Cysylltu â ni

Frontex

Mae pwyllgor y Senedd yn gofyn am rewi rhan o gyllideb Frontex

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Argymhellodd y Pwyllgor Rheoli Cyllideb y dylid cymeradwyo treuliau Asiantaeth Ffiniau a Gwylwyr y Glannau yr UE, ond gofynnodd am rewi rhan o'r gyllideb, CONT  LIBE.

Roedd ASEau ar y pwyllgor yn argymell caniatáu hyn a elwir rhyddhau i Frontex ar gyfer rheoli ei gyllideb 2019, eto i'w gymeradwyo gan y Tŷ llawn.

Wrth gydnabod bod Frontex wedi cymryd camau i unioni'r diffygion a nodwyd yn yr adroddiad rhyddhau EP cyntaf yn y gwanwyn eleni, a chan gyfeirio at gasgliadau'r EP Gweithgor Craffu Frontex, Mae ASEau yn dal i dynnu sylw at faterion sy'n weddill. Mae materion heb eu datrys ym maes recriwtio a rheolaeth ariannol, yn ogystal ag yn ei weithrediadau wrth ymladd mewnfudo anghyfreithlon a throseddau trawsffiniol, ac mae ASEau yn gofyn am welliannau pellach.

hysbyseb

Am y rheswm hwn, mae ASEau yn yr adroddiad, a fabwysiadwyd yn derfynol gan 27 pleidlais i 2 yn erbyn ac 1 ymatal, yn gofyn am rewi rhan o gyllideb Frontex 2022, er mwyn sicrhau ei bod ar gael dim ond ar ôl i'r asiantaeth gyflawni nifer o amodau penodol. Mae'r rhain yn cynnwys recriwtio 20 o monitorau hawliau sylfaenol sydd ar goll a thri dirprwy gyfarwyddwr gweithredol sy'n ddigon cymwys i lenwi'r swyddi hyn, sefydlu mecanwaith ar gyfer riportio digwyddiadau difrifol ar ffiniau allanol yr UE a system monitro hawliau sylfaenol gweithredol.

Rhyddhad y Cyngor

Erbyn 28 pleidlais, 1 yn erbyn ac 1 ymatal, argymhellodd ASEau’r Pwyllgor Rheoli Cyllidebol hefyd na ddylid caniatáu rhyddhau ar gyfer y flwyddyn 2019 i’r Cyngor a’r Cyngor Ewropeaidd. Yn eu sylwadau, mae ASEau yn gresynu bod y Cyngor yn “parhau i fod yn dawel” ac nad yw’n cydweithredu gyda’r Senedd trwy ddarparu’r wybodaeth angenrheidiol yn ôl y gofyn.

hysbyseb

Mae'r Senedd wedi bod yn cyhoeddi penderfyniadau negyddol ynghylch rhyddhau'r Cyngor am bob blwyddyn yn olynol er 2009.

Y camau nesaf

Bydd y Pwyllgor Cyllidebau yn pleidleisio ddydd Mawrth ar ei safbwynt ar gyllideb 2022 yr UE. Mae un o'r gwelliannau cyfaddawd yn gosod swm cyllideb Frontex y flwyddyn nesaf i'w rhoi wrth gefn ar € 90,000,000, sy'n cyfateb i oddeutu 12% o gyllideb ddrafft arfaethedig Frontex ar gyfer 2022 (€ 757,793,708).

Bydd y Tŷ llawn yn pleidleisio arno yn ystod sesiwn 18-21 Hydref y Senedd, cyn y trafodaethau gyda’r Cyngor, gyda’r nod o ddod i gytundeb ar gyllideb yr UE y flwyddyn nesaf erbyn 15 Tachwedd. Gellir hefyd pleidleisio yn ystod yr un sesiwn lawn ar gyfer penderfynu a ddylid rhyddhau rhyddhau i Frontex.

Cefndir

Ym mis Ebrill 2021, gohiriodd y Senedd y penderfyniad rhyddhau ar gyfer Frontex, gan ofyn am eglurhad a mesurau cywiro ychwanegol ynghylch sut mae'r asiantaeth yn arfer ei gweithrediadau ac yn rheoli ei gweithdrefnau cyllid, recriwtio a chaffael.

gwybodaeth bellach 

Europol

Mae Frontex yn cracio i lawr ar smyglo ar ffin ogledd-ddwyreiniol yr UE

cyhoeddwyd

on

O fewn dim ond 10 diwrnod, llwyddodd swyddogion gorfodaeth cyfraith a thollau o saith gwlad, asiantaethau’r UE a sefydliadau rhyngwladol i darfu ar nifer o weithgareddau troseddol ar ffin tir gogledd-ddwyrain yr UE ar waith Diwrnod Gweithredu ar y Cyd Arktos dan arweiniad Lithwania, Gwlad Pwyl a Frontex, yr Asiantaeth Ewropeaidd Ffiniau a Gwylwyr y Glannau.

Canolbwyntiodd y llawdriniaeth, a gynhaliwyd ym mis Mehefin, ar ganfod smyglo nwyddau tollau trwy ffiniau allanol yr UE, gan dargedu smyglo tybaco. Fe wnaeth y swyddogion hefyd ganfod mwy na 400 o gynhyrchion tybaco arloesol, fel sigaréts electronig ac e-hylifau.

Ymhlith y nwyddau anghyfreithlon a atafaelwyd roedd 6.7 miliwn o sigaréts anghyfreithlon a 2.6 tunnell o dybaco amrwd, ynghyd â hanner tunnell o gyffuriau anghyfreithlon.

hysbyseb

Arestiwyd 15 o smyglwyr, a chanfuwyd mwy na 200 o ddogfennau ffug.

Roedd yr arbenigwyr o Ganolfan Frontex ar gyfer Brwydro yn erbyn Twyll Dogfennau ar alwad i helpu swyddogion gorfodaeth cyfraith o wledydd sy'n cymryd rhan i benderfynu a oedd dogfen yr oeddent yn ei dal yn eu dwylo yn ystod gwiriadau ffiniau yn dwyllodrus.

Mae'r ffin tir ddwyreiniol yn parhau i fod yn llwybr poblogaidd i rwydweithiau troseddol smyglo nwyddau tollau i'r Undeb Ewropeaidd. Y ffordd fwyaf cyffredin y mae troseddwyr yn ceisio smyglo sigaréts i mewn i Ardal Schengen yw ar y trên, er eleni croesodd un nofiwr dyfeisgar lyn sy'n ffurfio'r ffin rhwng Rwsia ac Estonia, gan lusgo ar hyd mwy na dwsin o fagiau yn llawn pecynnau sigaréts, gyda chymorth a injan drydan fach.

hysbyseb

cyfranogwyr

Aelod-wladwriaethau: Gwlad Pwyl, Lithwania, Latfia, Sweden, y Ffindir, Estonia, Slofacia

Sefydliadau: Europol, Eurojust, OLAF, Interpol

Cydlynwyd y llawdriniaeth o dan ymbarél y Llwyfan Amlddisgyblaethol Ewropeaidd yn erbyn Bygythiadau Troseddol (EMPACT), cynllun pedair blynedd ar gyfer y frwydr yn erbyn troseddau difrifol a chyfundrefnol. Mae'n dwyn ynghyd gorfodaeth cyfraith Aelod-wladwriaethau'r UE, asiantaethau Ewropeaidd a sefydliadau rhyngwladol i gryfhau ffiniau a diogelwch mewnol Ewrop ar y cyd. Bydd y canlyniadau a'r wybodaeth a gesglir yn helpu mewn ymchwiliadau parhaus ac yn y dyfodol.

Fideo.

Cyfryngau cymdeithasol

Swyddi Cysylltu

Parhau Darllen

EU

Mae'r Ombwdsmon yn gwneud awgrymiadau i wella atebolrwydd gwaith Frontex

cyhoeddwyd

on

Mae'r Ombwdsmon wedi gwneud cyfres o awgrymiadau i Frontex i wella atebolrwydd ei weithrediadau ac i sicrhau bod pobl yn gwybod bod mecanwaith cwynion y gallant ei ddefnyddio os torrwyd eu hawliau sylfaenol.

Daw’r awgrymiadau yn dilyn ymchwiliad menter chwe mis ei hun yn asesu sut mae Frontex wedi gweithredu rheolau newydd - sydd mewn grym ers mis Tachwedd 2019 - ar ei fecanwaith cwynion a’r Swyddog Hawliau Sylfaenol.

Dangosodd yr ymchwiliad fod y mecanwaith cwynion wedi delio â nifer isel iawn o gwynion (22 o gwynion derbyniadwy erbyn Ionawr 2021) ers ei sefydlu yn 2016 ac nid oedd yr un ohonynt yn ymwneud â gweithredoedd aelodau staff Frontex.

hysbyseb

Roedd yr Ombwdsmon o'r farn y gallai'r nifer isel o gwynion fod oherwydd ffactorau fel diffyg ymwybyddiaeth, ofn ôl-effeithiau negyddol neu ddiffyg ymgysylltiad gan swyddogion Frontex wedi'u lleoli a allai chwarae rhan fwy gweithredol wrth drosglwyddo cwynion.

Mae'r ymchwiliad hefyd yn dogfennu'r oedi wrth weithredu newidiadau a gyflwynwyd yn 2019, gan gynnwys penodi 40 monitor hawliau sylfaenol, yn ogystal â chydweithrediad gwael rhwng y Swyddog Hawliau Sylfaenol ac awdurdodau cenedlaethol. 

Nododd yr Ombwdsmon, o ran adroddiadau am ddigwyddiadau difrifol (mae gan y rhain weithdrefn fwy cymhleth ar wahân) bod rôl y Swyddog Hawliau Sylfaenol yn llai amlwg na phan mae'n delio â chwynion a gyflwynir i'r mecanwaith cwynion.

hysbyseb

Canfu’r Ombwdsmon y dylai’r Cyfarwyddwr Gweithredol weithredu ar argymhellion gan y Swyddog Hawliau Sylfaenol, a nododd y gallai penderfyniadau gan y Cyfarwyddwr Gweithredol ar gwynion a anfonir ymlaen gan y Swyddog Hawliau Sylfaenol gael eu herio gerbron yr Ombwdsmon Ewropeaidd.

Er mwyn cyflwyno mwy o atebolrwydd a thryloywder, cynigiodd yr Ombwdsmon y dylai Frontex ei gwneud yn glir i’w swyddogion y dylent dderbyn a throsglwyddo unrhyw gwynion a gânt, a bod deunyddiau gwybodaeth Frontex yn dweud na fydd achwynwyr yn cael eu cosbi am gyflwyno cwyn.

Gofynnodd yr Ombwdsmon hefyd i Frontex ystyried derbyn cwynion dienw, ac adolygu ei reolau i nodi camau clir a diamwys ar gyfer delio â chwynion am droseddau yn ymwneud â'r rheolau ar ddefnyddio grym.

Gofynnwyd i Frontex hefyd wella'r wybodaeth y mae ar gael i'r cyhoedd gan gynnwys cyhoeddi holl adroddiadau blynyddol y Swyddog Hawliau Sylfaenol, a ddylai yn y dyfodol gynnwys adran ar y camau pendant a gymerwyd gan Frontex ac aelod-wladwriaethau mewn ymateb i argymhellion gan y Fundamental Swyddog Hawliau.

Parhau Darllen

Trosedd

Canfuwyd 1,600 o droseddau mewn gweithrediad byd-eang yn erbyn llygredd morol

cyhoeddwyd

on

Rhwng 1 a 30 Mawrth 2021, ymunodd 300 asiantaeth ar draws 67 o wledydd yn erbyn llygredd morol yn ystod y trydydd gweithrediad byd-eang 30 Diwrnod ar y Môr. Cydlynodd Europol a Frontex gymal Ewropeaidd y llawdriniaeth, fel rhan o gynllun gweithredu EMPACT ar droseddau amgylcheddol, tra bod INTERPOL yn cydlynu’r gweithgareddau byd-eang. Arweiniodd y gweithredoedd at nodi nifer o droseddau yn amrywio o ollwng yn anghyfreithlon i fasnachu gwastraff ac ymchwilio i filoedd o bobl a ddrwgdybir ledled y byd.   

Dilynodd gweithredu rheng flaen bum mis o gasglu a dadansoddi gwybodaeth, gan alluogi'r gwledydd sy'n cymryd rhan i nodi mannau problemus a thargedau.

Arweiniodd y camau gweithredu ar yr un pryd ym mis Mawrth at:

  • 34,000 archwiliadau ar ddyfrffyrdd môr a mewndirol, ardaloedd arfordirol a phorthladdoedd; 
  • 1,600 troseddau llygredd morol wedi'u canfod i gyd;
  • 500 gweithredoedd llygredd anghyfreithlon a gyflawnir ar y môr, gan gynnwys gollyngiadau olew, torri llongau yn anghyfreithlon ac allyriadau sylffwr o gychod;
  • 1,000 troseddau llygredd mewn ardaloedd arfordirol ac mewn afonydd, gan gynnwys gollwng halogion yn anghyfreithlon;
  • 130 achosion o fasnachu gwastraff trwy borthladdoedd.

Trwy ddefnyddio ystod eang INTERPOL o gronfeydd data a galluoedd dadansoddol, roedd gwledydd yn gallu cysylltu troseddau llygredd â throseddau difrifol eraill megis twyll, llygredd, osgoi talu treth, gwyngalchu arian, môr-ladrad a physgota anghyfreithlon. 

hysbyseb

Mae troseddwyr yn ceisio cam-drin y pandemig ar y môr hefyd

Gyda llawer o adnoddau gorfodi yn cael eu hailbennu i fynd i'r afael â'r pandemig, mae troseddwyr wedi bod yn gyflym i ecsbloetio gwendidau cynyddol mewn gwahanol feysydd trosedd gan gynnwys troseddau amgylcheddol. Datgelodd arolygiadau ffurfiau nodweddiadol o droseddau llygredd morol, o ollyngiadau cychod i fasnachu gwastraff ar y môr, ond hefyd dueddiadau troseddol sydd wedi bod yn tyfu yng nghanol y pandemig. Roedd y tueddiadau cynyddol yn cynnwys eitemau tafladwy COVID-19 fel masgiau a menig, gydag 13 achos yn ymwneud â gwastraff meddygol wedi'i agor o ganlyniad i'r llawdriniaeth. 

Datgelwyd rhwydwaith troseddol mawr yn masnachu gwastraff plastig rhwng Ewrop ac Asia, gan sbarduno cydweithrediad rhwng awdurdodau o'r ddau ranbarth. Hyd yn hyn, mae 22 o bobl a ddrwgdybir wedi cael eu harestio ac mae miloedd o dunelli o wastraff wedi cael eu hatal rhag cael eu cludo i Asia yn anghyfreithlon. Mae'n debygol iawn y byddai'r gwastraff yn debygol o gael ei ddympio yno, gan halogi priddoedd a chynhyrchu cryn dipyn o sbwriel morol.

Adroddodd sawl gwlad o Ewrop, Asia ac Affrica fod llwythi anghyfreithlon o wastraff metel halogedig neu gymysg wedi'i ddatgan ar gam fel sbarion metel. Mewn un achos, atafaelodd ac ataliodd Gwylwyr Arfordir yr Eidal 11 000 tunnell o sbarion metel wedi'u cymysgu â phlastig, rwber, olew mwynol a halogion eraill rhag cael eu llwytho ar swmp-gludwyr a oedd yn anelu am Dwrci. Adroddodd Namibia, Ynysoedd y Philipinau a Croatia hefyd achosion o gludo gwastraff anghyfreithlon o Ewrop.

hysbyseb

Cydlynu byd-eang i wrthsefyll llygredd ein moroedd

Cydlynodd Europol a FRONTEX (Asiantaeth Gwylwyr y Gororau a Glannau Ewrop) y cymal Ewropeaidd o 30 Diwrnod ar y Môr 3.0, tra bod Rhaglen Diogelwch Amgylcheddol INTERPOL yn cydlynu'r gweithrediad yn fyd-eang. 

Dywedodd Catherine De Bolle, Cyfarwyddwr Gweithredol Europol: “Mae llygredd morol yn fygythiad difrifol, sy’n peryglu nid yn unig yr amgylchedd ond ein hiechyd ac yn y tymor hir ein heconomi fyd-eang. Nid yw troseddwyr yn poeni am yr amgylchedd; nid ydynt yn meddwl am yfory, ond dim ond am gynyddu eu helw ar gefn ein cymdeithas. Mae ymdrechion cyfunol gorfodaeth cyfraith fel y llawdriniaeth 30 Diwrnod ar y Môr yn hanfodol i fynd i’r afael â’r troseddau diderfyn hyn ac amddiffyn ein treftadaeth amgylcheddol am genedlaethau i ddod. ”

Dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol INTERPOL Jürgen Stock: “Mae bygythiad troseddau llygredd yn esblygu’n gyson, gan beryglu’r aer rydyn ni’n ei anadlu, ein dŵr a’n pridd. Er mai hwn yw'r trydydd rhifyn o 30 Days at Sea, nid yw'r un ymarfer byth. 
 

Diolch i rwydwaith byd-eang ond ystwyth ein bod wedi gweld nifer yr arolygiadau fwy na dwbl ers yr argraffiad cyntaf: arwydd clir na fydd y gymuned ryngwladol yn sefyll am ymosodiadau troseddol ar ein hamgylchedd. ”

“Trosedd amgylcheddol yw un o lawer o weithgareddau troseddol y mae Frontex yn eu targedu fel rhan o'n cenhadaeth fel Asiantaeth Gwylwyr y Ffin a Glannau Ewrop. Dyma ein cyfraniad at ddiogelu'r amgylchedd. Rwy'n falch, fel rhan o 30 Diwrnod ar y Môr, bod asedau awyrol a morwrol Frontex wedi monitro bron i 1 000 o gychod, ” meddai Cyfarwyddwr Gweithredol Frontex, Fabrice Leggeri.

Mae'r tri rhifyn o Operation 30 Days at Sea 3.0 wedi'u cynnal gyda chyllid gan Asiantaeth Norwy ar gyfer Cydweithrediad Datblygu (Norad).

* Gwledydd sy'n cymryd rhan:

17 Aelod-wladwriaeth yr UE: Bwlgaria, Croatia, Cyprus, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Iwerddon, yr Eidal, Latfia, Malta, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Romania, Sbaen, Sweden

50 o wledydd y tu allan i'r UE: Angola, yr Ariannin, Awstralia, Bangladesh, Benin, Bolivia, Bosnia a Herzegovina, Brasil, Camerŵn, Canada, Chilie, China, Cote d'Ivoire, Dem Rep Congo, Ecuador Ethiopia, Fiji, Georgia, Ghana, Guatemala, Guinea Bissau, Honduras, India, Israel, Kenya, Kuwait, Liberia, Malaysia, Maldives, Namibia, Nigeria, Norwy, Philippines, Qatar, Gweriniaeth Korea, Rwsia, Saudi Arabia, Senegal, De Affrica, Tanzania, Gwlad Thai, yr Wcrain , Y Deyrnas Unedig, yr Unol Daleithiau, Uruguay, Zimbabwe Pencadlys yn yr Hâg, yr Iseldiroedd, rydym yn cefnogi 27 aelod-wladwriaeth yr UE yn eu brwydr yn erbyn terfysgaeth, seiberdroseddu a mathau eraill o droseddau difrifol a threfnus. Rydym hefyd yn gweithio gyda llawer o wladwriaethau partner y tu allan i'r UE a sefydliadau rhyngwladol. O'i amrywiol asesiadau bygythiad i'w weithgareddau casglu gwybodaeth a gweithredol, mae gan Europol yr offer a'r adnoddau sydd eu hangen arno i wneud ei ran i wneud Ewrop yn fwy diogel.

EMPACT

Yn 2010 sefydlodd yr Undeb Ewropeaidd a Cylch Polisi pedair blynedd i sicrhau mwy o barhad yn y frwydr yn erbyn troseddau rhyngwladol a chyfundrefnol difrifol. Yn 2017 penderfynodd Cyngor yr UE barhau â Chylch Polisi'r UE ar gyfer y cyfnod 2018 - 2021. Ei nod yw mynd i'r afael â'r bygythiadau mwyaf sylweddol a achosir gan droseddau rhyngwladol trefnus a difrifol i'r UE. Cyflawnir hyn trwy wella a chryfhau cydweithredu rhwng gwasanaethau perthnasol aelod-wladwriaethau, sefydliadau ac asiantaethau'r UE, yn ogystal â gwledydd a sefydliadau y tu allan i'r UE, gan gynnwys y sector preifat lle bo hynny'n berthnasol. Trosedd amgylcheddol yw un o flaenoriaethau'r Cylch Polisi.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd