Cysylltu â ni

Cyngor Ymchwil Ewropeaidd

Cyngor Ymchwil Ewropeaidd i sicrhau bod mwy na € 2.4 biliwn ar gael yn 2022 ar gyfer ymchwil ffiniol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu rhaglen waith y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd am y flwyddyn 2022. Dyma ail raglen waith y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd (ERC) o dan Horizon Europe, yn dilyn y galwadau cyntaf a gyhoeddwyd ym mis Chwefror. Mae'n cynnwys dros € 2.4 biliwn o gyllid a fydd yn cael ei roi i amcangyfrif o 1,100 o wyddonwyr ac ysgolheigion yn yr UE a gwledydd cysylltiedig, mewn cyfres o gystadlaethau grant. Bydd yr arian yn cefnogi prosiectau sy'n gwthio ffiniau gwybodaeth ddynol ym mhob parth gwyddonol, yn annog ymchwil ryngddisgyblaethol ac yn helpu grantïon ERC i archwilio potensial cymdeithasol neu fasnachol eu darganfyddiadau.

Diolch i'r grantiau hyn, mae disgwyl i ryw 8,000 o swyddi ar gyfer cymrodyr ôl-ddoethuriaeth, myfyrwyr PhD a staff ymchwil eraill gael eu creu yn nhimau grantïon yr ERC. Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Cefnogir y rhaglen waith hon gan y gyllideb flynyddol fwyaf erioed ar gyfer grantiau ERC - arwydd pwerus o gefnogaeth barhaus Ewrop i ymchwil ffiniol. Rwyf hefyd yn falch iawn o weld bod y rhan fwyaf o'r cymorth ariannol wedi'i glustnodi ar gyfer grantiau ar gyfer ymchwilwyr cynnar a chanol eu gyrfa. Mae’n hanfodol ein bod yn cefnogi’r genhedlaeth newydd hon o dalent Ewropeaidd. ”

Mae ymchwilwyr o unrhyw genedligrwydd neu barth gwyddonol yn gymwys, cyhyd â'u bod yn gweithio yn Ewrop neu'n barod i wneud hynny. Mae'r rhaglen yn cynnwys ymhlith eraill ail argraffiad y ERC Ymgysylltiad Cyhoeddus â Gwobrau Ymchwil, a'i bwrpas yw cydnabod grantïon sy'n ymgysylltu â chynulleidfaoedd y tu allan i'w parth ac yn cyfathrebu eu hymchwil a ariennir gan yr UE. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y Datganiad i'r wasg ERC.

hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu cynnig ar gyfer Cytundeb Ymchwil ac Arloesi yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu ei gynnig ar gyfer Argymhelliad y Cyngor ar 'Gytundeb ar gyfer Ymchwil ac Arloesi yn Ewrop' i gefnogi gweithredu polisïau cenedlaethol yr Ardal Ymchwil Ewropeaidd (ERA). Mae cynnig y Cytundeb yn diffinio meysydd blaenoriaeth a rennir ar gyfer gweithredu ar y cyd i gefnogi'r ERA, yn nodi'r uchelgais ar gyfer buddsoddiadau a diwygiadau, ac yn sail ar gyfer proses gydlynu a monitro polisi symlach ar lefel yr UE ac aelod-wladwriaethau trwy blatfform ERA lle mae aelod yn aelod. gall gwladwriaethau rannu eu dulliau diwygio a buddsoddi i wella cyfnewid arferion gorau. Yn bwysig, er mwyn sicrhau ERA effeithiol, mae'r Pact yn rhagweld yr ymgysylltiad â rhanddeiliaid ymchwil ac arloesi.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Margrethe Vestager: “Mae’r pandemig wedi dangos i ni bwysigrwydd uno ymdrechion ymchwil ac arloesi sy’n dod â chanlyniadau i’r farchnad yn gyflym. Mae wedi dangos i ni bwysigrwydd buddsoddi mewn blaenoriaethau strategol y cytunwyd arnynt ar y cyd rhwng Aelod-wladwriaethau a'r UE. Bydd y Cytundeb Ymchwil ac Arloesi a gynigiwn heddiw, yn hwyluso gwell cydweithredu ac yn ymuno â'n hymdrechion i fynd i'r afael ag amcanion ymchwil ac arloesi sydd bwysicaf i Ewrop. A bydd yn caniatáu i bob un ohonom ddysgu oddi wrth ein gilydd. ”

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Y Cytundeb Ymchwil ac Arloesi yw’r garreg filltir gyntaf yn ein huchelgais ar gyfer Maes Ymchwil Ewropeaidd symlach a mwy effeithlon. Amcan y Cytundeb yw meithrin y broses ddeialog yn y dyfodol gydag actorion allweddol yn rhoi pwyslais clir ar rannu arferion gorau a hwyluso cydweithrediad aelod-wladwriaethau i fuddsoddi mewn amcanion ymchwil ac arloesi cyffredin a'u cydgysylltu. ”

hysbyseb

Cyhoeddwyd y Cytundeb yng Nghyfathrebu'r Comisiwn ar 'ERA newydd ar gyfer Ymchwil ac Arloesiym mis Medi 2020 ac wedi'i ardystio gan Casgliadau'r Cyngor ar yr ERA newydd ym mis Rhagfyr 2020. Fe welwch ragor o wybodaeth yma.

hysbyseb
Parhau Darllen

Cyngor Ymchwil Ewropeaidd

#Research - Mae angen dull agored o ymgysylltu gwyddonol ar y byd

cyhoeddwyd

on

"Nid gwladoli gweithgaredd gwyddonol - wlad wrth wlad - yw'r hyn sydd ei angen ar y byd ar hyn o bryd," meddai Abraham Liu, Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau'r UE, heddiw a gweminar ar gyfer ymchwil a gwyddoniaeth yn Beijing yn atodi o Ewrop ac o'r Undeb Ewropeaidd, ar bwnc cydweithrediadau ymchwil yn Ewrop.

Dywedodd:

"Mae'r digwyddiadau o amgylch Covid-19 wedi rhoi peth amser i ni i gyd fyfyrio ar lawer o wahanol faterion - mae rhai ar raddfa ficro neu bersonol - mae gan eraill ddimensiwn macro-economaidd mwy.

Ond gan fod y byd yn cychwyn ar ddod o hyd i frechlyn ar gyfer Covid-19, mae yna un sylweddoliad gwawrio clir i ni i gyd fyfyrio arno.

Rhaid i gyrff ymchwil, addysgol, preifat a chyhoeddus o bob rhan o'r byd gydweithio gyda'i gilydd i gynnal gweithgareddau ymchwil sylfaenol a chymhwysol. Heb ymgysylltiad a chydweithrediad rhyngwladol dwys ni fydd cymdeithas yn gallu elwa o gynhyrchion a gwasanaethau arloesol newydd. Rhaid i lywodraethau a'r sector preifat fel ei gilydd fuddsoddi'n sylweddol mewn ymchwil wyddonol sylfaenol os yw cynhyrchion newydd yfory yn mynd i gael eu cyflwyno i'r farchnad fyd-eang.

Rhaid i'r broses arloesi beidio â chael ei chyfyngu y tu mewn i unrhyw un cwmni neu'n ddaearyddol y tu mewn i unrhyw un wlad. Gall y rhagoriaeth wyddonol orau wrth weithio ar draws ffiniau ddyfeisio cynhyrchion newydd sy'n mynd i'r afael yn gadarnhaol â heriau cymdeithasol ac economaidd allweddol yn y byd heddiw. Dyna pam mae cymaint o dimau ymchwil aml-awdurdodaeth ledled y byd yn gweithio ar ddod o hyd i frechlyn ar gyfer Covid-19.

Mae'r un egwyddor - sef yr angen am ymgysylltu a chydweithrediad rhyngwladol - yn berthnasol i'r sector TGCh ac i'r gallu i ddod â datblygiadau technolegol newydd i'r farchnad.

Mae Huawei yn un o'r cwmnïau mwyaf arloesol yn y byd.

O dan fwrdd sgorio diwydiannol yr UE ar gyfer ymchwil a datblygu 2019 mae Huawei yn y pumed safle yn y byd o ran lefelau buddsoddiad ariannol y mae'r cwmni'n eu gwneud ym meysydd Ymchwil a Datblygu. Dyma ganfyddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar ôl cynnal arolwg o 2500 o gwmnïau yn y byd sy'n buddsoddi o leiaf 30 miliwn ewro ynddo [e-bost wedi'i warchod] gweithgaredd y flwyddyn.

Mae cydweithredu rhyngwladol wrth wraidd model busnes Huawei o ran ein gweithgareddau ymchwil. Mae gan Huawei 23 canolfan ymchwil mewn 12 gwlad yn Ewrop. Mae gennym dros 240 o gytundebau partneriaeth technoleg â sefydliadau ymchwil yn Ewrop. Mae gennym gydweithrediadau ymchwil gyda dros 150 o Brifysgolion Ewropeaidd. Rydym yn cyflogi 2400 o ymchwilwyr a gwyddonwyr yn Ewrop. Mae Huawei bellach yn buddsoddi 15% o'n refeniw byd-eang mewn ymchwil y flwyddyn ac mae'r lefel hon o fuddsoddiad yn mynd i gynyddu.

Mae Ewrop yn gartref i 25% o'r holl fyd-eang [e-bost wedi'i warchod] buddsoddiad. Mae traean o'r holl gyhoeddiadau gwyddonol sy'n cael eu hadolygu yn y byd heddiw yn deillio o ymchwilwyr Ewropeaidd. Mae Ewrop yn gartref i'r gwyddonwyr gorau yn y byd. A dyma pam mae cymaint o fuddsoddiad Huawei ar yr ochr ymchwil wedi'i leoli yn Ewrop.

Mae Huawei wedi cymryd rhan mewn 44 o brosiectau ymchwil cydweithredol o dan FP7 ac o dan Horizon 2020. Rydym wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil sydd wedi ymdrin, er enghraifft, â thechnolegau 5G, cwmwl a dyfeisiau ac wrth adeiladu llwyfannau TGCh a fydd yn darparu dinasoedd craff y dyfodol. Felly mae gan Huawei argraffnod gwreiddio cryf ar yr ochr ymchwil yn Ewrop am amser hir a bydd hyn yn wir am flynyddoedd lawer i ddod. Mewn gwirionedd, agorwyd cyfleuster ymchwil cyntaf Huawei yn Sweden yn y flwyddyn 2000.

Horizon Europe - bydd offeryn ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth nesaf yr UE 2021-2027 yn chwarae rhan ganolog wrth gyflawni agenda bolisi sefydliadau'r UE. Mae hyn yn cynnwys cryfhau strategaethau diwydiannol yr UE, cyflawni bargen Werdd yr UE a mynd i'r afael â nodau cynaliadwyedd y Cenhedloedd Unedig. Gall Huawei gefnogi gweithredu’r agenda bolisi newydd gyffrous hon yn yr UE yn gadarnhaol.

Nid 'gwladoli' neu 'ddad-rannu' gweithgaredd gwyddonol ac ymchwil - wlad wrth wlad - yw'r hyn sydd ei angen ar y byd heddiw. Mae angen i'r sectorau cyhoeddus, preifat, addysgol a llywodraethol gymryd agwedd agored tuag at ymgysylltu gwyddonol. Bydd hyn yn sicrhau y gellir mynd i'r afael yn gadarnhaol â'r heriau byd-eang allweddol sy'n wynebu'r byd heddiw ar gyfer holl ddynolryw. "

 

Parhau Darllen

Cudd-wybodaeth artiffisial

Mae cydweithredu rhyngwladol ym maes ymchwil #ICT yn rhan ganolog o'r olwyn wrth fynd i'r afael â heriau byd-eang heddiw

cyhoeddwyd

on

 

Mae ymchwilwyr a gwyddonwyr o bob cwr o'r byd yn gweithio gyda'i gilydd i ddod o hyd i frechlyn i frwydro yn erbyn Coronavirus. Mae cwmnïau o Ewrop, China, UDA, Awstralia a Chanada ar flaen y gad wrth geisio dod o hyd i atebion meddygol i fynd i’r afael â Covid-19. Ond mae un enwadur cyffredin yng ngwaith yr holl raglenni ymchwil penodol hyn. Maen nhw'n dod â gwyddonwyr ynghyd o wahanol rannau o'r byd i weithio ar y maes ymchwil iechyd hynod bwysig hwn, yn ysgrifennu Abraham Liu, prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

 

Abraham Liu, prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

Abraham Liu, prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

Nid yw ceisio rhagoriaeth wyddonol yn stopio ar unrhyw ffin ddaearyddol ddiffiniedig. Os yw llywodraethau neu gwmnïau fel ei gilydd eisiau cyflwyno'r cynhyrchion a'r atebion mwyaf arloesol i'r farchnad, dylent ddilyn polisi o gydweithredu ac ymgysylltu rhyngwladol.

Hynny yw, sicrhau bod y gwyddonwyr gorau yn y byd yn gweithio gyda'i gilydd i geisio pwrpas cyffredin. Er enghraifft, gall hyn ymwneud â gweithgareddau ymchwil cydweithredol wrth frwydro yn erbyn anhwylderau iechyd cronig, mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac wrth adeiladu dinasoedd mwyaf ecogyfeillgar ac ynni effeithlon y dyfodol.

Mae datblygiadau ym maes technolegau gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) nawr, yn sail i ddatblygiad arloesol yr holl ddiwydiannau fertigol heddiw. Mae'r sectorau ynni, trafnidiaeth, iechyd, diwydiannol, ariannol ac amaeth yn cael eu moderneiddio a'u trawsnewid trwy'r broses dyfeisgarwch digidol.

  • Gall 5G nawr sicrhau y gellir cynnal llawdriniaethau meddygol o bell.
  • Gall datblygiadau mewn deallusrwydd artiffisial (AI) helpu i nodi Covid-19 trwy gymwysiadau cwmwl.
  • Mae arloesiadau ym maes Rhyngrwyd Pethau (IOT) yn sicrhau gweithrediad mwy effeithlon systemau cyflenwi dŵr trwy nodi diffygion a gollyngiadau yn awtomatig.
  • Heddiw mae 25% o'r holl dagfeydd traffig mewn dinasoedd yn cael ei achosi gan bobl sy'n chwilio am leoedd parcio. Trwy ddefnyddio canolfannau data yn iawn a thrwy integreiddio'r defnydd o wasanaethau fideo, llais a data, mae systemau goleuadau traffig a pharcio yn fwy effeithlon yn weithredol.
  • Bydd 5G yn danfon ceir hunan-yrru oherwydd bod yr amseroedd ymateb hwyrni wrth gyflawni cyfarwyddiadau bellach yn llawer is o gymharu â 4G. Mae cwmnïau ceir bellach yn defnyddio cyfrifiaduron gweinydd i brofi modelau cerbydau newydd yn hytrach na defnyddio ceir corfforol ar gyfer arddangosiadau o'r fath.
  • Bellach mae 85% o'r holl wasanaethau bancio traddodiadol yn cael eu cynnal ar-lein. Mae datblygiadau mewn AI hefyd yn arwain y frwydr wrth frwydro yn erbyn twyll cardiau credyd.
  • Trwy ddefnyddio synwyryddion yn iawn i nodi'r pwysedd gwaed a lefelau curiad y galon mewn gwartheg, gall cynhyrchu llaeth gynyddu 20%.

Wrth wraidd yr holl ddatblygiadau hyn mae ymrwymiad cryf iawn gan y sectorau cyhoeddus a phreifat i fuddsoddi mewn ymchwil sylfaenol. Mae hyn yn cynnwys meysydd fel algorithmau mathemategol, gwyddorau amgylcheddol ac effeithlonrwydd ynni. Ond cydweithredu ac ymgysylltu rhyngwladol yw'r gydran allweddol wrth gyflawni'r trawsnewidiad digidol yr ydym yn dyst iddo heddiw.

Cyflawnir amcanion polisi Horizon Europe (2021-2027) yn llwyddiannus trwy gydweithrediad rhyngwladol cadarnhaol. Bydd y rhaglen ymchwil hon o'r UE yn helpu i wneud Ewrop yn addas ar gyfer yr oes ddigidol, adeiladu economi werdd, mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a gweithredu nodau datblygu cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig. Gall a bydd Huawei yn helpu'r UE i gyflawni'r nodau polisi cymdeithasol ac economaidd hanfodol bwysig hyn.

Mae Huawei wedi ymrwymo i barhau â'n polisi o ymgysylltu rhyngwladol wrth ddarparu cynhyrchion ac atebion arloesol newydd i'r farchnad. Mae Huawei yn cyflogi dros 2400 o ymchwilwyr yn Ewrop, gyda 90% ohonynt yn recriwtiaid lleol. Mae ein cwmni'n gweithio gyda dros 150 o brifysgolion yn Ewrop ar ystod o wahanol weithgareddau ymchwil. Mae Huawei yn cymryd rhan weithredol mewn mentrau ymchwil a gwyddoniaeth yr UE fel Horizon 2020.

Gall y cymunedau ymchwil ac addysg preifat a chyhoeddus o bob rhan o'r byd - trwy weithio gyda'n gilydd - gydag ymdeimlad cyffredin o bwrpas - fynd i'r afael â'r heriau byd-eang difrifol sy'n ein hwynebu heddiw.

Lle rydyn ni'n unedig, byddwn ni'n llwyddo. Lle rydyn ni'n rhanedig, byddwn ni'n methu.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd