Cysylltu gyda ni

Frontpage

Mae 6 o bob 10 pysgodyn yn y DU yn cael eu gorbysgota neu mewn cyflwr 'beirniadol'

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Daeth Archwiliad pysgodfeydd y DU a ryddhawyd heddiw (22 Ionawr) gan y sefydliad eirioli rhyngwladol mwyaf sy'n ymroddedig i gadwraeth cefnfor, Oceana yn unig, yn paentio darlun cynhyrfus o gyflwr stociau pysgod y DU. Dim ond 36% o'r 104 o stociau a archwiliwyd y gwyddys eu bod yn iach o ran maint y stoc a dim ond 38% a fanteisiwyd yn gynaliadwy. Mae Oceana yn galw ar lywodraeth y DU i roi’r gorau i orbysgota ac arwain y ffordd mewn pysgodfeydd cynaliadwy trwy osod terfynau dal yn unol â gwyddoniaeth.

O'r 10 stoc pysgod pwysicaf yn economaidd yn y DU, mae 6 yn cael eu gorbysgota neu mae eu biomas stoc ar lefel dyngedfennol: penfras Môr y Gogledd, penwaig Môr y Gogledd, cranc Môr De'r Gogledd, cregyn bylchog Sianel Dwyrain Lloegr, gwyniaid glas Gogledd Ddwyrain yr Iwerydd a Chwibio Môr y Gogledd. At hynny, nid oes digon o ddata i ddiffinio pwyntiau cyfeirio ar gyfer pysgotwyr Môr y Gogledd. Felly, dim ond 3 o'r 10 stoc uchaf y mae diwydiant pysgota'r DU yn dibynnu arnynt sy'n cael eu hecsbloetio'n iach ac yn gynaliadwy: macrell Gogledd Ddwyrain yr Iwerydd, adag Môr y Gogledd a Nephrops Gorllewin yr Alban. Mae hyn oherwydd bod terfynau dal wedi'u gosod ar neu'n is na'r terfynau cynaliadwy a argymhellir ar gyfer y blynyddoedd blaenorol, gan ddangos yr effaith gadarnhaol i'w chael trwy ddilyn cyngor gwyddonol.

“Mae'n frawychus darganfod bod 6 o bob 10 o stociau pysgod pwysicaf y DU yn cael eu gorbysgota neu mewn sefyllfa dyngedfennol. Mae'r adroddiad hwn yn darparu tystiolaeth glir bod gosod terfynau dal yn uwch na'r rhai a argymhellir gan wyddonwyr yn achosi i stociau rhai o bysgod mwyaf poblogaidd y DU, fel penfras, ddirywio'n gyflym. Rhaid i’r rhai sy’n cymryd rhan ar hyn o bryd wrth drafod terfynau dal ar gyfer 2021 eu gosod yn unol â chyngor gwyddonol a pheidio â gwthio am orbysgota parhaus, ”meddai Melissa Moore, pennaeth polisi Oceana yn y DU. “Mae cyfle a chyfrifoldeb i’r DU arwain y ffordd wrth gyflawni pysgodfeydd cynaliadwy. Rhaid sicrhau bod dalfeydd o stociau a rennir wedi'u halinio'n llawn â chyngor gwyddonol yn flaenoriaeth lwyr ”, ychwanegodd Moore.

Pryder penodol yw penfras, rhywogaeth eiconig yn y DU, sydd wedi cael ei gorbysgota'n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, yn bennaf o ganlyniad i benderfyniadau gwleidyddol. Mae pwysau pysgota anghynaliadwy, sy'n uwch na'r hyn a gynghorwyd yn wyddonol, wedi arwain at gyfres o ostyngiadau a chwympiadau stoc penfras, i'r graddau na ellir ystyried unrhyw un o stociau penfras y DU yn iach ac y gellir eu hecsbloetio'n gynaliadwy.

Mae'r archwiliad yn darparu cipolwg ar sail statws stociau pysgod y DU ac yn gosod meincnod ar gyfer cyflwr y pysgodfeydd hyn yn dilyn ymadawiad y DU â'r UE. Mae hefyd yn taflu goleuni ar effaith ddinistriol gosod terfynau dal â chymhelliant gwleidyddol yn uwch na'r hyn a argymhellir gan wyddonwyr. Mae'r dystiolaeth hon yn arbennig o berthnasol a dylai lywio trafodaethau'r UE-DU ar derfynau dal 2021 (Cyfanswm y Daliadau a Ganiateir, neu TACs) ar gyfer stociau pysgod a rennir sydd wedi cychwyn yr wythnos hon. Mae Oceana yn annog Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig y DU (DEFRA) a'r Gymeradwyaeth Ewropeaidd i ddilyn y wyddoniaeth orau sydd ar gael wrth osod terfynau dal. Bydd methu â gwneud hynny yn arwain at y diwydiant pysgota ei hun, yn ogystal â chymunedau arfordirol a bywyd morol, yn dioddef yn y tymor hir.

Ffeithiau allweddol o archwiliad pysgodfeydd Oceana yn y DU  

· Mae trafodaethau ar gyfer TACs Gogledd Ddwyrain yr Iwerydd yn cynnwys dros 50 o rywogaethau masnachol a ddosberthir ymhlith 200 o wahanol stociau.

· Daeth mwyafrif y pysgod a laniodd yn y DU o Ogledd Ddwyrain yr Iwerydd yn 2019 (618,000 t, gwerth £ 979 miliwn) o ddyfroedd y DU (81% yn ôl pwysau byw ac 87% yn ôl gwerth). Yr ail ddyfroedd pwysicaf i fflyd y DU oedd dyfroedd yr UE, gan gyfrif am 15% ychwanegol o laniadau (8% yn ôl gwerth).

· O'r 104 o stociau a archwiliwyd, roedd 35.6% yn iach o ran maint y stoc, ond roedd 20.2% mewn cyflwr critigol. Mae cyfyngiadau data yn golygu na ellir pennu statws y 44.2% sy'n weddill, gan eu gadael mewn mwy o berygl o wneud penderfyniadau rheoli anaddas.

· O'r 104 o stociau a archwiliwyd, manteisiwyd ar 37.5% yn gynaliadwy cyn i'r DU adael yr UE, tra bod 28.8% yn cael ei orbysgota a'r statws camfanteisio o 33.6% arall ni ellir ei asesu yn erbyn pwyntiau cyfeirio Uchafswm Cynnyrch Cynaliadwy i lywio penderfyniadau rheoli.

· Daw tua 70-90% o'r glaniadau yn ôl cyfaint o'r deg stoc pysgod gorau o longau o'r Alban.

· Nawr bod y DU wedi gadael yr UE, bydd DEFRA yn arwain trafodaethau TAC ar gyfer stociau pysgod a rennir â thrydydd partïon (ee yr UE neu Norwy).

· Deddf Pysgodfeydd newydd y DU yw'r prif reoliad fframwaith ar gyfer rheoli adnoddau a physgodfeydd pysgod a physgod cregyn y DU.

· Mae'r DU yn fewnforiwr net o fwyd môr ac mae'r mwyafrif o ddal y DU yn cael ei werthu dramor, yn benodol i farchnadoedd yn yr UE (> 720,000 t wedi'i fewnforio a> 450,000 t yn cael ei allforio).

 

 

Cefndir a chyd-destun

Mae penderfyniad y DU i adael yr UE ac i adennill rheolaeth ar ei dyfroedd yn arwain at ganlyniadau enfawr i reoli pysgodfeydd y DU.

Yn ystod y degawd diwethaf, mae'r gyfradd orbysgota ar gyfer poblogaethau pysgod yn nyfroedd Môr yr Iwerydd Ewropeaidd wedi gostwng o oddeutu 66% i 38% oherwydd fframwaith rheoleiddio pysgodfeydd cryf yr UE (gan gynnwys y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin). Mae'n hanfodol bod y duedd hon yn parhau ac yn cyflymu fel bod gorbysgota o'r diwedd yn dod yn beth o'r gorffennol ac fel bod ecosystemau morol yn cael cyfle i adlamu ac adeiladu gwytnwch i fygythiadau ar raddfa fawr fel newid yn yr hinsawdd.

Mae archwiliad pysgodfeydd Oceana yn y DU yn coladu ac yn cyflwyno'r ystod o dystiolaeth fiolegol ac economaidd-gymdeithasol a ddylai fod yn sail i benderfyniadau rheoli, fel gosod TACs neu'r cynnig o gynlluniau rheoli pysgodfeydd.

Mae Oceana yn eiriol dros derfynau TAC yn unol â chyngor gwyddonol ac wedi'u gosod ar neu'n is na chyfraddau pysgota Uchafswm Cynnyrch Cynaliadwy (MSY) - nifer a bennir yn wyddonol ar gyfer y nifer uchaf o bysgod a fydd yn caniatáu i boblogaethau pysgod adfer ac atgenhedlu.

Er mwyn cyflawni pysgodfeydd cynaliadwy ac ecosystemau morol iach, mae'n hanfodol bod llywodraeth y DU, yn ei hymgais i ddod yn arweinydd byd-eang ym maes rheoli pysgodfeydd, yn cynnal y weledigaeth o 'foroedd glân, iach, diogel, cynhyrchiol ac amrywiol yn fiolegol' a nodir yn y Strategaeth Forol y DU.

Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Darllenwch archwiliad pysgodfeydd llawn y DU yma. 

Gweler oriel o luniau o'r adroddiad ewch yma.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

Catherine Feore

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd