Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Cyflwr yr UE: Wcráin, y Fargen Werdd, yr Economi, Tsieina, Deallusrwydd Artiffisial 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn y ddadl flynyddol ar Gyflwr yr Undeb Ewropeaidd, bu ASEau yn holi'r Llywydd von der Leyen ar waith y Comisiwn yn y gorffennol a'i gynlluniau tan etholiadau Mehefin 2024.

Wrth agor y ddadl, Llywydd Senedd Ewrop Roberta Metsola Dywedodd: “Mae’r Undeb Ewropeaidd heddiw yn gryfach, ac yn fwy unedig nag erioed o’r blaen. Mae'r byd yn newid ac mae'n rhaid i Ewrop addasu a newid gydag ef hefyd. Mae'n rhaid i ni barhau i ymdrechu i wneud ein Ewrop yn lle o gyfle cyfartal, mynediad, a ffyniant - lle gall pawb gyrraedd eu potensial. Rhaid inni barhau i ddiwygio. Dylem bob amser sicrhau bod pryderon pobl yn ganolog i'n holl weithredoedd.”

Dywedodd Llywydd y Comisiwn von der Leyen fod yr UE wedi cael ei drawsnewid yn sylweddol ers iddi gyflwyno ei rhaglen gyntaf yn 2019, gan ychwanegu: “Rydym wedi cyflawni dros 90% o’r canllawiau gwleidyddol a gyflwynais” bryd hynny.

Ar y Fargen Werdd, datgarboneiddio diwydiant Ewrop tra'n cynnal ei gystadleurwydd, cyhoeddodd ymchwiliad gwrth-gymhorthdal ​​i gerbydau trydan Tsieineaidd. “Rhaid i ni amddiffyn ein hunain rhag arferion annheg” meddai.

Pwysleisiodd y Llywydd von der Leyen bwysigrwydd trawsnewid teg i ffermwyr, teuluoedd a diwydiant ac y bydd “Ewrop yn gwneud ‘beth bynnag sydd ei angen’ i gadw ei mantais gystadleuol.” Cyhoeddodd wiriad cystadleurwydd gan fwrdd annibynnol ar gyfer pob deddfwriaeth newydd.

O ran Deallusrwydd Artiffisial, dywedodd Ms von der Leyen y bydd AI yn gwella gofal iechyd, yn hybu cynhyrchiant ac yn helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. “Blaenoriaeth rif un y Comisiwn yw sicrhau bod AI yn datblygu mewn ffordd ddynol-ganolog, dryloyw a chyfrifol” meddai, gan alw hefyd am banel rhyngwladol o arbenigwyr tebyg i’r IPCC ar newid yn yr hinsawdd i lywio ei ddatblygiad.

Ar Wcráin, cyhoeddodd y bydd y Comisiwn yn cynnig ymestyn amddiffyniad dros dro yr UE i Ukrainians a 50 biliwn ewro ychwanegol dros bedair blynedd ar gyfer buddsoddiad a diwygiadau. “Bydd ein cefnogaeth i’r Wcráin yn parhau.”

hysbyseb

Cyfeiriodd Llywydd y Comisiwn hefyd at reolaeth y gyfraith, ehangu, mudo, cysylltiadau UE-Affrica, menter y Porth Byd-eang, newid yn yr hinsawdd, diogelwch bwyd, ac Uwchgynhadledd Partneriaid Cymdeithasol sydd ar ddod.

Gallwch wylio ei haraith lawn ewch yma.

Arweinwyr y grwpiau gwleidyddol

Manfred Weber (EPP, DE), yn amlygu tair blaenoriaeth. Yn gyntaf, twf economaidd a chystadleurwydd, gan ddweud “mae angen twf arnom, mae angen swyddi arnom, mae angen incwm gweddus, mae angen ffyniant, mae angen diwydiant cryf arnom,” a chroesawu mentrau i leihau biwrocratiaeth, buddsoddi mewn arloesi, a meithrin perthnasoedd masnach. Yn ail, cyfeiriodd at fudo, gan bwysleisio bod angen i Ewrop benderfynu pwy all fynd i mewn ar ei ffiniau a thynnu sylw at y “DNA Ewropeaidd” o amddiffyn ffoaduriaid. Yn drydydd, honnodd yr angen am Undeb Amddiffyn Ewropeaidd a’r angen am “optimistiaeth, gweledigaeth, gwerthoedd a pharodrwydd ar gyfer y cam nesaf i ddod yn Undeb Ewropeaidd go iawn.”

Iratxe García (S&D, ES) mai prif flaenoriaeth yr UE ddylai fod ail-ddiwydiannu er mwyn cyflawni ymreolaeth strategol, tra'n hyrwyddo'r newid gwyrdd i atal canlyniadau newid yn yr hinsawdd. Diolchodd i'r Llywydd von der Leyen am ei neges glir o blaid y Fargen Werdd ond roedd yn gresynu at y diffyg pwyslais ar atgyfnerthu piler cymdeithasol yr Undeb. Galwodd Ms García am gynnwys trais rhywiol ar restr troseddau'r UE, ac i ddefnyddio'r asedau Rwsiaidd wedi'u rhewi i helpu i ariannu ailadeiladu'r Wcráin. Anogodd yr UE hefyd i sicrhau bargen ar y cytundeb mudo a phwysleisiodd “na all arian Ewrop ddod i ben ym mhocedi llywodraethau sy’n cam-drin hawliau sylfaenol pobl”.

Stéphane Séjourné Pwysleisiodd (Renew, FR) bwysigrwydd gwneud y gorau o'r misoedd sy'n weddill gan y ddeddfwrfa. Tynnodd sylw at y camau cadarnhaol a wnaed mewn ymateb i'r pandemig, ymddygiad ymosodol Rwsia yn erbyn yr Wcrain, a Bargen Werdd Ewrop. Mynnodd fod yr UE yn canolbwyntio ar ail-ddiwydiannu Ewrop a nododd fod yr UE bellach wedi rheoleiddio’r “gorllewin gwyllt” digidol. Pwysleisiodd Mr Séjourné yr angen am ateb parhaol i faterion mudo. Beirniadodd hefyd y rheol unfrydedd “gwenwynig” yn y Cyngor ac anogodd Ewrop i wrando ar ble daer barnwyr yng Ngwlad Pwyl a Hwngari.

Philippe Lamberts Beirniadodd (Greens / EFA, BE) y “rhai sy’n galw am saib” mewn deddfwriaeth hinsawdd ac amgylcheddol, gan ddweud, “nid ydym uwchlaw natur (…) p’un a ydym yn ei hoffi ai peidio, mae cyfyngiadau ar yr hyn y gall ein planed ei gymryd. ac i'r hyn y gall ei roi." Dywedodd fod y trawsnewid ecolegol yn cynrychioli “y cyfle economaidd unigol mwyaf i Ewrop.” Anogodd Lamberts hefyd y Comisiwn Ewropeaidd i fynd i’r afael â materion tai ac i gynyddu ei ymdrechion yn erbyn torri rheolau’r gyfraith, “ac nid yn unig tuag at Wlad Pwyl neu Hwngari”.

“A yw’r UE mewn gwell siâp heddiw nag ugain mlynedd yn ôl?” Ryszard Legutko (ECR, PL) gofynnodd. “Yr ateb yw na, gan fod mwy nag erioed o ansefydlogrwydd, ansicrwydd ac mae’r chwyddiant yn uchel.” “Mae pobol sy’n smyglo’n ffynnu, mae’r Fargen Werdd yn strafagansa gostus, bydd cost dyled gyffredin yr UE ddwywaith yn fwy na’r hyn a ragwelwyd ac mae cyllideb yr UE yn draed moch”, ychwanegodd. “Mae’r Comisiwn yn llithro tuag at oligarchaeth, yn ymyrryd mewn polisïau cenedlaethol, ac yn ceisio trechu llywodraethau nad ydyn nhw’n eu hoffi, ar ôl gwneud rheolaeth y gyfraith yn wawdlun.”

Marco Zanni Dywedodd (ID, IT) ar y Fargen Werdd, bod gan yr UE “gyfle hanesyddol i fod yn llai ideolegol ac yn fwy pragmatig,” gan ychwanegu bod angen i ni fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd heb niweidio “ein ffermwyr, cwmnïau neu berchnogion adeiladau”. Ar yr ymchwiliadau a gyhoeddwyd i gymorthdaliadau tramor, cwestiynodd Mr Zanni eu defnyddioldeb, gan bwysleisio ein bod eisoes yn gwybod bod Tsieina yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth annheg. O ran mudo, dywedodd tra bod yr UE yn methu â chytuno bod “pwy sydd heb yr hawl i fod i mewn, angen aros allan” na fydd modd “datrys y mater”.

Martin Schirdewan (Y Chwith, DE): “Caiff gwir lwyddiant gwleidyddol ei fesur gan sefyllfaoedd bywyd go iawn y mwyafrif o bobl, nid gan areithiau huawdl.” Ychwanegodd, er gwaethaf addewidion uchel, bod y realiti i lawer o Ewropeaid yn parhau i fod yn ddifrifol, gyda chostau byw yn codi a chyflogau go iawn yn gostwng. Tynnodd sylw at frwydrau gweithwyr, mamau sengl, ac ymddeolwyr, gan gyhuddo’r Comisiwn o feithrin Ewrop sy’n gwasanaethu mwy a mwy o gorfforaethau dros ei dinasyddion tra bod “95 miliwn o bobl yn yr Undeb Ewropeaidd dan fygythiad gan dlodi”.

Gallwch wylio’r ddadl lawn yma.

Mwy o wybodaeth 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd