Mae gwrandawiad Senedd Ewrop o'r Comisiynydd Dynodedig Mariya Gabriel yn dangos y bydd partneriaethau rhyngwladol yn rhan allweddol o raglenni ymchwil yr UE yn y dyfodol

| Hydref 1, 2019

Roedd gwrandawiad Senedd Ewrop neithiwr (30 Medi) y Comisiynydd Dynodedig Mariya Gabriel yn hynod drawiadol a chyffrous. Bydd Mariya Gabriel yn gyfrifol am redeg Horizon Europe yn llyfn yn ystod y cyfnod ariannol 2021-2027. Dyma'r offeryn blaenllaw y bydd yr UE yn ei ddefnyddio i hyrwyddo polisïau ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth ar draws gwahanol aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd. Mae'n amlwg i mi y bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cefnogi ymdrech wyddonol sylfaenol trwy'r gadwyn werth a fydd, yn ei dro, yn cyflwyno cynhyrchion ac atebion arloesol i farchnad yr UE, yn ysgrifennu Julio Kongyu, is-lywydd Materion Cyhoeddus Ewrop, Huawei Technologies.

Offeryn polisi economaidd yw Horizon Europe 2021-2027. Gall gefnogi amcanion polisi economaidd a chymdeithasol allweddol yr Undeb Ewropeaidd. Fe'i defnyddir i hyrwyddo polisïau rhanbarthol cryfach yn Ewrop ac ar yr un pryd i hyrwyddo cynaliadwyedd a brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Bydd gweithrediad ymarferol Horizon Europe, i bob pwrpas, yn torri ar draws llawer o feysydd polisi pwysig a gwahanol.

Bydd y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd (ERC), y Sefydliad Technoleg Ewropeaidd (EIT) a Chyngor Arloesi Ewrop i gyd yn chwarae rolau allweddol wrth gyflwyno amcanion Horizon Europe rhwng nawr ac 2027. Mae'r Comisiynydd Dynodedig Gabriel wedi ymrwymo i sicrhau cyllideb o 120 biliwn ewro ar gyfer Horizon Europe. Bydd hyn yn unol â blaenoriaethau ac amcanion gwleidyddol Senedd Ewrop.

Mariya Gabriel

Mariya Gabriel

Roedd y Comisiynydd Gabriel yn glir iawn bod yn rhaid i'r UE osod y safonau ar gyfer Technolegau Galluogi Allweddol (KETs) er mwyn i'r UE aros fel arweinydd byd-eang ym maes TGCh. Eisoes mae'r UE ar y blaen ym maes arbenigedd technegol o ran datblygiadau ym meysydd Deallusrwydd Artiffisial a materion seiberddiogelwch. Bydd Piler 2 o Horizon Europe yn hyrwyddo ymchwil gydweithredol helaeth ym meysydd technoleg cwantwm, Cyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC) a ffotoneg. Mae'r UDA eisoes yn chwaraewr cryf iawn ym maes ymchwil wyddonol sylfaenol gyda China yn dal i fyny yn eithaf cyflym.

Bydd cydweithredu agosach hefyd rhwng DG Connect a DG RTD yn y Comisiwn Ewropeaidd. Mae'r rhain yn golygu y bydd polisïau i hyrwyddo economi ddigidol gryfach a gweithgareddau ymchwil yn gysylltiedig â'i gilydd. Bydd ymchwil yr UE yn moderneiddio rhwydweithiau telathrebu yn Ewrop trwy arloesiadau o dan 5G, Data Mawr, cyfrifiadura cwmwl a Rhyngrwyd Pethau (IoT). Mae cydgynllwynio a chydweithrediad rhyngwladol rhwng y sectorau cyhoeddus, preifat, ymchwil ac addysgol ledled y byd mor bwysig os yw amcanion polisi allweddol yr UE i gael eu cyflawni.

Rhoddir mwy o gefnogaeth i fentrau bach a chanolig (smes) fel y gallant gymryd rhan o dan fentrau a gefnogir gan Horizon Europe. Mae hefyd yn bwysig bod llywodraethau yn Ewrop yn cynyddu gwariant ym meysydd ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth. Mae llywodraethau'r UE yn gwario rhwng .5% a 4% GDP y flwyddyn ar ddwyster ymchwil. Gall y llywodraethau sy'n gwario mwy o arian ar y meysydd polisi pwysig hyn aros yn fwy cystadleuol a sicrhau enillion economaidd cryfach yn y tymor canolig.

Bydd y broses werthuso o dan Horizon Europe yn aros yr un fath ag sy'n wir o dan Horizon 2020. Bydd ceisiadau consortia yn cael eu barnu yn ôl rhagoriaeth y cais dan sylw. Bydd hyn yn sicrhau y bydd yr UE yn parhau i fod yn arweinydd byd-eang allweddol ym meysydd ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth.

Mae partneriaethau rhyngwladol, cydweithredu rhyngwladol, ceisio rhagoriaeth a gwella cyfranogiad y sector preifat o fewn mentrau a gefnogir gan ymchwil yr UE i gyd yn elfennau canolog o Horizon Europe. Mae hon yn rhaglen bolisi gyffrous iawn a fydd yn helpu Ewrop i aros yn gystadleuol yn economaidd.

Mae Julio Kongyu yn is-lywydd Materion Cyhoeddus Ewrop ar gyfer Huawei Technologies.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Bwlgaria, Tsieina, Economi, Horizon 2020

Sylwadau ar gau.