Cysylltu â ni

Digartref

Lansir platfform Ewropeaidd i frwydro yn erbyn digartrefedd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Logo'r CELogo PT

Am y tro cyntaf mae sefydliadau Ewropeaidd, llywodraethau'r UE a chymdeithas sifil wedi ymrwymo i weithio gyda'i gilydd tuag at frwydro yn erbyn digartrefedd yn yr UE. Mewn cynhadledd lefel uchel yn Lisbon heddiw, fe wnaethant lansio’r Llwyfan Ewropeaidd ar Brwydro yn erbyn Digartrefedd i sbarduno deialog, hwyluso cyd-ddysgu, gwella tystiolaeth a monitro, a chryfhau cydweithrediad ymhlith yr holl actorion sy’n anelu at frwydro yn erbyn digartrefedd.

Brwydro yn erbyn digartrefedd - blaenoriaeth i Ewrop Gymdeithasol

Mae'r gynhadledd lefel uchel yn Lisbon wedi'i chyd-drefnu gan Arlywyddiaeth Portiwgal Cyngor yr UE, y Comisiwn Ewropeaidd a Ffederasiwn Sefydliadau Cenedlaethol Ewrop sy'n Gweithio gyda'r Digartref (FEANTSA). Yn y digwyddiad, llofnododd gweinidogion cenedlaethol ynghyd â chynrychiolwyr sefydliadau'r UE, sefydliadau cymdeithas sifil, partneriaid cymdeithasol a dinasoedd y 'Datganiad Lisbon ar y Llwyfan Ewropeaidd ar Brwydro yn erbyn Digartrefeddlansio'r Platfform. Fe wnaethant i gyd addo gweithio gyda'i gilydd o dan ymbarél y platfform a chyflawni gweithredoedd o fewn eu priod gymwyseddau.

hysbyseb

Dywedodd Gweinidog Llafur, Undod a Nawdd Cymdeithasol Portiwgal Ana Mendes Godinho: “Mae angen i ni fynd i’r afael o ddifrif â digartrefedd a rhoi hawliau dynol yn ôl i bobl sydd wedi colli gobaith. Rydym yn falch iawn bod Datganiad Lisbon ar y Llwyfan Ewropeaidd ar Brwydro yn erbyn Digartrefedd wedi'i lofnodi gan aelod-wladwriaethau'r UE yn ystod ein Llywyddiaeth. Rydyn ni wir yn credu bod Ewrop gymdeithasol gryfach yn Ewrop lle mae hawliau cymdeithasol yn perthyn i bawb, a lle mae gan bawb lais ac yn byw mewn urddas. ”

Mae lansiad y platfform yn ddechrau proses i sefydlu dealltwriaeth ac ymrwymiad cyffredin a sicrhau cynnydd pendant mewn aelod-wladwriaethau yn y frwydr yn erbyn digartrefedd. Mae'n cynnig cyfle i ymgysylltu a gweithio gydag actorion lleol, gan gynnwys dinasoedd a darparwyr gwasanaeth. Bydd hyn yn galluogi pob actor i gyfnewid eu gwybodaeth a'u harferion yn well, a nodi dulliau effeithlon ac arloesol, i wneud cynnydd ar ddileu digartrefedd.

Dywedodd Llysgennad Ewyllys Da ar gyfer y frwydr yn erbyn digartrefedd a chadeirydd Bwrdd Llywio’r platfform newydd Yves Leterme: “Dim ond os ydym yn gweithio gyda’n gilydd: awdurdodau lleol, llywodraethau rhanbarthol a chenedlaethol a sefydliadau Ewropeaidd y gellir ennill y frwydr yn erbyn digartrefedd. Mae cyfranogiad sefydliadau cymdeithas sifil, yr economi gymdeithasol a phobl sydd â phrofiad o ddigartrefedd hefyd o'r pwys mwyaf. Mae angen i ni weithio tuag at ddulliau integredig sy'n cyfuno atal, mynediad at dai a darparu gwasanaethau cymorth galluogi. Rydyn ni am frwydro yn erbyn digartrefedd oherwydd bod tai yn hawl i bob merch, dyn a phlentyn. ”

hysbyseb

Yn y Datganiad a lofnodwyd heddiw, cytunwyd ar yr amcanion a ganlyn:

 • Nid oes unrhyw un yn cysgu allan am ddiffyg llety brys hygyrch, diogel a phriodol;
 • nid oes unrhyw un yn byw mewn llety brys neu drosiannol yn hwy na'r hyn sy'n ofynnol er mwyn symud ymlaen yn llwyddiannus i ddatrysiad tai parhaol;
 • nid oes unrhyw un yn cael ei ryddhau o unrhyw sefydliad (ee carchar, ysbyty, cyfleuster gofal) heb gynnig tai priodol;
 • dylid atal troi allan pryd bynnag y bo hynny'n bosibl ac ni chaiff neb ei droi allan heb gymorth ar gyfer datrysiad tai priodol, pan fo angen, a;
 • nid oes unrhyw un yn cael ei wahaniaethu oherwydd ei statws digartrefedd.

Mae cyllid yr UE ar gael i gefnogi mesurau polisi cynhwysol sy'n anelu at frwydro yn erbyn digartrefedd. Bydd aelod-wladwriaethau'n buddsoddi cyfran bwysig o'u dyraniadau Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd a Mwy (ESF +) i gefnogi cynhwysiant cymdeithasol a lleihau tlodi. Mae InvestEU hefyd yn cynnig cyfleoedd i gefnogi buddsoddiad mewn seilwaith cymdeithasol, gan gynnwys tai cymdeithasol.

Mae'r platfform newydd hefyd yn gyflawnadwy concrit o'r Cynllun Gweithredu Piler Hawliau Cymdeithasol Ewrop. Mae'n helpu i gyflawni ymrwymiad o'r newydd sefydliadau'r UE, aelod-wladwriaethau, cymdeithas sifil a phartneriaid cymdeithasol a gymerwyd yn Uwchgynhadledd Gymdeithasol Porto ym mis Mai i gefnogi Ewrop gymdeithasol gref ac adferiad teg a chynhwysol o'r pandemig.

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Digartrefedd yw’r math mwyaf eithafol o allgáu cymdeithasol ac mae wedi bod yn tyfu ledled yr UE. Rhaid inni weithredu nawr. Bydd y Llwyfan Ewropeaidd ar Brwydro yn erbyn Digartrefedd yn helpu partneriaid i rannu profiadau a mesurau polisi sydd wedi gweithio yn eu rhanbarthau a'u dinasoedd, fel y gallwn leihau digartrefedd yn Ewrop yn radical. Tai a chynorthwyo'r digartref yw Egwyddor 19 Colofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop - ac mae'n rheidrwydd moesol os ydym o ddifrif am adeiladu cymdeithas deg a chynhwysol. ”

Diweddu Gwobr Digartrefedd 2021

Yn ystod y gynhadledd lefel uchel, mae tri phrosiect gan Aelod-wladwriaethau'r UE, sydd wedi cael cefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a'r Gronfa Cymorth Ewropeaidd i'r Mwyaf Amddifad (FEAD), wedi derbyn y Diweddu Gwobr Digartrefedd 2021. Yn nhrydydd rhifyn y Gwobrau Diweddu Digartrefedd, y nod oedd codi ymwybyddiaeth am y cyfleoedd yn y Fframwaith Ariannol Amlflwydd newydd i fynd i'r afael â digartrefedd yn effeithiol. Enillydd y Wobr Aur yw'r prosiect 'Tai yn Gyntaf' ar gyfer Rhanbarth Morafaidd-Silesia yn Tsieceia sy'n cynnwys ystod eang o wasanaethau a gweithgareddau. Y prosiect Portiwgaleg 'É Uma Mesa' sy'n hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl ddigartref trwy ddarparu hyfforddiant, atgyfeiriadau swyddi a chyflogaeth iddynt yw enillydd y Wobr Arian ac enillodd yr Eidal y Wobr Efydd gyda phrosiect Trieste 'Tai yn Gyntaf'.

Cefndir

Mae Colofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop yn nodi 20 o egwyddorion a hawliau allweddol sy'n hanfodol ar gyfer marchnadoedd llafur a systemau lles teg sy'n gweithredu'n dda yn yr 21ain ganrif. Mae Egwyddor 19 ar 'Dai a chymorth i'r digartref' yn ymdrin â materion fel mynediad at dai cymdeithasol, cymorth priodol ac amddiffyniad rhag troi allan dan orfod a lloches a gwasanaethau digonol i'r digartref i hyrwyddo eu cynhwysiant cymdeithasol.

Yn y Datganiad Porto, Ymrwymodd arweinwyr yr UE i “leihau anghydraddoldebau, amddiffyn cyflogau teg, ymladd allgáu cymdeithasol a mynd i’r afael â thlodi, ymgymryd â’r amcan o ymladd tlodi plant a mynd i’r afael â risgiau gwahardd ar gyfer grwpiau cymdeithasol arbennig o agored i niwed fel y di-waith tymor hir, yr henoed, pobl ag anableddau a'r digartref. ”

Yn y Ymrwymiad Cymdeithasol Porto, galwodd partneriaid ar yr holl actorion perthnasol i “ddatblygu polisïau cyhoeddus sydd, ar y lefel briodol, yn cryfhau cydlyniant cymdeithasol, yn ymladd yn erbyn pob math o wahaniaethu, gan gynnwys ym myd gwaith, ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal i bawb, yn enwedig mynd i’r afael â phlant sydd mewn perygl o tlodi, yr henoed, pobl ag anableddau, pobl â chefndir ymfudo, grwpiau difreintiedig a lleiafrifol a'r digartref ”.

Daeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Mwy (ESF +) yw prif offeryn cyllido'r UE ar gyfer buddsoddi mewn pobl, sy'n werth € 99.3 biliwn (mewn prisiau cyfredol) ar gyfer 2021-2027. Bydd holl Aelod-wladwriaethau'r UE yn buddsoddi o leiaf 25% o'u hadnoddau ESF + mewn cynhwysiant cymdeithasol ac o leiaf 3% i fynd i'r afael ag amddifadedd materol. Dylai gwledydd lle mae risg plant o dlodi neu allgáu cymdeithasol uwchlaw cyfartaledd yr UE ddefnyddio o leiaf 5% o'u hadnoddau ESF + i fynd i'r afael â'r mater hwn.

Gall Aelod-wladwriaethau hefyd ddefnyddio cyllid ar gyfer prosiectau tai fforddiadwy a chymdeithasol o dan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, InvestEU (trwy ei 'ffenestr Buddsoddi Cymdeithasol a Sgiliau'), yn ogystal ag o dan eu Cynlluniau Adfer a Gwydnwch cenedlaethol.

Mwy o wybodaeth

Datganiad Lisbon ar y Llwyfan Ewropeaidd ar Brwydro yn erbyn Digartrefedd

Diweddu Gwobr Digartrefedd 2021

Gwybodaeth ddiweddaraf am Gynllun Gweithredu Colofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop

ffiniau'r UE

Mae adroddiad newydd yn tynnu sylw at #refwelogau yn Ewrop

cyhoeddwyd

on


Mae'r Sefydliad Ewropeaidd dros Ddemocratiaeth yn sefydliad polisi wedi'i leoli ym Mrwsel sy'n ymroddedig i gynnal gwerthoedd sylfaenol Ewrop o ryddid a chydraddoldeb, waeth beth fo'u rhyw, ethnigrwydd neu grefydd. Yr wythnos hon lansiwyd eu hadroddiad "Ffoaduriaid yn Ewrop - Adolygiad o Arferion a Pholisïau Ymyrraeth".

Dywed yr adroddiad: "Un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu Ewrop yr unfed ganrif ar hugain yw mudo torfol ac integreiddio ffoaduriaid sy'n croesi ffiniau i chwilio am fywydau mwy diogel. Mae'r adroddiad hwn yn dadansoddi'r materion eang sy'n ymwneud ag integreiddio ffoaduriaid mewn saith gwlad Ewropeaidd. ac yn cyflwyno ein canfyddiadau allweddol - o ran arferion da a meysydd pryder - yn ogystal ag argymhellion ar gyfer newid.

Er bod argyfwng ymfudo 2015 wedi ymsuddo, mae nifer o faterion yn ymwneud â’r argyfwng yn parhau, gan herio gwerthoedd democrataidd rhyddfrydol, diogelwch a chydlyniant economaidd-gymdeithasol Ewrop. Mae'n gynyddol amlwg y bydd y problemau hyn yn dioddef ac, mewn rhai achosion, yn gwaethygu dros amser. O ystyried hyn, cynhaliodd y Sefydliad Ewropeaidd dros Ddemocratiaeth (EFD) y prosiect ymchwil hwn, gan ymwybodol y bydd y ffordd y mae Ewrop yn ymdopi ag argyfwng ffoaduriaid yn cael effaith barhaol ar gymdeithasau Ewropeaidd, yn ogystal ag ar ba mor llwyddiannus y bydd yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn aros yn wir i'r gwerthoedd a'r egwyddorion sy'n ei ddiffinio. Nod yr adroddiad hwn yw cyflwyno mesurau ar gyfer gwella ar lefel genedlaethol ac Ewrop gyfan, gan gynnig argymhellion macro a meicro yn seiliedig ar ymchwil a wnaed ar draws saith gwlad. Mae ein hymchwil yn datgelu y bydd oedi nid yn unig yn caniatáu i faterion cyfredol barhau, ond y bydd hefyd yn fwy costus i Ewrop; pe bai llunwyr polisi yn methu â buddsoddi mewn polisïau integreiddio tymor hir nawr, bydd yr adnoddau y bydd eu hangen i ddatrys problemau yn y dyfodol gryn dipyn yn fwy.

Mae canfyddiadau allweddol yr adroddiad hwn yn seiliedig ar ymchwil ansoddol a wnaed yn Awstria, Gwlad Belg, Denmarc, Ffrainc, yr Almaen, yr Iseldiroedd a Sweden. Er mwyn cael
cipolwg cyffredinol ar weithdrefnau integreiddio Ewrop, gwnaethom gynnal cyfweliadau a gweithdai gyda ffoaduriaid, swyddogion y llywodraeth ac actorion cymdeithas sifil. Mae hyn yn cynnig cryn werth ychwanegol gan fod mwyafrif yr astudiaethau blaenorol a gynhaliwyd ar y pwnc hwn yn seiliedig ar ffynonellau eilaidd. Mae ein prif ffrâm amser yn dyddio o 2015 hyd heddiw, er bod rhai data ystadegol a pholisïau integreiddio yn dyddio cyn 2015. Ar gyfer pob gwlad yr ymchwiliwyd iddi, gwnaethom ddadansoddi polisïau ac arferion da presennol, yn ogystal ag arferion neu bolisïau gwael, sy'n cynhyrchu canlyniadau annymunol.

Wrth benderfynu ar y canfyddiadau allweddol, gwnaethom ddadansoddi polisïau ac arferion yn ymwneud ag: integreiddio cymdeithasol-ddiwylliannol o fewn y fframwaith rhyddfrydol-ddemocrataidd; integreiddio economaidd-gymdeithasol yn y sector addysg / marchnad lafur; a chynhwysiant cymdeithasol mewn cymunedau cynnal. Yn seiliedig ar y canlyniadau hyn, gwelsom arferion a materion cyffredin yn bresennol ar draws ein gwledydd ymchwil. "
Darllenwch yr adroddiad llawn yn
http://europeandemocracy.eu/wp-content/uploads/2018/05/2018-Refugees-In-Europe-Full-Version.pdf

Parhau Darllen

EU

Mae FEANTSA yn galw sylw at #homelessness menywod ar #InternationalWomensDay 

cyhoeddwyd

on

digartref-fenyw-1024x298Mae digartrefedd ymysg merched ar gynnydd mewn nifer o wledydd Ewropeaidd sydd â chynnydd arbennig o drawiadol yn Ffrainc, lle bu cynnydd o 22 mewn menywod yn gofyn am lety brys, ac Iwerddon, lle'r oedd cynnydd o 28 mewn menywod yn defnyddio gwasanaethau digartref rhwng Ionawr 2016 a Ionawr 2017.

Mae ymchwil yn awgrymu, yn achos menywod, bod dimensiwn rhyw-benodol i'w profiadau gyda lefelau uchel o drawma plentyndod, trais a thrais rhywiol. Mae'r rhan fwyaf o astudiaethau yn tynnu sylw at natur gymhleth digartrefedd menywod a'r gorgyffwrdd rhwng digartrefedd menywod ac anghenion cymorth eraill - er enghraifft, problemau iechyd meddwl, trais domestig, defnyddio cyffuriau a thrawma. Mae gan fenywod sy'n ddigartref nifer o broblemau difrifol, cydberthynol a chymhleth iawn, sy'n cyfrannu at eu digartrefedd ac yn gwneud adferiad yn heriol.

Mae'r groesffordd hon rhwng digartrefedd ac anghenion cymorth eraill yn amlygu pwysigrwydd ymatebion cydgysylltiedig i ddigartrefedd sy'n sensitif i wahaniaethau rhwng y rhywiau sy'n gysylltiedig â'r broses o ddod yn ddigartref a'r profiad o ddigartrefedd ei hun.

Mae llawer o arwyddion calonogol bod y sector digartref ar hyn o bryd yn symud i ffwrdd oddi wrth ddulliau adweithiol fel darparu lloches, bwyd a dillad tuag at atebion mwy hirdymor fel tai parhaol a chefnogaeth o amgylch anghenion yr unigolyn.

Mae dau ddull newydd wedi codi i fynd i'r afael â digartrefedd. Mae gwerthusiadau ar draws Ewrop yn dangos bod Housing First yn darparu'r model gorau o ddatrys digartrefedd am tua 80% o pobl ddigartref ag anghenion cymhleth. Mae'n fodel sy'n darparu tenantiaeth gymharol ddiogel i ddechrau, ac yna'n cyfuno hynny â gwasanaethau triniaeth cefnogol ym meysydd iechyd meddwl a chorfforol, camddefnyddio sylweddau, addysg a chyflogaeth. Mae gwerthusiadau Tai yn Gyntaf yn Ewrop yn dangos bod prosiectau wedi cael llwyddiant mawr wrth gadw pobl mewn tai.

Enghraifft arall o ymyrraeth effeithiol yw'r defnydd o Amgylcheddau Gwybodus Seicolegol, dull sy'n cynnwys ailfodelu gwasanaethau er mwyn mynd i'r afael â materion emosiynol a seicolegol a nodwyd ymhlith pobl ddigartref. Mae PIEs hefyd wedi cyflawni newid cadarnhaol sylweddol i bobl sy'n dioddef aml-waharddiad / amddifadedd a hanesion trawma cyfansawdd o ran gwell canlyniadau tai, gwell ymddygiad, gwell defnydd o wasanaethau, a gwell iechyd meddwl. Hyd yn hyn, mae'r dull hwn wedi'i gymhwyso'n bennaf yn y DU ac Iwerddon.

Mae'r ddau fodel arloesol uchod wedi cael eu gweithredu yn bennaf heb lens rhyw.

Pam ei bod yn bwysig cael ymagwedd rhywedd?

Mae Freek Spinnewijn, Cyfarwyddwr FEANTSA, yn nodi “Mae'n bryd gwneud cynlluniau penodol i ddod â digartrefedd menywod i ben a mabwysiadu dull sy'n canolbwyntio ar y rhywiau i ddod â digartrefedd i ben. Mae angen i ni symud o nodi problemau i weithredu, integreiddio ymchwil i ymarfer a pholisi. Mae arnom hefyd angen gwell dealltwriaeth o lwybrau a phwyntiau trosglwyddo i ddigartrefedd menywod er mwyn atal a dod â digartrefedd i ben. Mae'n hanfodol torri cylch trais, trawma, problemau iechyd meddwl a digartrefedd y mae cymaint o fenywod yn eu hwynebu. ”

Parhau Darllen

alcohol

Mae'n rhaid i strategaeth alcohol yr UE yn mynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd sy'n gysylltiedig ag alcohol yn effeithio ar boblogaeth ddigartref

cyhoeddwyd

on

140930-alcohol-homeless-10a_aed7b9a8d1b00909416f1d90e685ad01FEANTSA, mae ymbarél sefydliadau dielw sy'n cymryd rhan yn y frwydr yn erbyn digartrefedd yn Ewrop neu'n cyfrannu ati y penderfyniad a fabwysiadwyd gan Senedd Ewrop ar 29 Ebrill yn galw am strategaeth newydd yr UE i fynd i’r afael â niwed sy’n gysylltiedig ag alcohol yn Ewrop ac yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddangos ymrwymiad gwleidyddol trwy ddatblygu Strategaeth Alcohol newydd yr UE yn gyflym (2016-2022).

Mae cysylltiad clir rhwng yfed alcohol yn niweidiol a digartrefedd. Er y gall unigolyn ddod yn ddigartref am amryw resymau, mae ymchwil yn dangos bod dwy ran o dair o bobl ddigartref yn dyfynnu alcohol fel prif reswm dros ddod yn ddigartref. Mae tystiolaeth glir hefyd bod y defnydd o alcohol yn cynyddu o ganlyniad i ddigartrefedd, a ddefnyddir yn aml fel ffordd o ymdopi â straen digartrefedd. Mae marwolaethau ymhlith pobl ddigartref (pobl sy'n byw ar y stryd yn marw 20 mlynedd cyn y boblogaeth gyffredinol) yn enghraifft o anghydraddoldebau iechyd difrifol ac mae defnyddio alcohol yn broblemus yn ffactor sy'n cyfrannu'n sylweddol at hyn. Mae defnyddio alcohol yn broblemus yn cyfrif am fwy na thraean yr holl farwolaethau ymhlith pobl ddigartref.

Mae digartrefedd a defnyddio alcohol yn broblemus yn faterion cymhleth y mae angen mynd i'r afael â nhw mewn modd integredig. Mae angen dull aml-sector i ganiatáu ar gyfer partneriaethau ymhlith gwahanol ddarparwyr iechyd a gofal cymdeithasol fel y gallant gydlynu cefnogaeth yn well. Er ei bod yn bwysig datblygu amrywiaeth o driniaethau sy'n targedu pobl ddigartref sydd â defnydd problemus o alcohol, mae angen dybryd hefyd i ddarparu gwasanaethau cymorth eraill iddynt. Mae tystiolaeth yn dangos bod tai sefydlog yn ystod ac ar ôl triniaeth yn allweddol i adferiad ac y gall leihau'r risg o ailwaelu.
Mae mwy o dystiolaeth o bolisïau effeithiol i frwydro yn erbyn effeithiau niweidiol defnyddio alcohol yn broblemus wedi dod ar gael ers Strategaeth Alcohol ddiwethaf yr UE. Dylai'r strategaeth newydd adeiladu ar y dystiolaeth hon a sicrhau, trwy offerynnau cyllido digonol, yr eir i'r afael yn gynhwysfawr â niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol. Wrth ddatblygu gweithredu, dylid ystyried grwpiau poblogaeth sy'n profi bregusrwydd difrifol ac sydd mewn perygl o yfed alcohol yn broblemus.
Mae Strategaeth Iechyd yr UE a Dogfen Waith Staff y Comisiwn Ewropeaidd, 'Buddsoddi mewn Iechyd', yn cydnabod pwysigrwydd lleihau anghydraddoldebau iechyd. Dylai'r strategaeth Alcohol newydd gyfrannu at hyn trwy gydnabod bod defnyddio alcohol yn broblemus yn gwaethygu anghydraddoldebau iechyd, yn enwedig ymhlith grwpiau agored i niwed fel pobl ddigartref. Dylai'r Comisiwn Ewropeaidd dderbyn y cais cryf hwn gan Senedd Ewrop, a fynegir hefyd ar sawl achlysur gan aelod-wladwriaethau a sifil cymdeithas, ar fwrdd a chynnig strategaeth newydd ac uchelgeisiol yr UE i atal a lleihau defnydd problemus o alcohol a niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol yn Ewrop.

Mae Penderfyniad Senedd Ewrop yn galw am Strategaeth Alcohol newydd yr UE

Ar 29 Ebrill, mabwysiadodd Senedd Ewrop (EP) Benderfyniad yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i gyflwyno Strategaeth Alcohol yr UE newydd i fynd i’r afael â niwed i iechyd ar gyfer 2016-2022. Daw’r neges glir gan ASEau wythnos yn unig ar ôl i Weinidogion Iechyd yr UE gyfarfod yn Riga alw ar y Comisiwn (1) i weithredu ar effeithiau alcohol ar iechyd. Mae ASEau a Gweinidogion wedi beirniadu'r Comisiwn am fethu â diweddaru Strategaeth Alcohol flaenorol yr UE a ddaeth i ben yn 2012.

Mae Penderfyniad Senedd Ewrop heddiw yn galw am Strategaeth newydd, gan bwysleisio pwysigrwydd labelu diodydd alcoholig yn well gan gynnwys cynhwysion a gwybodaeth faethol gyda ffocws arbennig ar galorïau, a’r angen i godi ymwybyddiaeth ledled yr UE o beryglon yfed yn ystod beichiogrwydd a yfed a gyrru.

Mae clymblaid o sefydliadau iechyd cyhoeddus (2) yn croesawu penderfyniad yr EP fel cam tuag at leihau niwed o alcohol yn Ewrop. Mae penderfyniad heddiw - ynghyd â barn gref Gweinidogion Iechyd yr UE - yn alwad i ddeffro’r Comisiwn Ewropeaidd i symud ymlaen ar frys gyda Strategaeth Alcohol yr UE newydd a mesurau i leihau difrifoldeb, cwmpas a chost enfawr a orfodir gan alcohol ar frys. afiechydon ledled Ewrop, sy'n honni bod 120,000 o fywydau bob blwyddyn yn yr UE.

Cam-drin alcohol yw'r prif ffactor risg ar gyfer afiechyd a marwolaeth gynamserol ar gyfer y boblogaeth oedran gweithio (25-59 oed) yn Ewrop (3). Mae costau cymdeithasol defnyddio alcohol yn Ewrop yn fwy na € 155 biliwn y flwyddyn ledled yr UE (4).

Mae niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol yn costio o leiaf 2-3% o CMC i Ewrop, yn bennaf o gynhyrchiant coll a chostau gofal iechyd enfawr. “Mae atal niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol yn fuddsoddiad craff i'r economi, mae'n torri gwariant gofal iechyd tymor hir ac ar yr un peth. mae amser yn codi cynhyrchiant y gweithlu, ”meddai Ysgrifennydd Cyffredinol Eurocare, Mariann Skar. “Mae angen i’r Comisiwn ymateb i Weinidogion a’r Senedd gyda Strategaeth Alcohol newydd bendant. Ar hyn o bryd mae diffyg Strategaeth yn tanseilio ymdrechion Ewrop i gael swyddi a thwf, “aeth ymlaen i ddweud Mrs Skar.

Mae mynd i'r afael â niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol hefyd yn hanfodol i leihau anghydraddoldebau iechyd, gan fod baich afiechyd a marwolaethau sy'n gysylltiedig ag alcohol yn effeithio'n anghymesur ar y rhai mwyaf difreintiedig. Un o'r ffyrdd mwyaf cost-effeithiol i gymdeithas leihau'r difrod o yfed alcohol yw MUP, fel yr un a gynigiwyd gan Lywodraeth yr Alban. Mae'r penderfyniad hwn hefyd yn cynnwys cyfeiriad at Isafswm Pris Uned (MUP) (5).

Mae cam-drin alcohol yn fater iechyd cyhoeddus o bwys ym mhob gwlad yn yr UE sy'n gofyn am weithredu cydgysylltiedig. “Dylai pleidlais y Senedd, ynghyd â’r alwad gan Weinidogion Iechyd yr UE gywilyddio’r Comisiwn i weithredu ar alcohol. Mae blynyddoedd o ddiffyg gweithredu yn yr UE wedi caniatáu i'r diwydiant alcohol guddio'r niwed - a hyd yn oed y calorïau - yn eu diodydd. Ar hyn o bryd mae'r Comisiwn yn benderfynol o 'Reoliad Gwell', ond beth sy'n well am i'r Comisiwn fethu yn ei ddyletswydd i amddiffyn iechyd y cyhoedd? "Daeth Ysgrifennydd Cyffredinol EPHA, Nina Renshaw, i'r casgliad.

Chwe ffaith ar niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol

 • Alcohol yw'r 3rd ffactor risg yn Ewrop ar gyfer afiechyd a chlefydau anhrosglwyddadwy gan gynnwys rhai canserau a chlefyd cardiofasgwlaidd.
 • Mae alcohol yn sylwedd gwenwynig o ran ei effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol ar ystod eang o organau'r corff ac achos o rhyw 60 o afiechydon. Gan ystyried pob afiechyd ac anaf ar lefel fyd-eang, mae effaith negyddol yfed alcohol ar iechyd yn gorbwyso'r budd o 32: 1.
 • 12 miliwn o bobl yn yr UE yn ddibynnol ar alcohol.
 • Mae tua 9 miliwn o blant yn yr UE yn byw gydag un neu'r ddau riant sy'n gaeth i alcohol.
 • Marwolaethau 1 o bob 4 ffordd yn yr UE oherwydd alcohol. Yn 2010 lladdwyd bron i 31,000 o Ewropeaid ar y ffyrdd yr oedd 25% ohonynt yn gysylltiedig ag alcohol.
 • Alcohol sy'n gyfrifol 1 o bob 7 marwolaeth ymysg dynion ac 1 o bob 13 marwolaeth benywaidd yn y grŵp rhwng 15 a 64 oed, gan arwain at oddeutu 120 000 o farwolaethau cyn pryd.

(1) Mae Gweinidogion Iechyd yn Riga yn cytuno ar yr angen am bolisïau maeth ac alcohol cyffredin yr UE

(2)Cynghrair Polisi Alcohol Ewropeaidd(Eurocare), Cynghrair Iechyd Cyhoeddus Ewrop(EPHA), yr Cymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Astudio'r Afu(EASL), yr Cymdeithas Cleifion yr Afu Ewropeaidd(ELPA), Gastroenteroleg Ewropeaidd Unedig(UEG) y Cymdeithas Cynghreiriau Canser Ewrop(ECL) Pwyllgor Sefydlog Meddygon Ewropeaidd(CPME), Coleg Brenhinol y Ffisigwyr, Ac mae'r Cymdeithas Feddygol Prydain(y ddau o'r DU).

(3)Barn Wyddonol Grŵp Gwyddoniaeth Fforwm Alcohol ac Iechyd Ewrop (2011)  Alcohol, Gwaith a Chynhyrchiant

(4)Rehm, J. et al (2012) Ymyriadau ar gyfer dibyniaeth ar alcohol yn Ewrop: Cyfle a gollwyd i wella iechyd y cyhoedd.

(5) [Datganiad i'r wasg ar y cyd] Mae meddygon yn brwydro i weithredu polisi prisiau uned isafswm alcohol “Yr Alban y dewr” i Frwsel

Sylwadau'r sector ysbrydion ar benderfyniad y senedd ar strategaeth alcohol yr UE

spiritsEUROPE nododd fabwysiadu Penderfyniad Senedd Ewrop ar Strategaeth Alcohol yr UE yn y Dyfodol. Yn benodol, mae ffocws y Senedd ar fynd i’r afael â niwed i alcohol yn hytrach nag ar yfed alcohol ynddo’i hun yn gywir, ac mae pwyslais mawr ar ASEau ar gyd-destunau a phatrymau yfed alcohol hefyd.

“Rydyn ni’n croesawu diddordeb y Senedd ac rydyn ni’n croesawu mwyafrif y cynigion maen nhw’n eu gwneud,” meddai Paul Skehan, Cyfarwyddwr Cyffredinol gwirodEUROPE. “Rydym yn cefnogi galwadau ASEau am well ymchwil, ar gyfer casglu data yn well ac ar gyfer rhannu tystiolaeth. Yn benodol, mae'r sector gwirodydd yn cymeradwyo galwad y Seneddwyr am strategaethau priodol i fynd i'r afael â'r broblem o ffugio alcohol yn ogystal â gwerthu alcohol yn anghyfreithlon ac yn ddu. ”

Mae'r sector gwirodydd wedi cyfrannu at 374 o fentrau gyda'r nod o fynd i'r afael â defnydd niweidiol o alcohol ledled yr UE ers sefydlu Fforwm Alcohol ac Iechyd Ewrop yn 2007. Gweithio i fynd i'r afael â niwed ar lefel leol, mewn partneriaethau â'r heddlu lleol, awdurdodau trwyddedu, gweinidogaethau ar gyfer iechyd ac eraill, yn cynhyrchu canlyniadau.

Gorffennodd Skehan: “Rydym yn falch bod Senedd Ewrop yn gwahodd y Comisiwn i adeiladu ar y gwaith da a gyflawnwyd dros yr wyth mlynedd diwethaf a byddwn yn parhau i chwarae ein rhan i feithrin diwylliant o yfed yn gyfrifol yn Ewrop”.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd