Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

Gwell mudo llafur cyfreithiol i leihau mewnfudo anghyfreithlon

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae ASEau yn galw am well sianeli mudo llafur cyfreithiol i leihau cyrraedd afreolaidd a diwallu anghenion yr economi, Cymdeithas.

Er mwyn ymateb i heriau demograffig Ewrop a chyfateb sgiliau mewnfudwyr yn effeithiol ag anghenion y farchnad lafur, mae pwyllgor rhyddid sifil y Senedd yn galw am rheolau newydd yr UE ar fudo llafur cyfreithiol. Disgwylir i ASEau bleidleisio ar y adrodd  - sydd hefyd yn galw am gronfa dalent ledled yr UE, gwell symudedd a sianeli ymfudo newydd - yn ystod y sesiwn lawn ar 22-25 Tachwedd.

Darllen mwy ar beth mae'r UE yn ei wneud ar fudo.

Er bod y integreiddio ymfudwyr afreolaidd yn her, dylid ei ystyried yn gyfle, meddai'r adroddiad. Byddai annog mudo llafur trwy sianeli cyfreithiol yn rhoi hwb i gyflogaeth ymhlith ymfudwyr a ffoaduriaid, a thrwy hynny fod o fudd i'r UE trwy gyfrannu at refeniw treth a chyflymu twf economaidd ac arloesedd.

Cwtogi ar sianeli mewnfudo afreolaidd

hysbyseb

Diffinnir polisi mudo’r UE gan ffocws ar rheolaethau ffiniau caeth a enillion effeithiol, er mai ychydig iawn sydd wedi'i wneud i hyrwyddo llwybrau diogel a chyfreithiol i Ewrop.

Ymchwil a gynhaliwyd gan y Sefydliad Rhyngwladol Mudo (IOM) canfu fod 77% o ymfudwyr afreolaidd wedi profi erledigaeth neu wrthdaro yn eu gwlad wreiddiol ac efallai eu bod wedi cael eu gorfodi i ddod i Ewrop yn afreolaidd oherwydd diffyg dewisiadau amgen rheolaidd.

Mewn mabwysiadwyd penderfyniad ym mis Mai 2021, Dywedodd y Senedd: “Byddai gwella sianeli mudo cyfreithiol cywir yn helpu i leihau ymfudo afreolaidd, tanseilio model busnes smyglwyr troseddol, lleihau masnachu mewn pobl a chamfanteisio ar lafur, gwella cyfleoedd cyfartal i bob gweithiwr a chynnig llwybr cyfreithiol i'r rhai sy'n ystyried mudo i yr Undeb ”

hysbyseb

Bodloni gofynion y farchnad lafur

Tanlinellodd pandemig Covid-19 rôl gweithwyr hanfodol mewn sectorau fel amaethyddiaeth, adeiladu, gweithgynhyrchu a gofal iechyd wrth gadw economïau a chymdeithasau yn fyw. Mae ASEau yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i weithredu cynllun derbyn uchelgeisiol ar gyfer gwladolion isel a chanolig y tu allan i'r UE i ategu'r Cyfarwyddeb Cerdyn Glas diwygiedig ar gyfer ymfudwyr medrus iawn.

Mae'r adroddiad yn cynnig sefydlu cronfa dalent ledled yr UE ar gyfer gweithwyr sy'n mudo'n gyfreithiol, yn ogystal â llwyfan sy'n paru proffiliau ymgeiswyr ag anghenion diwydiannau yn yr UE, gan ganiatáu i aelod-wladwriaethau oresgyn prinder llafur.

Yn ôl Abir Al-Sahlani (Renew, Sweden), sy'n gyfrifol am arwain yr adroddiad trwy'r Senedd: “Byddai'r platfform paru gwirfoddol yn offeryn defnyddiol i'r rheini sy'n dymuno ymgeisio am waith mewn aelod-wladwriaethau ac i gyflogwyr yn yr UE chwilio mewn [heblaw am Gwledydd yr UE ar gyfer darpar weithwyr. ”

Cydnabod cymwysterau ymfudwyr yn yr UE

Mae ASEau hefyd yn galw am gysoni mwy o reolau ar gyfer cydnabod cymwysterau gweithwyr mudol ar lefel yr UE. Ar hyn o bryd mae cydnabod cymwysterau ymfudwyr yn dibynnu ar reolau cenedlaethol, sy'n amrywio'n sylweddol ledled yr UE, ac yn aml mae ymfudwyr medrus iawn yn cael eu hunain yn derbyn swyddi sy'n gofyn am gymwysterau is yn eu gwlad gyrchfan. Yn 2015, daeth y Adroddodd OECD bod “y rhai sy'n dod i mewn i'r UE fel ceiswyr lloches mewn perygl arbennig o or-gymhwyso”.

Yn 2019, roedd tua 48% o ymfudwyr medrus iawn yn gweithio mewn swyddi â sgiliau isel neu ganolig, o gymharu â dim ond 20% o ddinasyddion yr UE. Yn drawiadol, ymhlith ymfudwyr medrus iawn, y math mwyaf cyffredin o alwedigaeth yw fel glanhawr neu gynorthwyydd domestig, tra bod 62% o gwmnïau rhaglennu cyfrifiadurol a 43% o gwmnïau adeiladu yn nodi prinder llafur.

“Mae angen mudo cyfreithiol ar Ewrop gref a chystadleuol i fynd i’r afael yn iawn â’r heriau demograffig ac economaidd y mae’r Undeb yn eu hwynebu,” meddai Al-Sahlani.

Entrepreneuriaid mewnfudwyr

Wrth i wledydd ledled y byd hwyluso'r broses ymgeisio am fisa ar gyfer entrepreneuriaid tramor a gweithwyr llawrydd, mae ASEau yn galw am fisâu mynediad lluosog newydd ledled yr UE ar gyfer yr hunangyflogedig.

Ar hyn o bryd, mae deddfau ymfudo’r UE yn canolbwyntio ar ddenu gweithwyr o dan gontractau llafur tymor penodol ac er bod cynlluniau cenedlaethol yn bodoli, ychydig sydd wedi profi’n llwyddiannus. Mae hyn yn bennaf oherwydd cyfyngiadau tiriogaethol: nid yw entrepreneuriaid sy'n dod i'r UE trwy gynlluniau cenedlaethol bob amser yn gwarantu symud yn rhydd na mynediad i'r farchnad sengl.

Byddai'r mesurau arfaethedig hefyd yn helpu i frwydro yn erbyn y ecsbloetio gweithwyr tymhorol, na fyddai ei drwyddedau preswylio bellach ynghlwm wrth un cyflogwr. Byddai ganddyn nhw dri mis i ddod o hyd i gyflogaeth arall ar ôl gadael swydd cyn dirymu eu hawlenni.

Darllenwch fwy ar fudo

Dysgwch fwy 

Rhannwch yr erthygl hon:

Senedd Ewrop

Teyrnged Ewropeaidd i Valery Giscard d'Estaing

cyhoeddwyd

on

Flwyddyn ar ôl marwolaeth cyn-Arlywydd Ffrainc ac ASE Valery Giscard d’Estaing, talodd Senedd Ewrop deyrnged iddo mewn seremoni yn Strasbwrg, materion yr UE.

Wrth agor y seremoni ar 2 Rhagfyr, dywedodd yr Arlywydd David Sassoli ei bod yn anrhydedd i Senedd Ewrop ac ef ei hun dalu teyrnged i Valery Giscard d’Estaing, “cyn-aelod a dyn eithriadol y mae gan Ewrop gymaint o ddyled iddo”.

“Roedd Valery Giscard d’Estaing bob amser wedi ymrwymo i adeiladu Ewrop gryfach a thywallt ei holl egni i mewn i hyn,” meddai llywydd y Senedd. “Iddo ef nid oedd Ewrop yn gyfrifiad strategol nac yn ddewis ar hap, iddo ef roedd Ewrop yn her hanesyddol.”

Amlygodd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, lwyddiannau mwyaf Valery Giscard d’Estaing dros ei wlad ac dros Ewrop. Ailadroddodd yr Arlywydd Macron pa mor ddiolchgar oedd Ffrainc am waith Valery Giscard d’Estaing: “Y diwrnod ar ôl ei farwolaeth, cefais gyfle i dalu gwrogaeth i’r hyn a wnaeth dros Ffrainc, trwy ei foderneiddio, trwy ei ddiwygio, trwy ei wasanaethu yn ei gorff ac mewn ysbryd, mewn iwnifform ac mewn siwt, ar bob lefel ac ym mhob agwedd ar ei fywyd. Rydyn ni'n dathlu'r Ewropeaidd wych hon heddiw. ”

hysbyseb

Roedd Anne-Aymone Giscard d'Estaing, gwraig y cyn-lywydd, hefyd yn bresennol yn y siambr lawn. Talodd Arlywydd yr Almaen Frank-Walter Steinmeier, Llywydd y Cyngor Charles Michel, ac Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula Von der Leyen deyrnged i gyn-Arlywydd Ffrainc. Roedd Arlywydd Bwlgaria Rumen Radev, Llywydd Portiwgal Marcelo Rebelo de Sousa, Arlywydd Slofenia Borut Pahor ac Arlywydd Gwlad Groeg Ekateríni Sakellaropoúlou hefyd yn bresennol i anrhydeddu cof Valery Giscard d’Estaing.

Portread o'r Arlywydd Valery Giscard d'Estaing
Cynhaliwyd Teyrnged Ewropeaidd i’r Arlywydd Valery Giscard d’Estaing heddiw yn hemicycle Senedd Ewrop  

Valery Giscard d 'Estaing roedd yn falch o pro-Ewropeaidd ac yn cael ei ystyried yn un o'r grymoedd y tu ôl i System Ariannol Ewrop, a arweiniodd yn y pen draw at greu'r ewro.

Ar ôl cael ei ethol yn arlywydd Ffrainc rhwng 1974 a 1981, gwasanaethodd Valery Giscard d’Estaing fel ASE rhwng 1989 a 1993 lle daeth yn gadeirydd y Grŵp Diwygwyr Rhyddfrydol a Democrataidd yn Senedd Ewrop ym 1989.

hysbyseb

Yn 2001, penodwyd Giscard d’Estaing yn llywydd y Confensiwn ar Ddyfodol Ewrop, a arweiniodd at Gytundeb Lisbon 2007, sy'n nodi'r rheolau sy'n llywodraethu'r UE ar hyn o bryd.

Dysgwch fwy 

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC)

Mae diwygio Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael cymeradwyaeth derfynol gan ASEau

cyhoeddwyd

on

Ddydd Mawrth (23 Tachwedd), rhoddodd y Senedd y golau gwyrdd i Bolisi Fferm newydd yr UE. Nod y fersiwn ddiwygiedig hon yw bod yn wyrddach, yn decach, yn fwy hyblyg a thryloyw. AGRI, sesiwn lawn.

Yn ystod y trafodaethau ar y pecyn diwygio deddfwriaethol, mynnodd ASEau y bydd cryfhau bioamrywiaeth a chadw at gyfreithiau ac ymrwymiadau amgylcheddol a hinsawdd yr UE yn allweddol i weithredu'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP) diwygiedig, gan ddod i rym yn 2023. Tra bydd y Comisiwn yn ewyllysio asesu a yw cynlluniau strategol cenedlaethol CAP yn unol â'r ymrwymiadau hyn, bydd yn rhaid i ffermwyr gydymffurfio ag arferion sy'n gyfeillgar i'r hinsawdd ac sy'n amgylcheddol gyfeillgar. Bydd yn ofynnol i aelod-wladwriaethau sicrhau y bydd o leiaf 35% o'r gyllideb datblygu gwledig ac o leiaf 25% o daliadau uniongyrchol yn cael eu neilltuo i fesurau amgylcheddol a hinsawdd.

Mwy o gefnogaeth i ffermydd bach a ffermwyr ifanc

Sicrhaodd ASEau y bydd o leiaf 10% o daliadau uniongyrchol yn cael eu defnyddio i gefnogi ffermydd bach a chanolig a bydd o leiaf 3% o gyllideb y PAC yn mynd i ffermwyr ifanc. Roeddent hefyd yn mynnu y bydd cronfa argyfwng gyda chyllideb flynyddol o € 450 miliwn (mewn prisiau cyfredol) yn barhaol barod i helpu ffermwyr gyda phris neu ansefydlogrwydd y farchnad.

hysbyseb

Mwy o dryloywder a gwell cydymffurfiad â rheolau llafur

O ganlyniad i bwysau’r Senedd, bydd rheolau llafur yr UE mewn sectorau amaethyddol yn cael eu monitro’n well a chosbi troseddau diolch i’r cydweithrediad rhwng arolygwyr llafur cenedlaethol ac asiantaethau talu CAP.

Bydd gwybodaeth am fuddiolwyr terfynol cefnogaeth yr UE yn fwy tryloyw diolch i offeryn cloddio data UE, y bydd aelod-wladwriaethau yn cael mynediad ato ac sy'n helpu i nodi'r risg o dwyll yn digwydd trwy groeswirio gwybodaeth mewn cronfeydd data cyhoeddus.

hysbyseb

Mabwysiadwyd y “rheoliad cynlluniau strategol” gyda 452 o bleidleisiau o blaid, 178 yn erbyn a 57 yn ymatal, y “Rheoliad Llorweddol” gyda 485 o bleidleisiau o blaid, 142 yn erbyn a 61 yn ymatal a “rheoliad trefniadaeth y farchnad gyffredin” gyda 487 o blaid, 130 yn erbyn a 71 yn ymatal.

Rapporteur ar gyfer y 'Rheoliad cynlluniau strategol' Peter Jahr (EPP, DE) meddai: “Trwy gymeradwyo diwygio’r PAC, rydym yn gwarantu diogelwch cynllunio nid yn unig ar gyfer aelod-wladwriaethau, ond yn anad dim i’n ffermwyr Ewropeaidd. Rydym wedi sicrhau bod y PAC hwn yn fwy cynaliadwy, tryloyw a rhagweladwy. Bydd y model cyflenwi newydd yn lleihau baich biwrocrataidd polisi amaethyddol ar ffermwyr. Mae ein pleidlais heddiw wedi dangos ein bod am amddiffyn a hyrwyddo ffermydd teuluol, y bobl sy'n cynnal ac yn gwarchod ein tirwedd ddiwylliannol. ”

Rapporteur ar gyfer y 'Rheoliad llorweddol' Ulrike Müller (RE, DE) Meddai: “Mae heddiw’n nodi diwrnod hanesyddol i’r PAC newydd, diwrnod pan fyddwn yn symud ymlaen tuag at bolisi amaethyddol sy’n fwy uchelgeisiol yn amgylcheddol, yn gymdeithasol ymwybodol ac yn canolbwyntio ar berfformiad. Bydd y model cyflenwi newydd yn sicrhau y bydd y PAC yn canolbwyntio mwy ar gyflawni ei dargedau ac yn llai ar gydymffurfio â'r rheolau yn unig. Gwnaethom hefyd sicrhau bod taliadau CAP yn fwy tryloyw a bod buddiannau ariannol yr UE yn cael eu diogelu'n well. Bydd y PAC hwn yn llwyddiant mewn gwirionedd. ”

Rapporteur ar gyfer 'Rheoliad trefniadaeth y farchnad gyffredin' Eric Andrieu (S&D, FR) meddai: “Am y tro cyntaf mewn mwy na 30 mlynedd, diolch i ran sefydliad y farchnad gyffredin o ddiwygio’r PAC, bydd y diwygiadau a gymeradwywyd heddiw yn golygu mwy o reoleiddio’r farchnad na dadreoleiddio. Gallwn fod yn falch o ba mor bell yr ydym wedi dod, oherwydd mae'r cynnydd a wnaed yn bwysig i ffermwyr, i'r sector ac i ddefnyddwyr. Mae sefydliad y farchnad gyffredin yn sicr yn gam cyntaf i'r cyfeiriad cywir. ”

Y camau nesaf

Ymestynnwyd rheolau cyfredol y PAC ar ôl 31 Rhagfyr 2020 a'u disodli gan rheolau trosiannol tan ddiwedd 2022. Ar ôl eu cymeradwyo gan y Cyngor, bydd y rheolau newydd yn berthnasol o 1 Ionawr 2023.

Mwy o wybodaeth 

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Cudd-wybodaeth artiffisial

AI: 'Mae angen i ni weithredu'n gyflym i wireddu potensial yr UE'

cyhoeddwyd

on

Gallai’r UE osod safonau byd-eang ar Ddeallusrwydd Artiffisial (AI), ond er mwyn medi ei fuddion rhaid i’r rheolau ddod yn gyflym a bod yn hyblyg, meddai Axel Voss (Yn y llun), yr ASE sy'n gyfrifol am adroddiad ar AI, Cymdeithas.

"Rhaid i ni fod yn ymwybodol bod AI o berthnasedd strategol dros ben," meddai Axel Voss (EPP, yr Almaen) yn hyn o Cyfweliad byw Facebook. Mae'r ASE yn arwain yr adroddiad o'r pwyllgor arbennig ar ddeallusrwydd artiffisial mewn oes ddigidol trwy Senedd Ewrop.

Gan gydnabod pwysigrwydd y dechnoleg, sefydlodd y Senedd y pwyllgor i ganolbwyntio ar AI, dysgu sut y gallai ddylanwadu ar economi'r UE, darganfod am ddulliau gwahanol wledydd a llunio awgrymiadau ar gyfer deddfwriaeth yn y dyfodol.

Yr adroddiad drafft, a gyflwynwyd i'r pwyllgor ar 9 Tachwedd 2021, meddai, dylai'r UE ganolbwyntio ar botensial enfawr AI. Dywedodd awdur yr adroddiad, Voss, y gallai'r dechnoleg hon chwarae rhan allweddol mewn meysydd fel newid yn yr hinsawdd, y sector iechyd a chystadleurwydd yr UE.

hysbyseb

Dysgwch fwy am beth yw AI a sut mae'n cael ei ddefnyddio.

A all yr UE ddod yn chwaraewr AI mwy?

Mae'r UE ar ei hôl hi yn y ras dechnoleg fyd-eang ac os yw am aros yn bŵer economaidd a byd-eang, dywed yr adroddiad, dylai ddod yn bŵer byd-eang yn AI. Os na fydd yr UE yn gweithredu'n gyflym ac yn ddewr, bydd yn dod yn "drefedigaeth ddigidol" yn Tsieina, yr UD a gwladwriaethau eraill ac yn peryglu colli ei sefydlogrwydd gwleidyddol, nawdd cymdeithasol a rhyddid unigol, meddai'r adroddiad. Yn ogystal, gallai technolegau sy'n dod i'r amlwg arwain at newid pŵer byd-eang i ffwrdd o'r byd Gorllewinol.

hysbyseb

Mae methiant yr UE i fasnacheiddio arloesiadau technolegol yn golygu bod "ein syniadau, ein talent a'n cwmnïau gorau" yn mynd i rywle arall, yn ôl yr adroddiad. Rhybuddiodd Voss fod y ffenestr cyfle yn cau, gan ddweud bod angen i’r UE “ganolbwyntio, blaenoriaethu, buddsoddi”.

Dylai Ewrop ganolbwyntio mwy ar fodelau busnes a fyddai’n galluogi trawsnewid ymchwil i gynhyrchion, sicrhau amgylchedd cystadleuol i gwmnïau ac atal draen ymennydd. Dim ond 8 o'r 200 cwmni digidol gorau sydd wedi'u lleoli yn yr UE.

Pwysigrwydd data

Mae data yn hanfodol ar gyfer datblygu AI. "Os ydyn ni'n credu y gallwn ni gystadlu yn y byd heb ddarparu data, yna rydyn ni allan," meddai Voss. "Fe ddylen ni fod yn canolbwyntio mwy ar sut gallwn ni ddarparu data, gan gynnwys data personol."

"Mae gormod o bobl yn meddwl na allwn agor GDPR ar hyn o bryd," sy'n golygu diffyg data ar gyfer diwydiant yr UE, meddai. Mae GDPR yn gosod safon fyd-eang, meddai Voss, "ond nid gyda'r meddylfryd, os ydym wedi cyrraedd safon euraidd ni allwn ei newid mwyach: dim ond os ydych chi bob amser yn gwella y byddwch chi'n aros yn y lle cyntaf."

"Mae'r casglwyr mawr o ddata yn Tsieina neu'r UD. Os ydym am wneud rhywbeth am hyn, mae'n rhaid i ni wneud rhywbeth yn gyflym iawn oherwydd mae cyflymder yn gwestiwn o gystadleuaeth yn y maes hwn."

Pryderon democratiaeth a hawliau dynol

Mae'r UE "wedi arfer gosod safonau a'u cyfuno â hawliau sylfaenol, gyda gwerthoedd Ewropeaidd craidd. Dyma'r hyn y gallwn ei gyflawni a byddwn hefyd yn dweud bod hyn yn rhywbeth sydd ei angen ar y byd hefyd," meddai.

Mae Voss yn credu y gall yr UE liniaru'r risgiau y gall AI eu peri i hawliau dynol a democratiaeth wrth gael ei gamddefnyddio, fel mewn rhai taleithiau awdurdodaidd, "os gwnawn hyn yn bragmataidd".

Mae'n rhybuddio yn erbyn dull ideolegol. “Os ydym yn canolbwyntio ar gyfuno’r dechnoleg hon â’n gwerthoedd Ewropeaidd craidd a pheidio â gorlwytho ein diwydiant a’n cwmnïau, mae gennym siawns dda o lwyddo."

Dysgwch fwy am beth mae'r Senedd ei eisiau ynglŷn â rheolau AI.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd