Cysylltu â ni

bysgota anghyfreithlon

Llwyddiant ym maes cadwraeth: Pysgota am sturgeon gwyllt a gwerthu cynhyrchion sturgeon gwyllt wedi'u gwahardd am gyfnod amhenodol yn Rwmania

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn boeth ar sodlau rhyddhau WWF's arolwg marchnad sturgeon yr wythnos diwethaf a fanylodd ar botsio systemig sturgeon mewn perygl difrifol ar hyd y Danube Isaf, mae yna newyddion cadwraeth gwych o Rwmania. Mae Rwmania wedi gwneud penderfyniad cadarn i ymestyn ei gwaharddiad dros dro 5 mlynedd am gyfnod amhenodol ar bysgota a gwerthu pob un o'r 6 rhywogaeth sturgeon gwyllt a chynhyrchion sturgeon gwyllt. Ategwyd y penderfyniad gan dystiolaeth wyddonol a gasglwyd yn ystod WWF's Bywyd i Danube Sturgeon Prosiect. Daw'r penderfyniad yn dilyn ymgyrch hir gan WWF a llawer o sefydliadau cadwraeth eraill. Mae Rwmania bellach wedi ymuno â gwledydd eraill yn y rhanbarth lle mae pysgota sturgeon wedi'i wahardd yn barhaol. Mae Bwlgaria yn parhau i fod y wlad olaf ym Masn y Môr Du heb waharddiad parhaol ar waith, ond estynnodd ei waharddiad dros dro ar bysgota sturgeon yn ei diriogaeth yn Danube a'r Môr Du ym mis Ionawr am bum mlynedd arall.

"Mae Sturgeons yn rhywogaethau hirhoedlog ac yn cymryd degawdau i wella o'u statws beirniadol. Gwaharddiad pysgota heb y cyfyngiad 5 mlynedd blaenorol yw'r cam cywir ymlaen" - Beate Striebel, Arweinydd Menter Sturgeon WWF. 

Yn ôl y arolwg marchnad sturgeon a gynhaliwyd gan WWF ym Mwlgaria, Romania, Serbia a’r Wcráin yn 2016-2020, mae potsio a’r farchnad anghyfreithlon ar gyfer cig caviar a sturgeon gwyllt ymhlith y bygythiadau mwyaf difrifol i oroesiad sturgeon ym masn Danube Isaf. Yn ystod yr arolwg, casglwyd samplau cig a chafiar gan fanwerthwyr, bwytai, marchnadoedd, cyfryngwyr, cyfleusterau dyframaethu, gan bysgotwyr ac o gynigion ar-lein. Er bod pysgota a gwerthu sturgeon gwyllt (a chynhyrchion) wedi'u gwahardd yn yr holl wledydd hyn, dangosodd yr arolwg marchnad fod potsio a gwerthu a phrynu cynhyrchion sturgeon gwyllt a sturgeon yn gyffredin yn eang yn y rhanbarth. 

Cyflwr pwysig iawn y gwaharddiadau ym Mwlgaria a Rwmania yw'r ychwanegol

gofyniad i bysgotwyr riportio dalfa sturgeon a'i ryddhau ar unwaith yn y basn afon priodol, waeth beth yw eu cyflwr iechyd. Mae dalfa yn parhau i fod yn fygythiad mawr i rywogaethau sturgeon yn y Danube a'r Môr Du ond ychydig iawn sy'n hysbys am nifer y pysgod sy'n cael eu dal ar ddamwain. Mae'r newid hwn yn sylweddol oherwydd bydd yn galluogi gorfodaeth fwy effeithlon ac yn ein helpu i ddeall maint ac amgylchiadau'r dalfa yn well. Mae'r gwaharddiad hefyd yn gwahardd yn llwyr ddefnyddio unrhyw offer pysgota a ddefnyddir yn benodol ar gyfer dal sturgeon, megis ohanas a karmaks

“Mae ymestyn y gwaharddiad am gyfnod amhenodol yn gam pwysig mewn cadwraeth sturgeon. Ond nid yw'n ddigon. Mae dull integredig a theg yn golygu gweithio gyda chymunedau pysgota o gyfathrebu, i gymryd rhan mewn gweithgareddau cadwraeth ac atebion amgen i incwm a gollir, gorfodaeth cyfraith well, ymchwil a monitro priodol, cynnal llwybrau mudo ac ymwybyddiaeth olaf ond nid lleiaf, o ddefnyddwyr cynhyrchion sturgeon o ran o’u cyfreithlondeb, ”meddai Cydlynydd WWF-Romania Save Danube Sturgeons Life, Cristina Munteanu.

WWF Canol a Dwyrain Ewrop (WWF-CEE) ar hyn o bryd yn cymryd rhan mewn dau brosiect cadwraeth sturgeon sy'n mynd i'r afael â potsio sturgeon Yn Rwmania. Y MESURAU

hysbyseb

nod y prosiect yw creu coridorau ecolegol trwy nodi cynefinoedd allweddol a chychwyn mesurau amddiffyn ar hyd y Danube a'i brif lednentydd. MESURAU hefyd rhyddhau mwy na 9,000 o sturgeon babanod i'r Danube. Mae Sturgeon yn cael cymorth pellach trwy'r prosiect SWIPE (Erlyn Trosedd Bywyd Gwyllt Llwyddiannus yn Ewrop), sy'n anelu at annog ac yn y pen draw lleihau troseddau bywyd gwyllt trwy wella cydymffurfiad â chyfraith amgylcheddol yr UE a chynyddu nifer y troseddau a erlynir yn llwyddiannus.

Mae WWF yn gwerthfawrogi'r ymrwymiad cynyddol gryf a wnaed gan Rwmania a Bwlgaria wrth gymryd camau hanfodol ar gyfer goroesiad sturgeonau yng Nghalon Werdd Ewrop.

Pysgodfeydd

Mae Oceana yn annog y DU a'r UE i ddod â gorbysgota stociau pysgod hanfodol isel i ben mewn cytundeb newydd

cyhoeddwyd

on

Mae Oceana yn galw am roi diwedd ar orbysgota stociau pysgod sydd wedi’u gor-ddefnyddio’n ddifrifol yn nyfroedd Ewrop wrth i’r trafodaethau rhwng yr UE a’r DU ddechrau heddiw o dan y Pwyllgor Pysgodfeydd Arbenigol. Mae'r pwyllgor newydd hwn yn darparu fforwm ar gyfer trafodaeth a chytundeb ar reoli pysgodfeydd, i baratoi'r ymgynghoriadau blynyddol ar gyfer penderfynu ar gyfleoedd pysgota ar gyfer 2022.

gyda data diweddar a gyhoeddwyd gan y Cyngor Rhyngwladol ar gyfer Archwilio'r Môr (ICES) yn tynnu sylw at statws critigol nifer o stociau pysgod allweddol1, Mae Oceana yn annog partïon trafod i gytuno ar strategaethau rheoli a fydd yn arwain at bob stoc yn gwella ac yn cyrraedd lefelau iach.

Dywedodd Melissa Moor, Pennaeth Polisi’r DU Oceana: “Dim ond 43% o’r stociau pysgod a rennir rhwng y DU a’r UE sy’n cael eu pysgota ar lefelau cynaliadwy2. Mae'n annerbyniol bod gweddill y stociau naill ai'n destun gorbysgota, gyda stociau o rywogaethau pwysig fel penfras, penwaig a gwyno ar lefelau critigol isel, neu fel arall nid yw eu statws yn hysbys. Er mwyn i stociau pysgod adlamu, rhaid i'r partïon drafod gael eu tywys gan y wyddoniaeth. Bydd gwneud fel arall yn gwarantu dinistr pellach i'r amgylchedd morol, yn disbyddu poblogaethau pysgod, ac yn gwanhau gwytnwch i newid yn yr hinsawdd. ”

hysbyseb

“Ym mis Mehefin, daeth yr UE a’r DU i’w cytundeb blynyddol cyntaf ar ôl Brexit ynghylch eu poblogaethau pysgod a rennir, o dan yr amodau a sefydlwyd yn y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad,” meddai Cyfarwyddwr Ymgyrch Oceana dros Bysgodfeydd Cynaliadwy yn Ewrop Javier Lopez. 

"Ar adeg dyngedfennol ar gyfer bioamrywiaeth y cefnfor a'r hinsawdd, mae'n ddyletswydd ar yr UE a'r DU i gytuno ar strategaethau rheoli effeithiol sy'n rhoi diwedd ar orbysgota yn eu dyfroedd a sicrhau bod stociau a rennir yn cael eu hecsbloetio'n gynaliadwy."

Wrth i gyfarfod cyntaf y Pwyllgor Pysgodfeydd Arbenigol ddechrau ar 20th Ym mis Gorffennaf, mae Oceana yn tynnu sylw at dri maes blaenoriaeth ar gyfer cytundeb rhwng y DU a'r UE:

· Rhaid cytuno ar strategaethau rheoli aml-flwyddyn ar gyfer stociau pysgod sydd wedi'u gor-ddefnyddio'n ddifrifol, gyda thargedau adfer clir ac amserlenni i'w cyflawni.

· Wrth osod Cyfanswm y Daliadau a Ganiateir (TACs) ar gyfer pysgodfeydd cymysg, lle mae sawl rhywogaeth yn cael eu dal yn yr un ardal ac ar yr un pryd, dylai'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau gytuno i flaenoriaethu ymelwa cynaliadwy ar y stociau pysgod mwyaf agored i niwed.

· Dylid cytuno ar strategaethau aml-flwyddyn ar gyfer cadwraeth a rheoli stociau heblaw cwota. Dylid gwella casglu data ac asesiadau gwyddonol ar gyfer y stociau hyn yn sylweddol er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu pysgota'n gynaliadwy.

1. Mae enghreifftiau o stociau sydd wedi'u gor-ddefnyddio'n ddifrifol o ddata ICES yn cynnwys: Penfras Gorllewin yr AlbanPenfras Môr CeltaiddPenwaig Gorllewin yr Alban a Gorllewin IwerddonChwibanu Môr Iwerddon.

2.       Archwiliad Pysgodfeydd Oceana UK

Cefndir

Bydd y trafodaethau i gytuno ar fesurau rheoli pysgodfeydd ar gyfer 2022 yn cychwyn ar 20th Gorffennaf o dan gwmpas y “Pwyllgor Pysgodfeydd Arbenigol” (SFC). Mae'r SFC yn cynnwys dirprwyaethau'r ddwy ochr ac mae'n darparu fforwm ar gyfer trafod a chydweithredu. Mae cymwyseddau a dyletswyddau'r SFC wedi'u sefydlu yn y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad (TCA - Erthygl PYSGOD 16, tudalen 271).

Bydd trafodaethau a phenderfyniadau o dan y SFC yn darparu argymhellion rheoli a ddylai hwyluso'r cytundeb yn ystod yr ymgynghoriadau blynyddol terfynol, y disgwylir iddynt gael eu cynnal yn yr hydref ac a ddaw i ben erbyn 10th Rhagfyr (gweler Erthyglau PYSGOD 6.2 a 7.1) neu 20th Rhagfyr (gweler Erthygl PYSGOD 7.2). Er enghraifft, mae disgwyl i'r SFC gytuno ar ddatblygu strategaethau rheoli aml-flwyddyn a sut i reoli “stociau arbennig” (ee, 0 stoc TAC, gweler Erthygl PYSGOD 7.4 a 7.5).

O dan y TCA, cytunodd y DU a'r UE yn 2020 ar gytundeb fframwaith ar gyfer rheoli stociau pysgod a rennir. Croesawodd Oceana y TCA, gan y byddai amcanion a darpariaethau rheoli pysgota, pe cânt eu gweithredu'n dda, yn cyfrannu at ecsbloetio'r stociau a rennir yn gynaliadwy. I gael rhagor o wybodaeth am ymateb Oceana i fabwysiadu'r TCA darllenwch y Datganiad i'r wasg.

Daethpwyd i'r cytundeb ôl-Brexit cyntaf rhwng yr UE a'r DU ar fesurau rheoli pysgodfeydd ar gyfer 2021 ym mis Mehefin 2021. Oherwydd bod y trafodaethau'n hir ac yn gymhleth, er mwyn darparu parhad i weithgareddau pysgota, roedd yn rhaid i'r ddwy ochr fabwysiadu mesurau dros dro a oedd yn ddiweddarach. wedi'i ddisodli gan y cytundeb. I gael rhagor o wybodaeth am ymateb Oceana i gytundeb 2021 darllenwch y Datganiad i'r wasg.

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae WTO yn cymryd camau pwysig tuag at reolau masnach fyd-eang ar gyfer pysgota cynaliadwy

cyhoeddwyd

on

Ar 15 Gorffennaf, cynhaliodd Sefydliad Masnach y Byd (WTO) gyfarfod gweinidogol ar gymorthdaliadau pysgodfeydd, a gadarnhaodd yr ymrwymiad i osod y cwrs ar gyfer canlyniad llwyddiannus ar drafodaethau cyn Cynhadledd Weinidogol Sefydliad Masnach y Byd a ddechreuodd ym mis Tachwedd 2021.

Ail-gadarnhaodd y Gweinidogion eu hamcan a rennir i ddod i gytundeb a fydd yn gwneud cyfraniad ystyrlon at atal diraddiad parhaus adnoddau pysgodfeydd y byd a'r gweithgareddau economaidd, a'r bywoliaethau y maent yn eu cefnogi. Er bod rhai gwahaniaethau yn parhau, mae'r testun cyfunol a gynigiwyd gan Gadeirydd y trafodaethau yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer cymal olaf y trafodaethau.

Yn ei sylwadau i'w gymheiriaid ledled y byd, yr Is-lywydd Gweithredol a'r Comisiynydd Masnach Valdis Dombrovskis (llun) Dywedodd: “Mae amddiffyn adnoddau pysgodfeydd byd-eang yn gyfrifoldeb a rennir ac, o’r herwydd, sicrhau canlyniad amlochrog yw’r unig ffordd i fynd i’r afael â mater cymorthdaliadau niweidiol. Rydym yn croesawu ymrwymiad y Cyfarwyddwr Cyffredinol Okonjo-Iweala i ddod i gytundeb cyn y 12fed Gynhadledd Weinidogol ac rydym wedi ymrwymo'n llwyr i'r amcan hwn. Rhaid i'r mandad a nodir yn Nod Datblygu Cynaliadwy 14.6 y Cenhedloedd Unedig barhau i fod yn ganllaw inni yn y trafodaethau hyn. "

hysbyseb

Mae'r Undeb Ewropeaidd (UE), yn ei Bolisi Pysgodfeydd Cyffredin, wedi blaenoriaethu dull sy'n sicrhau bod pysgota yn gynaliadwy yn amgylcheddol, yn economaidd ac yn gymdeithasol. Mae hyn wedi bod yn ganlyniad i broses ddiwygio ddwfn, gan gael gwared ar gymorthdaliadau niweidiol yn raddol o blaid cymorthdaliadau cadarnhaol sy'n hyrwyddo pysgota cynaliadwy a chryfhau systemau i reoli gweithgareddau pysgota. Yn seiliedig ar y profiad cadarnhaol hwn, mae'r UE hefyd yn dadlau bod yn rhaid i reolau'r WTO fod yn seiliedig ar gynaliadwyedd. 

Darllenwch y datganiad o Valdis Dombrovskis.

Parhau Darllen

bysgota anghyfreithlon

Yn cau hyd at 70% o foroedd Ewrop i'r treillio gwaelod: Ychydig o golled i'r sector pysgota ond enillion amgylcheddol enfawr

cyhoeddwyd

on

Cyngor gan y Cyngor Rhyngwladol ar gyfer Archwilio'r Môr (ICES) a ryddhawyd heddiw (24 Mehefin) yn dangos y gallai lleihau ymdrechion treillio gwaelod 26% arwain at amddiffyn 70% o ardal môr yr Iwerydd yn Ewrop gydag effaith fach ar y sector pysgota, wrth gyflawni buddion enfawr i'r amgylchedd morol. Mae'r rhain yn cynnwys adfer bioamrywiaeth a lliniaru newid yn yr hinsawdd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Ymgyrch Amddiffyn Morol Oceana yn Ewrop, Nicolas Fournier: “Mae cyngor heddiw yn dod â thystiolaeth wyddonol newydd bod nid yn unig angen cau rhannau helaeth o foroedd Ewrop i dreillio ar y gwaelod er mwyn adfer unwaith y bydd nifer helaeth o rywogaethau fel cwrelau, corlannau môr a riffiau, ond mae'n hefyd yn economaidd ymarferol. Rydym yn annog y Comisiwn Ewropeaidd i wrando ar gyngor heddiw a gweithredu i amddiffyn gwely'r môr rhag trawlio gwaelod, fel rhan o'i Gynllun Gweithredu UE ar y cefnforoedd, sydd i ddod yr hydref hwn. "

Ychwanegodd Melissa Moore, pennaeth polisi’r DU yn Oceana yn Ewrop: “Dyma gyfle euraidd i’r DU a llywodraethau datganoledig gau ardaloedd mawr o ddyfroedd y DU i bysgota â thyn gwaelod, heb fawr o gost i’r diwydiant pysgota. Byddai hyn yn caniatáu i'n hecosystemau morol cyfoethog wella a byddai'n gam blaenllaw i'r DU yn y flwyddyn dyngedfennol hon ar gyfer ein cefnfor, hinsawdd a bioamrywiaeth. "

hysbyseb

Gwely'r môr Ewropeaidd yw'r mwyaf trofannol yn y byd. Effeithir yn rheolaidd ar rhwng 50 ac 80% o silff gyfandirol Ewrop, gydag aflonyddwch uchel mewn rhai moroedd, fel yr Adriatig, Môr y Gogledd neu Fôr Baltig y Gorllewin, ac yn gyffredinol yn y parthau arfordirol. Mae cyngor ICES yn cadarnhau bod y rhan fwyaf o'r dalfeydd o bysgota gwaelod yn Ewrop yn dod o rannau bach o wely'r môr lle mae treillio'n crynhoi, tra bod ardaloedd môr mawr mewn gwirionedd yn cael eu pysgota'n llai aml. Serch hynny, caniateir treillio gwaelod yn y mwyafrif helaeth o foroedd Ewrop, gan gynnwys y tu mewn i ardaloedd “gwarchodedig”, a gall hyd yn oed dreilliau anaml gael effeithiau dinistriol, na ellir eu gwrthdroi weithiau, ar fywyd morol.

O ganlyniad i dreillio ar y gwaelod, mae gwely'r môr mewn cyflwr gwael ar y cyfan, gyda chyfran uchel o gynefinoedd morol gwarchodedig yn cael eu nodi mewn statws cadwraeth anffafriol a / neu anhysbys1 ac ecosystemau benthig yn diraddio. Mae hyn hefyd yn cael effeithiau andwyol ar ein hinsawdd, gan fod gwely'r môr yn gweithredu fel storfa garbon, ac mae treillio gwaelod yn achosi rhyddhau cymaint o garbon yn ôl i'r golofn ddŵr ag y mae'r diwydiant hedfan byd-eang yn ei anfon i'r atmosffer yn flynyddol2. Mae Oceana yn galw ar lunwyr polisi’r UE a’r DU i ddefnyddio’r wyddoniaeth newydd hon i fabwysiadu mesurau beiddgar i drosglwyddo yn y pen draw i bysgota effaith isel, carbon isel a rhoi diwedd ar bysgota dinistriol, er mwyn cyflawni eu hamcanion bioamrywiaeth cefnforol.

1.            Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd: 'Mae bioamrywiaeth forol Ewrop yn parhau i fod dan bwysau'

2.            'Amddiffyn y cefnfor byd-eang ar gyfer bioamrywiaeth, bwyd a'r hinsawdd'

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd