau adroddiad sy'n galw am gysoni rheolau'r UE fel bod chwaraewyr ar-lein yn cael eu hamddiffyn yn well. Mae'r testun, y bydd ASEau yn pleidleisio arno ar 18 Ionawr, hefyd yn cydnabod potensial pwysig y sector ar gyfer arloesi, twf a chreu swyddi ac yn cynnig mesurau ategol.

Darllenwch fwy am pwysigrwydd a manteision y trawsnewid digidol.

Sicrhau amgylchedd mwy diogel i chwaraewyr

Mynd i'r afael ag arferion prynu problemus

Gall gemau cyfrifiadurol annog chwaraewyr i brynu "blychau loot", sef bwndeli o eitemau rhithwir ar hap sy'n helpu chwaraewyr i symud ymlaen yn y gêm. Wrth i bobl wario arian go iawn, gallai gael canlyniadau seicolegol ac ariannol negyddol trwy bryniannau diangen neu afreolus.

hysbyseb

Mae'r Senedd yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddadansoddi'r ffordd y mae blychau ysbeilio'n cael eu gwerthu yn ogystal â chymryd y camau angenrheidiol i sicrhau dull Ewropeaidd cyffredin o sicrhau diogelwch defnyddwyr.

Mae ASEau hefyd yn rhybuddio am yr arfer o "ffermio aur", lle mae defnyddwyr yn caffael arian cyfred yn y gêm ac yn ddiweddarach yn ei werthu am arian y byd go iawn. Yn yr un modd, gellir cyfnewid, gwerthu neu fetio eitemau a geir mewn gemau yn ogystal â chyfrifon defnyddwyr cyfan. arian cyfred go iawn, sy'n groes i'r telerau ac amodau a ddefnyddir gan gyhoeddwyr gemau fideo.

Gellir cysylltu’r arferion hyn â gwyngalchu arian, llafur gorfodol a chamfanteisio ar blant mewn gwledydd sy’n datblygu, a dyna pam y mae’r Senedd yn galw ar awdurdodau cenedlaethol i roi terfyn arnynt.

Gwneud canslo yn haws

Mae ASEau yn pwysleisio bod yn rhaid i ganslo tanysgrifiadau gemau fideo ar-lein fod mor hawdd â thanysgrifio iddynt a dywedodd y gallai adnewyddiadau ceir fod yn broblemus, pe byddent yn parhau am gyfnod amhenodol yn groes i fwriadau'r defnyddiwr.

Mae’n rhaid i’r polisïau dychwelyd ac ad-dalu gydymffurfio â chyfraith defnyddwyr yr UE, gan fod yn rhaid i ddefnyddwyr gael yr un hawl i ddychwelyd a gofyn am ad-daliad ar gyfer pryniannau ar-lein ag sydd ganddynt ar gyfer pryniannau personol.

Diogelu plant yn well

Mae'r Senedd am sicrhau bod plant yn cael eu hamddiffyn yn well rhag niwed posibl gemau fideo ar-lein a hysbysebu wedi'i dargedu.

Mae'n galw am well offer rheoli rhieni yn unol â'r System Gwybodaeth Gêm Gyfan Ewropeaidd (PEGI). byddai hynny'n galluogi rhieni i gael mwy o reolaeth dros arferion chwarae eu plant ac i fonitro amser ac arian y mae eu plant yn ei wario ar gemau fideo yn well.

Gan ystyried effaith negyddol bosibl gemau fideo ar iechyd meddwl, mae ASEau eisiau i ddylunwyr gemau osgoi dylunio gemau ystrywgar a all arwain at gaethiwed i gemau, ynysu a seiber-aflonyddu.

Cadw grwpiau bregus yn ddiogel

Er mwyn sicrhau gwell amddiffyniad i grwpiau bregus, dylai fod gan ddefnyddwyr yr holl wybodaeth angenrheidiol am y gêm ar gael yn rhwydd. Byddai hyn yn eu helpu i wneud penderfyniad gwybodus am unrhyw bryniannau posibl.

Mae'r Senedd hefyd yn mynnu bod yn rhaid i gynhyrchwyr gemau fideo ar-lein ymdrechu i greu gemau sy'n fwy cynhwysol a hygyrch.

Gwell cydymffurfiaeth â rheolau diogelu data

Dylai gemau fideo ar-lein ddiogelu data defnyddwyr hyd yn oed yn well yn unol â gofynion y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol, Mae ASEau yn mynnu yn eu hadroddiad.

Cefnogi'r sector hapchwarae ar-lein

Mae'r sector gemau fideo ar-lein yn ffynnu ac yn cyfrannu at drawsnewidiad digidol yr UE. Mae llawer o bobl yn defnyddio gemau fideo ar-lein nid yn unig fel gweithgaredd hamdden, ond hefyd fel ymarferion meddwl. Mae gemau hefyd yn arf defnyddiol mewn addysg.

Gofynnir i'r Comisiwn gyflwyno Strategaeth Gêm Fideo Ewropeaidd i gefnogi mwy na 90,000 o swyddi uniongyrchol yn Ewrop. Wrth i'r sector ehangu'n gyflym, mae'n rhaid ystyried agwedd economaidd, cymdeithasol, addysgol, diwylliannol ac arloesol gemau fideo ar-lein.

I ddathlu llwyddiannau yn y sector, mae’r Senedd am sefydlu gwobr gêm fideo ar-lein flynyddol yr UE.

Mae ASEau yn croesawu prosiect ymchwil EU Kids Online sy'n ceisio casglu data o bob rhan o Ewrop am brofiadau plant gyda gemau fideo ar-lein. Mae ASEau yn galw am arian yr UE ar gyfer hyn a phrosiectau tebyg eraill.

Dysgwch fwy am gynlluniau’r UE ar gyfer y byd digidol

adroddiad 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd