Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

'Mae mwy na hanner y trais yn y byd yn dod o heriau iechyd meddwl' meddai Sri Sri Ravi Shankar wrth Senedd Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Credyd llun: Aris Setya

Mae'r byd yn wynebu cynnydd digynsail o iselder, hunanladdiad a phroblemau iechyd meddwl.

Yn ôl adroddiad Iechyd Meddwl y Byd Sefydliad Iechyd y Byd a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2022, cododd iselder a phryder 25% ym mlwyddyn gyntaf y pandemig, gan ddod â nifer y bobl sy'n byw ag anhwylder meddwl i bron i biliwn o bobl.

Er mwyn mynd i’r afael â rhai o’r heriau presennol sy’n ymwneud ag iechyd meddwl, cynhaliwyd Melin Drafod yn Senedd Ewrop ym Mrwsel ar 22 Mai, dan lywyddiaeth yr ASE Ryszard Czarnecki a’i gadeirio gan Gurudev Sri Sri Ravi Shankar (llun). Aeth y Felin Drafod i’r afael a thrafod datrysiadau arloesol i wella iechyd meddwl y gellir eu cynyddu ar gyfer effaith fyd-eang, y rhyng-gysylltiad rhwng iechyd meddwl ac adeiladu heddwch, yr ymchwil ddiweddaraf ar iechyd meddwl ac ymdrechion iechyd meddwl fel mantais gystadleuol yn y gweithle.

"Iechyd meddwl yw un o'r heriau mwyaf y mae'r byd yn ei wynebu heddiw. P'un a yw mewn gwledydd sy'n datblygu neu wedi datblygu, mewn parthau rhyfel neu heddwch, mae'n fater sy'n effeithio ar y byd i gyd," meddai Gurudev Sri Sri Ravi Shankar.

Er gwaethaf y cynnydd pryderus mewn materion iechyd meddwl, fodd bynnag, mae rhagfarn o'i gwmpas o hyd, pwysleisiodd Gurudev. Ni ellir trin person oni bai ei fod yn cyfaddef bod ganddo broblem a bod angen cymorth arno, sydd eisoes yn gam cyntaf dewr, ond yn y byd beirniadol heddiw, gallai cyfaddefiad o'r fath roi eu swydd neu berthnasoedd yn y fantol, felly mae pobl yn tueddu i guddio eu problemau.

Straen yw un o achosion mwyaf iechyd meddwl, y gellir ei reoli trwy gydbwysedd bywyd iach, ond ar gyfer hynny mae pobl "angen ychydig bach o ofal a sylw". Fodd bynnag, yn wahanol i iechyd corfforol, nid oes cyrsiau "hylendid meddwl" yn yr ysgol. “Mae mwy na hanner y trais yn y byd yn dod o heriau iechyd meddwl,” meddai Shankar. "Yn yr Unol Daleithiau, mae mwy na 600 o saethu torfol wedi digwydd dros y 6 mis diwethaf. Yr achos am hyn yw iechyd meddwl."

hysbyseb

Er mwyn lleihau materion iechyd meddwl o gwmpas y byd, yn gyntaf mae angen i ni fynd i'r afael â'r rhagfarn gymdeithasol, ond yna'r math gwahanol o ragfarn yr ydym yn ei goleddu o fewn ein hunain, yn ymwneud â rhyw, crefydd, dosbarth neu gast, cynghorodd Gurudev. Gall ioga a myfyrdod hefyd gyfrannu'n fawr at ffordd iach o fyw, tra gall rhyngweithio cymdeithasol, nid trwy gyfryngau cymdeithasol, ond cwrdd â phobl mewn bywyd go iawn, helpu i wella trawma.

“Cenhadaeth gwleidyddiaeth yw sicrhau lles pawb, yn genedlaethol ac yn fyd-eang, ond ni allwn sicrhau lles cyffredin yn seiliedig ar ofn a dicter,” meddai Alojz Peterle, cyn brif weinidog Slofenia.

“Nid wyf yn feddyg, ond rwy’n deall bod byd tameidiog yn golygu pobl dameidiog a pho fwyaf tameidiog ydym, y mwyaf o faterion iechyd meddwl fydd gennym,” ychwanegodd Peterle, gan ddangos sut y gostyngodd cyfraddau hunanladdiad yn Slofenia 10% ar ôl y wlad Ymunodd â'r Undeb Ewropeaidd, wrth i bobl gael gobaith newydd yn sgil yr ymdeimlad o berthyn i gymuned sy'n rhannu'r un gwerthoedd ac egwyddorion.

"Ni all unrhyw sefydliad unigol drin yr argyfwng iechyd meddwl yn unig. Rhaid i lywodraethau, sefydliadau gofal iechyd a chyrff anllywodraethol ymuno i greu strategaethau iechyd meddwl cynhwysfawr. Gyda'n gilydd gallwn greu cymdeithas iachach a mwy gwydn," meddai Ryszard Czarnecki.

Yng Ngwlad Pwyl, mae cynllun iechyd meddwl wedi’i roi ar waith mewn canolfannau ledled y wlad i helpu cymunedau yn rhad ac am ddim, esboniodd Gweinidog Iechyd Gwlad Pwyl Adam Niedzielski. Datblygir y cynlluniau triniaeth gan arbenigwyr yn seiliedig ar eu perthynas â'r person sy'n profi'r argyfwng iechyd meddwl. Ac, ers 2019, mae 380 o'r canolfannau hyn wedi'u neilltuo i blant a phobl ifanc.

“Ni ddylid caniatáu i wyneb trist fodoli oherwydd dylai pob un ohonom gymryd cyfrifoldeb i ddod â ffactor hapusrwydd, yna gallwn wneud cymdeithas yn lle gwell,” nododd Shankar. 

Ar ben hynny, ers dechrau'r rhyfel yn yr Wcrain, mae Gwlad Pwyl wedi sefydlu canolfannau meddygol ar gyfer iechyd meddwl ar hyd y ffin yn ogystal ag ar draws y wlad i gefnogi ffoaduriaid Wcreineg yn eu hadferiad trawma, gan roi mynediad cyfartal iddynt at ofal iechyd ag i ddinasyddion Pwylaidd a chynnal. ymgyrchoedd gwybodaeth mewn gwersylloedd ffoaduriaid. “Mae rhyfeloedd nid yn unig yn achosi clwyfau corfforol, ond hefyd clwyfau i’r meddwl, a all fod yn anoddach eu gwella,” meddai Gurudev.

Mae Cymdeithas Ryngwladol Shankar ar gyfer Gwerthoedd Dynol (IAHV) ac Art of Living hefyd wedi llwyddo i sefydlu dros 400 o weithdai ar gyfer Ukrainians yn yr Wcrain ac yn Ewrop, gan helpu mwy na 5,000 o Iwcriaid sydd wedi'u lleoli ar hyn o bryd mewn dros 20 o wledydd. Cawsant eu dysgu sut i hunan-reoli straen, anhunedd, anobaith a symptomau trawmatig.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd